TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ARAÇLARIN CNG YE DÖNÜŞÜMÜ İÇİN MÜHENDİS YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Araçların CNG ye Dönüşümü İçin Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından

    Resmi Gazete Tarihi: 03/09/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25572

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmelik ülke ve toplum yararları doğrultusunda, araçların CNG ye dönüşümünün standartlara uygun olarak projelendirilmeleri ve denetimlerinde görev alacak, ulusal ve uluslar arası bilimsel çalışmaları ve yeni gelişmeleri takip eden, mesleki etik kurallara uygun olarak çalışacak Makina Mühendisleri Odası üyesi makina ve uçak mühendislerine TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından araçların CNG ye dönüşümü için mühendis yetki belgeleri verilmesi esaslarını ve koşullarını düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik araçların CNG ye dönüşümü alanında çalışan TMMOB Makina Mühendisleri Odası üyesi makina ve uçak mühendislerinin uzmanlıklarının TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından belgelendirilmesi koşullarını ve esaslarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik; 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte;

    ODA: TMMOB Makina Mühendisleri Odasını,

    OYK: Oda Yönetim Kurulunu,

    ŞYK: Şube Yönetim Kurulunu,

    CNG: Araçların CNG ye Dönüşümünü ifade eder.

    Araçların CNG ye Dönüşümü İçin Mühendis Yetki Belgesi

    Madde 5- Bu belge araçların CNG ye dönüşümü alanında verilir. Belge sahibi ODA üyesi araçların CNG ye dönüşümü alanında çalışma yapmaya yetkilidir. Belge örneği Ek'te mevcuttur.

    Araçların CNG ye Dönüşümü İçin Mühendis Belgelendirme Koşulları

    Madde 6- Mühendis yetki belgelerinin geçerlilik süresi her yıl onaylanmak kaydıyla alındığı tarihten itibaren 5 yıldır. Belgelerin yıllık onaylarında, belgenin geçerliliğini sürdürebilmesi için belge sahibi CNG Belgelendirme Kurulu tarafından belirlenen meslek içi eğitimleri tamamlamak zorundadır.

    Gerekli meslek içi eğitimi tamamlayamayan belge sahibinin belgesi yukarıda tanımlanan koşulu sağlayıncaya kadar geçerli sayılmaz. Bu durum ODA tarafından ilgili birimlere bildirilir.

    CNG mühendis belgelendirme konusunda verilecek eğitim ve belge ücretleri OYK tarafından belirlenir.

    Araçların CNG ye dönüşümü için, ODA tarafından merkezi düzeyde açılan eğitim kurslarına katılıp başarılı olma koşulu aranır.

    Araçların CNG ye Dönüşümü İçin Mühendis Belgelendirme Kurulu

    Madde 7- a) Araçların CNG ye Dönüşümü alanında OYK'nın karar alma sürecini hazırlayan, bu Yönetmelikle ilgili düzenlemeler hakkında OYK ya görüş ve öneriler sunan, gerçekleştirilecek eğitimlerin hazırlıklarını, gerçekleştirilmesini ve değerlendirmesini yapan, OYK kararı ile oluşturulan süreli bir kuruldur.

    Kurul, OYK kararı ile bir OYK üyesinin başkanlığında Araçların CNG ye Dönüşümü İçin Mühendis Yetki Belgesi alma koşullarına sahip ODA üyeleri arasından iki yıllık çalışma dönemi için belirlenir. Kurul üye sayısı 7 kişidir. Kurul ODA'nın yazılı çağrısı ile toplanır. Kurulda kararlar oy çokluğuyla alınır. Kurul üyesinin kuruldan ayrılması durumunda OYK en geç 1 ay içerisinde yeni üyenin atamasını yapar.

    OYK tarafından kurul oluşumunda şubelerin önerileri de dikkate alınarak yukarıdaki koşullara uyulması kaydıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi ile üniversitelerden temsilcilerin yer alması hususu gözetilir.

    b) Belgelendirme Kurulunun Görevleri

    1) Araçların CNG ye Dönüşümü alanında meslek içi eğitimleri programlamak ve bu programlara ilişkin esasları belirlemek,

    2) Yetki Belgesi sınav komisyonu oluşturulmasına yönelik çalışma esasları ve komisyon üyeleri hakkında OYK y önerilerde bulunmak,

    3) Mühendis Belgelendirme sürecinde oluşabilecek itirazları değerlendirmek ve OYK ya görüş bildirmek,

    4) Belgelendirme çalışmalarına ilişkin önerileri almak, değerlendirmek, geliştirmek, ilgili mevzuatın geliştirilmesine yönelik katkıda bulunmaktır.

    Araçların CNG ye Dönüşümü İçin Mühendis Belgelendirme Sınav Komisyonu

    Madde 8- Belgelendirme Kurulunca önerilen ve OYK'nın atayacağı Sınav Komisyonu; mühendis yetki belgesine sahip en az 3 kişiden oluşur. Sınav sorularının belirlenmesi, sınavın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi komisyon tarafından yerine getirilir.

    Araçların CNG ye Dönüşümü İçin Mühendis Belgelendirme Sınavları

    Madde 9- a) Mühendis belgelendirme sınavları eğitimleri sonucunda gerçekleştirilir.

    b) Mühendis belgelendirme sınavı için başarı notu 100 üzerinden en az 70'tir. Sınav sonunda başarısız olan üyeye tekrar eğitime katılmadan 4 sınav hakkı verilir.

    Yetki Belgesi Eğitimleri İçin Başvuruda İstenecekler:

    Madde 10- Yetki belgesi eğitimi için başvuruda;

    2 adet fotoğraf,

    Geçerli Oda kimliği fotokopisi,

    Üye aidat borcu olmadığına ilişkin belge (Şubelerden temin edilecek)

    Kursa katılım ve belge bedelini ödediğine ilişkin makbuz, istenir.

    Eğitim

    Madde 11- Araçların CNG ye Dönüşümü İçin Mühendis Yetki Belgesi eğitim içeriği:

    a) Teknik Eğitim;

    MMO Ana Yönetmelik ve diğer yönetmeliklerin anlatılması,

    Mühendislik etiği,

    CNG'nin tanımı,

    Yakıt olarak CNG ve kullanım alanları,

    CNG, çevre ve ekonomiklik,

    Araçlarda kullanılan CNG yakıt sistemini oluşturan ekipmanların tanımı ve işlevleri,

    CNG kullanımında karşılaşılan sorunlar ve güvenli CNG dönüşümü montaj esnasında izlemek ve pratik eğitim,

    b) Eğitim içeriği ve süresi değişen teknik, idari ve hukuksal koşullara göre Araçların CNG ye Dönüşümü için Belgelendirme Kurulu önerisi ve OYK onayı ile değiştirilebilir ve geliştirilebilir.

    Diğer Konular

    Madde 12- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda 15/3/2002 tarihli ve 24696 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği ve 22/11/2001 tarihli ve 24591 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

    Yürürlük

    Madde 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 14- Bu Yönetmelik hükümlerini TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

    EK

    +------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    TMMOB

    MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

    ARAÇLARIN CNG'YE DÖNÜŞÜMÜ

    +-------------+

    MÜHENDİS YETKİ BELGESİ

    TMMOB

    MAKİNA

    MÜHENDİSLERİ

    ODASI

    +-------------+

    +------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    BELGE SAHİBİNİN

    +---------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Adı - Soyadı

    +---------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    MMO Sicil No

    +---------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Doğum Yeri - Tarihi

    +---------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Bitirdiği Okul - Tarihi

    +---------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Diploma No

    +---------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Belge Düzenleme Tarihi

    +---------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Belge Numarası

    +---------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Kursun Verildiği Yer

    +---------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Kursun Verildiği Tarih

    +---------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Mühendisin Bağlı Bulunduğu Şube

    +---------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Yukarıda bilgileri yazılı

    TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğinde

    tanımlanan ARAÇLARIN CNG'YE DÖNÜŞÜMÜ konusunda belirtilen şartlara

    uygun olduğu Oda Yönetim Kurulumuzca onaylanmış bu belgeyi tüm yetki ve

    sorumlulukları ile birlikte almaya hak kazanmıştır.

    Belge sahibi, bu belgenin kullanımında TMMOB Makina Mühendisleri Odası'nın

    alacağı kararlara uymak zorundadır.

    TMMOB

    Makina Mühendisleri Odası

    Başkan

    +-----------+ +-----------+ +-----------+ +-----------+

    1. Yıl Onay

    2. Yıl Onay

    3. Yıl Onay

    4. Yıl Onay

    +-----------+ +-----------+ +-----------+ +-----------+

    2005

    2006

    2007

    2008

    +-----------+ +-----------+ +-----------+ +-----------+

    NOT: BU BELGE DÜZENLENDİĞİ VE VİZELENDİĞİ YIL İÇİN GEÇERLİDİR.

    +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Mevzuat Kanunlar