SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ

    Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği

    Sağlık Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 08/06/2004

    Resmi Gazete No: 25486

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Hükümler

    Amaç   

    Madde 1- Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlığında görev yapan sağlık hizmetleri sınıfına dahil personelle ilgili tüm atama ve nakilleri, çağdaş insan kaynakları yönetimi, etkili ve verimli istihdam politikaları ile sağlık hizmetinin ülke genelinde dengeli dağılımı temel ilkeleri çerçevesinde kurallara bağlamayı amaçlamaktadır.

    Kapsam

    Madde 2 - (Değişik madde 24/06/2006 - 26208 Yön/1 Mad.)

    (Değişik fıkra: 13/04/2007- 26492S.R.G Yön/1.md.) Bu Yönetmelik; Bakanlık Merkez Teşkilatından Taşra Teşkilatına, Taşra Teşkilatından Merkez Teşkilatına yapılacak atama ve görevlendirmeler hariç sağlık hizmetleri sınıfına dâhil personeli ve bunların ilk defa atanmaları ile nakillerinde esas alınacak usul ve esasları kapsar.

       Ancak, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde görev yapan (Değişik ibare: 17/01/2012 - 28176 S.R.G. Yön./2. md.) eğitim görevlisi, başasistan ve asistanları kapsamaz. Bu unvanlarda istihdam edilenler bu görevlerinin sona ermesi halinde bu Yönetmelik hükümlerine tabi olurlar.

       Bu Yönetmeliğin yeniden atama ile kurumlar arası atamalara ilişkin hükümleri yukarıdaki fıkralarda belirtilen personel dışındaki diğer personel hakkında da uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelik'te geçen terimlerden;

    a) Bakan: Sağlık Bakanını,

    b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

    c) Genel Müdürlük: Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,

    d) Kanun: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu,

    e) Genel Yönetmelik: 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliği,

    f) Hizmet Bölgesi: İllerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesine göre belirlenen bölgeleri,

    g) (Değişik bent 24/06/2006 - 26208 Yön/2 Mad.) Hizmet Gurubu: Personel Dağılım Cetveli doluluk oranına göre belirlenen il gruplarını,

    h) (Mülga bend: 13/04/2007- 26492S.R.G Yön/2.md.)

    ı ) (Değişik bend : 05/07/2007 - 26573 S.R.G Yön\1.mad ) Hizmet Puanı: Sağlık hizmetleri sınıfından her Bakanlık çalışanı için, çalışılan yerin özellikleri göz önüne alınarak hesaplanan puanı,

    i) (Değişik bent 24/06/2006 - 26208 Yön/2 Mad.;Değişik bend: 13/04/2007- 26492S.R.G Yön/2.md.) Personel Dağılım Cetveli (PDC): Ek 6'da belirlenen ilkeler doğrultusunda il ve birim bazında, yılda en az bir defa yenilenen unvan ve branşlar itibariyle bulunması gereken personel sayısını gösteren cetveli,

    j) (Değişik bent 24/06/2006 - 26208 Yön/2 Mad.) Personel: Bakanlıkta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personeli,

    k) (Değişik bend: 13/04/2007- 26492S.R.G Yön/2.md.) Uzman tabip: Uzman tabip ve uzman (TUTG) unvanlı kadroya atanmaya hak kazanan personeli,

    l) İl Müdürlüğü: Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğünü,

    m) (Ek bent 24/06/2006 - 26208 Yön/2 Mad.) Stratejik Personel: (Mülga ibare: 21/05/2011 - 27940 S.R.G Yön\1.md.) Uzman tabip ve tabip unvanlarındaki personeli ,

       n) (Ek bent 24/06/2006 - 26208 Yön/2 Mad.) Standart: 26/10/1994 tarihli ve 22093 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde belirlenen standartları,

       o) (Ek bent 24/06/2006 - 26208 Yön/2 Mad.) Doluluk Oranı: Bakanlıkça iller itibariyle planlanan PDC ye göre her unvan ve branş için belirlenen personel sayılarının, illerde o unvan ve branşta çalışan personel sayısına oranını,

       ö) (Ek bent 24/06/2006 - 26208 Yön/2 Mad.) Diğer personel: Bakanlıkta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personel dışındaki personeli,

    p) (Ek bent: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/1.md.) Tesis: Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde kadro standardı tespit edilmiş olan sağlık birimlerini,

    ifade eder.

    Temel İlkeler

    Madde 5 - (Değişik madde 24/06/2006 - 26208 Yön/3 Mad.)

    Bu Yönetmelik tüm atama ve nakillerde;

       a) Ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar ile ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illerin gruplandırılarak işlem yapılması,

       b) Personelin hizmet bölgeleri ve grupları arasında, hizmet gerekleri de dikkate alınarak, adil ve dengeli dağılımın sağlanması,

       c) Personel hareketlerinde hizmet puanının belirleyici olması,

    d) Personel Dağılım Cetvelinde belirlenen sayılardaki aktif çalışanların dikkate alınarak idarenin hizmet ihtiyacının karşılanması, aylıksız izin, askerlik ve geçici görev gibi nedenlerle aktif olmayan standartlara bu süre içerisinde atama yapılması,

       e) Personelin başvuru tarihinde yürürlükte olan usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılması

       ilkelerini esas alır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Hizmet Bölgeleri, Hizmet Grupları ve Hizmet Puanı

    Hizmet Bölgeleri

    Madde 6- İller 6 hizmet bölgesine ayrılır. Genel Yönetmelikle hizmet bölgelerinde yapılacak değişiklikler bu Yönetmeliğe aynen yansıtılır.

    Hizmet Grupları

    Madde 7 - (Değişik madde 24/06/2006 - 26208 Yön/4 Mad.)

    Personel dağılım cetveli, ülke düzeyinde mevcut personelin objektif ilkelere göre adil ve dengeli dağılımın sağlanması, sağlık hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi, istihdamda azami verimin sağlanması amacı ile Bakanlık insan gücü kaynaklarının unvan ve branşlara göre illere ve il içinde birimlere dağılımını gösteren planlama çalışmasıdır.

       Personel dağılım cetveli doluluk oranına göre iller, her unvan ve branşta en yüksekten en düşüğe doğru A, B, C, ve D olarak dört hizmet grubuna ayrılır. Doluluk oranı en yüksek ilk 20 il A, ikinci 20 il B, üçüncü 20 il C ve geri kalan iller D hizmet grubu olarak belirlenir. (Ek cümle: 13/04/2007- 26492S.R.G Yön/3.md.) İllerin doluluk oranlarının eşit olması halinde Devlet Planlama Teşkilatının illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek olan il, doluluk oranı daha yüksek olan il olarak kabul edilir. (Ek cümle: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/2.md.) Ancak istihdam edilen personel sayısı 200'den az olan veya ülke genelinde tüm illerde personel dağılım cetveli veya standart öngörülmeyen unvan ve branşlar için her üç ayda bir, Ek: 6 da düzenlenen Personel Dağılım Cetveli İlkelerinin 14 üncü ilkesi doğrultusunda İstihdam Planlama Komisyonunca hizmet grupları belirlenir ve ilan edilir.

       Personel dağılım cetveli çalışmaları sonucu unvan ve branşlara göre personelin illere dağılım sayısını gösteren il dağılım cetveli ve bu personelin il içi birimlere dağılım sayısını gösteren il içi dağılım cetveli Bakanlık İnternet sitesinde duyurulur. Unvan ve branşlara göre il dağılım cetvelinde belirlenen sayı ile illerde istihdam edilen personel sayısının karşılaştırılması sonucu bulunan doluluk oranı cetvelleri ile buna göre belirlenen hizmet grupları ise her üç ayda bir yenilenerek Bakanlık İnternet sitesinde duyurulur ve birer örneği Müsteşarlık, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Personel Genel Müdürlüğünde 2 yıl süreyle muhafaza edilir. Hazırlanan cetveller personel planlama çalışması niteliğinde olup müteakip dönemlerde atamaya açılacak yerler, aktif çalışan personel doluluk oranları en düşük illerden ve birimlerden başlamak üzere belirlenir. Aktif çalışan personel sayısının belirlenmesinde izin, eğitim gibi nedenlerle 3 aydan fazla süreyle görevi başında bulunmayan personel hesaba katılmaz.

    Personel dağılım cetveli, Ek:6'de düzenlenen ilkelere göre hazırlanır.

    Kapsam Dışı Unvan ve Branşlar

    Madde 8 - (Değişik madde: 14/09/2004 - 25583 S.R.G. Yön/2.mad;Değişik madde: 13/04/2007- 26492S.R.G Yön/4.md.;Mülga madde: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/3.md.)

    Hizmet Puanı

    Madde 9- (Değişik cümle : 05/07/2007 - 26573 S.R.G Yön\2.mad ) Personelin atama ve nakil işlemlerinde kullanılmak üzere, bu Yönetmeliğe tabi her Bakanlık çalışanı için, her atama döneminden önce atama dönemine müracaatın başlangıç tarihi itibariyle çalışılan yerin özelliklerinin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanır. Açık bulunan ve Bakanlıkça ilan edilen kadrolara yapılacak atamalarda hizmet puanı esas alınır. Eşitlik durumlarında bu Yönetmelikte sayılan mazeretlerden birine sahip olan atamaya hak kazanır. Böyle bir mazeret yoksa daha fazla meslek kıdemine sahip olan atanır. Atamaların il emrine yapılması halinde, personel Valilikçe, ihtiyaç olan birimlerde, hizmet puanı yüksek olan personelin tercihi göz önünde bulundurularak atanır.

    Hizmet Puanının Hesaplanması

    Madde 10- Hizmet puanının hesaplanmasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan İl ve İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tabloları esas alınır. Sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda veya araştırma görevlisi, Daire Başkanı, İl Sağlık Müdürü, her türlü Müdürü ve bunların yardımcısı unvanlarında fiilen çalışılan her yer ve yıl için İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında bulunulan sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanına ulaşılır. Bu rakama Ek 1'de bulunan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasının Hizmet Puanına Katkısı Cetveli'nin öngördüğü puan eklenerek hizmet puanı bulunur. Yeni il ve ilçeler kurulması halinde, yeni tablolar yayınlanana kadar, ayrılınan il ve ilçenin puanları uygulanmaya devam edilir.

    (Değişik fıkra : 05/07/2007 - 26573 S.R.G Yön\3.mad ) Beldelerde fiilen çalışılan her yıl için çalışılan beldenin bağlı bulunduğu ilçenin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tablosundaki sıra numarasının yarısı, köylerde fiilen çalışılan her yıl için ise tamamı puan olarak hizmet puanına ayrıca eklenir.

    (Mülga fıkra : 05/07/2007 - 26573 S.R.G Yön\3.mad )

    (Mülga fıkra : 05/07/2007 - 26573 S.R.G Yön\3.mad )

    (Değişik fıkra: 14/09/2004 - 25583 S.R.G. Yön/3.mad) Geriye doğru hesaplamalarda bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihteki tablolar kullanılır. Yıl içinde sıralamalarda meydana gelen değişiklikler takip eden yıl başından itibaren hüküm ifade eder. Çalışanın yer değiştirmesi halinde eski ve yeni yerine ait puanlar gün bazında tespit edilir.

    (Değişik fıkra 24/06/2006 - 26208 Yön/6 Mad.) Muvazzaf askerlikte geçirilen süreler için personele, askerliğin yapıldığı yerin hizmet puanı verilir. Askerliğini yurt dışında yapanların hizmet puanlarının hesaplanmasında bağlı olduğu birliğin bulunduğu il veya ilçenin hizmet puanı esas alınır.

        (Değişik fıkra 24/06/2006 - 26208 Yön/6 Mad.) Hizmet puanı tespit edildikten sonra her atama döneminden önce internet aracılığıyla ilan edilir. İtirazlar Bakanlık bünyesinde oluşturulacak Hizmet Puanı İtiraz Komisyonunca sonuca bağlanır. Hizmet Puanı İtiraz Komisyonunun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça hazırlanan yönergeyle belirlenir.

    (Ek fıkra: 17/01/2012 - 28176 S.R.G. Yön./3. md.) Savaş, deprem gibi olağanüstü hallere maruz kalan yerlerde görev yapan personele Bakanlıkça belirlenen süre için en yüksek hizmet puanı %100 fazlasıyla verilebilir.

    Geçici Görevlendirmeler ve Uygulanacak Hizmet Puanları

    Madde 11- (Mülga fıkra 24/06/2006 - 26208 Yön/7 Mad.)

    Bakanlık savaş, deprem gibi olağanüstü hallerde yurt içi ve yurt dışında personeli geçici olarak görevlendirebilir. Bu yolla geçici olarak görevlendirilen personele en yüksek hizmet puanı %100 fazlasıyla verilir. Yurt dışında başka sebeplerle görevlendirilen diğer personel, hizmet puanı en düşük yerin hizmet puanını alır.

    (Ek fıkra: 14/09/2004 - 25583 S.R.G. Yön/4.mad;Değişik fıkra: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/4.md.) 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre askerlik yükümlülüğünü yedek subay olarak yerine getirenlerin eşleri, talepleri halinde yükümlülük süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilir.

    (Değişik fıkra 24/06/2006 - 26208 Yön/7 Mad.) (Değişik cümle: 21/05/2011 - 27940 S.R.G Yön\1.md.) Personelin herhangi bir suretle görevde olmaması, nüfus hareketleri gibi nedenlerle personele ihtiyaç duyulması halinde Bakanlıkça A hizmet grubuna dahil illerden A, B, C ve D hizmet grubu illere, B hizmet grubuna dahil illerden B, C ve D hizmet grubu illere, Valiliklerce de il içinde personel doluluk oranı yüksek olan birimden düşük olan birime geçici görevlendirme yapılabilir.5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin A ve B hizmet grubu illerinde görev yapan personel sadece 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubu illerine geçici olarak görevlendirilebilir.

    (Ek fıkra 24/06/2006 - 26208 Yön/7 Mad.) Bakanlık önceden duyurmak suretiyle talepte bulunan personeli görevlendirebileceği gibi ihtiyaç halinde re'sen de geçici görevlendirme yapabilir. Bu şekilde görevlendirilen personel için süre bir mali yılda iki ayı geçemez. Memuriyet mahalinde Valiliklerce de bu şekilde görevlendirilen personel için süre bir mali yılda her seferinde üç ayı ve toplamda altı ayı geçemez. (Mülga cümle: 13/04/2007- 26492S.R.G Yön/5.md.)

        (Ek fıkra 24/06/2006 - 26208 Yön/7 Mad.;Mülga fıkra: 13/04/2007- 26492S.R.G Yön/5.md.)

        (Ek fıkra 24/06/2006 - 26208 Yön/7 Mad.) Turizm, mevsimlik işçi çalıştırma, ulusal ve uluslararası düzenlenen büyük çaplı organizasyonlar nedeniyle nüfusunda önemli ölçüde artış gösteren illere Bakanlık ve Valiliklerce Personel Dağılım Cetveline ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici görevlendirme yapılabilir.

        (Ek fıkra 24/06/2006 - 26208 Yön/7 Mad.) Geçici görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan bir yönergeyle belirlenir.

        (Ek fıkra 24/06/2006 - 26208 Yön/7 Mad. ; Mülga madde: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/4.md.)

    (Ek fıkra: 21/05/2011 - 27940 S.R.G Yön\3.md.) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununun 38 inci maddesi gereği Bakanlıkta görevlendirilenlerin eşleri, talepleri halinde görevlendirme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilir.

    (Ek fıkra: 17/01/2012 - 28176 S.R.G. Yön./4. md.) Savaş, deprem gibi olağanüstü hallere maruz kalan yerlerde görev yapan personel; en az sekiz haftalık gebe veya ruhsal hastalıklarda yüzde yirmi beş, diğer durumlarda yüzde kırk iş kaybı olduğunu veya birinci dereceden bir yakınının engelli olduğunu veya vefat ettiğini veya çocuğunun iki yaşından küçük olması veya ilköğretimde eğitim gördüğünü belgelendirmesi halinde talepte bulunduğu ile altı aya kadar geçici olarak görevlendirilebilir.

    (Ek fıkra: 17/01/2012 - 28176 S.R.G. Yön./4. md.) Boşanma davası açan veya haklarında boşanma davası açılmış personel, şiddete maruz kalıp da, bu durumu adli veya mülki idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendirmeleri halinde, dava süresince C veya D hizmet grubu illere geçici olarak görevlendirilebilir. Bu hüküm doğrultusunda görevlendirilen personel, görevlendirildiği tarihten itibaren altı ayda bir, boşanma davasının görülmekte olduğu mahkemeden almış olduğu davanın safahatı ile ilgili belgeyi çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür.

    Hizmet Puanı Verilmeyecek Haller

    Madde 12- Aşağıdaki hallerde personele hizmet puanı verilmez:

    a) (Değişik bent: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/5.md.) Aile hekimliği ile askerlik yükümlülüğü dışında aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler,

    b) (Değişik bent: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/5.md.) Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler ile soruşturma sonucunda disiplin cezası almayanlar hariç olmak üzere, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suç nedeniyle tutuklanan veya gözaltına alınanlar ile görevden uzaklaştırılanların görev başında geçirmedikleri süreler.

    c) (Ek bend: 13/04/2007- 26492S.R.G Yön/6.md. ; Mülga bent: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/5.md.)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Atama İşlemleri, Çeşitleri ve Özel Hükümler

    Atamalarda Müracaat

    Madde 13- Müracaatlar il müdürlüklerine yapılır. Doğrudan Bakanlığa yapılacak müracaatlar ilgili maddelerde belirtilmiştir. Başvurular Bakanlıkça gerekli tedbirler alınmışsa internet yoluyla da yapılabilir. Bu yolla yapılacak müracaatlarda ilgili, formu doldurduktan sonra hem elektronik olarak Bakanlığa gönderir, hem de bir nüshasını çıktı olarak alır ve imzalayarak gerekli diğer belgelerle birlikte ilgili ilanda belirtildiği şekilde il müdürlüğüne veya Bakanlığa teslim eder.

    (Ek fıkra 24/06/2006 - 26208 Yön/8 Mad.) İnternet yoluyla yapılan başvurular, Bakanlıkça kurulacak bir komisyon tarafından esas ve usul açısından incelenir.

    İlk Defa Atama

    Madde 14- Bakanlığın sağlık hizmetleri sınıfı kadrolarına aday memur olarak atama ilk defa atamadır. İlk defa atamada uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atanacaklar kur'ayla, diğerleri genel hükümlere göre sınavla atanır. İlk defa atamada atama dönemi yoktur. Bakanlık ihtiyaç doğdukça açık bulunan kadrolar ile atama usul ve esaslarını ilan eder. (Değişik cümle: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/6.md.) İlk defa atamada; sırasıyla 6 ve 5 inci hizmet bölgesi iller ve D ve C hizmet grubu iller ile ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre 6, 5 ve 4 üncü gelişmişlik grubunda yer alan ilçelerde bulunan kadrolar ilan edilir. Ancak bu yerlerde münhal kadro bulunmaması halinde diğer bölgelerde bulunan kadrolar ilan edilir.

    Yeniden Atama

    Madde 15- (Değişik fıkra: 14/09/2004 - 25583 S.R.G. Yön/5.mad) Bakanlık veya diğer kamu kurumlarında sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda çalışmış olup, bu görevlerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış olanlar Bakanlık kadrolarında tekrar göreve başlatılabilirler. Bakanlık kadro durumunun müsait olması halinde yılda iki defa yeniden atama suretiyle doldurulacak kadroları ilan eder. (Ek cümle: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/7.md.) İlan edilen kadrolara müracaatlar, il müdürlükleri aracılığıyla yapılır. Müracaatlar il müdürlüklerine yapılır. (Mülga cümle: 13/04/2007- 26492S.R.G Yön/8.md.)

    (Ek fıkra 24/06/2006 - 26208 Yön/10 Mad.) Ancak Bakanlık Merkez Teşkilatı kadrolarına yapılacak yeniden atamalarda kura şartı aranmaz.

    Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacılar ilgili mevzuatı gereği, belirlenecek dönemlerde kur'a ile atanırlar.

    (Değişik fıkra: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/5.md.) Tabip ve uzman tabiplerin yeniden atanmasında; sırasıyla 6 ve 5 inci hizmet bölgesi iller ve D ve C hizmet grubu iller ile ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre 6, 5 ve 4 üncü gelişmişlik grubunda yer alan ilçelerde bulunan kadrolar ilan edilir. Ancak bu yerlerde münhal kadro bulunmaması halinde diğer bölgelerde bulunan kadrolar ilan edilir.

    Kurum İçi Naklen Atama

    Madde 16 - (Değişik madde: 13/04/2007- 26492S.R.G Yön/9.md.)

    Stratejik personelin il içi atanması dahil olmak üzere personelin iller arası atanma dönemi Ocak, Haziran ve Eylül aylarıdır. Bakanlık açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel, en çok 5 tercihle birlikte müracaat eder. Bakanlık tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanlarına göre personelin atamalarını tamamlar. Puanların eşit olması halinde tercih sıralaması, daha sonra mesleki kıdemi yüksek olan personel öncelikli olarak atanır. (Mülga cümle: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/8.md.) Tayin talebinde bulunan personelin çalıştığı ilde hizmetlerin aksamaması için Bakanlık sınırlama getirebilir (Mülga ibare: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/8.md.)

    (Ek fıkra : 05/07/2007 - 26573 S.R.G Yön\4.mad ) 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesine göre kadroları Bakanlıkta olup (Değişik ibare: 17/01/2012 - 28176 S.R.G. Yön./5. md.) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yapan personel, talebi halinde, ilgili uzmanlık eğitimi giriş sınavı sonucunda yerleştirildiği eğitim kurumunun bulunduğu ildeki Bakanlığın uygun göreceği sağlık kurum veya kuruluşuna atama dönemine ve kuraya tabi olmaksızın, Personel Dağılım Cetvelinde boş yer bulunmaması halinde standart dikkate alınarak, naklen atanır.

    Kurumlar Arası Naklen Atama

    Madde 17 - (Değişik madde 24/06/2006 - 26208 Yön/12 Mad.)

    (Değişik fıkra: 13/04/2007- 26492S.R.G Yön/10.md.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanabilirler. Kurumlar arası atama için kura dönemleri Şubat ve Eylül olmak üzere iki dönemdir. Müracaatları kabul edilenlerin atanacakları yerler tercihleri doğrultusunda kur'a ile belirlenir. Bu yolla yapılacak atamalarda ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir. (Değişik cümle: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/9.md.) Ancak stratejik personel ile diş tabipleri dönem ve kura şartına bağlı olmaksızın naklen atanabilir.

        (Değişik fıkra: 13/04/2007- 26492S.R.G Yön/10.md.;Değişik fıkra: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/9.md.) Başka kurumlarda çalışmakta olup eşleri Bakanlıkta; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) ve (B) bendlerine göre sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil bir unvanda çalışanların, 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna tabi olarak çalışanların ve eşleri zorunlu yer değiştirmeye tabi olan sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki memurların Bakanlığa nakil talepleri standardın uygun olması kaydıyla dönem ve kura şartı aranmadan değerlendirilir. Bu personelden uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacıların atanacağı yerler, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin sekizinci fıkrası hükmü çerçevesinde belirlenir.

    (Değişik fıkra: 17/01/2012 - 28176 S.R.G. Yön./6. md.) Ayrıca, merkez teşkilatı kadrolarına, kararname ile atama yapılan kadrolara ve il müdürü kadrolarına görevin gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla naklen atamalarda kur'a şartı aranmaz.

    (Ek fıkra: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/9.md.) Bakanlık onayı ile yürürlüğe konulan protokollerle Bakanlığa devredilen sağlık birimlerinde çalışan personel dönem ve kura şartına bağlı olmadan naklen atanabilir.

    (Ek fıkra: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/9.md.) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların; sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin naklen atamalarında dönem ve kura şartı aranmaz.

    (Ek fıkra: 21/05/2011 - 27940 S.R.G Yön\3.md.) Stratejik personelin başka kurumda çalışmakta olan eşlerinin; teşkilat veya kadro bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle kurumlarınca ataması yapılamayanların, kurumlar arası naklen atamalarında dönem ve kura şartı aranmaz.

    Bir Mazerete Dayanan Atamalar

    Madde 18 - Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin talebi halinde personel farklı hizmet bölgelerine naklen atanabilir;

    a) Sağlık durumu,

    b) Eş durumu,

    Bu mazeretlerin değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.

    Müracaatlar gerekli belgelerle birlikte il müdürlüklerine yapılır. Mazerete dayalı atamalar Bakanlıkça il emrine yapılır. Valilikçe bu personel, mazeretin niteliği de göz önünde bulundurularak personel dağılım cetveline göre karşılama düzeyi en düşük hizmet biriminden başlamak üzere ve hizmet puanı önceliğine göre yerleştirilir. Münhal kadrosu bulunmayan hizmet birimi veya il'e atama yapılamaz. Mazeret durumu haksız bir kazanıma neden olamaz.

    (Değişik fıkra: 14/09/2004 - 25583 S.R.G. Yön/7.mad;Değişik fıkra: 13/04/2007- 26492S.R.G Yön/11.md.) Mazeretleri nedeniyle görev yeri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine ait bilgi ve belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. İl Müdürlükleri, mazereti sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirir. (Değişik cümle: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/10.md.) Mazereti sona eren personel, bulunduğu il 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya D ve C hizmet grubunda ise talebi halinde yerinde bırakılır. (Değişik cümle: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/10.md.) (Değişik cümle: 21/05/2011 - 27940 S.R.G Yön\4.md.) Aksi halde Bakanlıkça; eski görev yerine veya eski görev yerleri esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasındaki kurallara göre atanırlar. Eski görev yeri bulunmayanlar ise görev yaptıkları yer esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasındaki kurallara göre atanırlar. (Mülga cümle: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/10.md.) Ayrıca, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan mazereti sona eren Devlet hizmeti yükümlüleri, tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlüsü kurasıyla atanırlar.

    Sağlık Mazereti Nedeniyle Atama

    Madde 19 - (Değişik fıkra 24/06/2006 - 26208 Yön/13 Mad.) Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi halinde tehlikeye gireceğini, eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler; tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrolarına öncelikli olarak atanırlar.

    (Mülga fıkra 24/06/2006 - 26208 Yön/13 Mad.)

    (Değişik fıkra 24/06/2006 - 26208 Yön/13 Mad.) Komisyon, gerekli durumlarda bu raporların başka eğitim ve araştırma hastanelerinin sağlık kurullarınca da usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiş olma şartını arayabilir.

    (Ek fıkra: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/11.md.) Komisyonun kuruluşu ve çalışma esasları yönerge ile düzenlenir.

    Eş Durumu Nedeniyle Atama

    Madde 20 - (Değişik madde 24/06/2006 - 26208 Yön/14 Mad.;Değişik madde: 13/04/2007- 26492S.R.G Yön/12.md.)

    Farklı görev yerlerinde çalışan eşler, Bakanlıktan aile birliğinin sağlanabilmesi için nakil talebinde bulunabilirler.

       Personelin eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunabilmesi için; eşinin, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur kadrosunda çalıştığını belgelemesi gereklidir.

       Eşlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde, kıdemli personele öncelik tanınarak, her iki eş için de D veya C hizmet gruplarından uygun bir ilde aile birliğinin sağlanması esastır. Eş durumu açısından kıdem sıralaması; Bakanlık Merkez teşkilatı kadroları, İl müdürleri, başhekimler, (Değişik ibare: 17/01/2012 - 28176 S.R.G. Yön./7. md.) eğitim görevlileri, başasistanlar, (Mülga ibare: 21/05/2011 - 27940 S.R.G Yön\5.md.) yan dal uzmanları, uzman tabipler, (Ek ibare: 17/01/2012 - 28176 S.R.G. Yön./7. md.) uzman diş tabipleri, tabipler, diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık lisansiyerlerin atanabildiği kadro unvanları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunlarının atanabildiği kadro unvanları, 2 yıllık önlisans mezunlarının atanabildiği kadro unvanları, kadro unvanlarına bakılmaksızın 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 2 yıllık yüksek öğrenim mezunları, lise mezunları ve bunlarda eşitlik olması halinde hizmet süresi fazla olan, maaş derece-kademesi yüksek olan ve terfi tarihi kıdemli olan şeklindedir. Kıdemli personelin çalıştığı il diğer eş için D veya C hizmet grubu il ise, kıdemsiz eş bu ile atanır. Aksi halde kıdemli eş için kıdemsiz eşin bulunduğu ilin D veya C hizmet grubundan olmasına bakılır. Her ikisi de mümkün olmazsa kıdemli eşin bulunduğu yere kıdemsiz eş atanır. (Değişik cümle: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/12.md.) Ancak; başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurum içi naklen atama döneminde veya sınav sonucunda atanan kıdemli personelin kıdemsiz eşinin eş durumu tayininde D ve C hizmet grubu şartı aranmaz. Bu Yönetmeliğin 19, 21 ve 24 üncü maddeleri uyarınca atanan personelin eşinin, eş durumu tayininde kıdem şartı ile D ve C hizmet grubu şartı aranmaz. Aynı ilde çalışan eşlerin naklen atama talep etmeleri halinde aynı ilke ve öncelikler uygulanır.

       İl müdürleri, başhekimler, (Değişik ibare: 17/01/2012 - 28176 S.R.G. Yön./7. md.) eğitim görevlileri ve başasistanların eş durumu nedeniyle atamasında hizmet grubu şartı aranmaz.

    (Ek fıkra: 21/05/2011 - 27940 S.R.G Yön\5.md.) Aynı unvanda olup eşlerden herhangi birinin, eş durumu nedeniyle tayin talebinde bulunduğu ilin kendisi için C veya D hizmet grubu il olması halinde kıdem şartı aranmaz.

    Uzman tabiplerin, uzman tabip olmayan eşinin eş durumu sebebiyle atamasında ve tabiplerin, tabip ve uzman tabip olmayan eşinin eş durumu sebebiyle atamasında hizmet grubu şartı aranmaz.

       Eşlerden biri bir başka kurumda çalışıyor ise; varsa o kurumla yapılan protokol hükümleri dönem beklenilmeden uygulanır. Ancak, başka kurumda çalışan eşin, Bakanlık personelinden Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde unvan, kadro ve görev bakımından üst olması veya zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olması halinde eş durumu ataması değerlendirilerek yapılır. Teşkilatın bulunmaması veya bir başka yerde istihdamı mümkün olmayan hallerde, Bakanlık ilgili Kurumla koordinasyon sağlayarak eş durumu atama talebini değerlendirir. Bu hallerde atama yapılamıyor ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi hükümleri uygulanır.

       Eşi, Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinde (Değişik ibare: 17/01/2012 - 28176 S.R.G. Yön./7. md.) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık mevzuatına göre başasistan veya asistan olanların; eş durumundan faydalanabilmeleri için eşlerinin kalan başasistanlık ve asistanlık süresinin altı aydan fazla olması zorunludur.

        (Değişik cümle: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/12.md.) Eş durumu mazereti kabul edilen personelden uzman tabip, ve tabiplerin görev yerleri, ulaşım koşulları ve yol mesafesi göz önünde bulundurularak aile birliği korunacak şekilde Bakanlıkça ilan edilen boş yerler arasından yaptıkları tercihler doğrultusunda kura ile belirlenir. Yapılan bu kura sonucu aynı ile yerleştirilen personel, kura sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde ilgili İl Müdürlüğüne müracaatları halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler. Diğer unvanlardaki personelin atamaları il emrine yapılır.

        (Mülga fıkra: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/12.md.)

    Olağanüstü ve Özel Durumlarda Yer Değişikliği

    Madde 21 - (Değişik madde 24/06/2006 - 26208 Yön/15 Mad.;Değişik madde: 13/04/2007- 26492S.R.G Yön/13.md.)

    Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, salgın hastalık ve doğal afetler gibi hallerde, nakil işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.

       Deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları maddi ve manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup başka bölgelere gitmek isteyenlerin atama talepleri, durumlarını belgelendirmek suretiyle afetin olduğu tarihten itibaren altı ay içinde ve bu afetle ilgili bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir.

        (Değişik cümle: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/13.md.) (Değişik birinci ve ikinci cümle: 21/05/2011 - 27940 S.R.G Yön\6.md.) Eşi vefat eden personel ile herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğünü adli veya mülki idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendirenler standardın uygun olması halinde, talebi doğrultusunda, eşinden boşanan personel ise C ve D hizmet grubu illerinden birine, bu Yönetmeliğin puan, süre ve dönem tayini ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın atanabilir. Boşanma ve eşin vefatı nedeniyle atama müracaatları boşanma ve eşin vefatından sonraki bir yıl içinde yapılır.

       İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu görevlisi olan eşin, emekliye ayrılması ve zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak son çalıştığı yerden bir başka ilde ikamet ettiğini belgelendirmesi ve emekli olan eşinin ikamet ettiği yere tayin talebi, bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir. Bu şekilde yapılacak atama müracaatları, eşin emekliye ayrılmasından sonraki bir yıl içinde yapılır.

       Eşi şehit ve malül gazi olanlar bu durumlarını belgelendirmeleri ve talepleri halinde, bu durumdan dolayı bir defaya mahsus olmak üzere tayin talepleri yerine getirilir.

       Aşağıdaki fıkralar doğrultusunda atanan personel; bu madde gereğince atanmasına esas teşkil eden belgeleri İl Sağlık Müdürlüğüne intikal ettirilmek üzere her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. İl Müdürlükleri, atama gerekçeleri sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirir. (Değişik cümle: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/13.md.) (Değişik üçüncü ve dördüncü cümle: 21/05/2011 - 27940 S.R.G Yön\6.md.) Bulunduğu ile atama gerekçesi sona eren personel, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya D ve C hizmet grubunda çalışmaktaysa talebi halinde yerinde bırakılır. Aksi halde Bakanlıkça; eski görev yerine veya eski görev yerleri esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasındaki kurallara göre atanırlar. Eski görev yeri bulunmayanlar ise görev yaptıkları yer esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasındaki kurallara göre atanırlar. Ayrıca, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan atama gerekçesi sona eren Devlet hizmeti yükümlüleri, tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasıyla atanırlar.

       Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan ve eşleri bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamında bulunmayan personelin atama talebinde bulunabilmesi için eşlerinin;

       a) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendine göre istihdam edilenler ve aynı Kanunun 86 ncı maddesine göre açıktan istihdam edilenler ile geçici işçiler hariç statüsüne bakılmaksızın kamu görevlisi olduğunu ve teşkilatın bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle bulunduğu yerde çalışma zorunluluğu olduğunu,

       b) Milletvekili, noter, belediye başkanı ve muhtar olduğunu,

       c) (Değişik bent: 21/05/2011 - 27940 S.R.G Yön\6.md.) Sosyal güvenlik kurumları kapsamında veya sosyal güvenlik kurumları kapsamı dışında kalan ve özel kanunlarla düzenlenmiş bulunan diğer sandıklara tabi olarak çalışması halinde en az dört yıl; müracaat tarihi itibari ile son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl prim ödediğini veya Bağ-Kur sigortalısı olanların Bağ-Kurborçlarını yapılandırdıklarını,

       Belgelendirmeleri gereklidir. Durumlarını bu şekilde belgelendirenlerin eşlerinin bulunduğu yerlere atanma talepleri, bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde işlem tesis etmek suretiyle değerlendirilir.

       Ancak, bu maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendine göre yapılacak yer değiştirmelerde; (Ek ibare: 17/01/2012 - 28176 S.R.G. Yön./8. md.) kısa çalışma ödeneğinin ödendiğini veya işverenin zorunlu olarak yer değiştirdiğini belgelendirenler ile askerlik nedeniyle işyeriyle ilişiği kesilenlerden askerlik dönüşü aynı yerde en geç iki ay içerisinde tekrar göreve başlayanlar için, müracaat tarihi itibariyle dört yıllık prim ödeme şartı aranmakla birlikte bulunduğu yerde iki yıllık kesintisiz prim ödeme şartı aranmaz. Doğum ve hastalık nedeniyle alınan ücretsiz izinler hariç olmak üzere bir yılda toplam 1 ayı aşan her türlü kesinti, sigortalılık süresinin tespitinde kesinti olarak değerlendirilir. Sosyal güvenlik kurumları kapsamında çalışanlardan askerlik süresini borçlanıp primlerini ödeyenlerin askerlikte geçen süreleri dört yıllık süre kapsamında değerlendirilir.

       Eşi, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan üniversitelerde öğretim üyesi olanlar ile (Değişik ibare: 17/01/2012 - 28176 S.R.G. Yön./8. md.) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık mevzuatına göre bu üniversitelerde uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görenlerin eşlerinin, eşinin bulunduğu yerlere atanma talepleri bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir. Ancak, eşi uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görenlerin atanma talebinde bulunabilmesi için eşlerinin kalan eğitim sürelerinin altı aydan fazla olması şarttır.

        (Değişik fıkra : 05/07/2007 - 26573 S.R.G Yön\5.mad ; Değişik fıkra: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/13.md.) Bu madde doğrultusunda atanma talepleri kabul edilen personelden uzman tabip ve tabiplerin görev yerleri, Bakanlıkça ilan edilen boş yerlerden yaptıkları tercihler doğrultusunda kura ile belirlenir.

    (Ek fıkra: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/13.md.) Bu maddenin yedinci fıkrasının (a) bendi hükümlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre istihdam edilen personelin eşine uygulanma usul ve esasları yönerge ile düzenlenir.

       Bu madde doğrultusunda yapılacak atamalarda, öncelikle Personel Dağılım Cetveli uygulanır. Personel Dağılım Cetvelinde boş yer bulunmaması halinde standart dikkate alınır.

       Personelin sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık lisans öğrenimi gördüğünü belgelendirmesi halinde, münhal kadro olması ve öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere yer değiştirme suretiyle atanma talebi değerlendirilir.

       Stratejik personelin atama taleplerinde bu maddenin (a) ve (c) bendi ile son fıkrası uygulanmaz.

    Sınıf ve Unvan Değişikliği Nedeniyle Atama

    Madde 22 - (Değişik madde 24/06/2006 - 26208 Yön/16 Mad.)

    Sınıf ve unvan değişikliği nedeniyle yapılacak atamalar, Bakanlık Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.

        (Değişik fıkra: 13/04/2007- 26492S.R.G Yön/14.md. ; Değişik fıkra: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/14.md.) Vakıf Üniversiteleri hariç olmak üzere Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini yapmakta iken eğitimlerini tamamlamadan herhangi bir sebeple ayrılacak olanlar Bakanlıkça D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre atanırlar. Devlet hizmeti yükümlüsü olan personel; eski görev yerine, eski görev yerinde boş yer bulunmaması halinde eski görev ilinde münhal bir kadroya, eski görev yeri bulunmayanlar ise tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasıyla atanırlar.

        (Değişik fıkra: 17/01/2012 - 28176 S.R.G. Yön./9. md.) Eğitim görevlisi ve başasistanlık görevlerini en az iki yıl sürdüren ve bu görevlerden ayrılmak isteyen uzman tabipler ise Personel Dağılım Cetvelinin uygun olması halinde bir defaya mahsus olmak üzere istedikleri yere her zaman atanabilirler.

    İstihdam Edilme Gerekçeleri Ortadan Kalkan Personelin Ataması

    Madde 23- (Değişik cümle 13/04/2007- 26492S.R.G Yön/15.md.) İlgili mevzuatı gereği yapılan özel düzenlemeler ile aile hekimliği pilot uygulamaları hariç olmak üzere; görev yapılan sağlık kuruluşunun kapanması, personel dağılım cetvelinde değişiklik olması, sağlık birimlerinin devri, nitelik değiştirmesi veya birleşmesi gibi nedenlerle o unvandan personele ihtiyaç kalmaması hallerinde, ilgili personel öncelikle il içinde ihtiyaç olan birimlere atanır . Ancak il içinde atanmaları mümkün olmazsa, Bakanlıkça D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre atanırlar. Aynı hizmet birimine birden fazla tercih yapılması halinde hizmet puanına göre yerleştirilirler.

    Hizmet Gereği Atamalar

    Madde 24- Aşağıdaki hallerde, hizmet süresinin tamamlanması şartı aranmadan, nakil dönemlerine bağlı kalınmaksızın atama yapılabilir;

    a) Haklarında adli, idari ve inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda eski görev yerinde kalmalarında sakınca görülmüş olması,

    b) Sicil raporu sonuçlarına göre her ne sebeple olursa olsun yetersizliklerinin tespit edilmesi.

    (Değişik fıkra 24/06/2006 - 26208 Yön/17 Mad.) Birinci fıkranın (a) bendi gereği yapılacak atamalar D hizmet grubu illerine yapılabilir.

    (Ek fıkra: 14/09/2004 - 25583 S.R.G. Yön/10.mad) (a) ve (b) bentleri gereği il içine tayin edilmesi uygun görülen personel haklarındaki kararın mahiyetine göre Bakanlık veya Valilik tarafından il içine atanır.

    (Değişik fıkra 24/06/2006 - 26208 Yön/17 Mad.) Bu madde gereği atananlar, ayrıldıkları bu İle (Ek ibare: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/15.md.) veya hizmet birimine 2 yıl geçmeden naklen atama talebinde bulunamazlar.

    Yönetici Atamaları

    Madde 25 - (Değişik madde: 14/09/2004 - 25583 S.R.G. Yön/11.mad)

    İ l müdürlüğü, müdürlük ve başhekimlik unvanlarına, bu Yönetmeliğin puan, (Ek ibare: 21/05/2011 - 27940 S.R.G Yön\7.md.) personel dağılım cetveli, süre ve dönem tayini ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın atama veya görevlendirme yapılabilir. (Ek cümle: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/16.md.) İl müdürlüğü ve başhekimlik unvanlarına atandıktan veya görevlendirildikten sonra başka yere atanma talebinde bulunanlardan; iki yıl süreyle bu görevleri yürütenler bir defaya mahsus olmak üzere talepleri doğrultusunda durumlarına uygun bir kadroya atanırlar. (Ek cümle: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/16.md.) İki yıldan az bu görevleri yürütenler ise, önceki kadrolarının bulunduğu ildeki durumlarına uygun bir kadroya atanırlar. (Mülga cümle 13/04/2007- 26492S.R.G Yön/16.md.) * 15 * (Mülga cümle 13/04/2007- 26492S.R.G Yön/16.md.)

    Üst Hizmet Bölgelerinden Alt Hizmet Bölgelerine ve Bölge İçi Atama

       Madde 26 - (Değişik madde 24/06/2006 - 26208 Yön/19 Mad.)

    İlgililerin talebi halinde aynı hizmet bölgesinin A grubu illerinden B, C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin bütün hizmet grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin B hizmet grubu illerinden C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin B, C ve D hizmet grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin C hizmet grubu illerden D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubundaki illere; D hizmet grubu illerden alt hizmet bölgelerinin D hizmet grubundaki illere Personel Dağılım Cetvelinin uygun olması durumunda her zaman yapılabilir.

       Kendi unvan ve branşında A hizmet grubunda olmak koşuluyla Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde görev yapan personelin gitmek istedikleri yerin doluluk oranı bulundukları yerden daha düşük olması kaydıyla bu ve diğer illere atamaları (Mülga ibare: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/17.md.) Personel Dağılım Cetveli ve kadro durumunun uygun olması hallerinde her zaman yapılabilir.

    (Ek fıkra 13/04/2007- 26492S.R.G Yön/17.md.) Personel, bu madde doğrultusunda yılda en fazla bir defa atama talebinde bulunabilir.

    (Ek fıkra: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/17.md.) Personelin talebi halinde, il merkezinden ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinden belde ve köylere personel dağılım cetveli ve kadronun uygun olması hallerinde atama dönemine bağlı kalmaksızın atama yapılabilir.

       (Ek fıkra: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/17.md.) Ancak tabip ve uzman tabipler; ilçe, belde ve köylerden 1, 2 ve 3 üncü hizmet bölgesinde bulunan il merkezlerine atanamaz.

    Yeni Açılan Tesisler

    Madde 27 - Hizmete yeni açılan tesisin doğuracağı personel ihtiyacının il içinden karşılanması esastır. Ancak, hizmeti aksatacak ölçüde personel ihtiyacı olan C ve D grubu illerde yeni açılan tesislere il dışından, atama dönemine bağlı kalmaksızın atama yapılabilir. Bu durumda personel ihtiyacı Bakanlık internet sitesinde duyurulur. A ve B grubu illerde çalışan personelin müracaatları öncelikle değerlendirmeye alınır. Ataması uygun görülenler hizmet puanı usulüne göre yerleştirilir. (Mülga cümle 13/04/2007- 26492S.R.G Yön/18.md.)

    (Ek fıkra 24/06/2006 - 26208 Yön/20 Mad.;Mülga fıkra: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/18.md.)

    (Ek fıkra: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/18.md.) Bu madde hükümleri, yeni tesisin açıldığı tarihten itibaren 1 yıl uygulanabilir.

    Resen Atama

    Madde 28 - (Değişik madde 24/06/2006 - 26208 Yön/21 Mad.)

    İl içinde personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde personel çalışan hizmet birimlerinden il merkezinde bulunanların, öncelikle il merkezine, il merkezinde boşluk bulunmaması halinde ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinde bulunanların ise öncelikle ilçe merkezine, ilçe merkezinde boşluk bulunmaması halinde belde ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre Valiliklerce resen ataması yapılır.

       İhtiyaç halinde il ve ilçe merkezinden ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinden belde ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre Valiliklerce resen atama yapılabilir.

       Bu suretle atanan personel atandığı yerde hizmetine ihtiyaç kalmazsa eski veya muadili, münhal kadro bulunan hizmet birimine Valilikçe atanır. Bu atamalar Bakanlığa bildirilir.

    (Ek fıkra: 17/01/2012 - 28176 S.R.G. Yön./10. md.) Personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde personel çalışan hizmet birimlerinde görev yapan personel, unvan ve branşında ilde boşluk bulunmaması halinde Bakanlıkça 16 ncı maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde başka illere atanabilir.

    Karşılıklı Yer Değiştirme

    Madde 29 - (Değişik madde: 14/09/2004 - 25583 S.R.G. Yön/13.mad)

    Bakanlık kadrolarına ilk defa sınav sonunda veya Yönetmelikteki düzenlemelere göre kur'a ile aynı unvan ve branşta kadrolara atanan personel, sınav ve kur'a sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde Bakanlığa şahsen veya il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.

    Aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta görev yapan personel, il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları ve Bakanlığın uygun görmesi halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.

    (Ek fıkra: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/19.md.) Ancak, bu Yönetmeliğin 19 ve 20 nci maddeleri ile 21 inci maddesinin üç, dört ve beşinci fıkraları hariç diğer fıkralarına göre atanan personele, bu madde hükümleri uygulanmaz.

    Müracaat Sınırlamaları

    Madde 30 - (Değişik madde 24/06/2006 - 26208 Yön/22 Mad.)

    Bu Yönetmeliğin 14, 15, 16, 17, 22, 24, 26, 27 ve 29 uncu maddelerine göre atanan personel atandıkları ilde fiilen bir yıl çalışmadıkça başka bir yere atanma talebinde bulunamaz. Ancak bu personelin atanma talepleri bu Yönetmeliğin 19, 20, 21 ve 26 ncı maddeleri kapsamında ise, bu süre şartı aranmaz.

    (Ek fıkra 13/04/2007- 26492S.R.G Yön/19.md.) Bu Yönetmeliğin 16, 19, 20, 21 ve 26 ncı maddelerine göre atanmış olup atama kararlarını iptal ettirenler, mazeret durumlarında yeni bir değişiklik olmadığı sürece bir yıl süre ile atama talebinde bulunamazlar.

    (Mülga fıkra: 17/01/2012 - 28176 S.R.G. Yön./11. md.)

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Gerçek Dışı Beyan

    Madde 31- Mazeret gruplarına dayanarak kurum içi naklen ataması yapılanların mazeret belgelerinin veya tüm personel için hizmet puanına esas beyan ve belgelerin gerçek dışı olduğu tespit edildiği takdirde, atama işlemi iptal edilir ve haklarında soruşturma yapılır. Bu soruşturma sonucunda suçlu bulunanlar hakkında genel hükümler uygulanır.

    İstihdam Planlama Komisyonu

    Madde 32 - (Değişik madde: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/20.md.)

    İstihdam Planlama Komisyonu Bakanlığın istihdam politikalarını belirlemek üzere oluşturulan bir kuruldur. Komisyonun çalışma usul ve esasları yönerge ile belirlenir.

    İstihdam Planlama Komisyonunun Görevleri ve Çalışma Usulü

    Madde 33- İstihdam Planlama Komisyonu; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki ilkeler çerçevesinde istihdam planlaması yapar ve uyulacak esas ve usulleri belirler. İstihdam Planlama Komisyonu, atama ve nakil dönemlerinden önce toplanarak gerekli kararları alır. İstihdam Planlama Komisyonunda alınan kararlar, bakan onayı ile işlerlik kazanır ve bu kararlar ilgili birimlerce uygulanır.

    İdari İş ve İşlemler

    Madde 34- Bakanlık ve valiliklerce yapılacak tüm atama ve nakillerde idari iş ve işlemler, Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

    Özel Nitelikler

    Madde 35- Bakanlık atama çeşitlerine göre kadroları ilan ederken, hizmet birimlerinin ihtiyaçlarına göre sertifika, diploma v.b. gibi özel nitelikler arayabilir. İlan edilen kadro sayısından fazla sayıda ve istenilen niteliklerde müracaat olması halinde, hizmet puanı yüksek olana öncelik verilir.

    Başasistan Olabilmek İçin Gereken Nitelikler

    Ek Madde 1 - (Mülga madde 24/06/2006 - 26208 Yön/23 Mad.)

    Başasistanların Atama ve Nakilleri

    Ek Madde 2 (Mülga madde 24/06/2006 - 26208 Yön/23 Mad.)

    Ek Madde 3 - (Ek madde: 22/10/2009-27384 S.R.G. Yön/21.md.)

    Stratejik personel hariç, görev yaptığı il dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan personel talebi halinde, söz konusu yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkânının bulunmadığını belgelendirmesi halinde; 4, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinin D ve C hizmet grubu iline standardın ve personel dağılım cetvelinin uygun olması şartıyla atanabilir.

    Ek Madde 4 - (Ek madde: 21/05/2011 - 27940 S.R.G Yön\9.md.)

    Bu Yönetmeliğin 19, 20 ve 21 inci maddeleri gereği atananlara, atandığı yerde fiilen altı yıl çalışması halinde, bu Yönetmeliğin; 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 21 inci maddesinin altıncı fıkrası hükümleri uygulanmaz.

    Ek Madde 5 - (Ek madde: 17/01/2012 - 28176 S.R.G. Yön./13. md.)

    16, 17, 26 ve 29 uncu maddelere göre eğitim araştırma hastanelerine atanma talebinde bulunan uzman tabip ile uzman diş tabiplerinin, başasistanlık atanma şartlarını taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 36- 16/11/1996 tarihli ve 22819 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği" ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - (Değişik madde: 14/09/2004 - 25583 S.R.G. Yön/17.mad)

    Bakanlıkça, 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubunda bulunan illerden diğer hizmet bölgelerine yapılanlar hariç olmak üzere, geçici görevle başka bir ilin hizmet birimlerinde görevlendirilen personel, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Bakanlıkça ilan edilen tarihe kadar müracaat ettikleri taktirde, bir defaya mahsus olmak üzere duyurulan C ve D hizmet grubu illere atanabilirler. Bu suretle atanamayanların geçici görevleri Bakanlıkça sona erdirilir. İl içi geçici görevlendirmelerde, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre geçici görevi uzatılmayan personelin geçici görevi sona erdirilir.

    Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce 16/11/1996 tarihli ve 22819 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği" çerçevesinde atama için müracaat edenlerin usulüne uygun olan talepleri bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği yılda hizmet puanının hesaplanmasında, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yapılmış il içi geçici görevlendirmeler ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılan geçici görevlendirilmeler ile diğer kamu kurumlarında geçen hizmetler dikkate alınmaz. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği yılda hizmet puanı bu Yönetmeliğin öngördüğünden farklı zamanlarda ilan edilebilir.

    Geçici Madde 3 - (Mülga madde 24/06/2006 - 26208 Yön/23 Mad.)

    Geçici Madde 4 - (Mülga madde 24/06/2006 - 26208 Yön/23 Mad.)

    Geçici Madde 5 - (Ek madde: 25/03/2005 - 25766 S.R.G. Yön/1.mad)

    6/1/2005 tarihli ve 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun gereğince devredilen personelden, devralındıkları kurum mevzuatı çerçevesinde geçici görevli olarak kadrosunun bulunduğu il dışında 19/2/2005 tarihinde fiilen görev yaptığını belgelendirenler; halen görev yaptıkları il sağlık müdürlükleri aracılığı ile bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde başvurmaları halinde Bakanlık tarafından geçici görevli bulundukları sağlık birimlerine 26/10/1994 tarihli ve 22093 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği hükümlerine tabi olmaksızın atanırlar. Kanuni izin sebebiyle fiilen görevde bulunmayanların bu madde kapsamındaki atamaları, göreve dönmelerini müteakip bir ay içinde başvurmaları halinde yapılır.

    Geçici Madde 1 - (Ek madde 24/06/2006 - 26208 Yön/24 Mad.)

    Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Yataklı Tedavi Kurumlarında boş bulunan hemşire standartlarında; o kurumda standart fazlası ve Personel Dağılım Cetvelinde belirlenen oranların üstünde istihdam edilen ebe unvanlı personel çalıştırılabilir.

       Geçici Madde 2 - (Ek madde 24/06/2006 - 26208 Yön/24 Mad.)

    Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ilk Kurum İçi Naklen Atamalarında uzman tabiplerin il içi atama onayları bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlıkça tescil edilir.

       Geçici Madde 3 - (Ek madde 24/06/2006 - 26208 Yön/24 Mad.)

    Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce eşi vefat eden personelin 6 ay içerisinde başvurması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere Personel Dağılım Cetvelinin uygun olması kaydıyla atamaları istedikleri yere yapılabilir.

    Geçici Madde 4 - (Ek madde 24/06/2006 - 26208 Yön/24 Mad.)

    Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce personelin usulüne uygun olan talepleri başvuru tarihinde yürürlükte olan usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

    Yürürlük

    Madde 37- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 38- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

    EKLER

    html

    formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar