TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TARAFINDAN İŞLETMECİLERE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI İLE DİĞER MÜEYYİDE VE TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

    Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları İle Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmelik

    Telekomünikasyon Kurumundan

    Resmi Gazete Tarihi: 05/09/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25574

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, işletmecilerin faaliyetlerinin mevzuat ile görev ve imtiyaz sözleşmesi, telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin şartlarına aykırı olması halinde 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu'nun 4673 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin (f) bendi hükmü gereği öngörülen idari para cezalarının kademelendirilmesi ve diğer müeyyidelerinde uygulama esaslarının gösterilmesidir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik; Kurum ile yapılan bir görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi ve/veya Kurumdan alınan bir telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin uyarınca telekomünikasyon hizmetleri yürüten ve/veya telekomünikasyon alt yapısı işleten sermaye şirketlerinin faaliyetlerinin mevzuat ve görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi, telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin şartlarına aykırı olması halinde uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 2 nci maddesinin (f) ve (g) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte:

    Bir Önceki Takvim Yılı: İhlalin vukû bulduğu tarihten bir önceki takvim yılını; ihlalin yıllara yaygın olması veya ihlalin vukû bulduğu tarihin tam olarak tespit edilemediği durumlarda, ihlalin tespit tarihinden bir önceki takvim yılını,

    Ciro: İşletmecinin Net Satışlarını,

    Yetki Belgesi: Telekomünikasyon hizmetleri yürütmeye ve/veya ilgili hizmetin yürütülmesi için gerekli olan altyapının kurulması ve işletilmesine ilişkin yetkilendirme içeren görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi, telekomünikasyon ruhsatı veya genel izinden herhangi birini,

    ifade eder.

    Bu Yönetmeliğin uygulanmasında yukarıda belirtilen tanımlar dışında, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, 2813 sayılı Telsiz Kanunu, Telekomünikasyon Hizmetleri Yönetmeliği, Tarife Yönetmeliği ve diğer Telekomünikasyon Mevzuatında yer alan tanımlar ve kısaltmalar geçerlidir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Bilgi ve Belge Verme ve Denetlemeye İlişkin Yükümlülüklerin İhlali Halinde ve Tahakkuka Esas Bildirimlerin Yapılmaması Halinde Uygulanacak İdari Para Cezaları

    Yanlış veya Yanıltıcı Belge Verme

    Madde 5- Yetki Belgesi almaya ilişkin istenen belgeler dahil, Kuruma verilmesi gereken ve/veya Kurumun istediği bilgi ve belgelerin yanlış veya yanıltıcı olması durumunda, işletmecinin bir önceki takvim yılındaki cirosunun %1'ine (yüzde bir ) kadar idari para cezası uygulanır. Kurum, ihlali oluşturan fiilin niteliğine göre bilgi ve belgelerin yanıltıcı olması halleri hariç, gerekli gördüğü durumlarda idari para cezası vermeden önce, ilgili işletmeciye söz konusu durumun düzeltilmesi için yeterli bir süre verebilir.

    Bilgi ve Belgelerin Süresi İçinde Verilmemesi

    Madde 6- Yetki Belgesi ve mevzuat gereği verilmesi gereken bilgi ve belgelerin Kuruma veya mevzuat ve sözleşmenin yetkili kıldığı ya da Kurum tarafından yetkili kılınan diğer makamlara yetki belgesi ve mevzuatta öngörülen ya da Kurum tarafından belirtilen süre içinde verilmemesi ya da Kurum tarafından ilgili işletmeciden talep edilen diğer her türlü bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi durumunda işletmecinin bir önceki takvim yılındaki cirosunun %1' ine (yüzdebir) kadar idari para cezası uygulanır.

    Bilgi ve Belgelerin Süresinden Sonra Gönderilmesi

    Madde 7- Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen yükümlülüğün işletmeci tarafından öngörülen süreden sonra yerine getirilmesi halinde bu Yönetmeliğin 32 nci maddesi hükmü göz önünde bulundurularak 6 ncı maddede belirtilen ceza uygulanabileceği gibi Kurul somut olayın özelliğini göz önünde bulundurarak herhangi bir idari para cezası uygulamayabilir.

    İnceleme ve Denetlemeye İzin Verilmemesi

    Madde 8- Kurum personelinin veya Kurum tarafından yetkili kılınan görevlilerin yerinde inceleme ve denetleme yapmalarının işletmeci tarafından engellenmesi durumunda işletmecinin bir önceki takvim yılındaki cirosunun %2'sine (yüzde iki) kadar idari para cezası uygulanır.

    Tahakkuka Esas Bildirimlerin Yapılmaması

    Madde 9 - İşletmeciler tarafından frekans kullanımından dolayı tahakkuka esas bildirimlerin süresi içinde Kuruma yapılmaması veya yanlış bildirimde bulunması durumunda; ilgili işletmeci ilk seferinde uyarılarak tahakkuka esas bildirimin gönderilmesi istenir. İşletmeci uyarıya rağmen bildirimi göndermediği takdirde işletmecinin bir önceki takvim yılına ait cirosunun %1'ine (yüzde bir) kadar idari para cezası uygulanır. Bu hükmün uygulanmasında her bir bildirim ayrı ayrı dikkate alınır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yetki Belgesi Şartlarının İhlaline İlişkin İdari Para Cezaları

    İşletmecinin Cirosunun %1' ine (yüzde bir) Kadar Uygulanacak İdari Para Cezaları

    Madde 10- Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki cirosunun %1' ine (yüzde bir) kadar idari para cezası uygulanır.

    a) Kapsama alanına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi,

    b) İşletmecinin, abone sözleşmelerine, müşterilerinin GSM sistemine bağlanabilmek için sadece GSM MoU nun ve Kurumun usulünce onayladığı ve belgelendirdiği terminal cihazlarını kullanabilmelerini öngören hüküm koymaması ve abone kaydında da bu hükmün gereğini yerine getirmemesi,

    c) İşletmecinin, acil durumlarda abone ve kullanıcıların ihtiyaçlarını gidermek için gerekli önlemleri almaması ve bu durumlara öncelik vermemesi ile; sağlık, yangın, afet ve güvenlik gibi olayların gerektirdiği hallerde kamu kurum ve kuruluşlarına öncelik tanımaması,

    d) İşletmecinin, işlettiği şebekeleri ve vermekte olduğu hizmetleri teknolojik gelişmelere ve varsa hizmetle ilgili uluslararası anlaşmalara uygun olarak vermemesi veya yenilememesi,

    e) İşletmecinin, uluslararası standartlara ve/veya Kurumun belirlediği hizmet kalite standartlarına uymaması,

    f) İşletmecinin, rehber ve bilinmeyen numaralar konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

    g) İşletmecinin, kurduğu ve işlettiği telekomünikasyon tesis ve hizmetleri için lisans süresi boyunca "All Risk" sigortası yaptırmaması,

    h) İşletmecinin, tüm çalışanlarının mevzuata ve sözleşme hükümlerine uygun davranışta bulunması için gerekli olan önlemi almaması ve işin düzenli yürümesini sağlamaması,

    ı) Ulusal Dolaşım (Roaming) anlaşmasına ilişkin anlaşma metni ve ekonomik koşullar ile bu anlaşmada yapılacak değişikliklerin imzadan önce Kuruma sunulmaması,

    i) Kurum tarafından tahsis edilen frekans dışında izinsiz frekans kullanıldığının tespit edilmesi,

    j) İşletmecinin, Türkiye ve komşu ülkelerdeki diğer işletmecilerle enterferansı önlemek için gerekli tedbirleri Kurum tarafından belirlenen süre içinde almaması,

    k)İşletmecinin tarife değişikliklerini abonelere düzenleyecekleri faturalar ile veya diğer elverişli iletişim araçları ile duyurmaması ve abonelere duyurulmayan tarifeleri uygulaması,

    l) İşletmecinin Kurum masraflarına katkı payına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyerek bu payı ödememesi.

    İşletmecinin Cirosunun %2 sine (yüzde iki) Kadar Uygulanacak İdari Para Cezaları

    Madde 11- Aşağıda belirtilen hallerde, işletmecinin bir önceki takvim yılındaki cirosunun % 2'ine (yüzde iki) kadar idari para cezası uygulanır.

    a) İşletmecinin, tüketici haklarına ilişkin kurum düzenlemeleri ve Yetki belgesinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi, tüketiciye yanlış veya yanıltıcı bilgi vermesi,

    b) İşletmecinin, abonelerle Kurum tarafından onaylanmayan "abonelik sözleşmesi" imzalaması veya abonelik sözleşmesinde Kurum tarafından istenen değişikliği yapmaması,

    c) İşletmecinin, abonelik sözleşmelerinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

    d) İşletmecinin, Yetki belgesi çerçevesinde vereceği hizmetlere ilişkin yükümlülüklerini mücbir sebep halleri veya Kurul tarafından kabul edilebilir haklı nedenler olmaksızın yetki belgesindeki koşullara uygun bir şekilde, kesintisiz olarak yerine getirmemesi.

    İşletmecinin Cirosunun %3' üne (yüzde üç) kadar Uygulanacak İdari Para Cezaları

    Madde 12- Aşağıda belirtilen hallerde, işletmecinin bir önceki takvim yılındaki cirosunun % 3'üne (yüzde üç) kadar idari para cezası uygulanır.

    a) İşletmecinin, şirket, lisans ve hisselerinin devrine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

    b) İşletmecinin, sözleşme kapsamındaki tesisleri sözleşme süresinin sonuna kadar iyi ve çalışır durumda bulundurmaması,

    c) İşletmecinin, haberleşmenin gizliliğine, milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı davranışta bulunması, işletmeci ve çalışanların yasaların öngördüğü istisnalar dışında haberleşmeyi engellemesi, gizliliğine dokunması, başkalarına bildirmesi ve açıklaması,yasalarla belirlenen hallerde istenilen bilgilerin Kanunla yetkili kılınan kişi ve kuruluşlara verilmesinin ve elde edilmesinin engellenmesi,

    d) İşletmecilerin şebekelerine dahil abonelerine ait olan telsiz cihazlarının ruhsatname ve kullanım ücretlerinin bir takvim yılı içerisinde ödenmemiş olması halinde, takip eden yılın ocak ayı içerisinde uyarılması ve uyarı yazısının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde söz konusu ücretlerin tamamıyla ödenmemesi.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Mevzuat Hükümlerinin İhlali Halinde Uygulanacak İdari Para Cezaları

    Aşırı Fiyatlandırma, Rekabeti Kısıtlayıcı Fiyat İndirimleri, Kullanıcılar Arasında Ayrım Yapılması, Onaylanmamış Tarife

    Madde 13- Aşağıda belirtilen hallerin tespit edilmesi ve Kurumun ihtarına rağmen durumun düzeltilmemesi halinde, işletmecinin bir önceki yıla ait cirosunun %1'ine kadar idari para cezası uygulanır.

    a) Hakim konum veya etkin piyasa gücüne sahip olan işletmecilerin hizmetlerini aşırı fiyatları içerecek şekilde sunduğunun tespiti ve Kurumun ihtarına rağmen bu durumu düzeltmemesi,

    b) Hakim konuma veya etkin piyasa gücüne sahip olan işletmecilerin, tarifelerinin rekabetin kısıtlanmasını hedefleyen fiyat indirimlerini ihtiva ettiğinin tespiti ve Kurumun ihtarına rağmen bu durumu düzeltmemesi,

    c) Hakim konum veya etkin piyasa gücüne sahip olan işletmecilerin, tarifelerinin aynı veya benzer telekomünikasyon hizmetlerinin sunulmasında kullanıcılar arasında ayırım yapılmasına yol açacak nitelikte olduğunun tespiti ve Kurumun ihtarına rağmen bu durumu düzeltmemesi,

    d) İşletmecinin herhangi bir telekomünikasyon hizmetini, onaylanmamış tarife ile sunması veya azami fiyat sınırlarının üzerinde tarife uyguladığının tespiti,

    e) Hakim konum veya etkin piyasa gücüne sahip olan işletmecilerin, tarifelerini belirlerken bir hizmetin maliyetini diğer bir hizmetin ücretiyle desteklemek suretiyle çapraz sübvansiyona yol açtığının tespit edilmesi ve Kurumun ihtarına rağmen bu durumu düzeltmemesi.

    Yukarıdaki ihlallerin ceza verilmesine rağmen devam etmesi halinde işletmecinin bir önceki yıla ait cirosunun %2 sine kadar idari para cezası uygulanır.

    Tarife Değişikliklerini Kuruma Bildirmeme

    Madde 14- GSM İşletmecilerinin tarife değişikliklerini yeni tarifenin yürürlüğe girmesinden en geç yedi gün önce Kuruma bildirmemesi halinde, Kurum tarafından işletmeciden söz konusu tarifenin derhal durdurulması istenir. İhlalin devamı veya aynı yıl içinde tekrarı halinde işletmecinin bir önceki yıla ait cirosunun % 1'ine (yüzde bir) kadar idari para cezası uygulanır.

    Zorunlu Tarife Teklifinin Yapılmaması

    Madde 15- Mevzuat ve Kurum düzenlemeleri gereğince yapılması gereken zorunlu tarife teklifinin Kuruma onay için sunulmaması veya onaylandıktan sonra yürürlüğe sokulmaması ve Kurumun ihtarına rağmen bu durumun devam etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılına ait cirosunun %1' ine (yüzde bir) kadar idari para cezası uygulanır. İhlalin devamı veya tekrarı halinde işletmecinin bir önceki yıla ait cirosunun %2'sine (yüzdeiki) kadar idari para cezası uygulanır.

    Özel Tarife Seçenekleri

    Madde 16- İşletmeciler tarafından özel tarife seçeneklerine ilişkin Kuruma yapılması gereken bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki cirosunun %0.4' üne (binde dört) kadar idari para cezası uygulanır.

    İşletmecinin Yetkisini Aşması

    Madde 17- İşletmecinin yetki belgesi aldığı konudan başka bir hizmet türüne ilişkin hizmet vermesi ve/veya yetkisinin sınırlarını aşması durumunda işletmecinin bir önceki takvim yılındaki cirosunun % 2'sine (yüzde iki) kadar idari para cezası uygulanır.

    Asgari Hizmet

    Madde 18- Bakanlık tarafından Kurumun ve işletmecilerin görüşleri alınmak suretiyle konu ve kapsamları belirlenen, coğrafi konumlarından bağımsız olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde herkes tarafından erişilebilir, belirlenmiş kaliteyi haiz ve herkesin karşılayabileceği şekilde makul bedel karşılığında sunulacak olan asgari hizmet türlerinin yerine getirilmesine ilişkin yükümlülüğün işletmeciler tarafından yerine getirilmemiş olması durumunda bir önceki takvim yılındaki cirosunun % 3'üne (yüzde üç) kadar idari para cezası uygulanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Diğer Müeyyide ve Tedbirler

    Millî Güvenlik

    Madde 19- İşletmeci ve çalışanları millî güvenliğe aykırı davranışta bulunmamakla ve bu konularda gereken özeni ve önceliği göstermekle yükümlüdür.

    Milli güvenliğe aykırı işletmecilik yapıldığının yetkili makamlarca tespiti ve Kuruma bildirimi halinde bu durum ağır kusur sayılarak işletmecinin yetki belgesi fesh/iptal edilir. Milli Güvenliğe aykırı davranışın işletmecinin çalışanlarından kaynaklandığının yine yetkili makamlarca tespiti ve Kuruma bildirimi halinde işletmeciye ihlalin sonlandırılması ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda yazılı uyarıda bulunulur. Uyarıya rağmen aykırı davranışın sürdürüldüğünün yetkili makamlarca tespiti halinde bu durum yine ağır kusur sayılarak işletmecinin yetki belgesi fesh/iptal edilir. Bu hükümlerin uygulanmasında bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükümleri saklıdır.

    Kamu Düzeninin İhlali

    Madde 20- Kamu düzenine aykırı fiillerde aşağıdaki müeyyideler uygulanır.

    a) İşletmeci ve çalışanları, haberleşmenin engellenmemesi veya haberleşmenin gizliliğine veya içeriğine dokunulmaması ilkesine aykırı davranışta bulunamaz. İşletmeci bu kapsamda gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

    Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, işletmeci veya çalışanları tarafından bu madde de belirtilen yükümlülüklerin ihlalinin tespiti halinde işletmeciye ihlalin sonlandırılması ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda yazılı uyarıda bulunulur. Uyarıya rağmen aykırı davranışın sürdürülmesi veya işletmeci tarafından mevzuat ve yetki belgesi ile bu hususa ilişkin olarak getirilmiş bulunan yükümlülüklerin ihlalinin yaygın bir hal alması nedeni ile ağır kusur oluştuğunun Kurum tarafından tespiti halinde işletmecinin yetki belgesi fesh/iptal edilir.

    b) Bu maddenin (a) bendindeki ihlalin işletmeci ve çalışanları tarafından resmi görevleri dolayısıyla kamu görevlilerine karşı işlenmiş olduğunun mahkemelerce tespiti halinde bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla işletmeci hakkında (a) bendinde belirtilmiş olan idari yaptırım uygulanır.

    c) İşletmeci tarafından kamu düzeninin ihlal edildiğinin Kurum yada yetkili makamlarca tespiti halinde bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, işletmeciye derhal ihlalin sonlandırılması ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda yazılı uyarıda bulunulur. Uyarıya rağmen aykırı davranışın sürdürülmesi halinde; ihlalin niteliği, tekrarlanan veya devam eden ihlalin varlığı dikkate alınarak söz konusu ihlalin ağır kusur teşkil ettiğine karar verilmesi halinde işletmecinin yetki belgesi fesh/iptal edilir.

    Telekomünikasyon Alanında Kamu Hizmetinin Gereği Gibi Yürütülmemesi

    Madde 21- Telekomünikasyon hizmetlerinde, telekomünikasyon mevzuatı ve yetki belgelerinde belirtilen şartlara uygun olarak kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmemesi halinde idari para cezasına lişkin hükümler saklı kalmak üzere, işletmeci önce kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için yazılı olarak uyarılır. İhlalin devamı ve kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmemesinin mevzuat ve yetki belgesi hükümleri çerçevesinde ağır kusur oluşturduğunun Kurul tarafından tespiti halinde işletmecinin yetki belgesi fesh/iptal edilir.

    Savaş Seferberlik ve Olağanüstü Hal

    Madde 22- Kurum, savaş, genel seferberlik ve benzeri durumlarda, kamu güvenliği ve ulusal savunma için yetkili makamlarca talep edilmesi halinde, sınırlı veya sınırsız bir süreyle işletmecinin işletme faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını askıya alabilir ve doğrudan doğruya şebekeyi işletebilir, millî güvenlik ve kamu düzeni gerekleri nedeniyle işletmeciye tahsis edilen kaynakların bir kısmını geri alabilir. Bu durumda geçecek süre, yetkilendirme süresine eklenir ve bu dönemde elde edilen gelir işletmeciye ait olur.

    Söz konusu hallerde Kurumca bu hususlara ilişkin olarak yapılmış bulunan düzenleme ve alınmış olan kararlara işletmeci tarafından uyulmaması ağır kusur sayılarak işletmecinin yetki belgesi fesh/iptal edilir.

    Kamu Güvenlik ve İstihbarat Kurumları

    Madde 23- İşletmeci, kamu güvenlik ve istihbarat kurumlarının, özel yasaları ile kendilerine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmelerine imkan sağlayacak tedbirleri almaya yönelik olarak; Anayasa ve Kanun hükümleri çerçevesinde; Kurum ve ilgili mevzuatları uyarınca güvenlik veya istihbarat kurumları tarafından talep edilecek hususları yerine getirmekle ve gerekli hallerde altyapı dahil olmak üzere sistemlerini uygun hale getirmekle ve bu alandaki güncellemeleri uygulamakla yükümlüdür. Kurum tarafından verilen süre içerisinde bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılına ait cirosunun %3'üne (yüzde üç) kadar idari para cezası uygulanır.

    Acil Durumlar

    Madde 24- Aşağıdaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak üzere bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

    a) İşletmeci, deprem gibi doğal afetler, yangın, sağlık, güvenlik ve benzeri acil durumlarda abone ve kullanıcıların haberleşme ihtiyaçlarını gidermek için gereken önlemleri almak ve bu durumlara öncelik vermekle yükümlüdür.

    b) İşletmeci, acil durumlarla ilgili olarak yetkili veya görevli kamu kurum ve kuruluşlarına arıza ve ihtiyaçlarını gidermede öncelik tanır. Acil durumlarda, işletmeci, bölgedeki afet yönetim otoritesinin, telekomünikasyon sistemlerini kullanma talebini karşılamak zorundadır.

    c) İşletmeci, emniyet teşkilatına ve diğer kamu acil hizmetlerine yönelik çağrıları, aramanın kaynaklandığı il merkezine yönlendirecek ve bu hizmet ücretsiz olacaktır.

    d) İşletmeci, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının istemi üzerine acil durumlarda kullanılmak üzere, gerekli iletişimi sağlayabilecek sayıda ve nitelikte altyapıyı hazır bulunduracaktır.

    Yeniden Yetkilendirilmeme

    Madde 25- Kurum, milli güvenlik, kamu düzeninin ihlali, haberleşmenin engellenmesi ve gizliliğine dokunulması, kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmemesi sebepleri ile yetki belgesi fesh/iptal edilen şirketlere ve söz konusu şirket hisselerinden en az %5'ine sahip ortaklar ile tüzel kişiliği idareye yetkili kişilere ve bunlar tarafından kurulmuş şirketlere yeniden yetki belgesi verilmez.

    Standart Dışı Cihaz Kullanımı

    Madde 26- İşletmecilerin sistemlerinde kullandıkları telsiz ve telekomünikasyon cihazlarının ilgili mevzuata uygun olmadıklarının tespit edilmesi halinde, ilk ihlalde cihaz mühür altına alınır, ihlalin devamı ve tekrarı halinde standart dışı kullanılan cihazların sayısına bakılmaksızın işletmecinin bir önceki takvim yılına ait cirosunun %1'ine (yüzde bir) kadar idari para cezası uygulanır.

    Cihazların Teknik Özelliklerinin Değiştirilmesi

    Madde 27- Kurum tarafından verilen izin dışında sistemlerindeki cihazların teknik özelliklerinin değiştirilmesi halinde, teknik özelliği değiştirilen cihazın eski hale iadesi için 15 gün süre verilir. Verilen sürenin sonunda ihlalin devamı veya tekrarı halinde işletmecinin bir önceki takvim yılına ait cirosunun %1'ine (yüzde bir) kadar idari para cezası uygulanır.

    ALTINCI BÖLÜM : Ortak Hükümler

    Ödeme

    Madde 28- 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa göre Kurum tarafından verilen İdari Para Cezaları 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre Kurumun bildirimi üzerine Maliye Bakanlığınca tahsil olunur.

    İhlaller

    Madde 29- Bir işletmeci tarafından gerçekleştirilen aynı veya farklı ihlaller sebebiyle birden fazla idari para cezasının verilmesi halinde hepsi ayrı ayrı tatbik olunur.

    Tekerrür

    Madde 30- Aynı takvim yılı içinde aynı nitelikteki ihlalin tekrarı halinde tekrar edilen ihlal için bu Yönetmelikte öngörülen idari para cezası oranlarının üst sınırı ile bağlı kalınmaksızın işletmecisinin bir önceki takvim yılındaki cirosunun %3 ünü (yüzde üç) aşmamak kaydıyla idari para cezası uygulanabilir.

    Diğer İdari Yaptırımların Uygulanması

    Madde 31- Bu Yönetmelikte belirtilen ihlaller için düzenlenen idari para cezalarının uygulanması diğer idari yaptırımların uygulanmasını engellemez.

    İdari Para Cezalarının Uygulanmasında Göz Önünde Bulundurulacak Ölçütler

    Madde 32- Kurul idari para cezasının belirlenmesinde aşağıda sayılan unsurların varlığını da göz önünde bulundurarak kararını verir.

    a) İhlalin niteliği,

    b) Zararın büyüklüğü,

    c) İhlal neticesinde herhangi bir ekonomik kazanç elde edilip edilmemesi ve bu kazancın büyüklüğü,

    d)Tekrarlanan veya devam eden ihlalin varlığı,

    e) Geçmişte kurallara uyum,

    f) İyiniyet ve gönüllü bildirim.

    Yetki

    Madde 33- Bu Yönetmelikte belirlenen idari para cezalarını uygulamaya Kurul yetkilidir

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 34- Bu Yönetmelikte düzenlenmemiş olmakla birlikte, İşletmecilerin faaliyetlerinin mevzuat ve yetki belgesi şartlarına aykırı durumlarının tespit edildiği diğer hallerde Kurul Kararına göre işlem yapılır.

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 35- 1/8/2003 tarih ve 24833 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 36- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 37- Bu Yönetmelik hükümlerini Telekomünikasyon Kurulu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar