ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği *1*

    Adalet Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 25/03/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25413

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (Değişik madde: 29/12/2005-26038 S.R.G. Yön/2.mad)

    Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Adalet Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (Değişik madde: 29/12/2005-26038 S.R.G. Yön/3.mad)

    Bu Yönetmelik, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden 5 inci maddede belirtilen görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

    Ancak; Türkiye Adalet Akademisi, Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri personeli ile icra müdür ve yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Dayanak

    Madde 3 - (Değişik madde: 17/04/2008- 26850 S.R.G Yön/1.mad.; Değişik madde: 09/01/2011 - 27810 S.R.G. Yön/1.mad.)

    Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun hükümleri ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

    b) Merkez teşkilâtı personeli: Bakanlık merkez teşkilâtı kadrolarında çalışanları,

    c) Taşra teşkilâtı personeli: Taşra teşkilâtı kadrolarında çalışanları,

    d) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden, bu Yönetmelikte belirlenen üst görevlere, aynı veya farklı hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

    e) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından, aynı ya da farklı hizmet sınıfları içerisinde aynı düzeyde kabul edilen görevleri,

    f) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    g) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    h) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak, görevlerin özelliklerine göre Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında verilecek eğitimi,

    ı) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    i) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmak üzere, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreleri

    j) (Ek bent: 17/04/2008- 26850 S.R.G Yön/2.mad.) Adalet komisyonu: Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu, idari yargı adalet komisyonu, bölge adliye mahkemesi adalet komisyonunu

    k) (Ek bent: 09.01.2011 - 27810 S.R.G. Yön/2.mad.) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    l) (Değişik madde: 09.01.2011 - 27810 S.R.G. Yön/2.mad.) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM:Görevde Yükselme Eğitimine Alınma ve Atanmaya İlişkin Esaslar

    Hizmet grupları

    Madde 5 - (Değişik madde: 29/12/2005-26038 S.R.G. Yön/4.mad)

    Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

    Görevde yükselmeye tâbi kadrolar:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Bilgi İşlem Müdürü, Şube Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, İdari İşler Müdürü,

    2) (Mülga ibare: 17/04/2008- 26850 S.R.G Yön/3.mad.),    

    3) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi.

    b) Araştırma ve Plânlama Hizmetleri Grubu;

    Eğitim Uzmanı, APK Uzmanı, Araştırmacı.

    c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

    1) Çözümleyici,

    2) Çözümleyici Yardımcısı, Programcı.

    d) İdarî Hizmetler Grubu;

    1) Sayman, Ayniyat Saymanı,

    2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Programcı Yardımcısı, Zabıt Kâtibi, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Daktilograf, Veznedar, Emanet Memuru, Tebligat Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför.

    e) Yardımcı Hizmetler Grubu;

    Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Mübaşir, Aşçı, Kaloriferci, Bekçi, Dağıtıcı, Laborant Yardımcısı.

    Unvan değişikliğine tâbi kadrolar:

    Kütüphaneci, Mütercim, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Öğretmen, Çocuk Eğitimcisi, Eğitim Rehberi, Biyolog, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Pedagog, Sosyolog, Hemşire, Sağlık Memuru, Laborant, Tekniker, Teknik Ressam, Teknisyen.

    Gruplar arası geçişler ve unvan değişikliği

    Madde 6 - (Değişik madde: 29/12/2005-26038 S.R.G. Yön/5.mad)

    Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde düzenlenmiş olan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

    a) Aynı ana görev grubundaki alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atama yapılabilir.

    b) Ana gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tâbidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tâbi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) Unvan değişikliğine tâbi kadrolara geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    d) (Değişik madde: 09.01.2011 - 27810 S.R.G. Yön/3.mad.) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydı ile uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanabilirler.

    Atamaları, adalet komisyonunca teklif edilenlerin atama işlemleri Bakanlık onayı ile tamamlanır.

    Naklen atama

    Madde 7 - Aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara naklen atama yapılabilir. Diğer personel kanunlarına tâbi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması durumunda öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan Devlet Personel Başkanlığı'nın olumlu görüşü alınarak belirlenir.

    Görevde yükselme eğitimine alınma ve atanma şartları

    Madde 8 - Görevde yükselme eğitimine alınmada ve atanmada aşağıdaki şartlar aranır:

       A) (Değişik bent: 17/04/2008- 26850 S.R.G Yön/4.mad.) Genel şartlar:

       1) Görevde yükselme eğitimine son başvuru tarihinden önceki;

       a) Son üç yıl içerisinde denetim elemanlarınca hakkında zayıf rapor düzenlenmemiş olmak,

       b) (Mülga bent: 09.01.2011 - 27810 S.R.G. Yön/4.mad.) ,

       2) Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak.

       3) Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak.

    B) Özel şartlar:

       1) (Değişik altbent: 17/04/2008- 26850 S.R.G Yön/4.mad.) Bilgi işlem müdürü ve mahalli adli sicilde bulunan taşra şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

       a) En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerin; bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,

       b) En az üç yılı programcı, çözümleyici, mühendis, istatistikçi veya şef kadrosunda olmak üzere toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

       c) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,"

       2) (Değişik altbent: 17/04/2008- 26850 S.R.G Yön/4.mad.) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

       a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,

       b) Son üç yılı Bakanlık merkez teşkilâtında olmak üzere şef, mühendis, mimar, istatistikçi ve programcı kadrolarında toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,"

       3) (Değişik altbent: 17/04/2008- 26850 S.R.G Yön/4.mad.) Yazı işleri müdürü kadrosuna atanabilmek için;

       a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,

       b) En az beş yılı zabıt kâtibi kadrosunda olmak üzere toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,"

       4) (Değişik altbent: 17/04/2008- 26850 S.R.G Yön/4.mad.) İdari işler müdürü kadrosuna atanabilmek için;

       a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,

       b) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı yardımcısı, zabıt kâtibi, memur, ambar memuru, satınalma memuru, daktilograf, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför veya teknisyen kadrolarında toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

    (Mülga altbent: 17/04/2008- 26850 S.R.G Yön/4.mad.)

    5) Bakanlık merkezindeki şef kadrosuna atanabilmek için;

    a) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

    b) Bakanlık merkezinde; programcı yardımcısı, memur, ambar memuru, santral memuru, satınalma memuru, daktilograf, sekreter, veznedar, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, tekniker, teknisyen, teknik ressam kadrolarında çalışıyor olmak,

    c) Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    6) Taşrada şef kadrosuna atanabilmek için;

    a) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

    b) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile programcı yardımcısı kadrolarında çalışıyor olmak,

    c) Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    7) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

    a) En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerin; bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,

    b) En az üç yıl programcı, çözümleyici yardımcısı, mühendis, istatistikçi veya şef kadrolarında çalışmış olmak,

    c) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

    8) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    a) Fakülte veya bilgisayar eğitimi veren en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    b) En az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

    c) En az üç yıl programcı yardımcısı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni olarak çalışmak,

    9) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;

    a) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

    b) Koruma ve güvenlik görevlisi olarak en az üç yıl çalışmış olmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Görevde Yükselme Eğitimi

    Atama yapılacak kadroların belirlenmesi ve ilânı

    Madde 9 - Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak yerlerdeki kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı Bakanlıkça belirlenir.

    (Değişik fıkra: 09.01.2011 - 27810 S.R.G. Yön/5.mad.) Atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, yeri ve sayısı eğitim tarihinden en az kırkbeş gün önce duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Eğitimin yeri ve zamanı ise eğitime katılacaklara en az onbeş gün önce yazılı olarak bildirilir.

    Bu ilânda;

    1) Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı,

    2) Başvuruda aranacak şartlar,

    3) Başvuru yeri ve şekli,

    4) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,

    gösterilir.

    Görevde yükselme eğitimi ve eğitime çağrılacak personelin seçimi

    Madde 10 - (Değişik madde: 29/12/2005-26038 S.R.G. Yön/7.mad;Değişik madde: 17/04/2008- 26850 S.R.G Yön/5.mad.;Değişik madde: 09.01.2011 - 27810 S.R.G. Yön/6.mad.)

    Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine sınava katılmak isteyenler ilgili sınav kuruluna başvururlar. Başvurular görevde yükselme eğitimi istenen unvan ve mahal belirtilmek suretiyle yapılır. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları sınav kurulunca incelenir.

    Aylıksız izinde bulunanlar ile ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olanların da görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, atama yapılacak sınav kurulunda her mahal için ilan edilen boş kadro sayısının üç katını geçemez.

    İlgili sınav kuruluna yapılan başvurularda duyurulan kadro sayısının üç katından az istekli olması veya üç katı kadar aranan şartları taşıyan aday bulunmaması halinde bu oran aranmaz ve başvuranlardan şartları tutanların tamamı eğitime alınır. Başka adalet komisyonlarında görev yapanların başvurusu kabul edilmez. Ancak, herhangi bir mahal için duyurulan kadro sayısının üç katından az istekli olması veya aranan şartları taşıyan üç katı kadar aday bulunmaması ve Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde; bu mahallerin bağlı olduğu adalet komisyonunun bulunduğu ilin mülki hudutları içerisindeki diğer adalet komisyonlarında görev yapanlardan, kendi komisyonuna başvurup üç katı aday arasına giremeyenlerin müracaatları ek başvuru ile alınabilir. Bu adaylar ek başvuru yoluyla sadece bir mahal için başvurabilirler ve başvurdukları mahalde üç katlık kontenjandan dolmayan kısım için kendi aralarında beşinci fıkradaki usûle göre sıralanırlar.

    Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılır. Puanlama yapılırken, Hukuk Fakültesi mezunlarına lisans mezunlarına göre; Adalet Meslek Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okulların Adalet Bölümü veya Adalet Meslek Eğitimi Önlisans Programı mezunlarına ise önlisans mezunlarına göre ilave bir puan verilir. Toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere duyurulan kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    Aynı unvan için birden fazla yere yapılan başvurular geçersiz sayılır.

    Görevde yükselme eğitimine seçilenlerin listesi ile Personel Değerlendirme Formları başvurunun bitiş tarihinden itibaren onbeş gün içinde Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir.

    Görevde yükselme eğitim programlarının hazırlanması

    Madde 11 - Görevde yükselme eğitim programları Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanır.

    Eğitim Dairesi Başkanlığı, görevde yükselme eğitimine çağrılacak personelin eğitime alınma ve programların hazırlanmasında Personel Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapar.

    Eğitim Dairesi Başkanlığınca, eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve hazırlanması düşünülen eğitim programı, bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde, anılan Başkanlık yahut uygun bulunacak bir kamu kurum veya kuruluşu ile müşterek görevde yükselme eğitim programları düzenlenebilir.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 12 - (Değişik madde: 09.01.2011 - 27810 S.R.G. Yön/7.mad.)

    Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilâtı ile ilgili mevzuat,

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    e) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

    f) Halkla ilişkiler,

    g) Etik davranış ilkeleri,

    h) Bakanlık merkez teşkilâtı, adalet komisyonlarının yapısı ve görevleri ile yargı örgütü, Ulusal Yargı Ağı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve atanılacak görevin niteliği ile ilgili diğer konular.

    Eğitim programları, birinci fıkranın (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen ders konularından en az otuz; (h) bendinde belirtilen ders konularında en az kırk beş saat olmak üzere toplam en az yetmiş beş saatten az olamaz.

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 13 - Görevde yükselme eğitimi, ilgisine göre Eğitim Dairesi Başkanlığınca veya adalet komisyonlarınca yaptırılır. Adalet komisyonlarınca yaptırılacak olan eğitim, Eğitim Dairesi Başkanlığınca gerektiğinde merkezde veya belirlenen adalet komisyonlarında yaptırılabilir. Kadrosunun bulunduğu yer dışında eğitime tabi tutulacaklar eğitim süresince Bakanlıkça geçici görevlendirilir.

    Görevde yükselme sınavına katılma

    Madde 14 - (Değişik madde: 09.01.2011 - 27810 S.R.G. Yön/8.mad.)

    Görevde yükselme eğitim programının tamamına katılanlar, görevde yükselme sınavına girmeye hak kazanırlar.

    Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:Görevde Yükselme Sınav Esasları

    Sınav

    Madde 15 - Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların 5 inci maddede sayılan görevlere atanabilmeleri için bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır.

    (Değişik fıkra: 09.01.2011 - 27810 S.R.G. Yön/9.mad.) Sınav sonuçları, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavından itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

    Sınav kurullarının oluşumu

    Madde 16 - (Değişik fıkra: 09.01.2011 - 27810 S.R.G. Yön/10.mad.) Bakanlık merkezinde, Eğitim Dairesi Başkanının başkanlığında, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Bakanlıkta görevli üç tetkik hâkiminin katılımıyla beş kişilik sınav kurulu oluşturulur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir. Kurul üye tam sayısı ile toplanır ve en az salt çoğunlukla karar alır. Kurulun çalışmaları Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilenlere ilişkin sınav kurulu ilgili adalet komisyonudur.

    Sınav kurulunun başkan ve üyeleri, kendilerinin veya eşlerinin ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme sınavının sınav kurullarında görev alamazlar. Bu durumda sınav kuruluna merkezde Bakanlık makamı tarafından belirlenecek üye, adalet komisyonlarında ise yedek üye katılır.

    Sınav kurullarının görevleri

    Madde 17 - (Değişik madde: 09.01.2011 - 27810 S.R.G. Yön/11.mad.)

    Sınav kurulları, görevde yükselme eğitimine katılacak personelin seçilmesi, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 12 nci maddeyle öngörülen ve Bakanlıkça belirlenecek görev alanları, atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilânı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

    Gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulu bilgilendirilir. Sınav kurulu, atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 12 nci maddedeki ortak konulara ilişkin ders notları ise ilgili personel tarafından temin edilir."

    Sınav şekli

    Madde 18 - (Değişik madde: 29/12/2005-26038 S.R.G. Yön/10.mad. ;Değişik madde: 09.01.2011 - 27810 S.R.G. Yön/12.mad.)

    Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

    Sınavda başarı puanı

    Madde 19 - Sınavda 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.

    (Değişik fıkra: 09.01.2011 - 27810 S.R.G. Yön/13.mad.) Sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

    Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

    Madde 20 - (Değişik madde: 09.01.2011 - 27810 S.R.G. Yön/14.mad.)

    Sınav kurulları, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

    İtirazlar sınav kurulları tarafından sınavı yapan kuruma, itiraz sonuçları da ilgililere yazılı olarak bildirilir.

    Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Sınav belgeleri

    Madde 21 - (Değişik madde: 17/04/2008- 26850 S.R.G Yön/8.mad.)

    Görevde yükselme eğitimine ilişkin belgelerin saklanması ve imhası, 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 6304 sayılı Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.

    Atama sırası

    Madde 22 - (Değişik madde: 17/04/2008- 26850 S.R.G Yön/9.mad.;Değişik madde: 09.01.2011 - 27810 S.R.G. Yön/15.mad.)

    Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olanların atamaları, ilân edilen boş kadro sayısını geçmeyecek şekilde sınav kurullarınca başarı listesindeki sıraya göre üç ay içerisinde yapılır.

    Puanların eşit olması hâlinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılır. Puanlama yapılırken, Hukuk Fakültesi mezunlarına lisans mezunlarına göre; Adalet Meslek Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okulların Adalet Bölümü veya Adalet Meslek Eğitimi Önlisans Programı mezunlarına ise önlisans mezunlarına göre ilave bir puan verilerek, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

    a) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlere mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adlî veya idarî bir kovuşturma veya soruşturma bulunanlardan görevde yükselme eğitimine katılarak başarılı sayılanların atamaları kovuşturma ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

    İlan edildiği halde ilk atama sırasında doldurulamayan kadrolara, ilgili sınav kurullarınca başarılı sayılıp da ataması yapılamayanlardan her mahal için yeniden tercihleri alınmak suretiyle ve en yüksek puandan başlayarak atama yapılır. İlgili sınav kurulunca yapılan sınav sonucunda ilan edilen kadro sayısı kadar kazanan olmaması halinde, bu kadrolara başka sınav kurullarınca yapılan sınav sonucuna göre atama yapılamaz.

    Duyurulan kadrolardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, ilgili sınav kurullarınca yapılan sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre aynı komisyon içerisine atamaları yapılabilir.

    Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atananlar, atanma tarihinden önceki mazerete dayanarak naklen atanma talebinde bulunamazlar.

    Özürlülerin eğitim ve sınavı

    Madde 23 - Bakanlık, gerekli şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimi ile sınavının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

    Yönetmeliğin uygulanmayacağı durumlar

    Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümleri; ilk defa açıktan atama ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun hükümlerine göre özelleştirilen kuruluşlardan yapılacak ilk atamalarda uygulanmaz.

    Unvan değişikliği sınavı ve atanma şartları

    Madde 25 - (Ek madde: 29/12/2005-26038 S.R.G. Yön/11.mad. ;Değişik madde: 09.01.2011 - 27810 S.R.G. Yön/16.mad.)

    Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tâbi kadrolara personelin atanması bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tâbi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

    Bu sınava katılacaklarda Bakanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

    Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar şunlardır:

    a) Kütüphaneci, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Öğretmen, Çocuk Eğitimcisi, Eğitim Rehberi, Biyolog, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Pedagog, Sosyolog kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    b) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

    2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (B) düzeyinde başarılı olmak,

    3) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    c) Hemşire, Sağlık Memuru, Laborant kadrosuna atanabilmek için;

    1) Bu unvanları veren fakültelerin, yüksek okulların veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2)Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    d) Teknik Ressam, Teknisyen kadrolarına atanabilmek için;

    1) Bu unvanları veren yüksek okul, meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğrenim mezunu olmak,

    2) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    gerekir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

    Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 26 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde (Değişik ibare: 09.01.2011 - 27810 S.R.G. Yön/17.mad.) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırma

    Madde 27 - 11/2/2000 tarihli ve 23961 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır. (Değişik ibare: 09.01.2011 - 27810 S.R.G. Yön/18.mad.) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 8 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

    Geçici Madde 2 - (Ek madde: 29/12/2005-26038 S.R.G. Yön/12.mad)

    Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde devam eden görevde yükselme sınavları ile sınavları kazanmış ancak henüz atamaları gerçekleştirilmemiş personele ilişkin işlemler bu Yönetmelikten önceki hükümlere göre sonuçlandırılır.

    Yürürlük

    Madde 28 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 29 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

    (Mülga form: 09.01.2011 - 27810 S.R.G. Yön/19.mad.)

    Mevzuat Kanunlar