SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Sermaye Şirketleri Ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasına Dair Yönetmelik

    Adalet Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 17/04/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25436

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Dayanak

    Madde 2- Bu Yönetmelik, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 309/ü maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

    İKİNCİ BÖLÜM:Başvuru

    Başvuru Sebepleri

    Madde 3- İcra ve İflâs Kanununun 309/m maddesi uyarınca, bir sermaye şirketi veya kooperatif;

    a) Muaccel para borçlarını ödeyemeyecek durumda olması,

    b) Mevcut ve alacaklarının borçlarını karşılamaya yetmemesi,

    c) (a) ve (b) bentlerinde yer alan koşullardan birine düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasının kuvvetle muhtemel olması,

    Hâllerinden biri varsa, borçlu sıfatı ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmalarına ilişkin hükümlerden yararlanmak amacıyla başvuruda bulunabilir.

    Borçlunun "muaccel para borçlarını ödeyemeyecek durumda" olmasının tespitinde, borçlunun borçlarını ödeyememesi veya borçlarını muaccel olduğunda ödeyemeyeceğinin anlaşılması ve yeniden yapılandırmaya gidilmediği takdirde bu hâllerin devamlılık arz edecek olması esas alınır.

    "Mevcut ve alacakların borçları karşılamaya yetmemesi" durumunun tespitinde, borçlunun mevcutlarının muhtemel satış değerleri üzerinden müeccel veya şarta bağlı borçları da göz önünde bulundurularak yeminli mali müşavir tarafından hazırlanmış ara bilanço, nakit akış tablosu ve diğer değerleme belgeleri esas alınır.

    Borçlunun birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan koşullardan birine düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalmasının kuvvetle muhtemel olması, bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan durumlardan birinin yakın zamanda ve kaçınılmaz suretle gerçekleşmesi ihtimaline göre tespit edilir.

    Başvuruya Eklenecek Belgeler

    Madde 4 - İcra ve İflâs Kanununun 309/m maddesi hükümlerince, borçlu önceden müzakere edilmiş ve alacaklılar tarafından kabul edilmiş projenin tasdiki için asliye ticaret mahkemesine başvurur. Başvuruya bu Yönetmeliğin 7, 8, 9, 10, 14 ve 17 nci maddelerinde yer alan belgeler de eklenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Projeden Etkilenen Alacaklılar ve Sınıflandırılmaları

    Projeden Etkilenen Alacaklıların Belirlenmesi

    Madde 5- Borçlu, projeyi müzakere edeceği ve projenin kabulü için oylarına başvuracağı alacaklıları ilgili kanun ve yönetmelikte yer alan hükümlere uymak koşulu ile serbestçe belirler. Müzakerelere davet edilen alacaklılar, "projeden etkilenen alacaklılar" sayılır.

    Borçlu, müzakerelere davet ettiği alacaklılara, projeden etkilenen ve etkilenmeyen tüm alacaklıların listelerini gönderir; sınıflandırma yapılacak ise projeden etkilenen her bir alacaklının yer almasını öngördüğü sınıfları da listede gösterir. Bu listede, etkilenen alacaklılar ile nitelik itibarıyla büyük ölçüde benzer olan ancak projeden etkilenmeyen alacaklılar da gösterilir.

    Alacakların Sınıflandırılması

    Madde 6- İcra ve İflâs Kanununun 309/n maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, projede birden fazla alacak sınıfı yer alabilir. Sınıflar, alacağın niteliğine göre tespit edilir. Sınıflandırmada aşağıdaki ilkeler esas alınır:

    a) Esas itibarıyla benzer alacaklar aynı sınıfta gösterilir. Benzer alacakların farklı sınıflar içerisinde yer alabilmesi için kabul edilebilir ekonomik veya ticari sebepler bulunmalıdır.

    b) Bir alacaklı, alacaklarının niteliği gereği birden fazla alacaklı sınıfında yer alabilir ve niteliği farklı olan her bir alacağı için proje üzerinde ayrı ayrı oy kullanır.

    c) Projeden etkilenen alacaklıların teminatlı ve teminatsız alacaklılardan oluşması halinde, projede teminatlı ve teminatsız alacaklılar için ayrı sınıflar bulunmalıdır.

    d) Bir alacağın teminat altına alındığı rehinli malın üzerinde başkaca bir rehin veya başka bir mükellefiyetin bulunmadığı durumlarda o alacak için ayrı bir sınıf oluşturulabilir.

    e) Bir alacağın birden fazla rehin ile teminat altına alındığı veya aynı malların üzerinde başka rehinlerin bulunduğu hâllerde, bu alacak aynı anda farklı sınıflar içersinde değerlendirilebilir. Ancak bu alacağın tâbi olacağı şartlar, o sınıftaki diğer tüm teminatlı alacakların öncelik ve dereceleri açısından hakkaniyete uygun olmalıdır.

    f) Birden çok alacak tek bir mal ile teminat altına alınmış ise, alacakları bu mal ile temin edilmiş olan tüm rehinli alacaklar aynı sınıfta yer alır.

    g) Rehinli mal üzerinde uygun surette yapılan değer tespiti sonucu rehinli malın değeri teminatlı bir alacağın yalnızca bir kısmını karşılıyor ise rehinle karşılanmayan kısım teminatsız alacak olarak sınıflandırılır.

    Proje aynı sınıfta olup da etkilenen alacaklılar arasında ayırım veya hakkaniyete uygun olmayan çözüm içeremez. Şu kadar ki, ayırımdan veya hakkaniyete uygun olmayan çözümden etkilenen alacaklıların tümü bu durumu açıkça kabul edebilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:Alacaklıların Bilgilendirilmesi Usulü

    Bilgilendirme

    Madde 7- İcra ve İflâs Kanununun 309/o maddesinin (5) numaralı bendi uyarınca ve projenin oylanması için alacaklıları davete ilişkin olarak, borçlu projeden etkilenen alacaklılara proje hakkında karar vermelerine imkan sağlayacak gerekli bilgiyi de içeren belgeleri vermekle yükümlüdür. İadeli taahhütlü mektup veya noter ihbarnamesi gibi yollarla alacaklılara gönderilecek belgeler şunlardır:

    a) İcra ve İflâs Kanunun 309/n maddesindeki unsurları içeren ve borçlu tarafından usulüne uygun olarak imzalanmış ve mühürlenmiş proje, alacaklıların bu proje çerçevesinde tâbi oldukları şartları gösteren beyan ve borçlunun bu projeyi akdetmeye yetkili olduğunu ispatlayan evrak,

    b) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde sayılan veya mevcut en son finansal tablolar ile yeniden yapılandırılan işletmeye ilişkin finansal tahminleri gösteren bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından hazırlanmış rapor özeti,

    c) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre hazırlanmış iflâs analiz raporu özeti,

    d) Alacakların sebeplerini, niteliğini ve miktarını sınıflarına göre ayrı ayrı gösteren alacaklı listesi veya listenin dağıtım için fazla kabarık olması durumunda özeti,

    e) Projeden etkilenen ve etkilenmeyen tüm alacaklıları gösteren, etkilenen alacaklılar ile nitelik itibarıyla büyük ölçüde benzer olup da projeden etkilenmeyen alacaklıları da kapsayan, borçlunun etkilenen alacaklıların proje dahilinde ellerine geçecek miktarın da yer aldığı bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca hazırlanmış bir çizelge,

    f) İşletmeyi finansal zorluğa düşüren faktör ve nedenleri gösteren açıklama,

    g) Yeniden yapılandırma yoluyla finansal darboğazı atlatmaya yönelik stratejiyi gösteren plân,

    h) Projenin uygulanmasına yönelik şartlar,

    i) Gerekli finansmanın temin edilebileceğine ilişkin beklentiler ve şartları,

    j) Vergi yükümlülükleri,

    k) Projenin başarısız olmasına yol açabilecek ekonomik, siyasi, hukuki, ticari vergi riskleri gibi riskler ve engeller,

    ı) Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca hazırlanmış oylama davetiyesi.

    Mali Durumu Gösterir Belgeler

    Madde 8- Borçlu, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca alacaklılarına aşağıdaki rapor ve tabloları gönderir ve bunları İcra ve İflâs Kanununun 309/o maddesinin ikinci fıkrası uyarınca asliye ticaret mahkemesine yapacağı başvuruda ayrıntılı bilanço, gelir tablosu ve defterlerinin vaziyetini bildiren cetvele ek olarak sunar:

    a) En son denetçi veya denetim kurulu raporu. Eğer rapor yoksa, şirketin neden denetlenmemiş olduğuna ilişkin borçlu tarafından düzenlenen rapor.

    b) Başvuruda bulunan borçlu, ilgili mevzuat gereğince bağımsız dış denetim yaptırmak zorunda ise son denetime ilişkin rapor.

    c) Son üç yıla ait finansal tablolar. Şirket veya kooperatif üç yıldan daha kısa bir süre önce kurulmuşsa, kuruluşundan itibaren düzenlenen tüm finansal tablolar.

    d) Borçlunun aktiflerinin durumu gösteren ve aktifinde yer alan her bir mal veya mal grubunun tarifini, defter değerini, tahmini piyasa değerini, değerlemede temel alınan usul ve esasları, üzerinde bulunan rehin hakkını veya üçüncü kişinin zilyedliğinde olanları ve rehinli alacaklıların veya üçüncü kişi zilyedlerin adlarını ve adreslerini de içeren karşılaştırmalı bir değerleme tablosu. (Örnek -1)

    Fizilibite ve İflâs Analizi

    Madde 9- Alacaklılara gönderilecek diğer bilgi ve belgelere eklenmek üzere, bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından, projenin uygulanabilirliğine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı bir analiz raporu hazırlanır. İflâs analizi raporu hazırlanırken aşağıdaki hususlar da dikkate alınır :

    a) En son denetim raporları,

    b) Nakit akışına ilişkin tahminler,

    c) Kâr tahminleri,

    d) Yeniden yapılandırma sürecinde sağlanacak finansman,

    e) Yönetimin plan ve tahminlerinin makul olup olmadığı,

    f) Yönetimin yetkinliği,

    İflâs analizi raporunda ayrıca projeye göre alacaklıların ellerine geçecek miktar ile borçlunun iflâsı halinde ellerine geçmesi beklenen muhtemel miktar da karşılaştırmalı olarak gösterilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM:avet ve Oylama Usulü

    Davet

    Madde 10 - Borçlu Örnek-2'ye göre hazırlanmış oylama davetiyesini iadeli taahhütlü mektup veya noter ihbarnamesi gibi tebligatın yapıldığını kanıtlamaya elverişli uygun araçlarla, alacaklıların proje hakkında karar vermelerine ve zamanında oy kullanmalarına imkan vermek amacıyla oylama tarihinden makul bir süre önce projeden etkilenen alacaklılardan her birine gönderir.

    İcra ve İflâs Kanununun 309/o maddesinin (5) numaralı bendi uyarınca borçlu asliye ticaret mahkemesine etkilenen alacaklılara tüm belgeleri uygun vasıtalarla tebliğ ettiğini gösteren delilleri sunar.

    Oylama Davetiyesi

    Madde 11 - Oylama davetiyesi alacaklının alacağının sınıfını ve miktarını, oylamanın posta yolu veya bu amaç için yapılacak bir toplantıda gerçekleşeceğini, oylamaya ilişkin usulü, hangi tarihe kadar oy verilebileceğini, oylama görevlisinin adını ve unvanını ve davetiyeye eklenen tüm belgelerin bir listesini içerir.

    Borçlunun oylama için toplantı yapmayı öngördüğü hallerde, toplantının günü, saati ve yeri davetiyede açıkça belirtilir. Borçlu, oylama için toplantı yapılmasını öngörmediği takdirde, alacaklıların, hangi tarihe kadar ve ne suretle oy kullanabilecekleri davetiyede açıkça belirtir.

    Alacaklılar, proje üzerinde bizzat veya bir vekil aracılığıyla oy kullanabilirler. Davetiyede, tüm vekaletnamelerin Örnek-3'e uygun şekilde hazırlanması ve vekalet veren alacaklı ile vekilinin imza sirkülerinin form'a eklenmesi ve oylama görevlisine oy pusulası ile birlikte verilmesi gereği belirtilir.

    Davetiyede, alacaklının toplantıya katılmaması veya süresi içinde davetiyede belirtilen usule uygun olarak oy kullanmaması durumunda, projenin tasdiki için gereken çoğunluğun hesabında dikkate alınmayacağı ve gerekli çoğunluk sağlandığı takdirde, oylama sonucu ile bağlı olacağı da ihtaren bildirilir.

    Oylama Davetiyesine Eklenecek Belgeler

    Madde 12 - Projeden etkilenen her bir alacaklıya oylama davetiyesi ile birlikte aşağıdaki belgeler gönderilir:

    a) İcra ve İflâs Kanununun 309/n maddesi uyarınca hazırlanmış proje,

    b) Bu Yönetmeliğin 7, 8 ve 9 uncu maddelerindeki usule göre hazırlanmış olan ve projeden etkilenen alacaklılara bildirilmesi gereken rapor ve belgeler,

    c) Oy Pusulası (Örnek-4).

    Oylama Toplantısı

    Madde 13- Borçlu, oylama toplantısı yapmaya karar vermesi halinde, projeden etkilenen tüm alacaklıların katılımını kolaylaştırmak amacıyla, toplantıyı etkilenen tüm alacaklılar için uygun olabilecek gün, saat ve yerde yapmalıdır.

    Toplantıya gerekli nitelikleri haiz bir oylama görevlisi başkanlık eder. Oylama görevlisi borçlunun tayin edeceği bir noter veya alacaklılar yahut borçlu tarafından daha sonra İcra ve İflâs Kanununun 309/ö maddesi uyarınca proje denetçisi olarak görev yapmak üzere seçilmiş üçüncü bir kişi olabilir. Oylama görevlisi, hâzırûn cetvelini tutmak, oy pusulalarını toplamak, oylamanın sonucunu kağıda dökmek ve asliye ticaret mahkemesine sunulacak olan oylama sürecini ve sonucunu gösteren raporu hazırlamak suretiyle oylama surecini denetlemek ve idare etmekle yetkilidir.

    Hâzırûn Cetveli

    Madde 14 - Örnek -5'e göre hazırlanmış olan hâzırûn cetveli aşağıdaki bilgileri içerir:

    a) Oylamaya katılan alacaklının adı veya unvanı,

    b) Alacaklı vekil aracılığı ile oy kullanmışsa, vekilin adı,

    c) Alacaklının alacağının miktarı,

    d) Varsa, alacaklının alacağının dahil olduğu sınıf,

    e) Alacaklının veya vekilinin imzası.

    Vekaleten Oy

    Madde 15 - Vekaletnamede, alacaklının ve vekilinin adı, soyadı, unvanı ve adresi yer alır. Vekaletnamenin, davetiyede belirtilen gün, saat ve yerde yapılacak toplantıda oylanacak yeniden yapılandırma projesine ilişkin olarak verildiğine dair açık bir ifade bulunmalıdır.

    Posta Yolu ile Oylama

    Madde 16 - Borçlunun oylamayı posta yolu ile, ancak oy pusulalarını toplamaya aracılık edecek diğer yöntemleri de sınırlamadan yapmaya karar verdiği hallerde, oylama davetiyesinde oyların gönderileceği adres ve oyların tebellüğ edileceği son tarih de açıkça belirtilmelidir.

    Bu Yönetmeliğin 10,11,12,13 ve 15 inci maddeleri posta yolu ile oylama usulü için de geçerlidir. Ayrıca, aslen oy kullanan alacaklı oy pusulasına noter onaylı imza sirkülerini de ekler.

    Oylama görevlisi bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen usulde hâzırûn cetveli tutar ve cetvelin beşinci sütununa oyların alındığı tarihi kaydeder. Posta yolu ile oylama, ilgili diğer kanun ve yönetmeliklerdeki hükümler ile de uygunluk içerisinde gerçekleştirilir.

    Oylama Raporunun Hazırlanması

    Madde 17 - Oylama görevlisi İcra ve İflâs Kanununun 309/o maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca, asliye ticaret mahkemesine oylama sürecine ilişkin ayrıntıların bildirilmesi amacıyla verilecek olan oylama sürecini ve sonucunu gösteren bir rapor hazırlar. Raporda Örnek-5'de yer alan bilgiler bulunur. Oylama görevlisi oylamaya ilişkin olarak uygun bulduğu diğer bilgilere de raporunda yer verebilir. Hâzırûn cetveli ile oy pusulaları rapora eklenir.

    ALTINCI BÖLÜM: Projenin Tasdik Edilmesi

    Projeyi Tasdik Duruşması ve İtirazların Değerlendirilmesi

    Madde 18-Asliye ticaret mahkemesi, tasdik duruşmasının yapılmasından itibaren en geç otuz gün içinde itirazları da değerlendirerek projenin tasdikine veya reddine dair kararını verir.

    Alacaklara veya sınıflandırmaya yönelik itirazlar, projeye yönelik itirazlar olarak değerlendirilir. Asliye ticaret mahkemesi, projenin tasdik duruşmasından önce tüm dilekçe, itiraz ve delillerinin ivedilikle toplanmasını sağlamak amacıyla bir ön duruşma yaparak; ilgili itirazların yapılacağı, borçlunun bu itirazlara cevaplarını sunacağı ve tüm delillerin mahkemeye ibraz edileceği süreleri belirleyebilir.

    İtiraz alacağın miktarına, önceliğine veya durumuna ilişkin ise; borçlu veya alacaklının itirazının dayandığı tüm deliller itiraz dilekçesi ile, borçlunun veya alacaklının söz konusu itiraza cevabını destekleyen tüm deliller de cevap dilekçesi ile birlikte mahkemeye sunulur. Asliye ticaret mahkemesi, uyuşmazlıkların halline ilişkin kararını ivedilikle verir ve projeyi tasdik eder. Alacağın akıbetinin diğer bir mahkemede görülmekte olan bir davanın sonucuna bağlı olması halinde, itirazların zamanında veya projenin tasdik duruşmasına yönelik olarak çözülememesi durumunda, asliye ticaret mahkemesi alacağın miktarının tahminen belirlenebilmesi için bir usul belirleyebilir veya alacak kesinleştiğinde ödenebilmesi için borçlunun bir çözüm önermesine karar verebilir.

    Ara Dönem Denetçisi ve Proje Denetçisi

    Madde 19- İcra ve İflâs Kanununun 309/ö maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, asliye ticaret mahkemesi borçlu ve alacaklıların talebi üzerine bir ara dönem denetçisi atayabilir. Projede bir ara dönem denetçisinin belirtilmemiş olması halinde, hâkim re'sen bir denetçi atar ve denetçinin görevlerini belirler.

    Borçlu ve alacaklılar arasında kararlaştırılmadığı takdirde, mahkeme ara dönem denetçisine ödenecek ücreti belirler ve borçlu, bu tutarı peşin olarak mahkeme veznesine depo eder. Mahkeme tasdik talebine ilişkin nihai kararında, ara dönem denetçisinin ücretini kesin olarak belirler ve daha önce depo edilen miktarın eksik kalması halinde tamamlanmasına, aksi takdirde iadesine karar verir.

    Ara dönem denetçisi ve proje denetçisi, işin niteliği ve görevin ifası için lazım gelen vasıflara sahip yeminli mali müşavirler arasından seçilir. Projede denetçinin görevleri belirlenebilir, sorumlulukları da verilen görevlere göre tespit edilebilir. Denetçilerin bağımsız ve tarafsız olmaları, etkilenen alacaklılar veya borçlu ile aralarında bir menfaat ilişkisinin bulunmaması gereklidir.

    Aksi projede ön görülmediği takdirde, ara dönem denetçisi, tasdik kararı ile birlikte proje denetçisi olarak da atanabilir.

    Proje denetçisinin kim olacağı ve ücreti tasdik edilen projede belirlenmemişse, bu hususlar projenin tasdikinin görüşüldüğü mahkeme tarafından belirlenir. Proje denetçisinin ücreti, göreve atanan kişinin piyasadaki o nitelikte uzman kişinin alacağı ücret esas alınarak harcayacağı emek ve mesaiye göre mahkemece belirlenir.

    YEDİNCİ BÖLÜM:Projenin Tadiline, Uygulanmasına İlişkin Hususlar ve Örnek Formlar

    Projenin Tadili

    Madde 20- Proje, alacaklıların onayı olmadan, hiç bir alacaklıyı olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde tadil edilebilir. Projenin tadili sadece belirli bir gruptaki alacaklıları etkiliyorsa, o gruptaki alacaklıların davet edilmesi yeterli olacaktır. Tadil için tüm alacaklıların veya ilgili sınıftaki alacaklıların oylarına gerek görüldüğü hallerde, bu Yönetmelikte yer alan davet ve oylama usulü her iki halde de geçerlidir.

    Örnek Formlar

    Madde 21 - Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan örnek formlar Adalet Bakanlığı tarafından Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Sureti ile Yeniden Yapılandırılması hükümleri ile ilgili olarak kullanılmak üzere düzenlenmiştir. Örnekler, ihtiyaç görülen değişiklikler yapılarak kullanılabilir, ancak gerekli ve esasa yönelik tüm bilgileri içermelidir. Adalet Bakanlığı hal ve şartların gerektirdiği durumlarda, örnek formları değiştirebilir; yürürlükten kaldırabilir veya ek örnek formlar düzenleyebilir. Her halde, örnekler, İcra İflâs Kanunu'nun 309/m ilâ 309/u hükümlerine uygun şekilde düzenlenir.

    Yürürlük

    Madde 22- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 23- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

    ÖRNEKLER

    ÖRNEK-1

    KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLEME TABLOSU

    +-----------------------------------------------------+-------------------------+---------------------------+-----------------------------------+

    AKTİFLERİN TARİFİ

    DEFTER DEĞERİ

    TAHMİNİ PİYASA DEĞERİ

    DEĞERLEMEDE ESAS ALINAN

    Tüm aktifleri tek tek veya ilgili

    USUL VE ESASLAR

    gruplar içerisinde tanımlayınız.

    (Aşağıdaki kategoriler örnek

    Varsa, değerlemenin tarihini

    amaçlı olup, aktifler bu

    belirtiniz.

    kategorilerle sınırlanmaz veya

    bu kategorilerin her duruma

    uygun olduğu anlamına gelmez)

    +-----------------------------------------------------+-------------------------+---------------------------+-----------------------------------+

    Nakit ve hazır değerler

    +-----------------------------------------------------+-------------------------+---------------------------+-----------------------------------+

    Hesap Alacakları

    +-----------------------------------------------------+-------------------------+---------------------------+-----------------------------------+

    Taşınmaz (ayrı ayrı gösterilir)

    +-----------------------------------------------------+-------------------------+---------------------------+-----------------------------------+

    Demirbaş

    +-----------------------------------------------------+-------------------------+---------------------------+-----------------------------------+

    Ekipman

    +-----------------------------------------------------+-------------------------+---------------------------+-----------------------------------+

    Envanter

    +-----------------------------------------------------+-------------------------+---------------------------+-----------------------------------+

    Kira ve sözleşmeden doğan

    haklar (icra edilmemiş kararlar

    da dahil)

    +-----------------------------------------------------+-------------------------+---------------------------+-----------------------------------+

    Hisse veya öz sermaye (diğer

    şirketlerde)

    +-----------------------------------------------------+-------------------------+---------------------------+-----------------------------------+

    Gayri maddi varlıklar (telif

    hakları, markalar, ve diğer fikri

    mülkiyet)

    +-----------------------------------------------------+-------------------------+---------------------------+-----------------------------------+

    Diğer

    +-----------------------------------------------------+-------------------------+---------------------------+-----------------------------------+

    +-----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+

    AKTİFLERİN TARİFİ

    MALLARIN DURUMU

    Tüm aktifleri tek tek veya ilgili

    Rehinli veya Üçüncü Kişinin Zilyedliğinde

    gruplar içerisinde tanımlayınız.

    (Aşağıdaki kategoriler örnek

    Rehin hakkı sahibinin veya üçüncü kişi zilyedin

    amaçlı olup, aktifler bu

    adını, irtibat bilgilerini ve statüsünü belirtiniz.

    kategorilerle sınırlanmaz veya

    bu kategorilerin her duruma

    uygun olduğu anlamına gelmez)

    +-----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+

    Nakit ve hazır değerler

    +-----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+

    Hesap Alacakları

    +-----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+

    Taşınmaz (ayrı ayrı gösterilir)

    +-----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+

    Demirbaş

    +-----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+

    Ekipman

    +-----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+

    Envanter

    +-----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+

    Kira ve sözleşmeden doğan

    haklar (icra edilmemiş kararlar

    da dahil)

    +-----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+

    Hisse veya öz sermaye (diğer

    şirketlerde)

    +-----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+

    Gayri maddi varlıklar (telif

    hakları, markalar, ve diğer fikri

    mülkiyet)

    +-----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+

    Diğer

    +-----------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+

    Yukarıdaki tablo

    ................ tarihinde ..................... tarafından hazırlanmıştır.

    Borçlu bu Karşılaştırmalı Değerleme Tablosunda yer alan bilgilerinin

    doğruluğunu beyan eder. Aşağıda yer alan imza, bu tabloda yer alan

    bilgilerinin doğruluğunu tasdik eden şirketin yetkili bir görevlisidir.

    [İsim/Unvan]

    ............

    [İmza/Mühür Kaşe]

    .................

    ÖRNEK-2 A

    BORÇLU:

    [isim/adres/irtibat bilgileri]

    İRTİBAT SORUMLUSU:

    [isim] [adres/irtibat bilgileri, yukarıdakinden farklı ise]

    OYLAMA DAVETİYESİ

    (Oylama Toplantısı ile)

    Alıcı: [alacaklının ad ve adresi]

    Bu Davetiye size Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Sureti ile

    Yeniden Yapılandırılmasına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca, yukarıda

    adı geçen borçludan [alacağın miktarı] miktarda olan alacağınızla ilgili

    olarak gönderilmiştir. Alacağınız, Borçlunun Projesinde [Projenin adı] [.....]

    tarihi itibari ile [varsa, sınıf numarası] numaralı sınıfta

    sınıflandırılmıştır. Alacağınız, ekte bir örneği yer alan Borçlunun Projesinde

    belirtilen koşullara tabi olacaktır.

    Borçlunun Projesi üzerinde, sizin için öngörülen sınıfta oy kullanma

    hakkınız bulunmaktadır. Borçlunun Projesinin onaylanabilmesi için, her

    sınıftaki alacaklıların gerekli çoğunluğu tarafından projenin kabul edilmesi

    ve ayrıca İcra ve İflas Kanununun 309/m ila 309/ü maddelerindeki şartları da

    yerine getirmesi gerekmektedir.

    Oyunuzu, [Gün/Ay/Yıl] tarihinde saat [saat]'te [adres] adresinde

    gerçekleşecek olan oylama toplantısında, ekteki oy pusulasını [Örnek 4],

    Oylama Görevlisi olarak atanmış olan ve tüm oyları toplamakla yetkili [isim,

    meslek ve adres]'e teslim etmek sureti ile kullanabilirsiniz.

    Oyunuzu, vekaleten kullanmayı tercih etmeniz halinde, ekteki vekaletnameyi

    doldurarak Oylama Görevlisine teslim etmeniz gerekmektedir. (Örnek 3).

    TOPLANTIYA KATILMAMANIZ VEYA SÜRESİ İÇİNDE DAVETİYEDE BELİRTİLEN USULE

    UYGUN OLARAK OY KULLANMAMANIZ DURUMUNDA, PROJENİN TASDİKİ İÇİN GEREKEN

    ÇOĞUNLUĞUN HESABINDA DİKKATE ALINMAYACAĞINIZ VE GEREKLİ ÇOĞUNLUK SAĞLANDIĞI

    TAKDİRDE, OYLAMA SONUCU İLE BAĞLI OLACAĞINIZ tarafınıza ihtar olunur.

    [BORÇLUNUN AD, SOYAD, UNVAN VE ADRESİ]

    [İmza ve Mühür]

    Ekler

    1- Proje

    2- En son denetçi veya denetim kurulu raporu,

    3- Yeniden yapılandırılan işletmeye ilişkin [Bağımsız denetim kuruluşunun

    adı] tarafından hazırlanmış finansal tahminleri gösteren rapor özeti,

    4- Borçlu, bağımsız dış denetim yaptırmak zorunda ise, son denetime

    ilişkin rapor,

    5- Son üç yıla ait finansal tablolar,

    6- Örnek - 1'e göre hazırlanmış karşılaştırmalı bir değerleme tablosu,

    7- İflas analiz raporu,

    8- Alacaklıların listesi veya özeti,

    9- Projeden etkilenen ve etkilenmeyen tüm alacaklıları gösteren, etkilenen

    alacaklılar ile nitelik itibarıyla büyük ölçüde benzer olup da projeden

    etkilenmeyen alacaklıları da kapsayan, borçlunun etkilenen alacaklıların proje

    dahilinde ellerine geçecek miktarın da yer aldığı çizelge,

    10- İşletmeyi finansal zorluğa düşüren faktör ve nedenleri, yeniden

    yapılandırma yoluyla finansal darboğazı atlatmaya yönelik stratejiyi projenin

    uygulanmasına yönelik şartları, gerekli finansmanın temin edilebileceğine

    ilişkin beklentileri ve şartları içeren raporlar.

    11- Vergi yükümlülükleri,

    12- Projenin başarısız olmasına yol açabilecek ekonomik, siyasi, hukuki,

    ticari ve vergi riskleri gibi riskler ve engeller,

    13- Oy Pusulası [Örnek 4],

    14- Vekaletname [Örnek 3].

    ÖRNEK-2 B

    BORÇLU:

    [isim/adres/irtibat bilgileri]

    İRTİBAT SORUMLUSU:

    [isim] [adres/irtibat bilgileri, yukarıdakinden farklı ise]

    OYLAMA DAVETİYESİ

    (Posta ile)

    Alıcı: [alacaklının ad ve adresi]

    Bu Davetiye size Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Sureti ile

    Yeniden Yapılandırılmasına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca, yukarıda

    adı geçen borçludan [alacağın miktarı] miktarda olan alacağınızla ilgili

    gönderilmiştir. Alacağınız Borçlunun Projesinde [Projenin adı] [..........]

    tarihi itibari ile [varsa, sınıf numarası] numaralı sınıfta

    sınıflandırılmıştır. Alacağınız ekte bir örneği yer alan Borçlunun Projesinde

    belirtilen koşullara tabi olacaktır.

    Borçlunun Projesi üzerinde, sizin için öngörülen sınıfta oy kullanma

    hakkınız bulunmaktadır. Borçlunun Projesinin onaylanabilmesi için, her

    sınıftaki alacaklıların gerekli çoğunluğu tarafından projenin kabul edilmesi

    ve ayrıca İcra ve İflas Kanunu'nun 309/m ila 309/ü maddelerindeki şartları

    yerine getirmesi gerekmektedir.

    Oyunuzu, ekteki oy pusulasını [Örnek 4], Oylama Görevlisi olarak atanmış

    olan ve tüm oyları toplamakla yetkili [isim, meslek ve adres]'a teslim etmek

    sureti ile kullanabilirsiniz. Oyunuzu posta yolu ile yukarıda adı geçen Oylama

    Adresindeki Oylama Görevlisine göndererek ya da [fax numarası] numaralı fax

    numarasına fakslamak suretiyle kullanabilirsiniz. Oyunuzun geçerli

    sayılabilmesi için, en geç [Gün/Ay/Yıl] saat [saat]'te tebellüğ edilmiş olması

    gerekmektedir. Oy pusulasının zamanında teslim ve tebellüğ edilmesi

    alacaklının sorumluluğundadır.

    Oyunuzu vekaleten kullanmayı tercih etmeniz halinde, ekteki vekaletnameyi

    doldurarak Oylama Görevlisine teslim etmeniz gerekmektedir. (Örnek 3).

    Vekaletnamenin Örnek 3'e uygun olarak hazırlanmış olması ve hem vekalet veren

    alacaklının hem de vekilinin noter onaylı imza sirküleri vekaletnameye

    eklenerek, oy pusulası ile birlikte Oylama Görevlisine teslim edilmesi

    gerekmektedir.

    TOPLANTIYA KATILMAMANIZ VEYA SÜRESİ İÇİNDE DAVETİYEDE BELİRTİLEN USULE

    UYGUN OLARAK OY KULLANMAMANIZ DURUMUNDA, PROJENİN TASDİKİ İÇİN GEREKEN

    ÇOĞUNLUĞUN HESABINDA DİKKATE ALINMAYACAĞINIZ VE GEREKLİ ÇOĞUNLUK SAĞLANDIĞI

    TAKDİRDE, OYLAMA SONUCU İLE BAĞLI OLACAĞINIZ tarafınıza ihtar olunur.

    [BORÇLUNUN AD, SOYAD, UNVAN VE ADRESİ]

    [İmza ve Mühür]

    ------------------------------------------------------------------

    Ekler

    1- Proje,

    2- En son denetçi veya denetim kurulu raporu,

    3- Yeniden yapılandırılan işletmeye ilişkin [Bağımsız denetim kuruluşunun

    adı] tarafından hazırlanmış finansal tahminleri gösteren rapor özeti,

    4- Borçlu, bağımsız dış denetim yaptırmak zorunda ise, son denetime

    ilişkin rapor,

    5- Son üç yıla ait finansal tablolar,

    6- Örnek - 1'e göre hazırlanmış karşılaştırmalı bir değerleme tablosu,

    7- İflas analiz raporu,

    8- Alacaklıların listesi veya özeti,

    9- Projeden etkilenen ve etkilenmeyen tüm alacaklıları gösteren, etkilenen

    alacaklılar ile nitelik itibarıyla büyük ölçüde benzer olup da projeden

    etkilenmeyen alacaklıları da kapsayan, borçlunun etkilenen alacaklıların proje

    dahilinde ellerine geçecek miktarın da yer aldığı çizelge,

    10- İşletmeyi finansal zorluğa düşüren faktör ve nedenleri, yeniden

    yapılandırma yoluyla finansal darboğazı atlatmaya yönelik stratejiyi, projenin

    uygulanmasına yönelik şartları, gerekli finansmanın temin edilebileceğine

    ilişkin beklentileri ve şartları içeren raporlar.

    11- Vergi yükümlülükleri,

    12- Projenin başarısız olmasına yol açabilecek ekonomik, siyasi, hukuki,

    ticari ve vergi riskleri gibi riskler ve engeller,

    13- Oy Pusulası [Örnek 4],

    14- Vekaletname [Örnek 3],

    ÖRNEK-3

    BORÇLU:

    [İsim, adres, ve irtibat bilgileri]

    VEKALETNAME

    Ben [alacaklının adı] alacaklısı bulunduğum [borçlunun ad, soyad, unvan ve

    adresi]'nin yeniden yapılandırma projesinde yer alan [miktar] miktarında ve

    [sınıf numarası] numaralı sınıfta sınıflandırılmış alacağıma ilişkin olarak oy

    kullanmaya [vekilin ad, soyad ve adresi]'i tayin ettim. Yukarıda adı geçen

    vekilim, ilgili oy pusulasını benim adıma imzalamaya ve Oylama Görevlisine

    [Gün/Ay/Yıl] tarihinde, saat [saat]'da [adres] adresinde yapılacak oylama

    toplantısında teslim etmeye yetkilidir. Ayrıca benim adıma posta ile veya

    şahsen [adres] adresindeki Oylama Görevlisine teslim etmeye veya [faks

    numarası] numaralı faksa göndermeye yetkilidir.

    VEKALET VEREN ALACAKLI

    [İsim/Unvan/Adres]

    İmza

    ......................

    Ekler

    1. Alacaklının noter onaylı imza sirküleri

    2. Vekilin noter onaylı imza sirküleri

    ÖRNEK-4

    BORÇLU:

    [isim, adres, ve irtibat bilgileri]

    YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN KABUL VEYA REDDİNE İLİŞKİN OY PUSULASI

    (SINIF NUMARASI)

    +-----------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------+

    Alacaklının ad, soyad ve adresi

    +-----------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------+

    Alacaklının ve varsa, vekilin ad, soyad,

    unvan ve adresi

    +-----------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------+

    Alacak miktarı

    +-----------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------+

    Alacak sınıfı (yapılmışsa)

    +-----------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------+

    İlgili kutuyu "X" şeklinde işaretleyerek proje üzerinde Kabul veya Red oyu kullanınız.

    +---------+----------+ +---------+----------+

    KABUL

    RED

    +---------+----------+ +---------+----------+

    Aşağıda imzası bulunan, ben, ..... [alacaklı/vekili] ..... yukarıda

    belirtilen miktar ve sınıftaki alacağımla ilgili olarak, Borçlunun teklif

    ettiği [Projenin tarihi ve adı] yeniden yapılandırma projesini [KABUL/RED]

    ettiğimi beyan ederim.

    Tarih: ----------------------

    İmza : ----------------------

    İŞBU OY PUSULASINI [Gün/Ay/Yıl] [SAAT]'E KADAR AŞAĞIDA ADI GEÇEN OYLAMA

    GÖREVLİSİNE TESLİM EDİNİZ.

    [Oylama Görevlisinin adı ve adresi (veya oylama toplantısının yapılacağı

    adres)]

    Ekler:

    1. Alacaklının noter onaylı imza sirküleri

    2. Örnek 3'e göre hazırlanmış vekaletname (vekaleten oy kullanılması

    halinde)

    ÖRNEK-5

    BORÇLU:

    [İsim, adres ve irtibat bilgileri]

    HAZİRUN CETVELİ

    BORÇLUNUN YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİ ÜZERİNDE OY KULLANANLAR İÇİN

    [Projenin adı ve tarihi]

    ([tarihli] ve [saatli] Oylama Toplantısı

    +----------------------------------------------------------------------------+-------------------------+-----------------------------------+------------------+

    Oylamaya Katılan Alacaklının Ad, Soyad ve Unvanı

    Oy

    Sınıf

    Alacak Miktarı

    Şahsen/

    (Yapılmışsa)

    Vekaleten

    +----------------------------------------------------------------------------+-------------------------+-----------------------------------+------------------+

    +----------------------------------------------------------------------------+-------------------------+-----------------------------------+------------------+

    +----------------------------------------------------------------------------+-------------------------+-----------------------------------+------------------+

    +----------------------------------------------------------------------------+-------------------------+-----------------------------------+------------------+

    +----------------------------------------------------------------------------+-------------------------+-----------------------------------+------------------+

    +----------------------------------------------------------------------------+-------------------------+-----------------------------------+------------------+

    +----------------------------------------------------------------------------+-------------------------+-----------------------------------+------------------+

    +----------------------------------------------------------------------------+-------------------------+-----------------------------------+------------------+

    +----------------------------------------------------------------------------+-------------------------+-----------------------------------+------------------+

    +----------------------------------------------------------------------------+-------------------------+-----------------------------------+------------------+

    +----------------------------------------------------------------------------+-------------------------+-----------------------------------+------------------+

    +----------------------------------------------------------------------------+-------------------------+-----------------------------------+------------------+

    +----------------------------------------------------------------------------+-------------------------+-----------------------------------+------------------+

    +----------------------------------------------------------------------------+-------------------------+-----------------------------------+------------------+

    +----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+

    Oylamaya Katılan Alacaklının Ad, Soyad ve Unvanı

    Alacaklının veya Vekilinin İmzası ve

    Tarih

    +----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+

    +----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+

    +----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+

    +----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+

    +----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+

    +----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+

    +----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+

    +----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+

    +----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+

    +----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+

    +----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+

    +----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+

    +----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+

    +----------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+

    Ben, [Görevinin adı ve unvanı] yukarıda adı geçen Borçlu tarafından

    atandım. Borçlunun teklif etmiş olduğu [Projenin adı ve tarihi] yeniden

    yapılandırma projesinin oylanması amacıyla [tarih] [saat] ve [adres]'te Oylama

    Toplantısının gerçekleştiğini, yukarıda yer alan Hazirun Cetvelinde oylamaya

    katılmış olan her bir kişiye ait bilgilerin yer aldığını, Cetvelde yer alan

    bilgilerin tarafımdan şahsen girildiğini ve doğru olduğunu işbu belge ile

    beyan ederim.

    [Oylama Görevlisinin İsim ve Unvanı]

    [İmza ve Mühür]

    Mevzuat Kanunlar