TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI VE UZMANLIĞI SINAV, ATAMA, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Atama, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 11/08/2004

    Resmi Gazete No: 25550

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığında uzman yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş ve yeterlik sınavlarının yapılma esas ve usullerini, uzman ve uzman yardımcılarının eğitilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığında istihdam edilecek patent ve marka uzman yardımcıları ile Patent ve Marka Uzmanları hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 23 ve 29 uncu maddeleri ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Enstitü: Türk Patent Enstitüsü Başkanlığını,

    Uzman: Patent ve marka uzmanını,

    Uzman Yardımcısı: Patent ve marka uzman yardımcısını,

    KPSS (A): (A) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanmaya esas olacak yerleştirmeyi yapmak amacıyla kullanılacak olan puanları sağlayan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

    Giriş Sınavı: Patent ve marka uzman yardımcılığına giriş amacıyla yapılacak yazılı ve sözlü veya sadece sözlü sınavını,

    Yeterlik Sınavı: Patent ve marka uzmanlığı yeterlik sınavını,

    Tez: Patent ve marka uzman yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına İlişkin Esaslar ve Uzman Yardımcılığına Atanma

    Giriş Sınavı

    Madde 5 - Enstitüde görevlendirilecek uzman yardımcıları, kadro ve ihtiyaç durumları dikkate alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca uygun görülecek tarihlerde açılacak giriş sınavı ile alınırlar.

    Giriş sınavına katılabilmek için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılmış olan KPSS (A)'ya katılmış ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından her sınav döneminde belirlenecek puan türünden asgari puanı almış olmak şarttır.

    Giriş Sınavı Duyurusu

    Madde 6 - Uzman yardımcılığı giriş sınavı yapılacak kadroların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri, başvuru şartları, sınavın şekli, sınav konuları, sınavın değerlendirme yöntemi, başvuru yeri, ilk ve son başvuru tarihleri, sınava kaç kişinin çağrılacağı, sınava girebilmeleri için gereken asgari KPSS (A) puanı, başvuruda istenen belgeler ile gerekli görülen diğer bilgileri içeren ilan metni, son başvuru tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete'de ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı yüksek ilk beş gazeteden en az birinde bir defa ve www.tpe.gov.tr adresinde ilan edilir.

    Başvuru Şartları

    Madde 7 - Giriş sınavına başvurmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

    b) (Değişik bend: 16/05/2005-25817 S.R.G. Yön/1.mad) Enstitünün ihtiyacına göre Yönetim Kurulunca tespit edilecek; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile fakültelerin mühendislik bölümleri ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki eğitim kurumlarından mezun olmak,

    c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

    d) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış ve Enstitü Yönetim Kurulunun her sınav döneminde belirleyeceği puan türlerinden asgari KPSS (A) puanını almış olmak,

    e) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

    f) Uzman yardımcılığı giriş sınavında iki defadan fazla başarısız olmamak,

    g) KPSS (A)'dan en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, atama yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının yirmi katını geçmemek ve son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil olmak üzere Yönetim Kurulunca ilanda belirlenen sayıdaki aday arasına girmiş olmak.

    Başvuruda İstenen Belgeler ve Başvuru İşlemleri

    Madde 8 - Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar;

    a) Personel Dairesi Başkanlığından veya Enstitü web sayfasından temin edecekleri iş talep formu,

    b) (Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

    c) (Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği, eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslı veya kurumca onaylı örneği,

    d) (Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

    e) 4.5x6 cm. ebadında dört adet vesikalık fotoğraf

    ve gerekli görülen diğer belgeler ile Personel Dairesi Başkanlığına başvururlar.

    Posta ile yapılan başvurularda, yukarıda belirtilen belgelerin, son başvuru tarihine kadar Enstitüye ulaşmış olması şarttır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

    İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Enstitüyü yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca çalıştıkları kuruma da bu durum bildirilir.

    Giriş Sınavı Hazırlık Komisyonu

    Madde 9 - Giriş sınavı hazırlık çalışmaları, Enstitü Başkanı tarafından görevlendirilecek üç kişiden oluşan bir Giriş Sınavı Hazırlık Komisyonu tarafından yapılır.

    Komisyon, öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar, KPSS (A)'dan en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere bir sıralamaya tabi tutulur. Atama yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının yirmi katını geçmemek ve son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil olmak üzere, ilanda belirlenen sayıda aday tutanakla belirlenir ve son başvuru tarihinden itibaren on gün içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir.

    Personel Dairesi Başkanlığınca, sınava girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamazlar.

    Giriş sınavı Ankara'da yapılır.

    Giriş Sınav Kurulu

    Madde 10 - Giriş Sınav Kurulu, Enstitü Başkanının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir. Giriş Sınav Kurulu, Enstitü Başkanının veya görevlendireceği bir Başkan Yardımcısının ya da Daire Başkanının başkanlığında, başkan dahil beş üyeden oluşur. Ayrıca Kurul için iki yedek üye belirlenir. Asil üyelerin herhangi bir nedenle Kurula katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Kurula katılırlar.

    Enstitü Yönetim Kurulu, giriş sınavının tamamının veya bir kısmının başka kurum veya kuruluşlar ile üniversiteler tarafından yapılmasına karar verebilir. Bu durumda, sınava ilişkin hususlar Enstitü ile ilgili kurum veya kuruluş arasında yapılan protokol ile belirlenir.

    Kurulun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Giriş Sınavı Aşamaları

    Madde 11 - Giriş sınavı Enstitü Yönetim Kurulu tarafından alınacak karara göre, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya sadece sözlü olmak üzere tek aşamalı yapılabilir. Yazılı sınav, klasik ve/veya test şeklinde uygulanabilir.

    Yazılı Sınav

    Madde 12 - Yazılı sınav aşağıdaki konuları kapsar:

    A) Yabancı Dil

    Birleşmiş Milletlerce kabul edilen konuşma dillerinden biri,

    B) Genel Kültür ve Yetenek

    Türkçe, sayısal ilişkiler, Atatürk ilke ve inkılâpları, Türkiye coğrafyası, yurttaşlık bilgisi,

    C) Alan bilgisi

    a) Hukuk grubu,

    1) Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası,

    2) İdare Hukuku,

    3) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler),

    4) Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler, Ticaret Şirketleri),

    b) İktisat grubu

    1) Mikro ve makro iktisat,

    2) Uluslararası iktisat,

    3) Türkiye ekonomisi,

    c) Maliye grubu

    1) Kamu maliyesi,

    2) Maliye politikası,

    3) Bütçe,

    4) Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi,

    d) İşletme ve Muhasebe grubu

    1) Genel muhasebe,

    2) Mali tablolar analizi,

    3) İşletme iktisadı,

    e) Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler grubu

    1) Siyaset bilimi,

    2) Siyasi tarih,

    3) Türk dış politikası,

    f) Temel Mühendislik Bilimleri.

    Genel idari hizmetler sınıfındaki adaylar, A ve B bentlerindeki konular ile C bendinin a, b, c, d ve e alt bentlerinde belirtilen gruplardan, kendilerinin belirleyeceği toplam üç grubun sorularını cevaplar.

    Teknik hizmetler sınıfındaki adaylar ise, A ve B bentlerindeki konular ile C bendinin f alt bendinde belirtilen konularda, fakültelerin ilgili bölümleri müfredatı dikkate alınarak hazırlanan soruları cevaplar.

    Bu konulara aşağıdaki ağırlık puanları uygulanır:

    Alan bilgisi: %50,

    Yabancı dil bilgisi: %30,

    Genel kültür ve yetenek: %20.

    Yazılı sınavın Enstitü tarafından yapılması halinde, sınav soruları Giriş Sınav Kurulu tarafından hazırlanır. Sınav sorularının hazırlanması için gerektiğinde öğretim üyelerinden yararlanılabilir. Giriş Sınav Kurulunca seçilen sınav sorularını, sınav süresini ve puanlarını gösterir tutanak, Kurul başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Soru kağıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp, Personel Dairesi Başkanlığına teslim edilir.

    Yazılı sınav, Personel Dairesi Başkanlığı tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile Kurul üyelerinin gözetim ve denetimi altında yapılır. Görevli personel, yazılı sınava girenlerin sınav giriş belgelerini inceler.

    Sınav sorularını içeren mühürlü zarflar, sınava katılanların önünde açılarak durum bir tutanakla tespit edildikten sonra sorular dağıtılarak sınava başlanır.

    Sınav sonunda adayların sınav kağıtları, isimleri kapatıldıktan sonra soru kağıtları ile birlikte bir zarf içine konulur. Zarf kapatılıp mühürlendikten sonra bir tutanakla Giriş Sınav Kuruluna teslim edilir.

    Yazılı sınav notu Giriş Sınav Kurulu tarafından, her konu itibarıyla yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan en az altmış puan almak kaydıyla ortalama en az yetmiş puan almak gerekir.

    Sınav sonuçları, Enstitü ilan panosunda ve web sayfasında ilan edilir. Ayrıca sınavda başarılı olanların adreslerine yazılı olarak bildirilir.

    Sözlü Sınav

    Madde 13 - Sözlü sınava girmeye hak kazananlar, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat yazılı olarak bildirilmek suretiyle sınava çağrılırlar.

    Giriş Sınav Kurulu üyeleri, sözlü sınavda, adayların alanlarındaki bilgi düzeyleri, zeka ve kavrayış, anlatım yetenekleri, davranışları ile temsil yetenekleri gibi hususları göz önüne alarak her aday için ayrı ayrı değerlendirme yapar. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için ortalama olarak yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak gerekir.

    Giriş Sınav Sonuçları ve İtiraz

       Madde 14 - (Değişik madde: 16/05/2005-25817 S.R.G. Yön/2.mad)

    Giriş Sınav Kurulu, adayların yapılan sınavlarda aldıkları puanların aritmetik ortalamasını alarak giriş sınav sonucunu tespit eder ve başarı sıralamasına göre, atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve yedek adayları belirler.

       Eğer adayların ortalama başarı puanı eşitse, öncelikle yabancı dil bilgisi bunun da eşit olması halinde ise, sözlü sınav puan yüksekliği tercihte göz önüne alınır.

       Sadece sözlü sınav yapılması durumunda, adayın KPSS (A) puanıyla sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak giriş sınav sonucu tespit edilir.

       Sınav sonuçları sözlü sınavın bitimini takip eden beş iş günü içinde Enstitü Başkanının onayı ile Enstitüde ilan edilir. Ayrıca sınav sonucu sözlü sınava giren tüm adaylara on beş gün içinde yazılı olarak bildirilir.

       Adaylar yazılı ve/veya sözlü sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar beş gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve adaylara yazılı olarak bildirilir.

       Giriş Sınav Kurulunca düzenlenen ve sınava girenlerin aldıkları notları gösteren listeler ile tutanaklar haricinde kalan belge ve kayıtlar bir yıl saklandıktan sonra imha edilir.

    Uzman Yardımcılığına Atanma

    Madde 15 - Giriş sınavı sonucunda başarılı olanların, tebliğ tarihinden itibaren on gün içerisinde;

    a) (Mülga bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\2.mad)

    b) (Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\2.mad) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan,

    c) (Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\2.mad) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

    d) (Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\2.mad) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan,

    e) Adayın kendi el yazısıyla yazılmış fotoğraflı özgeçmişi,

    f) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,

    g) Mal bildirimi

    ile birlikte yapacakları yazılı başvuru üzerine, Enstitüce durumlarına uygun olan patent veya marka uzman yardımcılığı kadrolarına atamaları yapılır.

    Uzman yardımcısı kadrosuna atamalarda, atamanın yapıldığının ilgiliye tebliği işlemleri Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

    Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanların, atamadan sarfı nazar edenlerin veya memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile aynı usulle atanabilir.

    Kendilerine tebligat yapılıp da, belge ile doğrulanabilen zorlayıcı nedenler dışında, on beş gün içinde göreve başlamayanlar ve belge ile ispatı mümkün zorlayıcı nedenlerle göreve başlayamama hali iki ayı aşanların atamaları iptal edilir.

    Adaylık

    Madde 16 - Uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55 inci maddesi ile 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik hükümlerine uygun olarak temel, hazırlayıcı ve staj eğitiminden geçirilirler

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

    Yeterlik Sınavına Girebilme Şartları

    Madde 17 - Ücretsiz izinler ve askerlikte geçen süreler hariç en az üç yıl uzman yardımcısı olarak çalışan, bu süre içerisinde olumlu sicil alan ve tezini tamamlayarak teslim eden uzman yardımcıları yeterlik sınavına katılma hakkına sahiptir.

    Yeterlik Sınavı

    Madde 18 - Yeterlik sınavına girebilme şartlarını taşıyan uzman yardımcıları yeterlik sınavına tabi tutulur.

    Yeterlik sınavı;

    a) Tezin savunulmasından,

    b) Sözlü sınavdan,

    c) Birleşmiş Milletlerce kabul edilen konuşma dillerinden herhangi birini KPDS (C) veya muadili düzeyde bildiklerini gösterir, geçerlilik süresi dolmamış belgelerini tezlerinin teslimini müteakip on gün içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına ibraz edemeyen uzman yardımcılarının, aynı süre içerisinde adı geçen Daire Başkanlığına yazılı olarak yapacakları, Birleşmiş Milletlerce kabul edilen konuşma dillerinden hangisinden sınava girmek istediklerine ilişkin başvuruları üzerine yapılacak yabancı dil sınavından,

    oluşur.

    Yeterlik Sınav Komisyonu

    Madde 19 - Yeterlik Sınav Komisyonu, Enstitü Başkanının veya görevlendireceği bir Başkan Yardımcısının ya da Daire Başkanı veya I. Hukuk Müşavirinin başkanlığında bir başkan, dört asil ve iki yedek üyeden oluşur. Asil üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları halinde, yedek üyeler tespit sırasına göre komisyona katılırlar. Tez danışmanı komisyonun tabii üyesidir. Komisyonun üyeleri ana hizmet birimlerinin Daire başkanları veya üniversite öğretim üyelerinden seçilir.

    Komisyonun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Tez Danışmanı ve Tez Konusunun Seçimi

    Madde 20 - (Değişik madde: 14/02/2007-26434S.R.G. Yön/1.mad)

    Uzman yardımcısı, adaylıkta geçen süre dahil olmak üzere, uzman yardımcılığı görevinde iki yıllık süreyi tamamlamasını takip eden bir ay içerisinde, tezin seçimi ve hazırlama sürecinde yardımcı olmak üzere, Enstitü tarafından belirlenen, üniversite öğretim üyeleri arasından seçeceği bir tez danışmanını Enstitüye bildirir.

       Uzman yardımcısı, seçtiği tez danışmanını Enstitüye bildirdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde, danışmanın da uygun görüş verdiği tez konusunu belirleyerek Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak bildirir. Tez konusu Personel Dairesi Başkanlığınca bildirim tarihinden itibaren yedi gün içinde Enstitü Başkanının onayına sunulur ve kendisine sunulduğu tarihten itibaren yedi gün içinde Başkanın vereceği onayla kesinleşmiş olur.

       Enstitü Başkanının tez konusunu uygun bulmaması halinde, uzman yardımcısı bu durum kendisine bildirildiği tarihten itibaren on beş gün içinde tez danışmanının rehberliğinde ve Başkanın vereceği görüşler ışığında yeni bir tez konusu belirleyerek, tekrar onaya sunar. Tez konusunun kabul edilmemesi, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen tez hazırlama süresini uzatmaz.

       Tez konusu, kesinleşme tarihinden itibaren on beş gün içinde uzman yardımcısının talebi, danışmanın teklifi ve Başkanın onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. Bu durum, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen tez hazırlama süresini uzatmaz.

       Belirtilen süre içinde hukuken geçerli bir mazereti olmadan tez konusunu bildirmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

    Uzmanlık Tezi Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

    Madde 21 - Tezin hazırlanmasında konunun başka bir kurum veya kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı tarzda incelenip savunulmamış olması esastır. Uzman yardımcısının Türkçe hazırlayacağı uzmanlık tezinin kendi görüş ve değerlendirmelerini içermesi, bilimsel çalışma etiğine uygun olması şarttır.

    Hazırlanacak tezlerin şekil unsurlarında, çıkarılacak olan Türk Patent Enstitüsü Uzmanlık Tezi Yazım Yönergesi esas alınır.

    Tezin ve Tez Danışmanının Raporunun Teslimi

    Madde 22 - (Değişik fıkra: 14/02/2007-26434S.R.G. Yön/2.mad) Uzman yardımcısı, tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde tezini hazırlayarak Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmek zorundadır. Uzman yardımcısının verimli bir çalışma yapılabilmesini sağlamak için, bu sürenin son iki ayı boyunca kendisine başka görev verilmemesi esastır. Süresi içinde tezini teslim etmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır. Hukuken geçerli bir mazeret nedeniyle tezini süresinde teslim edemeyen uzman yardımcısına, kendisinin talebi, tez danışmanın uygun görüşü ve Enstitü Başkanının onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere altı aya kadar ek süre verilir.

        (Değişik fıkra: 14/02/2007-26434S.R.G. Yön/2.mad) Tez danışmanı aynı süre içinde, rehberlik ettiği tez hakkındaki görüşlerini içeren raporunu Personel Dairesi Başkanlığına sunar.

    Personel Dairesi Başkanlığı, uzman yardımcılarının tezlerini ve danışman raporlarını Yeterlik Sınav Komisyonuna teslim eder.

    Tezin Savunulması

    Madde 23 - Uzman yardımcıları, Yeterlik Sınav Komisyonu üyelerinin huzurunda, hazırladığı tezin savunmasını yapar ve komisyon üyeleri tarafından tez konusuyla ilgili sorulan soruları cevaplar.

    Savunmaya ilişkin değerlendirme, Yeterlik Sınav Komisyonu üyelerince oyçokluğu esasına göre başarılı, başarısız veya tezin düzeltilmesi şeklinde karara bağlanmak suretiyle yapılır ve bir tutanakla tespit edilir.

    (Ek fıkra: 16/05/2005-25817 S.R.G. Yön/3.mad) Başarılı olan tezlerin bir kısmı veya tamamı Enstitüce yayınlanabilir.

    Tezinin düzeltilmesine karar verilen uzman yardımcılarına bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık süre verilir.

    Geçerli bir mazereti olmaksızın tez savunmasına girmeyen ya da tezindeki eksiklikleri verilen sürede tamamlamayan veya ikinci defa tezin savunulmasında başarısız görülen uzman yardımcısı sözlü sınava ve başvuruda bulunmuş olsa da yabancı dil sınavına alınmaz ve yeterlik sınavında başarısız olmuş sayılarak bu sınava girme hakkını tamamen kaybeder.

    Sözlü Sınav

    Madde 24 - Tezi başarılı görülen uzman yardımcıları, tezin savunulmasından bir gün sonra Enstitünün görev alanına giren konulardan sözlü sınavına tabi tutulur.

    Sözlü sınavda değerlendirme Yeterlik Sınav Komisyonu üyelerince başarılı veya başarısız şeklinde karara bağlanmak suretiyle yapılır ve bir tutanakla tespit edilir.

    Yabancı Dil Sınavına Davet

    Madde 25 - Sözlü sınavda başarılı bulunan ve bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvuruda bulunan uzman yardımcısı Personel Dairesi Başkanlığınca bir ay içerisinde yabancı dil sınavına davet edilir.

    Yabancı Dil Sınavı

    Madde 26 - Yabancı dil sınavı, KPDS (C) düzeyine denk gelecek ağırlıkta olmak kaydıyla Yeterlik Sınav Komisyonunun gözetim ve denetiminde üniversitelere yaptırılır.

    Yabancı dil sınavı, uzman yardımcısının uzmanlık konusuna giren bir alanda yapılacak kompozisyon sınavı ile yabancı dile hakimiyetini ortaya koyacak bir yazılı sınavdan oluşur.

    Anılan sınavdan başarılı olabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak gerekir. Geçerli mazereti olmaksızın bu sınava girmeyen uzman yardımcısı yeterlik sınavında başarısız kabul edilir ve bu sınava girme hakkını tamamen kaybeder.

    Birleşmiş Milletlerce kabul edilen konuşma dillerinden herhangi birini KPDS (C) veya muadili düzeyde bildiklerini gösterir, geçerlilik süresi dolmamış belgelerini tezlerinin teslimini müteakip on gün içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına ibraz eden uzman yardımcıları, yabancı dil sınavından muaf tutularak başarılı olmuş sayılırlar.

    Yeterlik Sınav Notu ve Sonucu

    Madde 27 - Yeterlik Sınav Komisyonunca tezin savunulması ve sözlü sınavda başarılı bulunan ve yabancı dil sınavından yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan uzman yardımcıları başarılı sayılırlar. Yabancı dil sınavından muaf tutulan uzman yardımcısının yeterlik sınav notu tezin savunulması ve sözlü sınav sonucuna göre belirlenir. Sonuçlar üç gün içerisinde Enstitüde ilan edilir.

    Uzmanlığa Atanma

    Madde 28 - Yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcıları, durumlarına uygun uzman kadrolarına atanırlar.

    Uzman Yardımcısı Unvanını Kaybetme

    Madde 29 - Yeterlik sınavına girme şartlarını taşımayanlar ile yeterlik sınavında başarısız olanlar uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Enstitüde durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

    Kariyer Dışı Uzman Atanamaması

    Madde 30 - Patent ve marka uzmanlık kadrolarına bu Yönetmelik hükümleri dışında atama yapılamaz.

    Yeniden Atama

    Madde 31 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzman unvanını kazandıktan sonra Enstitüden çeşitli sebeplerle ayrılanlardan, yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, boş kadro olması ve Enstitünün ihtiyacı çerçevesinde unvan ve durumlarına uygun kadrolara atanabilirler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Uzman Yardımcıları ve Uzmanların Eğitilmeleri

    Uzman Yardımcılarının Eğitilmesi

    Madde 32 - Uzman yardımcısı olarak atananlar, bu kadroda bulundukları sürece patent ve marka uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen adaylık eğitimi dışında, Personel Dairesi Başkanlığınca ana hizmet ve danışma birimleri Daire başkanlıklarının görüşleri de alınmak suretiyle hazırlanan bir plan çerçevesinde eğitilirler. Bu plan;

    a) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,

    b) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazanılmasını,

    c) Mesleki konularda bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazanılmasını,

    d) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,

    e) Enstitünün çalışma alanıyla ilgili olarak ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım ve temsil tecrübesi kazandırılmasını,

    sağlamaya yönelik çalışmaları içerir.

    Uzman yardımcıları bu dönemde, görev yaptıkları birim dışında uygun görülen ana hizmet birimlerinde ikişer aylık rotasyona tabi tutulabilirler.

    Uzmanların Eğitilmesi

    Madde 33 - Enstitü Başkanlığı uygun göreceği zamanlarda ve sürelerde, uzmanlar için mesleki eğitimler ve yabancı dil eğitim programları düzenleyebilir

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Görev, Yetki ve Sorumluluklar

    Uzman Yardımcısının Görev ve Yetkileri

    Madde 34 - Uzman yardımcıları;

    a) Görevlendirildikleri birimin günlük, kısa, uzun vadeli işlerine katkıda bulunmakla,

    b) Enstitü Başkanlığınca veya uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli dokümanları toplamak, ön hazırlıkları yapmak ve gerektiğinde tek başına araştırma ve inceleme çalışmaları yapmakla,

    c) Mesleki bilgilerin geliştirilmesinde yararlı olacağı belirtilen yayınları takip ederek bu yayınlara ilişkin özet ve eleştirileri kapsayan raporu amirine sunmakla,

    d) Enstitü uzmanları ile birlikte kurum içi ve dışı toplantılara katılmakla,

    e) Görevlendirildikleri birimin yürüttüğü hizmetler ile karşılaştıkları sorunlara ilişkin toplantılara katılarak görüşlerini açıklamakla,

    f) Amirlerince verilen benzeri görevleri yerine getirmekle

    görevli ve yetkilidirler.

    Uzmanların Görev ve Yetkileri

    Madde 35 - Enstitünün patent ve marka uzmanları, Enstitüye, 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ve diğer kanunlarla verilen görevlerin düzenli, süratli ve ekonomik şekilde yürütülebilmesi için Enstitü Başkanlığınca yürütülen çalışmaların gerektirdiği bütün uzmanlık hizmetlerini yapmakla görevli ve yetkilidirler.

    Sorumluluk

    Madde 36 - Uzmanlar ve uzman yardımcıları, verilen görevlerin mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesinden dolayı ilgili amirle veya amirlerle birlikte sorumludurlar.

    ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Yürürlükten Kaldırma

    Madde 37 - 15/06/1995 tarihli ve 22314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce atanmış ve halen uzman yardımcısı olarak çalışmakta olanların, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra tabi tutulacakları işlemler hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 38 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 39 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar