ADLİ YARGI HAKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARİ YARGI HAKİM ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ MAHKEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik

    Adalet Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 01/06/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25479

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idarî yargı hâkim adaylığına atananlara, mesleğin ifası için gereken bilgi ve beceriyi kazandırmak amacıyla yaptırılacak olan stajın dönemi ve mahkemelerindeki stajla ilgili hususları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile idarî yargı hâkim adaylarının meslek öncesi eğitimlerinin staj dönemini ve adlî yargı hâkimlik ve savcılık, idarî yargı hâkimlik ile avukatlık stajının hangi mahkemelerde yapılacağına ilişkin esasları düzenler.

    Dayanak

    Madde 3 - (Değişik madde: 07/03/2006-26101 S.R.G. Yön/1.mad)

    Bu Yönetmelik, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 28 ve 30'uncu maddeleri ile 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 10'uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen:

    a) Staj: Adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile idarî yargı hâkim adaylarının staj dönemini,

    b) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

    c) Personel Genel Müdürlüğü: Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,

    d) Komisyon: (Değişik bend: 07/03/2006-26101 S.R.G. Yön/2.mad) Adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları ile idarî yargı adalet komisyonlarını,

    e) Diğer adalet daireleri: İcra ve iflâs müdürlükleri, ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile noterlikleri

    f) Genel staj: (Ek bend: 07/03/2006-26101 S.R.G. Yön/2.mad) Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının hâkimlik ve Cumhuriyet savcılığı görevi ayrımı yapılmaksızın birlikte yaptıkları stajı,

       g) Görev stajı: (Ek bend: 07/03/2006-26101 S.R.G. Yön/2.mad) Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının hâkimlik ve Cumhuriyet savcılığı görevi ayrımına göre yaptıkları stajı,

    h) (Ek bent: 30/10/2011-28100 S.R.G. Yön/1.md.) Staj dosyası: Adayların her staj biriminin sonunda hazırlayacakları rapor ve karar taslakları ile staja ilişkin yaptığı işlemleri içeren evrakın bulunduğu, Komisyonda tutulan dosyayı,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti

    Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarının Çalıştırılma Esasları

    Madde 5 - (Değişik madde: 30/10/2011-28100 S.R.G. Yön/2.md.)

    Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının stajları aşağıdaki esaslar dâhilinde yaptırılır:

    a) Hâkim veya Cumhuriyet başsavcısının nezareti altında mahkeme veya Cumhuriyet başsavcılığı kalemlerinde çalıştırılır. Ancak, bir defa görmekle öğrenilebilecek işler devamlı yaptırılamaz.

    b) Duruşmalarda, keşif, tespit ve otopsilerde hazır bulundurulur.

    c) Davetiye, zorla getirme ve tutuklama müzekkerelerinin yazdırılması ile ara kararının yerine getirilmesine ilişkin diğer işlemler yaptırılır.

    d) Yeni açılan dava dosyalarında tensip kararı taslağı hazırlatılır.

    e) Sonuçlandırılmamış soruşturma evrakı veya mahkeme dosyaları inceletilerek, takip edilecek usul ve sonuçları ile ilgili olarak düşüncelerini yazılı olarak hazırlamaları sağlanır.

    f) Soruşturma evrakı veya dava dosyaları hakkında karar taslakları hazırlatılır. Bu taslaklar, ilgili başkan, hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından görüldüsü yapılarak staj dosyasında saklanır.

    g) İlgili yönetmelik ve genelge hükümlerine göre, Cumhuriyet savcılarının veya hâkimlerin denetlemekle yükümlü oldukları kalem ve diğer adalet dairelerinin denetiminde yanında staj yaptığı hâkim ya da Cumhuriyet savcısının nezaretinde çalıştırılır.

    h) Staj mahkemesi başkanı, hâkimi veya Cumhuriyet savcısının gözetim ve denetiminde yaptıkları işle ilgili evraka parafları alınır. Ayrıca, yargılamaya ilişkin süreci görmeleri ve öğrenmeleri amacıyla Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine (UYAP) dâhil edilirler. Bunun için adaylara bilgisayar verilir.

    ı) Seminer, sempozyum ve konferans gibi kısa süreli etkinlikler ile meslek öncesi eğitimin başında yapılacak bilgilendirme toplantısına katılımları sağlanır.

    Adayların yaptıkları iş ve işlemlerin sayısını ve içeriklerini gösteren staj performans değerlendirme formları Akademinin görüşü alınmak suretiyle Bakanlığın çıkaracağı yönergeyle belirlenir. Bu formlar; ilgili başkan, hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından onaylanarak, bir sureti staj dosyasında saklanır, bir sureti ise her birimdeki stajın sonunda Bakanlığa gönderilir.

    Adayın stajının verimliliğinin tespiti amacıyla staj dosyası ilgisine göre Bakanlık ve Akademi ile mesleğe kabul aşamasında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından istenebilir.

    İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Mahkemelerde Çalıştırılma Esasları

    Madde 6 - (Değişik madde: 30/10/2011-28100 S.R.G. Yön/3.md.)

    İdarî yargı hâkim adaylarının stajları aşağıdaki esaslar dahilinde yaptırılır:

    a) Mahkeme başkanının gözetimi altında büro ve kalem işlerinde çalıştırılır. Ancak, bir defa görmekle öğrenilebilecek işler devamlı yaptırılmaz.

    b) Duruşmalarda, keşif ve bilirkişi incelemelerinde hazır bulundurulur.

    c) Mahkeme başkanı tarafından üyelere havale edilen dosyaların hazırlanmasında üyelerle birlikte çalışırlar. Dosyaların kurula sunulmasına yardımcı olur.

    d) Görüşmelerde hazır bulundurulur.

    e) Mahkeme başkanı tarafından seçilip verilen dosyaların karar taslaklarını hazırlar. Bu taslaklar, mahkeme başkanı tarafından görüldüsü yapılarak staj dosyasında saklanır.

    f) İlgili yönetmelik ve genelge hükümlerine göre mahkeme başkanının nezaretinde kalem hizmetlerinin denetlenmesinde de çalıştırılır.

    g) Staj mahkemesi başkanının gözetim ve denetiminde yaptıkları işle ilgili evraka hâkim adayı olarak parafları alınır. Ayrıca, yargılamaya ilişkin süreci görmeleri ve öğrenmeleri amacıyla Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine (UYAP) dahil edilirler. Bunun için adaylara bilgisayar verilir.

    h) Seminer, sempozyum ve konferans gibi kısa süreli etkinlikler ile meslek öncesi eğitimin başında yapılacak bilgilendirme toplantısına katılımları sağlanır.

    Adayların hazırladıkları iş ve işlemlerin sayısı ve içeriklerini gösteren staj performans değerlendirme formları Akademinin görüşü alınmak suretiyle Bakanlığın çıkaracağı yönergeyle belirlenir. Bu formlar; mahkeme başkanı tarafından düzenlenerek, her birimdeki stajın sonunda Bakanlığa gönderilir.

    Adayın stajının verimliliğini tespiti amacıyla staj dosyası ilgisine göre Bakanlık ve Akademi ile mesleğe kabul aşamasında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından istenebilir.

    Stajın Süresi

    Madde 7 - (Değişik fıkra: 07/03/2006-26101 S.R.G. Yön/3.mad) Adayların staj dönemi süresi (Değişik ibare: 30/10/2011-28100 S.R.G. Yön/4.md.) onyedi aydır.

    Adayların yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilmeleri hâlinde burada geçirdikleri süre stajlarından sayılır.

    Staj Mahkemelerinin Tespiti

    Madde 8 - (Değişik madde: 07/03/2006-26101 S.R.G. Yön/4.mad ; Değişik madde: 30/10/2011-28100 S.R.G. Yön/5.md.)

    Adayların stajlarını yapacakları staj mahkemeleri iki yılda bir olmak üzere; işlerin dağıtımı ve iş durumu göz önünde tutularak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.

    Staj merkezinde adayların sayısı göz önünde bulundurularak, Bakanlığın uygun görüşü üzerine komisyona bağlı olarak ayrı bir staj birimi kurulabilir.

    Belirlenen staj mahkemelerinde hangi sırayla staj yaptırılacağına komisyonlarca karar verilir.

    Adlî yargı hâkim ve savcı adayları;

    a) Genel stajda, ağır ceza, asliye ceza, sulh ceza, asliye hukuk, sulh hukuk ve icra mahkemelerinde,

    b) Görev stajında;

    1) Hâkimliğe atanacaklar, asliye hukuk, sulh hukuk, ağır ceza, asliye ceza ve sulh ceza mahkemelerinde,

    2) Cumhuriyet savcılığına atanacaklar, ağır ceza, asliye ceza ve sulh ceza mahkemelerinde,

    görevlendirilirler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarının Stajı

    Staj Yapılacak Yerler ve Süreleri

    Madde 9 - (Değişik madde: 07/03/2006-26101 S.R.G. Yön/5.mad ; Değişik madde: 30/10/2011-28100 S.R.G. Yön/6.md.)

    Adlî yargı hâkim ve savcı adayları stajlarını, genel staj ve görev stajı olmak üzere iki kısım halinde, aşağıdaki sürelerde yaparlar.

    a) Genel staj üç ay süreli olup;

    1) Bir ay Cumhuriyet başsavcılıklarında,

    2) Onar gün 8 inci maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendinde sayılan mahkemelerde,

    b) Görev stajı ondört ay süreli olup;

    1) Hâkimlik görevine atanacak adaylar için; altı ay asliye hukuk ve sulh hukuk mahkemelerinden birinde; altı ay ağır ceza, asliye ceza ve sulh ceza mahkemelerinden birinde, iki ay Yargıtayda,

    2) Cumhuriyet savcılığına atanacak adaylar için; on ay Cumhuriyet başsavcılıklarında, iki ay ağır ceza, asliye ceza ve sulh ceza mahkemelerinden birinde, iki ay Yargıtayda,

    yaptırılır.

    Hâkim adayları mahkeme, savcı adayları Cumhuriyet başsavcılığı stajları sırasında, ağır ceza merkezi olmayan adliyelerde, dosya türlerini ve yapılan işlemleri görmek ve hâkim veya Cumhuriyet savcılarının yanında uygulama yapmak amacıyla, talepleri ve mazeretleri de dikkate alınarak bir ay süreyle geçici olarak görevlendirilir. Geçici görevlendirmede geçen süre, görev stajından sayılır. Adayın, geçici görevlendirmenin sonunda yaptığı iş ve işlemlere ilişkin olarak hazırlayacağı rapor, staj dosyasına konulur.

    Cumhuriyet Başsavcılıklarında Staj

    Madde 10 - Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarına Cumhuriyet başsavcılıklarındaki yapacakları genel stajlarında;

    a) Suç ihbarı, şikâyet ve suç duyurusu üzerine yapılacak işlemler,

    b) (Değişik ibare: 30/10/2011-28100 S.R.G. Yön/7.md.) Soruşturmanın yürütülmesi,

    c) Otopsi ve keşif yapılması,

    d) Tanık ve bilirkişi dinlenmesi,

    e) Arama, el koyma ve tutuklama talebi ile bu işlemlere karşı yapılan itirazlar,

    f) Cumhuriyet savcısının delilleri değerlendirme yöntemleri,

    g) (Değişik ibare: 30/10/2011-28100 S.R.G. Yön/7.md.) İddianame ve kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar ile diğer kararların düzenlenmesi,

    h) İddia makamının mahkemelerde temsili ve esas hakkındaki düşüncesini bildirme yöntemi,

    ı) Ceza infaz işlemleri,

    i) İcra müdürlükleri, noterlikler ve suç eşyası emanet memurluklarının denetimi,

    j) Cumhuriyet başsavcılığında kullanılan defter, karton ve basılı evrakın tanıtımı ve kullanımı,

    k) (Ek bent: 30/10/2011-28100 S.R.G. Yön/7.md.) Ceza infaz kurumları ile tutukevlerinin idaresi ve denetimi, hükümlü ve tutukluların sevk, nakil, disiplin ve tahliye işlemleri,

    l) Cumhuriyet savcılığı görevi ile ilgili diğer her türlü işlem

    konularında uygulama yaptırılarak deneyim ve beceri kazandırılır.

    (Ek fıkra: 07/03/2006-26101 S.R.G. Yön/6.mad) Cumhuriyet savcılığına atanacak adaylar yapacakları görev stajlarında, yukarıda belirtilen konulardaki deneyim ve becerilerinin yoğunlaştırılmasına yönelik olarak çalıştırılırlar. Ayrıca bu adayların, kolluk birimlerinin çalışma usul ve esasları hakkında bilgilendirilmelerine yönelik konferans ve seminerler düzenlenmesi, Cumhuriyet başsavcılıklarınca sağlanır.

    Diğer Adalet Dairelerinde Staj Süresi

    Madde 11 - (Mülga madde: 30/10/2011-28100 S.R.G. Yön/8.md.)

    Diğer Adalet Dairelerinde Staj

    Madde 12 - (Mülga madde: 30/10/2011-28100 S.R.G. Yön/8.md.)

    Mahkemelerde Staj

    Madde 13 - Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarına;

    a) Ceza mahkemelerindeki genel stajlarında;

    1 - Dava dosyalarının defterlere kaydedilmesi,

    2 - Tensip kararının yazılması,

    3 - Sorgulama,

    4 - Duruşmanın açılması ve yürütülmesi,

    5 - Ara kararının alınması ve yazılması,

    6 - Talimat işlemlerinin yapılması,

    7 - Tanık dinlenmesi, keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması,

    8 - Kısa karar ve gerekçeli kararın yazılması,

    9 - Harç, vekâlet ücreti ve yargılama giderlerinin hesaplanması,

    10 - Kanun yolları,

    11 - Tebligat işlemlerinin yapılması,

    12 - Mahkemelerde kullanılan defter ve basılı evrakın tanıtımı ve kullanılması,

    13 - Mahkemelerin görevine giren diğer her türlü işlem,

    b) Hukuk mahkemelerindeki genel stajlarında;

    1 - Dilekçe üzerine yapılacak işlemler,

    2 - (Ek bent: 30/10/2011-28100 S.R.G. Yön/9.md.) Ön inceleme işlemleri,

    3 - Tensip kararının yazılması,

    4 - Duruşmanın açılması ve yürütülmesi,

    5 - Taraf teşkilinin sağlanması,

    6 - Tanık dinlenmesi, keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması,

    7 - Talimat işlemlerinin yapılması,

    8 - Ara kararının alınması ve yazılması,

    9 - Kısa karar ve gerekçeli kararın yazılması,

    10 - Harç, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin hesaplanması,

    11 - Kanun yolları,

    12 - Tebligat işlemlerinin yapılması,

    13 - Mahkemelerde kullanılan defter ve basılı evrakın tanıtımı ve kullanılması,

    14 - Mahkemenin gözetimi ve denetimine tâbi olan kurum ve kuruluşların denetimi ile ilgili işlemlerin gösterilmesi,

    15 - Mahkemelerin görevine giren diğer her türlü işlem

    konularında uygulama yaptırılarak deneyim ve beceri kazandırılır.

    (Ek fıkra: 07/03/2006-26101 S.R.G. Yön/9.mad) Mahkemelerdeki görev stajlarında ilgililer, yukarıda belirtilen konulardaki deneyim ve becerilerinin yoğunlaştırılmasına yönelik olarak çalıştırılırlar.

    Yargıtayda Staj Süre ve Dönemleri

    Madde 14 - (Değişik madde: 07/03/2006-26101 S.R.G. Yön/10.mad)

    Yargıtayda adlî yargı hâkim ve savcı adayları için;

       a) Birinci dönemde yirmi gün,

       b) İkinci dönemde bir ay, on gün

       süreli olmak üzere iki dönemi içeren bir staj yöntemi uygulanır.

       Birinci dönem staj, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında; ikinci dönem staj ise, hâkimliğe atanacak adaylar için ceza ve hukuk dairelerinde, Cumhuriyet savcılığına atanacak adaylar için sadece ceza dairelerinde yaptırılacak stajı kapsar.

       Yargıtayda uygulanan staj dönemleri, süreleri, konuları ile çalışma yöntemleri, staj yerlerinin sayısına ve ihtiyaca göre Yargıtay Başkanlığınca değiştirilebilir.

    Yargıtayda Birinci Dönem Staj

    Madde 15 - Birinci dönem stajda adlî yargı hâkim ve savcı adaylarına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının gözetiminde ve görevlendirdiği ilgili Yargıtay Cumhuriyet savcısının nezaretinde;

    a) Dava dosyalarının incelenmesi,

    b) Tebliğnamenin hazırlanması,

    c) Temyiz nedenlerinin tartışılması

    konularında uygulama yaptırılarak deneyim ve beceri kazandırılır.

    Yargıtayda İkinci Dönem Staj

    Madde 16 - Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarına ikinci dönem stajda, Yargıtay Birinci Başkanının belirleyeceği ceza ve hukuk dairelerinde;

    a) Dava dosyalarının incelenmesi,

    b) Dosyanın özetlenip anlatılması,

    c) Temyiz sebeplerinin tartışılması,

    d) Kararların yazılması

    konularında uygulama yaptırılarak deneyim ve beceri kazandırılır.

    (Ek fıkra: 30/10/2011-28100 S.R.G. Yön/10.md.) İncelenen dava dosyaları hakkında aday tarafından hazırlanan rapor kâğıtları ile karar taslakları staj dosyasına eklenmek üzere Bakanlığa gönderilir.

    Yargıtayda Diğer Eğitim Faaliyetleri

    Madde 17 - Yargıtaydaki staj döneminde adlî yargı hâkim adaylarına Yargıtay Birinci Başkanının belirleyeceği konularda konferans verilebilir, eğitimleri ile ilgili seminerler düzenlenebilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Stajı

    Staj Yapılacak Yerler ve Süreleri

    Madde 18 - İdarî yargı hâkim adayları stajlarını;

    a) Altı ay süre ile Danıştayda,

    b) (Değişik ibare: 30/10/2011-28100 S.R.G. Yön/11.md.) Dört ay onbeş gün ile idare mahkemesinde,

    c) (Değişik ibare: 30/10/2011-28100 S.R.G. Yön/11.md.) Dört ay onbeş gün ile vergi mahkemesinde,

    d) Bir ay süre ile bölge idare mahkemesinde,

    e) (Değişik bend: 07/03/2006-26101 S.R.G. Yön/11.mad) Bir ay süre ile il valiliklerinde

    (Mülga ibare: 30/10/2011-28100 S.R.G. Yön/11.md.) yaparlar.

    Danıştayda Staj Süre ve Dönemleri

    Madde 19 - Danıştayda idarî yargı hâkim adayları için;

    a) Onbeş gün süre ile birinci dönem,

    b) Dört ay onbeş gün süre ile ikinci dönem,

    c) Bir ay süre ile üçüncü dönem

    olmak üzere üç aşamalı bir staj yöntemi uygulanır.

    Danıştayda uygulanan staj dönemleri, süreleri, konuları ile çalışma yöntemleri, staj yerlerinin sayısına ve ihtiyaca göre Danıştay Başkanlığınca değiştirilebilir.

    Danıştayda Birinci Dönem Staj

    Madde 20 - Birinci dönem stajda, idarî yargı hâkim adaylarına Danıştay Başkanlığınca hazırlanacak plan ve programa göre görevlendirilecek Danıştay üyeleri, tetkik hâkimleri ve savcıları tarafından;

    a) İdarenin yapısı,

    b) (Değişik bend: 07/03/2006-26101 S.R.G. Yön/13.mad) Danıştayın idarî görevleri,

    c) İdari yargının özelliği,

    d) İdarî yargılama usulü,

    e) Hukuk kaynaklarından yararlanma,

    f) Dava dosyalarının hazırlanması,

    g) Karar yazma

    konularında uygulama çalışmaları ve grup çalışmaları yaptırılır.

    Danıştayda İkinci Dönem Staj

    Madde 21 - İdarî yargı hâkim adayları Danıştaydaki ikinci dönem stajın iki ayını idarî dava dairelerinde, iki ayını vergi dava dairelerinde ve onbeş gününü idarî dairede geçirirler.

    Dairelerdeki stajda, adaylar dosyaların hazırlanmasında tetkik hâkimi ile birlikte çalışırlar. Dosyanın kurula sunulmasında yardımcı olurlar. Kurulca verilecek karar doğrultusunda karar taslağının yazılmasına katılırlar. Dairelerin kurul hâlindeki çalışmalarını ve duruşmalarını izlerler.

    İdarî dava daireleri ve vergi dava dairelerinin görev alanına giren işler ve iş durumları göz önüne alınmak suretiyle, adayların hangi dairede ne kadar süre çalışacakları Danıştay Başkanı tarafından belirlenir.

    Danıştayda Üçüncü Dönem Staj

    Madde 22 - İdarî yargı hâkim adayları Danıştaydaki üçüncü dönem stajda, Danıştay Başkanlığı tarafından görevlendirilecek bir yöneticinin nezaretinde idarî yargı ile ilgili olarak kendilerine verilecek bir konuda bildiri hazırlarlar.

    Bu bildiriler, o dönem adaylarının katıldığı grupta tartışılır. Bildiri konusu adaya ikinci dönem çalışması bitmeden en az iki ay önce verilir.

    Danıştayda Diğer Eğitim Faaliyetleri

    Madde 23 - Danıştaydaki staj döneminde idarî yargı hâkim adaylarına Danıştay Başkanının belirleyeceği konularda konferans verilebilir, eğitimleri ile ilgili seminerler düzenlenebilir.

    Mahkemelerde Staj

    Madde 24 - İdarî yargı hâkim adaylarına idare, vergi ve bölge idare mahkemelerindeki stajlarında;

    a) Dilekçe üzerinde ilk inceleme,

    b) Harç ve posta giderlerine ait işlemler,

    c) İlk inceleme üzerine verilecek kararlar,

    d) Yürütmenin durdurulması,

    e) Tebligat işlemleri,

    f) Keşif ve bilirkişi incelemesi,

    g) Ara kararıyla belge ve bilgi istenmesi,

    h) Dosyaların incelenmesi ve kurula sunulması,

    ı) Karar yazma tekniği,

    i) İtiraz ve temyiz istemleri hakkındaki dilekçeler üzerine yapılacak işlemler,

    j) İdarî Yargılama Usulü Kanunundaki diğer usul işlemleri,

    k) Mahkemelerin görev alanına giren her türlü işlem

    konularında uygulama yaptırılarak deneyim ve beceri kazandırılır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Avukatlık Stajı ile İlgili Hususlar

    Avukatlık Staj Mahkemeleri

    Madde 25 - Avukatlık stajı 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 30 uncu maddesine göre Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca belirlenen staj mahkemelerinde yapılır.

    Avukatlık Stajında Baroların Görevleri

    Madde 26 - Avukatlık stajında barolar kendilerine Avukatlık Staj Yönetmeliğinde verilen görevleri yerine getirirler.

    ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Staj Merkezlerine Atama, Staj Merkezlerinde ve Eğitim Merkezinde Geçici Görevlendirilme

    Madde 27 - (Değişik madde: 30/10/2011-28100 S.R.G. Yön/12.md.)

    Adaylar staj dönemi eğitimlerini yapmak üzere tercihleri dikkate alınarak staj merkezlerine atanırlar. Staj merkezlerine atanacak aday sayısı belirlenirken; o yerdeki staj mahkemeleri, Cumhuriyet savcıları ile mevcut adayların sayısı dikkate alınır. Belirlenen sayıdan fazla adayın bir staj merkezini tercih etmesi durumunda, sırasıyla mazeretleri ve nihaî başarı listesindeki sıraları esas alınır.

    Adlî yargı hâkim ve savcı adayları; kamu personeli olan eşinin kurum içi görev yeri değişikliğinin mümkün olmaması veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması veya Bakanlıkça yürütülen projeler kapsamında görevlendirilmesi halinde, staj dönemi eğitimlerini yapmak üzere staj merkezi olmayan ağır ceza merkezlerine atanabilir.

    Adayların staj yapacakları merkezlere atamalarına, staj dönemindeki geçici görevlendirilmelerine, Yargıtay ve Danıştay'daki stajları ile Akademideki hazırlık ve son eğitim döneminde geçici olarak görevlendirilmelerine ilişkin işlemler Personel Genel Müdürlüğünce yapılır.

    Yürütme ve Oda Tahsisi

    Madde 28 - Staja ilişkin işlemler adayın staj yaptığı merkezdeki adalet komisyonları tarafından yürütülür.

    Staj mahkemeleri, bu Yönetmeliğin 8'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından (Mülga ibare: 30/10/2011-28100 S.R.G. Yön/13.md.) belirlenir.

    Adaylara, adlî ve idarî yargı staj merkezlerinde daha verimli çalışabilmelerini temin bakımından yeteri kadar oda tahsis edilir.

    Yıllık Ara Vermede Staj

    Madde 29 - Adaylar, usul kanunlarında gösterilen yıllık ara vermeden yararlanamazlar.

    Yıllık ara vermeye rastlayan staj, staj mahkemelerinde veya görevlendirildikleri dairelerde yapılmaya devam edilir. Bu durumda haklarında doldurulması gereken belgeler nöbetçi hâkim, savcı veya daire âmirlerince düzenlenir.

    Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının Stajdaki Etkileri

    Madde 30 - Staj mahkemesindeki stajda mahkeme başkanı veya hâkimi, Cumhuriyet başsavcılığındaki stajda ise Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendirilen Cumhuriyet savcısı, adayın yetiştirilmesi ile uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerinin arttırılması ve stajın amacına ulaşabilmesi için gerekli gayret ve ilgiyi gösterirler.

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde staj mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından o yıla mahsus olmak üzere belirlenir.

    Geçici Madde 2 - (Ek madde: 30/10/2011-28100 S.R.G. Yön/14.md.)

    Bu maddenin yayımı tarihinden önce meslek öncesi eğitime başlayan adlî yargı adaylarının staj merkezleri bu maddenin yayımı tarihinden önceki Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

    Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası bu maddenin yayımı tarihinden sonra adaylığa atananlar hakkında uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 31 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 32 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar