İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI KOTASYON YÖNETMELİĞİ

    İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği

    Sermaye Piyasası Kurulundan

    Resmi Gazete Tarihi: 24/06/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25502

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, menkul kıymetlerin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası kotuna alınması, kotta kalması, kottan geçici veya sürekli çıkarılması, Borsa pazarlarında işlem görmesi ve işlemlerin sürekli veya geçici olarak durdurulması esaslarını düzenlemek, menkul kıymetlerin sağlıklı ve etkin bir piyasada açıklık ve dürüstlük içinde işlem görmesini sağlamak üzere menkul kıymetleri Borsa kotunda bulunan ve/veya Borsa pazarlarında işlem gören ortaklıkların uyması gereken kurallar ile Borsaya verilmesi gereken bilgi ve belgeleri belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Menkul kıymetleri Borsa kotuna alınacak veya alınmış ortaklıklar, menkul kıymetleri Borsa pazarlarında işlem görecek veya gören ortaklıklar, kotasyon başvurusu yapan kuruluş ve ortaklıklar bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2/10/1984 tarihli ve 84/8581 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 58 inci maddesinin (g) bendine dayanılarak çıkarılmıştır.

    Tanım ve Kısaltmalar

    MADDE 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Kanun: 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

    İlgili Bakanlık: Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili olduğu Bakanlığı,

    SPK: Sermaye Piyasası Kurulunu,

    Borsa: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasını,

    Yönetim Kurulu: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulunu,

    Genel Yönetmelik: 6/10/1984 tarihli ve 18537 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2/10/1984 tarihli ve 84/8581 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliği,

    Ortaklık: Menkul kıymetleri Borsa kotuna alınmış veya alınacak ve/veya Borsa pazarlarında işlem gören veya görecek anonim ortaklıkları,

    Mali Tablo: Hisse senetleri borsada işlem gören ortaklıklar için geçerli olan SPK'nın muhasebe düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ayrıntılı bilanço, gelir tablosu ve diğer tabloları,

    İlk Kotasyon: Ortaklık hisse senetlerinin ilk kez Borsa kotuna alınmasını, ortaklığın borçluluğu temsil eden menkul kıymetlerinin Borsa kotuna alınmasını,

    İlave Kotasyon: Başvuru tarihinde Borsa kotunda hisse senetleri bulunan ortaklığın sermaye arttırımı nedeniyle ihraç ettiği yeni hisse senetlerinin kotasyon işlemini,

    (Ek tanım: 12/08/2010 - 27670 S.R.G. Yön./1. md.) Vergi Öncesi Kar: SPK'nın ilgili mevzuatına göre düzenlenen gelir tablosunda yeralan, ortaklığın sürdürülen veya durdurulan tüm faaliyetlerinden elde ettiği vergi öncesi kar/zarar tutarını,

    (Ek:RG-12/8/2010-27670) Vergi Öncesi Kar: SPK'nın ilgili mevzuatına göre düzenlenen gelir tablosunda yeralan, ortaklığın sürdürülen veya durdurulan tüm faaliyetlerinden elde ettiği vergi öncesi kar/zarar tutarını,

    (Ek tanım: 19/08/2011 - 28031 S.R.G. Yön./1. md.) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP): Sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemi,

    (Ek:RG-19/8/2011-28030) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP): Sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemi,

    Halka Açıklık Oranı: (Mülga:RG-08/08/2007-26607)

    İMKB Saklama Merkezi: (Değişik:RG-19/10/2006-26324) Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini ve/veya Yönetim Kurulunca belirlenen ve Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanan diğer takas ve saklama kuruluşlarını,

    ifade eder.

    Halka Açıklık

    Madde 5 - ( Mülga madde: 08/08/2007 - 26607 S.R.G Yön\2.mad )

    İKİNCİ BÖLÜM : Kotasyona İlişkin Genel Esaslar

    Kotasyona Konu Olacak ve Borsada İşlem Görecek Menkul Kıymetler

    Madde 6 - Borsada, ortaklık hakkı veya alacaklılık hakkı sağlayan ve SPK tarafından menkul kıymet olarak kabul edilen sermaye piyasası araçları kote edilebilir.

    Bu Yönetmelik ile kotasyon esasları düzenlenen menkul kıymetler dışında kalan diğer menkul kıymetlerin kotasyonu ile ilgili esas ve usuller, SPK'nın onayı ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

    Menkul kıymetlerin Borsada işlem görmeleri esastır. Bir ortaklığın halka arz edilmiş hisse senetleri, esas olarak aynı işlem sırasında işlem görür. Ancak, ortaklığın halka arz edilmiş farklı haklara sahip hisse senetleri bulunuyor ise, Yönetim Kurulunun kararıyla birden fazla işlem sırası açılabilir.

    Bir menkul kıymetin ilgili pazara kabulüne, ihraçcı kuruluşun veya elinde sözkonusu menkul kıymetten Yönetim Kurulunca tespit edilecek asgari miktarda bulunduran borsa üyeleri ile ilgili menkul kıymetin halka arzına aracılık hizmeti veren aracı kuruluşun başvurusu üzerine Yönetim Kurulu karar verebilir. Aracı kuruluşlarca kotasyon başvurusu yapılmış ise ilgili ortaklık gerekli tüm bilgi ve belgeleri Borsaya vermekle ve kotasyon ücretlerini zamanında ödemekle yükümlüdür.

    (Değişik fıkra: 12/08/2010 - 27670 S.R.G. Yön./2. md.) Ortaklık haklarını temsil eden menkul kıymetlerin yatırım ortaklıklarına ait menkul kıymetler hariç olmak üzere Borsa kotiçi pazarlarında işlem görebilmesi için, hisse senetleri halka arz olunmuş anonim ortaklık statüsü için Kanunda belirtilen ortak sayısından az olmamak üzere en az 250 gerçek ve tüzel kişiye satıldığının belgelenmesi şarttır. Yatırım ortaklıkları dışında diğer ortaklıkların satışa sunulan menkul kıymetlerinden, halka arz sonrası ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin %5'i ve üzerine tekabül eden nominal tutarda pay satın alan gerçek ve tüzel kişiler, kurumsal yatırımcılar hariç olmak üzere pay sahibi sayısının hesabında; bu kişilerin satın aldıkları paylar ise halka arz edilen hisse senetlerinin ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranının hesabında dikkate alınmaz. Bu menkul kıymetlerin Borsa'da satış yöntemiyle satılmış olması halinde pay sahiplerine ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları esas alınır.

    (Ek fıkra: 08/08/2007 - 26607 S.R.G Yön\2.mad ) Türkiye'de veya dışarıda yerleşik yatırım ortaklıkları, yatırım fonları, özel emeklilik kuruluşları ve SPK'ca kurumsal yatırımcı olduğu kabul edilen diğer tüzel kişiler kurumsal yatırımcı olarak kabul edilir.

    Kota Alınmış Menkul Kıymetlerin Borsada İşlem Görmesi

    Madde 7 - Borsada kota alınmış menkul kıymetler için Yönetim Kurulu kararı ile hisse senedi pazarı, tahvil pazarı ve diğer menkul kıymet pazarları teşekkül ettirilebilir. Teşekkül ettirilen pazarlar ve buralarda işlem görecek menkul kıymet türleri Borsa bülteninde ilân edilir. Pazarlar teşekkül ettirildikleri usule göre kaldırılabilir.

    Kot içi pazarda işlem gören menkul kıymetler, bu Yönetmelikte düzenlenen, kottan çıkarmayı gerektiren durumların oluşması halinde, Yönetim Kurulu kararı ile geçici veya sürekli olarak işlem görmekten men edilebilir. Yönetim Kurulunun işlem gören menkul kıymetlerin kottan geçici çıkarılmasına ilişkin kararında aksine hüküm yok ise, bu menkul kıymetler kot dışı pazarda işlem görür. Kottan geçici çıkarma süresi dolduğunda, sözkonusu menkul kıymetler tekrar kot içi pazarda işlem görmeye başlar.

    Kotasyon Başvurusu

    Madde 8 - Kotasyon başvurusu bir dilekçe ile yapılır. Dilekçe ekine bu Yönetmelikte belirtilen belgeler eklenir.

    Menkul kıymetlerinin Borsa kotuna alınmasını talep eden ortaklıklarca, içeriği, türü ve şekli Borsaca belirlenen Kotasyon Bilgi Formu doldurulur.

    Kotasyon bilgi formları, ilgili ortaklığı ve ihraç edilen menkul kıymetleri tanıtıcı bilgileri içerir. Bilgi formlarının şekil ve içeriği, menkul kıymetlerin türüne, ihraçcı ortaklığın faaliyet konusuna göre Borsa tarafından belirlenir. Bilgi formunda verilen bilgilerin ilgili ortaklıkça belgeye dayandırılması ve ortaklığın yetkili yöneticilerince imzalanmış olması şarttır. Belgeye dayandırılmayan bilgiler mevcut ise ya da belgeler yeterince açıklayıcı nitelikte görülmez ise; Borsa, ilgili ortaklıktan açıklamaları doğrulayıcı yazılı beyan isteyebilir. Ortaklığın mali durumu, menkul kıymetlerin özellikleri, ortaklarına ilişkin bilgiler hakkında, bilgi formunda yeralan açıklamaların doğruluğunun onaylanması ilgili kişi, kuruluş ve ortaklıklardan istenebilir.

    (Ek fıkra: 19/08/2011 - 28031 S.R.G. Yön./2. md.) Borçlanma araçlarının Borsada işlem görmesini temin amacıyla kota/kot dışı Pazar kaydına alınması için Borsaya yapılacak başvurular, SPK'ya yapılacak kayda alma başvurusu ile eş zamanlı olarak yapılır.

    (Ek fıkra: 19/08/2011 - 28031 S.R.G. Yön./2. md.) İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler (İTMK) ile İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlere (İDMK) ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla Borsaya başvuru;

    a) Bir yıllık dönem içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının tümünü kapsayacak şekilde veya

    b) Belirli bir miktarı kapsayan tek seferlik bir ihraç için

    yapılabilir. SPK'ya yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yöntemlerden hangisi ile başvuru yapılmış ise Borsaya da aynı şekilde başvuru yapılması zorunludur.

    (Ek fıkra: 19/08/2011 - 28031 S.R.G. Yön./2. md.) Bir yıllık dönem içinde ihraç edilmek üzere Borsa Yönetim Kurulu kararıyla daha önce ilgili kota/Pazar kaydına alınan borçlanma araçlarının ihraçcılar tarafından satışlarının gerçekleştirilmesinden önce SPK'ya yapılacak başvuru ile eş zamanlı olarak Borsaya işlem görme başvurusu yapılır.

    (Ek fıkra: 19/08/2011 - 28031 S.R.G. Yön./2. md.) Borsaya yapılacak kotasyon/kayda alma ve işlem görme başvurularının şekil ve içeriği hakkında işbu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uygulanır.

    (Ek fıkra: 19/08/2011 - 28031 S.R.G. Yön./2. md.) Bir yıllık dönem içinde ihraç edilmek üzere Borsa Yönetim Kurulu kararıyla daha önce kota/Pazar kaydına alınan ve satışı tamamlanan borçlanma araçları, KAP'ta yapılacak ilanı takiben Tahvil ve Bono Piyasasında işlem görmeye başlar.

    (Ek fıkra: 19/08/2011 - 28031 S.R.G. Yön./2. md.) SPK kaydına alınan borçlanma araçlarının satışından vazgeçilmesi durumunda bu durum SPK'ya yapılacak bildirimle eş zamanlı olarak Borsaya bildirilir. Satışından vazgeçilen veya satılamayan borçlanma araçlarının, SPK'nın uygun görüşüyle tekrar satışa sunulması halinde Borsaya gerekli bildirim yapılarak, SPK kayda alınma tarihinden itibaren 1 yıl geçmemiş olması şartıyla KAP'ta yapılacak ilanı takiben Tahvil ve Bono Piyasasında işlem görmeye başlar.

    Başvuruya Eklenecek Belgeler

    Madde 9 - Borsaya yapılacak ilk kotasyon başvurularında aşağıda yeralan bilgi ve belgelerin bir dilekçe ekinde Borsaya iletilmesi zorunludur.

    a) ( Değişik bend: 08/08/2007 - 26607 S.R.G Yön\4.mad ) Bilgi formu (Form A ve Form B),

    b) En son değişiklikleri içerir toplu şekilde hazırlanmış ve ortaklık yetkililerince onaylı ortaklık ana sözleşmesi,

    c) Ortaklığın tabi olduğu özel mevzuat var ise, buna göre alınmış yetki ve izin belgeleri, bir başka ortaklığın lisansı altında çalışılmakta ise lisans sözleşmesi ve benzeri sözleşmelerin örneği ve lisans belgesinin örneği,

    d) Son üç yılda yapılan olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin belgeler,

    e) (Değişik bent : 01/10/2010 - 27716 S.R.G. Yön/1.mad) SPK düzenlemeleri çerçevesinde izahnamede yer alacak mali tablolar ile bağımsız denetim raporları,

    f) ( Değişik bend: 08/08/2007 - 26607 S.R.G Yön\4.mad ;Mülga bent : 01/10/2010 - 27716 S.R.G. Yön/1.mad)

    g) ( Mülga bend: 08/08/2007 - 26607 S.R.G Yön\4.mad )

    h) (Değişik bent : 01/10/2010 - 27716 S.R.G. Yön/1.mad) SPK'dan alınan kayıt belgesi, izahname, sirküler örnekleri ve bunların yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

    i) ( Mülga bend: 08/08/2007 - 26607 S.R.G Yön\4.mad )

    j) Varsa aracı kuruluşlar ile yapılan anlaşmaların örnekleri,

    k) Ortaklığı temsile yetkili kişilerin imza sirküleri,

    l) (Değişik bent: 19/08/2011 - 28031 S.R.G. Yön./3. md.) Kuruluş ve kuruluştan bu yana tüm ana sözleşme değişikliklerinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin listesi,

    m) Nama yazılı hisse senetlerinin bulunması durumunda bu senetlerin devir ve temlikinde beyaz cironun kabul edildiğine dair yönetim kurulu kararı,

    n) (Mülga bent : 01/10/2010 - 27716 S.R.G. Yön/1.mad) ,

    o) (Değişik bent : 01/10/2010 - 27716 S.R.G. Yön/1.mad) Halka arza ilişkin satış sonuçları,

    p) (Değişik bent : 01/10/2010 - 27716 S.R.G. Yön/1.mad) Kamuyu aydınlatma kuralları ve Borsa tarafından getirilen düzenlemelere uyulacağına ilişkin şekli ve içeriği Borsa tarafından belirlenen beyan yazısı,

    r) (Değişik bent: 19/08/2011 - 28031 S.R.G. Yön./3. md.) Varsa ortaklık aktifinde kayıtlı bulunan gayrimenkul ve menkullere (makina, teçhizat gibi) ilişkin sigorta poliçelerinin listesi,

    s) Varsa ortaklık mülkiyetinde bulunan marka, logo, royalty ve benzeri haklara ilişkin belgeler.

    t) ( Ek bend: 08/08/2007 - 26607 S.R.G Yön\4.mad; Değişik bent : 01/10/2010 - 27716 S.R.G. Yön/1.mad) Ortaklığın kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile menkul kıymetlerin hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğunun; üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmadığının belgelenmesi amacıyla Borsa tarafından belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenen ve hukuki durumu teyit eden rapor ile diğer beyanlar.

    ( Ek fıkra: 08/08/2007 - 26607 S.R.G Yön\4.mad ) Borsa'ya yapılacak ilk kotasyon başvurularında, Borsa'ya sunulacak mali tabloların düzenlenme dönemleri için bu hisse senetlerinin halka arzına ilişkin izahnamede yer alan mali tablo dönemleri esas alınır.

    ( Değişik fıkra: 08/08/2007 - 26607 S.R.G Yön\4.mad ) Menkul kıymetin türüne veya ortaklığın yapısına göre Borsa tarafından birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgelerden bazıları istenmeyebileceği gibi ilave bilgi ve belge de talep edilebilir. Bu Yönetmelik kapsamında ortaklıklar tarafından Borsa'ya sunulan bilgi ve belgelerdeki yanlışlık ya da noksanlıklardan ortaklıklar sorumludur. Ortaklıklar, menkul kıymetleri Borsa'da işlem görmeye başlamadan önce bu bilgi ve belgelerde önemli değişiklik ve gelişmeler olması halinde Borsa'ya derhal yazılı bilgi verirler.

    Başvurunun İncelenmesi

    Madde 10 - Kotasyon başvurusu Borsaya ulaştığında, öncelikle gerekli bilgi ve belgelerin tam olup olmadığı araştırılır. İlgili ortaklıklardan başvuruda eksik görülen bilgi ve belgelerin tamamlanması istenir. Borsa tarafından ilâve bilgi ve belge istenmesi durumunda ihraçcı ortaklığa süre verilebilir. Borsa tarafından verilen süre içinde, ortaklık, istenen bilgi ve belgeleri tamamlamaz ise Yönetim Kurulu başvuruyu kabul etmeyebilir.

    İlk kotasyon başvurularında, Borsa görevlileri ilgili ortaklığın merkezinde ve faaliyet birimlerinde inceleme yapabilirler. Bu incelemede, ortaklık yetkilileri ile görüşülerek ortaklığın üretim teknolojisi, faaliyetleri, yatırımları, iş plânları ve finansman durumları hakkında bilgiler alınır. İlâve kotasyon türündeki başvurularda, Borsaca gerek görülmesi halinde, ortaklık nezdinde inceleme yapılabilir. Ortaklıklar, Borsa görevlilerine incelemelerinde her türlü yardım ve kolaylığı sağlamak ve mali tabloları ile her türlü hesap ve işlemlerini incelemeye açık tutmak zorundadırlar.

    Başvurular 60 gün içinde sonuçlandırılır. Eksikliklerin tamamlanması için verilen süreler hesaba katılmaz.

    İlave Kotasyon Zorunluluğu

    Madde 11 - (Değişik fıkra: 12/08/2010 - 27670 S.R.G. Yön./3. md.) Hisse senetleri Borsa kotunda bulunan ortaklıkların bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımları nedeniyle ihraç edecekleri hisse senetleri, sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin belgeler ile ilave kotasyon bilgi formu dışında, bu Yönetmeliğin 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde belirtilen bilgi ve belgelerin verilmesi gerekmeksizin ve bu Yönetmelikte yer alan kotasyon şartları aranmaksızın Borsa kotuna alınır. Sermaye artırımının tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicili Tescil Belgesi, alındıktan sonra ilave kotasyon bilgi formu ile birlikte 7 iş günü içerisinde Borsaya gönderilir.

    Hisse senetleri Borsa kotunda bulunan ortaklıkların sermaye artırımı nedeniyle ihraç edecekleri hisse senetleri, ortaklara dağıtım tarihinden itibaren ilgili düzenlemeler çerçevesinde Borsada işlem görmeye başlar.

    Kot Listeleri

    Madde 12 - Borsa kotuna alınması Yönetim Kurulunca kabul edilen menkul kıymetlerin özellikleri ile bunları ihraç eden ortaklıklara ilişkin bilgiler kot listelerine kaydedilir.

    Kot listeleri aylık olarak yayınlanır. Kot listeleri, menkul kıymet cinsine, kote ediliş türüne, ortaklığın faaliyet gösterdiği sektöre göre çeşitli bölümlerde düzenlenebileceği gibi, farklı listeler halinde de düzenlenebilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kotasyon Şartları

    Ortaklık Haklarını Temsil Eden Menkul Kıymetlerin İlk Kotasyonu

    Madde 13 - Ortaklık haklarını temsil eden menkul kıymetler, ilk kotasyon şeklinde kote ediliyor ise; başvurunun, başvuru tarihine kadar ihraç edilmiş bu tür menkul kıymetlerin tamamını kapsayacak şekilde yapılmış olması ve ortaklığın;

    a) (Değişik bent : 01/10/2010 - 27716 S.R.G. Yön/2.mad) SPK düzenlemeleri çerçevesinde izahnamede yer alacak mali tablolar ile bağımsız denetim raporlarının Borsa'ya sunulmuş olması,

    b) Kuruluşundan itibaren en az 3 takvim yılı geçmiş olması ve son 3 yıllık döneme ilişkin mali tablolarının yayınlanması,

    c) (Değişik bent: 19/08/2011 - 28031 S.R.G. Yön./4. md.) Ortaklığın aşağıda alternatif gruplarda yeralan koşullardan aynı grup içerisinde yer alan koşulların tamamını sağlaması,

       Grup 1Grup 1 Grup 2Grup 2 Grup 3Grup 3

    Halka arzedilen hisse senetlerinin piyasa değeriHalka arzedilen hisse senetlerinin piyasa değeri Asgari 110.000.000 TLAsgari 110.000.000 TL Asgari 55.000.000 TLAsgari 55.000.000 TL Asgari 27.500.000 TLAsgari 27.500.000 TL

    Vergi öncesi kar elde edilmiş olmasıVergi öncesi kar elde edilmiş olması son iki yıldan en az birindeson iki yıldan en az birinde son iki yıldan en az birindeson iki yıldan en az birinde Son 2 yılSon 2 yıl

    Halka arz edilen hisse senetlerinin ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranıHalka arz edilen hisse senetlerinin ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranı -- Asgari % 5Asgari % 5 Asgari % 25Asgari % 25

    Bağımsız denetimden geçmiş en son mali tablolardaki özsermaye Bağımsız denetimden geçmiş en son mali tablolardaki özsermaye Asgari 27.500.000 TLAsgari 27.500.000 TL Asgari 17.600.000 TLAsgari 17.600.000 TL Asgari 11.000.000 TLAsgari 11.000.000 TL

    d) (Mülga bent : 01/10/2010 - 27716 S.R.G. Yön/2.mad)

    e) (Mülga bent : 01/10/2010 - 27716 S.R.G. Yön/2.mad)

    f) Finansman yapısının faaliyetlerini sağlıklı bir biçimde yürütebilecek düzeyde olduğunun Borsa yönetimince tespit ettirilmiş ve kabul edilmiş olması,

    g) Esas sözleşmenin Borsada işlem görecek menkul kıymetlerin devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya senet sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar içermemekte olması,

    h) Ortaklığın üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmaması,

    i) (Değişik bent : 01/10/2010 - 27716 S.R.G. Yön/2.mad) Borsa yönetimince geçerli kabul edilebilecek durumlar dışındaki nedenlerle son 1 yıl içinde ortaklığın faaliyetlerine 3 aydan fazla ara vermemiş olması, tasfiye veya konkordato istenmemiş olması ve Borsaca belirlenen diğer benzeri durumların yaşanmamış olması,

    j) Menkul kıymetlerin, piyasadaki mevcut ve muhtemel tedavül hacmi bakımından Borsa yönetimince önceden belirlenecek kriterlere uygun olması,

    k) Kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile hisse senetlerinin hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğunun belgelenmesi,

    şarttır.

    Oydan yoksun hisse senetleri ve imtiyazlı hisse senetleri gibi üzerinde taşıdığı haklar bakımından özelliği bulunan ortaklık hakkı veren menkul kıymetler için Yönetim Kurulu ilâve şartlar isteyebileceği gibi birinci fıkrada belirtilen şartlardan bir kısmının aranmamasını da kararlaştırabilir.

    (Değişik fıkra : 01/10/2010 - 27716 S.R.G. Yön/2.mad) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen tutarlar, Türkiye İstatistik Kurumunun yıllık üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artışı oranı dikkate alınarak Yönetim Kurulunca arttırılabilir.

    Birleşme ve Bölünmelerde Kotasyon

    Madde 14 - ( Değişik madde: 08/08/2007 - 26607 S.R.G Yön\6.mad )

    Hisse senetleri Borsa kotunda bulunan bir ortaklığın infisah ettirilerek tüm aktif ve pasiflerinin hisse senetleri Borsa kotunda bulunmayan bir başka ortaklığa devredilmesi ya da birleşme suretiyle yeni bir ortaklık kurulması durumlarında, devralan/yeni kurulan ortaklıklar hakkında bu Yönetmeliğin ilk kotasyon esasları uygulanır ve bu ortaklıkların hisse senetleri koşullarını sağladığı pazarda işlem görür. Ancak bu durumda ortaklığın bağımsız denetimden geçmiş birleşmeye esas alınacak ara dönem mali tablosu, 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde aranan ilgili ara dönem mali tablosu olarak kabul edilebilir.

    Birinci fıkrada belirtilen işlemlerde devralan/yeni kurulacak ortaklığın devralma/birleşme sonucu oluşan aktiflerinin en az %51'inin hisse senetleri Borsa kotunda bulunan ortaklık aktiflerinden karşılanmış olması halinde, devralan/yeni kurulacak ortaklık hisse senetlerinin kota alınmasında kotasyon koşulları aranmaz.

    (Değişik fıkra: 12/08/2010 - 27670 S.R.G. Yön./4. md.) Borsa kotunda bulunan bir ortaklığın son bilanço aktif toplamının en az %15'inin sermaye olarak tahsisi suretiyle kısmi bölünme yoluyla yeni bir ortaklık kurulması halinde, kotta bulunan ortaklığın son 3 yıldır faaliyette bulunması; son 2 yıla ilişkin mali tablolarına göre vergi öncesi kâr elde etmesi; yeni kurulan ortaklığın sermayesinin asgari %51'ine sahip olunması ve ayni sermaye olarak tahsis edilen aktiflerin Borsa kotunda bulunan ortaklığın üretim ve faaliyetleri ile ilgili olması kaydıyla, bu ortaklıkların durumu gösteren belgelerle başvurmaları üzerine, yeni kurulan ortaklık için faaliyet süresi ve karlılığa ilişkin kotasyon koşulları aranmaz.

    (Ek fıkra: 12/08/2010 - 27670 S.R.G. Yön./4. md.) Hisse senetleri Borsa pazarlarında işlem gören ortaklıkların aktiflerinin bir kısmının ayni sermaye olarak konulması suretiyle mevcut ortaklık yapısı korunarak kısmi bölünme yoluyla yeni bir ortaklık kurulması halinde kurulacak yeni ortaklığın hisse senetlerinin kotasyonunda faaliyet süresi ve karlılığa ilişkin koşullar aranmaz ve bu ortaklık hisse senetleri Borsa Yönetim Kurulu'nca alınacak kararla koşullarını sağladığı pazarda işlem görür.

    Yatırım Ortaklıklarına Ait Hisse Senetlerinin Kotasyonu

    Madde 15 - (Değişik cümle: 11/01/2005 - 25697 S.R.G. Yön/2.mad) Yatırım ortaklıklarınca ihraç edilen hisse senetlerinin ilk kotasyonunda aşağıdaki şartlar aranır.

    a) (Değişik bent: 19/08/2011 - 28031 S.R.G. Yön./5. md.) Çıkarılmış sermayelerinin ve halka arz edilen hisse senetlerinin nominal değerlerinin çıkarılmış sermayesine oranlarının en az SPK'nın ilgili tebliğlerinde belirtilen tutar ve oranda olması,

    b) Esas sözleşmenin Borsada işlem görecek menkul kıymetlerin devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya senet sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar içermemekte olması,

    c) Kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile hisse senetlerinin hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğunun belgelenmesi.

    (Ek fıkra: 19/08/2011 - 28031 S.R.G. Yön./5. md.) Yatırım ortaklıklarının faaliyet konusunun değiştirilmesi durumunda; ortaklık ve hisse senetleri kotasyon koşulları Borsa Yönetim Kurulunca resen yeniden değerlendirilerek, koşullarını sağladığı pazarda işlem görmesine karar verilebilir.

    Borçluluğu Temsil Eden Menkul Kıymetlerin Kotasyonu

    Madde 16 - Borçluluğu temsil eden menkul kıymetlerin Borsa kotuna alınması için aşağıdaki şartlar aranır.

    a) Başvurunun tertibin tamamı için yapılmış olması,

    b) (Değişik bent : 01/10/2010 - 27716 S.R.G. Yön/3.mad) İhracın nominal tutarının en az 1.000.000 TL olması,

    c) İhracın tümünün halka arz yoluyla satışa sunulmuş olması,

    d) Ortaklığın;

    1) ( Değişik bend: 08/08/2007 - 26607 S.R.G Yön\8.mad ) Kuruluşundan itibaren en az 3 takvim yılı (halka açık ortaklıklarda halka arz edilen hisse senetlerinin nominal değerinin ödenmiş ya da çıkarılmış sermayesine oranı en az % 25 ise 2 yıl) geçmiş olması,

    2) (Değişik bent : 01/10/2010 - 27716 S.R.G. Yön/3.mad) SPK düzenlemeleri çerçevesinde izahnamede yer alacak mali tablolar ile bağımsız denetim raporlarının Borsa'ya sunulmuş olması,

    3) (Değişik bent : 01/10/2010 - 27716 S.R.G. Yön/3.mad) Başvuru tarihinden önceki son 2 yıla ilişkin mali tablolarına göre vergiden önce kâr etmiş olması, (halka açık ortaklıklarda halka arz edilen hisse senetlerinin nominal değerinin ödenmiş ya da çıkarılmış sermayesine oranı en az % 25 ise, en son yılda kâr etmiş olması,

    4) Bağımsız denetimden geçmiş son bilançosundaki özsermaye toplamının en az 1 trilyon TL olması,

    5) Finansman yapısının faaliyetlerini sağlıklı bir biçimde yürütebilecek düzeyde olduğunun Borsa yönetimince tespit ettirilmiş ve kabul edilmiş olması,

    6) (Mülga bent : 01/10/2010 - 27716 S.R.G. Yön/3.mad) ,

    7) Kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile borçluluğu temsil eden menkul kıymetlerinin hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğunun belgelenmesi,

    8) Esas sözleşmenin Borsada işlem görecek menkul kıymetlerin devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya senet sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar içermemekte olması.

    Hisse senetleri ile değiştirilebilir tahvillerin kotasyonunda birinci fıkrada sayılan şartlara ilave olarak tahvillerle değiştirilecek hisse senetlerinin bir borsa veya teşkilatlanmış piyasaya kote edilmiş olması şarttır. Ancak hisse senetlerinin değerine ilişkin bir fikir oluşturacak yeterli bilgiye yatırımcıların sahip olduklarına Borsa yönetimince kanaat getirilmesi halinde bu şart aranmayabilir.

    (Değişik fıkra : 01/10/2010 - 27716 S.R.G. Yön/3.mad) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d/4) bentlerinde belirtilen tutarlar, Türkiye İstatistik Kurumunun yıllık üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artışı oranı dikkate alınarak Yönetim Kurulunca artırılabilir.

    Yatırım Fonları Katılma Belgelerinin Kotasyonu

    Madde 17 - Sermaye piyasası mevzuatında ve yatırım fonu iç tüzüğünde Borsada işlem görebileceği belirtilen yatırım fonu katılma belgeleri, SPK'nın yazılı isteği üzerine Borsa kotuna alınır.

    Kamu Kuruluşlarına Ait Menkul Kıymetlerin Kotasyonu

    Madde 18 - Genel ve katma bütçeli daireler, mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından ihraç edilmiş menkul kıymetler, ilgili Bakanlığın yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu tarafından Borsa kotuna alınır ve/veya işlem kurallarına göre işlem görür.

    (Ek fıkra: 12/08/2010 - 27670 S.R.G. Yön./5. md.) Hazine Müsteşarlığı tarafından uluslararası sermaye piyasalarında ihraç edilen tahviller; Müsteşarlığın ihraca ilişkin yazılı bildirimi üzerine ihraç tutarının Hazine hesaplarına girdiği tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın Borsa kotuna alınarak Borsada işleme açılır. Bu kapsamdaki tahvil ihraçlarının kotasyon işlemi, takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulur.

    Kamu kuruluşlarına ait bağlı ortaklık ve iştiraklerle özelleştirme kapsamındaki diğer şirketlerin kamuya ait hisse senetlerinin halka arz ile satışı durumunda, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen şartların tamamının ya da bir kısmının aranmamasına Yönetim Kurulu karar verebilir.

    Yabancı Kuruluşlara Ait Menkul Kıymetlerin Kotasyonu

    Madde 19 - Yurtdışında yerleşik ve faaliyet gösteren yabancı kuruluşların menkul kıymetlerinin Borsa kotuna alınmasında bu Yönetmelikte yer alan kotasyon şartlarına ilave olarak ilgili Bakanlığın izni aranır. Ayrıca, başvurusu yapılan menkul kıymetlerin, çıkarıldıkları ülkenin en az bir borsasında kote edilmiş olması veya borsası bulunmayan ülkelerde çıkarılanların, Yönetim Kurulunca belirlenen kriterlere uygun olması gerekir.

    Yabancı kuruluşlar, menkul kıymetlerinin Borsa kotuna alınması için bu Yönetmelikte öngörülen bilgi ve belgeler ile Borsaya ve ilgili Bakanlığa başvurur.

    Borsa kotuna alınacak yabancı kuruluşlara ait menkul kıymetlerin tedavülü için, sözkonusu menkul kıymetlerin İMKB Saklama Merkezine veya bir bankaya depo edilmesi ya da kendi ülkelerindeki bir saklama şirketine depo ettirilip depo belgelerinin teslim edilmesi ve depo edilmiş menkul kıymet sertifikalarının tedavül etmesi istenebilir. Bu durumda, depo edilmiş menkul kıymet sertifikalarına ilişkin SPK'nın düzenlemeleri ile Yönetim Kurulunun belirlediği ilke ve yöntemler esas alınır.

    Yönetim Kurulu, menkul kıymetlerin taşıdığı haklar ve tedavül kısıtlamalarına göre ya da çıkarıldıkları ülkelerin yasal düzenlemelerine göre, ilave şartlar isteyebileceği gibi, yerli ve yabancı kredi derecelendirme kuruluşlarınca derecelendirme çalışması yapılan borçlanma senetlerinin kotasyonunda bazı şartların aranmamasına da karar verebilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kotasyon Ücretleri

    Kotasyon Ücretleri

    Madde 20 - Kotasyon ücretleri kota alma ücreti, kotta kalma ücreti ve yeniden kota alma ücretinden teşekkül eder.

    Kotasyon ücretleri tarifesi Yönetim Kurulunca tespit edilir ve SPK tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

    Kotasyon işlemlerinin ilk kotasyon ya da ilave kotasyon olup olmadığına göre farklı tarife belirlenebileceği gibi, kamu kuruluşlarına ait menkul kıymetlerden alınacak kotasyon ücretleri için de farklı tarife tespit edilebilir.

    Menkul kıymetlerin geçici veya sürekli olarak Borsa kotundan çıkarılması halinde kotasyon ücretleri iade edilmez.

    Kota Alma Ücreti

    Madde 21 - Kota alma ücreti her kotasyon işleminde, menkul kıymetlerin nominal tutarları üzerinden alınır.

    Kota alma ücreti, menkul kıymetleri Borsa kotuna alınan ortaklıklarca, tebliğ tarihini izleyen 7 iş günü içerisinde ödenir.

    Kotta Kalma Ücreti

    Madde 22 - Menkul kıymetleri Borsa kotunda bulunan ortaklıklar, ilgili menkul kıymetler Borsa kotunda kaldıkları sürece her yıl kotta kalma ücreti öderler. Kotta kalma ücreti kota alma ücretinin ödendiği yıl alınmaz.

    Kotta kalma ücreti;

    a) Ortaklık haklarını temsil eden menkul kıymetler için, ortaklığın bir önceki yıl Aralık ayı sonu itibariyle Borsa kotunda bulunan menkul kıymetlerinin toplam nominal tutarı üzerinden hesaplanır ve ait olduğu yılın Ocak ayı sonuna kadar ödenir.

    b) Borçluluğu temsil eden menkul kıymetler için, her tertibin bir önceki yıl Aralık ayı sonu itibariyle bakiyesi üzerinden hesaplanır ve ait olduğu yılın Ocak ayı sonuna kadar ödenir.

    c) Diğer menkul kıymetler için, kotta kalma ücretinin hesaplanma esas ve usulleri Yönetim Kurulunca belirlenir.

    Yeniden Kota Alma Ücreti

    Madde 23 - Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak kottan çıkarılan menkul kıymetlerin tekrar Borsa kotuna alınması durumunda ortaklıklar tarafından yeniden kota alma ücreti ödenir.

    Yönetim Kurulu, geçici kottan çıkarma kararına esas teşkil eden nedene göre, ilgili ortaklığa yeniden kota alma ücreti ile kota alma ücreti tarifesine göre hesaplanan tutarın 10 katına kadar tahakkuk yapılmasına karar verebilir.

    Yeniden kota alma ücreti, tebliğ tarihini izleyen 7 iş günü içinde ödenir.

    Yönetim Kurulunca sürekli olarak kottan çıkarılan menkul kıymetlerin tekrar Borsa kotuna alınması durumunda, menkul kıymetlerin Borsadaki diğer pazarlara alınması durumu hariç, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi hükümleri uygulanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Kottan Çıkarma

    Borsa Kotundan Çıkarmayı Gerektiren Durumlar

    Madde 24 - Aşağıdaki hallerde, menkul kıymetler kotasyon komitesinin görüşü alınarak veya bu komitenin teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile sürekli veya geçici olarak Borsa kotundan çıkarılabilir. Yönetim Kurulu, kottan çıkarma kararını vermeden önce ilgili ortaklığı durumu düzeltmesi için uyarabilir ve süre verebilir.

    a) Ortaklığın hesap dönemi sonuna ait bilançosunda yer alan dönem zararı ve birikmiş zararlar toplamının, özsermayenin dönem zararı ve birikmiş zararlar dışında kalan diğer kalemlerinin toplamına ulaşmış olması,

    b) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde belirtilen beyan yazısına uyulmaması,

    c) (Değişik bent: 12/08/2010 - 27670 S.R.G. Yön./7. md.) Kamunun aydınlatılması düzenlemeleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna bilgi, belge ve açıklama gönderilmesine ilişkin usul ve esaslara uyulmaması, özel durum açıklaması yapılmasının gerekli olduğu durumlarda kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine aykırı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bilgi, belge ve açıklama gönderilmemesi,

    d) Borsa yönetimince yapılacak düzenlemelere ve ilgili mevzuata uyulmaması,

    e) (Değişik bent: 12/08/2010 - 27670 S.R.G. Yön./7. md.) Ortaklığın Borsa yönetimince geçerli kabul edilebilecek durumlar dışındaki nedenlerle faaliyetlerinin 3 aydan uzun bir süre için durdurulmuş olması,

    f) (Değişik bent: 12/08/2010 - 27670 S.R.G. Yön./7. md.) Ortaklığın iflasına karar verilmiş olması ya da tasfiye veya süre dolma gibi herhangi bir nedenle sona ermesi,

    g) Ortaklığın, borçlarını ödemekte güçlük içerisine girmiş veya finansman sıkıntısına düşmüş ya da konkordato mühleti talep etmiş olması,

    h) Ortaklığın Borsaya ödemekle yükümlü olduğu ücretleri ödememesi ya da aleyhine yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması,

    i) Ortaklığın esas faaliyetini sürdürebilmesi için gerekli izin, lisans, yetki belgesinin iptal edilmesi veya ortadan kalkması,

    j) Türk Ticaret Kanunu kapsamında ortaklığın, aktiflerinin satış fiyatları esas olmak üzere düzenlenen ara bilançosuna göre sermayesinin 2/3 ünü yitirmesi,

    k) Borsaya sunulan ara dönemler de dahil olmak üzere son iki döneme ait bağımsız denetim raporunun (sınırlı, sürekli, özel) olumsuz görüş içermesi veya görüş bildirmekten kaçınılması,

    l) (Değişik bent: 12/08/2010 - 27670 S.R.G. Yön./7. md.) Her türlü yangın, doğal afetler, harp hali, terör faaliyetleri ve diğer nedenlerle üretim faktörlerinin 2/3 ünün faaliyetten çıkması ve/veya benzeri nedenlerle ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek gelişmelerin yaşanması,

    m) Ortaklığı temsile yetkili kişilerin veya ortaklık yönetiminde söz sahibi kişilerin, öncelikle Borsaya verilmesi gereken bilgi ve belgeleri, Borsaya vermeden önce Borsa dışındaki üçüncü kişilere, basın-yayın kuruluşlarına ve diğer kişi, kurum veya kuruluşlara vermiş olması,

    n) (Değişik bent: 19/08/2011 - 28031 S.R.G. Yön./6. md.) Borçlanma araçları Borsada işlem gören ortaklığın borçlanma araçlarına yönelik ödeme veya diğer taahhüt ya da yükümlülüklerini yerine getirememesi, borçlanma aracı sahiplerinin haklarını kullanmalarına engel olabilecek işlem ya da eylemler yapması,

    o) (Değişik bent: 12/08/2010 - 27670 S.R.G. Yön./7. md.) Menkul kıymetin piyasa değerinin, nominal değerinin çok altına düşmesi veya halka açık paylarının piyasa değeri, işlem hacmi ya da işlem sıklığının genel ortalamaların çok altına inmesi veya işlem görmesinin sürekli ya da geçici olarak durdurulması,

    p) Borsaca veya Borsa tarafından görevlendirilenlerce istenecek bilgilerin verilmemesi veya eksik veya gerçeğe aykırı bilgi ve/veya belge verilmesi, defter ve belgelerin bu görevlilere ibraz edilmemesi, saklanması, yok edilmesi veya Borsa görevlilerinin görevlerini yapmalarının engellenmesi.

    (Ek fıkra: 19/08/2011 - 28031 S.R.G. Yön./6. md.) Borçluluğu temsil eden menkul kıymetler, itfa edildikleri tarihte herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın Borsa kotundan ve işlem gördükleri Borsa pazarlarından çıkarılır. Bu uygulama kot dışı pazarlarda işlem gören borçluluğu temsil eden menkul kıymetler için de geçerlidir.

    Ortaklığın Kendi İsteği ile Menkul Kıymetlerinin Borsa Kotundan Çıkarılması

    Madde 25 - Ortaklıklar, Borsa kotunda bulunan menkul kıymetlerinin kottan çıkarılması isteğiyle başvuruda bulunabilirler.

    Kottan çıkarılması talep edilen menkul kıymetler Borsada işlem görüyor ise, Yönetim Kurulu kottan çıkarma kararı verirken ilgili ortaklıktan, yatırımcıların mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla bir takım tedbirler almasını şart koşabilir. Herhalûkarda, menkul kıymetlerin ihraçcı ortaklıkların isteği ile Borsa kotundan çıkarılması için Yönetim Kurulu nihai karar merciidir.

    Geçici veya Sürekli Kottan Çıkarılan Menkul Kıymetlerin Tekrar Borsa Kotuna Alınmaları

    Madde 26 - Sürekli olarak Borsa kotundan çıkarılmış menkul kıymetlerin Üçüncü Bölümde belirtilen kotasyon şartları gözönüne alınarak tekrar Borsa kotuna alınmalarına Yönetim Kurulu karar verebilir. Sürekli olarak Borsa kotundan çıkarılan menkul kıymetlerin tekrar Borsa kotuna alınabilmesi için Yönetim Kurulunca belli bir süre geçmiş olma şartı aranabilir.

    Borsa kotundan geçici olarak çıkarılmış menkul kıymetlerin tekrar Borsa kotuna alınabilmesi için, öncelikle kottan çıkarma kararına esas teşkil eden nedenlerin ortadan kalkmış olması, Yönetim Kurulunun çıkarma kararında süre ve şartlar yer almış ise, bu şartların yerine getirilmiş olması ve verilen sürenin dolmuş olması gerekir.

    Yönetim Kurulu, geçici kottan çıkarma kararını, süre sonunda tekrar inceleyerek geçici kottan çıkarma süresini uzatmaya veya sürekli çıkarmaya dönüştürmeye karar verebilir.

    Borsada işlem görmekte iken yeterli işlem hacmine sahip olmaması veya belli bir süre işlem görmemesi nedeniyle kottan çıkarılan menkul kıymetlerin tekrar işlem görmesi ve kote edilmesi için, yeterli pazar derinliği ile gerekli işlem hacmini doğurabileceği ve tedavül kabiliyeti olabileceği hususunda Yönetim Kurulu, ortaklıkça kendisine sunulan bilgi, belge ve gerekçelerin yeterli olduğuna karar vermiş olmalıdır.

    (Değişik fıkra : 01/10/2010 - 27716 S.R.G. Yön/4.mad) Yönetim Kurulu, Borsa kotuna tekrar alınacak menkul kıymetlerin bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde grup 3 başlığı altında belirtilen halka arz edilen hisse senetlerinin piyasa değeri tutarından aşağı olmayacak şekilde İMKB Saklama Merkezine depo edilmesini şart koşabilir.

    ALTINCI BÖLÜM : Kota Alınmamış Menkul Kıymetler

    Kota Alınmamış Menkul Kıymetlerin Borsa'da İşlem Görmesi

    Madde 27 - Borsada Yönetim Kurulunun kararı ile kota alınmamış veya kottan çıkarılmış menkul kıymetlerin işlem göreceği pazarlar teşekkül ettirilebilir. Bu pazarlarda kottan çıkarılmış menkul kıymetler ile SPK kaydına alınmış ancak kota alınmamış menkul kıymetler işlem görürler.

    Hisse senetleri kot dışı pazarda işlem gören ortaklıkların sermaye artırımları nedeniyle ihraç edecekleri hisse senetlerinin kot dışı pazar kaydına alınmasında da bu Yönetmeliğin ilave kotasyon zorunluluğu hükümleri uygulanır.

    (Değişik fıkra: 19/08/2011 - 28031 S.R.G. Yön./7. md.) Kot dışı pazarda işlem gören menkul kıymetler, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin (b), (c), (d), (e), (f), (h), (i), (j), (m), (n) ve (p) bentleri hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile geçici veya sürekli olarak işlem görmekten men edilebilirler.

    Pazar Ücretleri

    Madde 28 - Pazar ücretlerini menkul kıymetleri Borsa kotunda olmayan ancak Borsa pazarlarında işlem gören kuruluşlar öderler.

    Pazar ücretleri pazar kayıt ücreti, kayıtta kalma ücreti ve yeniden kayda alma ücretinden teşekkül eder.

    Bu Yönetmelikte yer alan kotasyon ücretlerine ilişkin hükümler pazar ücretleri için de uygulanır.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Bilgi Verme Yükümlülüğü

    Madde 29 - Menkul kıymetleri Borsa pazarlarında işlem gören ve/veya Borsa kotunda bulunan ortaklıklar Genel Yönetmeliğin 46 ncı maddesi ve SPK'nın özel durumların kamuya açıklanması, muhasebe standartları ile mali tablo ve raporlara ilişkin düzenlemelerinde belirlenen bilgi ve belgeleri dönemsel ya da münferit olarak Borsaya göndermek zorundadırlar. Menkul kıymetleri Borsada işlem gören ortaklıklar ile ilgili kamuya açıklanacak bilgilerin SPK ve Borsa tarafından belirlenen esas ve usuller çerçevesinde elektronik serftifikalar kullanılarak elektronik ortamda gönderilmesi ve SPK'nın kağıt ortamında bildirim yükümlülüğünü kaldırması halinde sözkonusu bilgi ve belgeler Borsaya gönderilmiş sayılır. Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen düzenlemelerdeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, elektronik ortam da dahil olmak üzere sözkonusu bilgi ve belgelerin gönderim usul ve esaslarını tespit etmeye ve bu bilgi ve belgelerin tamamen ya da kısmen Borsa bülteninde yayınlanmasına veya bedeli ortaklıkça karşılanmak şartıyla basında ilan edilerek kamuya açıklanmasına karar vermeye yetkilidir.

    Yerinde İnceleme

    Madde 30 - Menkul kıymetleri Borsada işlem gören ortaklıklar ile ilgili olarak, Borsa yetkilileri tarafından ortaklık merkezinde veya üretim ya da hizmet birimlerinde incelemeler yapılabilir. Bu incelemelerde ortaklıklar Borsa yetkililerine, her türlü yardım ve kolaylığı sağlamak ve mali tabloları ile her türlü hesap ve işlemlerini incelemeye açık tutmak zorundadırlar. Bu zorunluluk, inceleme konusu ortaklık ile sermaye veya yönetim ilişkisi bulunan ve incelemeye dahil edilmesine gerek görülen diğer ortaklıklar için de geçerlidir.

    Pazar Değiştirmelerde Uygulanacak Ücretler

    Madde 31- Pazar değiştirmelerde uygulanacak kotasyon ve pazar ücretlerine ilişkin esaslar Yönetim Kurulunun teklifi ve SPK'nın onayı ile yürürlüğe girer.

    Diğer Hükümler

    Madde 32 - Yönetim Kurulu, bu Yönetmelik hükümlerini yorumlamaya, açıklık bulunmayan hususlarda genel hükümleri de gözönünde bulundurarak karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye yetkilidir.

    Kaldırılan Hükümler

    Madde 33 - 13/3/1995 tarihli ve 22226 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - (Mülga madde: 08/08/2007 - 26607 S.R.G Yön\9.mad )

    Geçici Madde 2 - (Mülga madde: 19/08/2011 - 28031 S.R.G. Yön./8. md.)

    Geçici Madde 3 - (Mülga madde: 19/08/2011 - 28031 S.R.G. Yön./8. md.)

    Geçici Madde 4 - Menkul kıymetleri Borsada işlem gören ortaklıklar ile ilgili kamuya açıklanacak bilgilerin SPK ve Borsa tarafından belirlenen esas ve usuller çerçevesinde elektronik serftifikalar kullanılarak elektronik ortamda gönderilmesine ve bu ortamda kamuya duyurulmasına başlanmasını müteakip, SPK tarafından belirlenecek tarihten itibaren, bu bilgilerin Borsa Bülteninde ilanına ilişkin olarak bu Yönetmelik ile Borsa mevzuatının diğer hükümlerinde yer alan atıflar sözkonusu elektronik ortamda duyuru için yapılmış sayılır.

    Yürürlük

    Madde 34 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 35 - Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar