TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ YENİDEN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KURULU YÖNETMELİĞİ

    Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 06/08/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25545

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, sınai mülkiyet haklarının tescil işlemleri ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsünce verilmiş kararlara yapılacak itirazları incelemek ve nihai karara bağlamakla görevli Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun teşkili ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Enstitü: Türk Patent Enstitüsü'nü,

    Başkan: Türk Patent Enstitüsü Başkanını,

    Başkan Yardımcısı: Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcısını,

    Kurul: Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunu,

    Kurul Başkanı: Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Başkanını

    ifade eder.

    İtiraz Sahipleri

    Madde 4 - Enstitü'nün almış olduğu kararlara başvuru sahipleri ve ilgili üçüncü şahıslar itiraz edebilir ve görüş bildirebilir.

    Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Usulü

    Madde 5 - Kurul, Enstitü Başkanı ve itiraz ile ilgili olarak alınmış olan kararlarda görevli bulunmayan en az iki uzman üye olmak üzere en az üç kişiden oluşur.

    Enstitü Başkanı Kurulun da başkanı olup, gerektiğinde yerine başkan yardımcılarından birini Kurul Başkanı olarak görevlendirebilir.

    Kurul en az üç üyenin katılımı ile toplanır.

    Kurulda görev alacak uzman kişiler, Enstitü bünyesinden olmak üzere, Kurul Başkanı tarafından liste halinde belirlenir.

    Kurul Başkanı; itirazın mahiyetine göre, listede yer alanlar arasından, incelenecek konuda uzman ve itirazın yapıldığı karara katılmamış olan uzman kişileri itirazı birlikte incelemek ve değerlendirmek üzere Kurul Üyesi olarak görevlendirir.

    Başkan, konunun önemi ve ivediliğine göre, Kuruldaki uzman sayısını artırabilir.

    Kurul Başkanı, aynı konuda daha önce Enstitü kararına katılmış olanlardan da görüş isteyebilir.

    Karar Nisabı

    Madde 6 - Kararlar, Kurul Başkanı ve toplantıya katılan üyelerin katılımıyla ve salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Kurul Başkanının oyu çift sayılır.

    Kararlara İtiraz

    Madde 7 - Kurul kararları Enstitünün nihai kararı olup, itiraz edilemez. Ancak itiraz sahipleri gerekçelerini belirtmek suretiyle maddi hataların düzeltilmesini isteyebilirler.

    Kurul, itiraza konu maddi hataların düzeltilmesi işlemini onbeş gün içinde karara bağlar ve sonuç ilgilisine tebliğ edilir.

    Kurul kararlarına karşı kararın ve varsa maddi hataların düzeltilmesine ilişkin kararın bildirilmesinden itibaren görevli ve yetkili mahkemede dava açılabilir.

    Kararların Saklanması

    Madde 8 - Kurul kararları, numara sırasıyla bir dosyada saklanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 9 - 14/4/1995 tarihli ve 22258 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 10 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar