SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Kontrolörleri Yönetmeliği

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi:02/10/2004

    Resmi Gazete Sayısı:25601

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

    AMAÇ VE KAPSAM

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Kontrolörlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını, bu göreve atanmak için gerekli olan şartlar ile denetim biriminin yapısını düzenlemektir.

    Hukuki Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 35 inci maddesi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kontrolörler Tüzüğünün 22 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    TANIMLAR

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

    Bakan : Sanayi ve Ticaret Bakanını,

    Genel Müdürlük : İç Ticaret Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür : İç Ticaret Genel Müdürünü,

    Kontrolör : İç ticaret başkontrolörünü, iç ticaret kontrolörünü ve yetkili yetkisiz iç ticaret stajyer kontrolörünü,

    Denetim : Teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmayı,

    Yardımcı Personel : Kontrolörlerle ilgili işleri yapmak üzere, Genel Müdür Onayıyla görevlendirilen şef ve diğer personeli, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM:Görev, Yetki ve Sorumluluk

    Kontrolörlerin İdari Bağlılığı

    Madde 4 - İç Ticaret Genel Müdürlüğü Kontrolörlüğü, kontrolörler ve bürodan müteşekkil olup doğrudan Genel Müdüre bağlıdır.

    Kontrolörlerin çalışma merkezi Ankara'dır.

    Kontrolörler doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak Bakan adına denetim yaparlar.

    Genel Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere kıdemli kontrolörler arasından bir veya birden fazla kontrolörü refakat kontrolörü olarak görevlendirir. Bu kontrolör aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır:

    a) Genel Müdür adına kontrolörlerin çalışmalarını düzenlemek ve izlemek,

    b) Bakanlık veya Genel Müdürlük Makamından alınan denetim onayları üzerine görevlendirme yazıları hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak, kontrolörlerin denetim görevlerini yerine getirmelerini sağlamak ve sonucunu izlemek,

    c) Lüzumu halinde, "Genel Teftiş Programı" ve "İnceleme Programı" düzenleyip Genel Müdürün onayına sunmak, uygulanmasını sağlamak ve sonucunu izlemek,

    d) Genel Müdürlüğe intikal eden teftiş ve inceleme taleplerini değerlendirmek ve gerektiğinde bu taleplere ilişkin Genel Müdürden denetim onayı istemek,

    e) Kontrolörlerden gelen raporları şekil ve esas bakımından incelemek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak, gerektiğinde raporlar hakkındaki görüşlerini de belirtmek suretiyle Genel Müdüre sunmak. Bildirilmesi ve talimatlanması gereken denetim sonuçlarının ilgili mercilere gönderilmesini ve sonuçları hakkında ilgili kontrolöre bilgi verilmesini sağlamak,

    f) Mevzuatın kontrolörler arasında değişik yorumlandığı hallerde ve denetim uygulamalarında görüş ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla "Görüş Birliği Toplantıları" düzenlenmesini; Genel Müdürlüğü ilgilendiren mevzuat değişiklikleri ile yüksek mahkeme kararlarının kontrolörlere duyurulmasını sağlamak,

    g) Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak sınavlara ilişkin işlemleri yürütmek,

    h) Denetim Biriminin çalışması, sorunları ve ihtiyaçları; Genel Müdürlüğün durumu ile kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanması konusunda gerektiğinde önerileri de kapsayan genel durum raporları düzenlemek ve Genel Müdüre sunmak,

    ı) Kontrolörlerin meslekte daha iyi yetişmelerini sağlamak maksadıyla gerektiğinde eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

    k) Kontrolörlerin özlük işlerinin yürütülmesini sağlamak,

    l) Mevzuat ve Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    KONTROLÖRLERİN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 5 - İç ticaret kontrolörleri, aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır:

    a) Gözetme şirketlerinin ve firmalarının kuruluş, faaliyet ve işlemlerini denetlemek,

    b) Ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları, ürün ihtisas borsası unvanını taşıyan ürün borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşlarını, ticaret sicili memurluklarının faaliyet, hesap ve işlemlerini denetlemek,

    c) Bakanlığa verilen görevler çerçevesinde yerli ve yabancı ortaklıkları denetlemek,

    d) Yurt içinde düzenlenen fuarların kuruluş ve işleyişine ilişkin inceleme ve denetim yapmak,

    e) Umumi mağazaların hesap, işlem, varlık ve faaliyetlerini denetlemek,

    f) Yaş sebze ve meyve toptancı hallerinde ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda inceleme ve denetim yapmak,

    g) Gerektiğinde sanayi mamullerinin maliyet incelemelerini yapmak, satış fiyatlarını veya değerlerini kontrol etmek,

    h) Mevzuatın uygulanmasında görülen aksaklıklar hakkında incelemeler yapmak, görüş ve önerilerini bir rapor halinde Genel Müdüre sunmak,

    ı) İlgililerin cezai sorumluluğunu gerektiren eylemlerinin saptanması durumunda, bu durumu bir suç duyurusu raporu ile Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmek üzere Genel Müdürlüğe bildirmek,

    j) Genel Müdürlük bünyesinde, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanununa göre suç işledikleri anlaşılan veya ihbar, iddia ve şikayet olunan personel hakkında verilen inceleme emrine göre işlem yapmak,

    k) Genel Müdürlük teşkilatı ile denetledikleri birimlerde gördükleri yanlışlık ve eksiklikleri, alınması gereken önlemlerle birlikte Genel Müdürlüğe bildirmek,

    l) Genel Müdürlüğü ilgilendiren konularda yurt içinde ve yurt dışında inceleme ve araştırma yapmak; görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

    m) Refakatlerine verilecek stajyer kontrolörlerin meslekte yetişmelerini sağlamak,

    n) Denetimleri sırasında Bakanlığın diğer birimlerini ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarını ilgilendiren bir suç ya da işlemi tespit ettiklerinde, durumu yaptıkları tespitlerle birlikte ilgili mercilere iletmek üzere Genel Müdürlüğe bildirmek,

    o) Yapacakları denetimlerle ilgili olarak ihtiyaç duyduklarında Bakanlık taşra teşkilatı yönetici ve memurları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ve ayrıca diğer gerçek ve tüzel kişilerden yazılı veya sözlü olarak bilgi, belge ve yardım istemek,

    p) Mevzuatla ve Genel Müdürce verilen diğer görevleri yapmak.

    Stajyer kontrolörler bu yetkileri refakatinde bulundukları kontrolörün gözetimi altında kullanabilirler. Ancak, en az on sekiz aylık bir yetişme süresinin sonunda başarılı ve yeterli görülenler yukarıda belirtilen görevleri bağımsız olarak yürütmekle yetkili kılınabilirler.

    Mahkeme ve savcılıklara intikal eden ve bu mercilerin görev alanında bulunan konular, bu mercilerden mahkeme ve savcılık yazısı, dava dilekçesi, iddianame, mahkeme kararı ve benzeri belgeler alınmak kaydıyla incelenmez.

    KONTROLÖRLERİN UYACAKLARI İLKELER

    Madde 6 - Kontrolörler, mesleğin ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta bulunamazlar. Ayrıca;

    a) Denetledikleri kuruluşların yönetim ve yürütme işlerine karışamazlar,

    b) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltmeler yapamazlar,

    c) Denetime gidecekleri yerleri, yapacakları işleri, görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar, gizli yazı ve raporlarını büro personeli dışında başkalarına yazdıramazlar,

    d) Denetimle görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili kişilerin evlerine konuk olamazlar, bu kişilerin hizmet ve ikramlarını beşeri ve sosyal ilişkilerin gerekli kıldığı haller dışında kabul edemezler, bunlarla alışveriş yapamazlar ve borç alıp veremezler.

    KONTROLÖRLERİN SORUMLULUKLARI

    Madde 7 -Kontrolörler, kanun, tüzük ve yönetmeliklerle kendilerine tanınan yetkileri tam olarak kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

    YARDIMCI PERSONEL

    Madde 8 - Aşağıdaki görevleri yapmak üzere bir şef veya yeterli sayıda büro personeli Genel Müdür Onayı ile görevlendirilir.

    Büroda çalışanlar, kontrolörlere verilen işler ile kontrolör raporlarının ve diğer her türlü belgenin yazım, kayıt, dağıtım ve izlenmesi işlemlerini yürütmek, bunları düzenli şekilde saklamak, çalışma ve hakediş cetvellerinin zamanında gönderilmesini izlemek, tahakkuka ilişkin işlemleri ve verilen diğer işleri yapmakla görevlidirler.

    Büro işlerinde gizlilik esastır. Büroda çalışanlar, rapor ve belgeleri Genel Müdürün izni olmaksızın Bakanlık Makamı dışında hiçbir makam, merci ya da kişiye gösteremez, veremez ve görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Stajyer Kontrolörlüğe Giriş, Sınavlar ve Atama

    Kontrolörlüğe Giriş

    Madde 9 - İç ticaret kontrolörlüğüne sınavla, iç ticaret stajyer kontrolörü olarak girilir.

    SINAVA KATILMA KOŞULLARI

    Madde 10 - Giriş sınavına katılabilmek için;

    a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel koşulları taşımak,

    b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

    c) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurmamış olmak,

    d) Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli olmak,

    e) Erkek adaylarda, askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

    f) Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak,

    g) 8/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucunda önceden belirlenen (KPSS) taban puanını almış olmak, (KPSS) kılavuzunda ve/veya ilanlarında Genel Müdürlükçe belirtilen şartlara sahip olmak,şarttır.

    Giriş sınavına (KPSS) sonuçlarına göre Genel Müdürlükçe belirlenen puan türünde, adaylardan açıktan atama izni alınmış kadro kontenjanının yirmi katından fazla olmamak üzere belirlenen sayıda aday çağrılır.

    SINAVIN ŞEKLİ

    Madde 11 - İç ticaret stajyer kontrolörlüğüne giriş sınavı, Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı üzerine, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılır.

    SINAVIN DUYURULMASI

    Madde 12 - Giriş sınavının yapılacağı yer ve tarih sınav gününden en az iki ay öncesinden başlamak üzere Türkiye genelinde yayımlanan yüksek tirajlı günlük iki gazetede en az dört kez ilan edilir.

    Bu ilanlarda ayrıca; başvurunun bitiş tarihi, adaylarda aranacak koşullar, sınav koşulları ve başvuru için gerekli belgeler belirtilir.

    SINAV BAŞVURUSU

    Madde 13 - İç ticaret stajyer kontrolörlüğü giriş sınavına girmek isteyenler, şekli Genel Müdürlükçe belirlenen aday formu ile Genel Müdürlüğe başvururlar. Aday formuna aşağıdaki belgeler eklenir:

    a) (Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

    b) (Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

    c) Yeni çekilmiş üç adet fotoğraf,

    d) (Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan,

       e) (Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

    f) (Değişik bent: 17/05/2007- 26525 S.R.G Yön/1.md.) Sağlık durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve yolculuk etmeye elverişli olduğuna dair yazılı beyan,

    g) (Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

    h) Aday tarafından kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi.

    Bu belgelerden (d), (e) ve (f) bendinde sayılanlar, yazılı sınavın kazanılmasından sonra verilebilir.

    Başvurular duyuruda belirtilen tarihe kadar yapılır. Postadaki gecikmeler ile eksik belge ile yapılmış başvurular dikkate alınmaz. Başvuru şartlarına uymayanlar sınava kabul edilmezler. Yanlış bilgi ve belge vermek suretiyle gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar yasal sorumlulukları saklı kalmak üzere tüm haklarını kaybetmiş sayılırlar.

    Sınava girme koşullarını taşıyanlara durum, sınav tarihinden en az on beş gün önce yazıyla bildirilir. Bu yazıya adayın adı, soyadı, numarası, sınava gireceği yerin adresi ile sınavın gün ve saatini belirten fotoğraflı bir sınav giriş belgesi eklenir. Sınavlara girebilmek için bu belgenin ibrazı şarttır.

    SINAVIN YAPILACAĞI YER

    Madde 14 - Stajyer kontrolörlüğe giriş sınavının yazılı kısmı Genel Müdürlükçe belirlenen yerlerde, sözlü kısmı Ankara'da yapılır.

    SINAV KURULU

    Madde 15 - Sınav Kurulu, Bakanlık Makamının onayı ile Genel Müdürün başkanlığında, bir Genel Müdür Yardımcısı, Bakanlık Teftiş Kurulunca görevlendirilecek bir Bakanlık Müfettişi ile iki Kontrolör üyeden oluşur. Ayrıca kontrolörler arasından iki yedek üye belirlenir.

    Stajyer kontrolörler sınav kurullarında görevlendirilemez.

    SINAV KURULUNUN TOPLANTI VE KARARLARI

    Madde 16 - Sınav Kurulu, Kurul Başkanının çağrısı üzerine üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır ve çekimser oy kullanılamaz.

    YAZILI SINAV KONULARI

    Madde 17 - İç Ticaret Stajyer Kontrolörlüğü yazılı sınavı aşağıdaki konulardan yapılır:

    a) Ekonomi

    1) Mikro Ekonomi

    2) Makro Ekonomi

    3) Uluslararası Ekonomi

    4) İşletme Ekonomisi

    5) Para, Banka ve Kredi

    b) Maliye

    1) Maliye Politikası

    2) Kamu Gelir ve Giderleri

    3) Kamu Borçları

    4) Bütçe

    c) Hukuk

    1) T.C. Anayasası

    2) İdare Hukuku (Genel Esaslar ve İdari Yargı)

    3) Medeni Hukuk (Başlangıç hükümleri, Şahsın Hukuku, Ayni Haklar)

    4) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)

    5) Ticaret Hukuku (Genel Hükümler, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak)

    6) İcra ve İflas Hukuku

    7) Ceza Hukuku (Genel Esaslar, Devlet İdaresi Aleyhinde İşlenen Cürümler, Ammenin İtimadı ve Mal Aleyhine İşlenen Cürümler)

    d) Muhasebe

    1) Genel Muhasebe

    2) Şirketler Muhasebesi

    3) Bilanço ve Mali Tablolar Analizi

    4) Ticari Hesap

    e) Yabancı Dil

    Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinden birisi.

    SINAV SORULARININ HAZIRLANMASI

    Madde 18 - Yazılı sınav soruları, Sınav Kurulu tarafından konularına göre ayrı ayrı hazırlanır. Sınav süresi ve her soruya verilecek puanlar da Sınav Kurulu tarafından belirlendikten sonra, hazırlanan sorular Kurul üyeleri tarafından imzalanarak mühürlü zarf içinde Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir.

    Sınav sorularının hazırlanmasında ve saklanmasında gizlilik esastır.

    SINAVIN YAPILIŞI

    Madde 19 - Sınav Kurulu, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen konulardan tek bir yazılı sınav yapılmasına karar verebileceği gibi her bir konu için ayrı bir sınav yapılmasına da karar verebilir.

    Yazılı sınav, önceden duyurulan saatte başlar ve Genel Müdür tarafından görevlendirilen kontrolörler ile diğer görevlilerin gözetimi altında yapılır. Adayların kimlikleri saptandıktan sonra soru zarflarının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğuna dair bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak adaylardan biri tarafından da imzalanır. Bundan sonra zarflar açılarak sorular yazdırılır veya dağıtılır.

    Sınav başladıktan sonra sınav salonuna gelen adaylar sınava kabul edilmezler.

    Adaylar, sınav sorularının cevaplarını, mühürlü sınav kağıtlarına yazarlar. Sınav kağıtlarının adı, soyadı ve aday numarasını içeren bölümünün aday tarafından kapatılması zorunludur. Sınav kağıtlarına kapatılacak yer dışında, adayların kimliğini belirtecek herhangi bir yazı yazılamaz ve işaret konulamaz. Kağıdına bu şekilde yazı yazan veya işaret koyan adaylarla, sınav disiplinini bozan veya sınavda kopya çektiği anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır.

    Sınav sonunda toplanan cevap kağıtları bir zarf içerisine konulur, üzerine sınav grubu, tarihi ve yeri ile içine konulan kağıt sayısı yazılarak kapatılır. Zarfın üstü mühürlenerek imzalanır. Bu hususlar ile sınav sırasında meydana gelmiş sair kayda değer olaylar sınavı en son terk eden adayın da katılımıyla tutanağa bağlanır.

    Sınav açılış ve kapanış tutanakları ile soru ve cevap kağıtlarının içine konulduğu zarflar, Sınav Kurulunca değerlendirilmek üzere Kurul Başkanına teslim edilir veya gönderilir.

    SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

    Madde 20 - Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için, üyelerin verdiği notların ortalamasının sınavın tek bölüm halinde yapılması durumunda 100 tam puan üzerinden en az 70, her konu için ayrı bir sınav yapılması durumunda ise her konudan 100 tam puan üzerinden 60'dan az olmamak üzere ortalama 70 puan almak gerekir.

    Yazılı sınav kağıtları, sınav kurulu üyeleri tarafından topluca ve teker teker puanlar verilerek değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda cevap kağıtlarının kapalı bölümleri açılarak sınava girenlerin aldıkları puanlar tespit olunur ve yazılı sınav sonuçları bir tutanağa bağlanır.

    Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması

    Madde 21 - Yazılı sınavı kazanan adaylara durum bir yazı ile bildirilir. Bu yazıda sözlü sınavın yeri ve zamanı belirtilir. Ayrıca, yazılı sınavı kazananların listesi Bakanlıkta uygun görülecek yerlere asılmak suretiyle ilan edilir.

    Yazılı sınavda başarılı olamayan adayların belgeleri kendilerine iade edilir.

    ADAYIN DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI

    Madde 22 - Yazılı sınavı kazanan adayların durumları, sözlü sınavın yapılmasından önce Genel Müdürlük tarafından kontrolörler aracılığıyla araştırılır. Gerekirse, adaylarla ön görüşme yapılabilir.

    SÖZLÜ SINAV

    Madde 23 - Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulur. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ile genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında temsil, zeka, muhakeme ve konuşma yetenekleri ile sözlü sınav öncesi kontrolörler tarafından adayların durumları hakkında yapılan inceleme sonuçları da dikkate alınır.

    Sözlü sınavda adaylara, Sınav Kurulu üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden not verilir. Verilen bu notların ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için bu puanın en az 70 olması şarttır.

    Sözlü sınav sonuçları bir tutanağa bağlanır.

    GİRİŞ SINAVI SONUCU VE TEBLİGAT

    Madde 24 - Giriş sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

    Adayların giriş sınavı notunun eşitliği halinde sözlü sınav notu yüksek olan, sözlü sınav notlarının da eşitliği halinde yabancı dil notu yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır.

    Genel Müdürlükçe, giriş sınavını kazanan adaylara durum bir yazı ile bildirilir. Ayrıca sınavı kazananların listesi Bakanlıkta uygun görülecek yerlere asılır.

    SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

    Madde 25 - Stajyer kontrolörlük giriş sınavının sonuçları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Genel Müdürlüğe bir dilekçe ile başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, Sınav Kurulunca incelenir. Kurul inceleme sonucunu bir tutanağa bağlayıp Genel Müdürlüğe sunar. Genel Müdürlük inceleme sonucuna göre işlem yapar.

    STAJYER KONTROLÖRLÜĞE ATAMA VE KIDEM

    Madde 26 - Giriş sınavında başarı gösterenler, başarı sırasıyla ve boş olan stajyer kontrolör kadrolarına atanırlar.

    Giriş sınavında başarılı olanların sayısı, atama yapılacak kadro sayısından fazla olursa, giriş sınavı notu en yüksek olan adaydan geriye doğru kadro adedi kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenir.

    Asıl adaylardan, atama için, süresi içerisinde başvurmayanların yerine yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılabilir.

    Ataması yapılamayan yedek adaylar için sınav sonucu kazanılmış hak sayılmaz.

    Stajyer kontrolörlük kıdeminin belirlenmesinde, giriş sınavındaki başarı derecesi esas alınır. Bu kıdem, stajyer kontrolörlük süresince geçerlidir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: STAJYER KONTROLÖRLERİN YETİŞTİRİLMESİ

    YETİŞTİRMEDE AMAÇ

    Madde 27 - Stajyer Kontrolörlerin yetiştirilmesinde aşağıdaki amaçlar güdülür:

    a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

    b) Yetki alanına giren mevzuat ve uygulamalar ile denetim konularında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak,

    c) Bilimsel çalışmalara, araştırmalara yöneltmek, bilgisayar ve benzeri çağdaş araç ve gereçleri kullanma becerileri kazandırmak,

    d) Yabancı dil bilgilerini geliştirmelerini sağlamak,

    e) Sosyal, kültürel ve beşeri ilişkilerinin gelişmesini sağlamak.

    YETİŞME DÖNEMİ

    Madde 28 - Stajyer kontrolörlerin yetişme dönemi üç yıldır. Bu süre içinde kesintisiz olarak üç ayı aşan hastalık izni verilenler, askerlik nedeni ile görevden ayrılanlar ve ücretsiz izin kullananların süreleri, ayrı kaldıkları müddet kadar uzatılır.

    Stajyer kontrolörlere, üç yıllık yetişme döneminde bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda Genel Müdürlükçe hazırlanan yetiştirme programı uygulanır. Stajyer kontrolörlerin yetiştirilmesinde kişisel çaba ve çalışmaları esastır.

    Yetiştirme programı üç aşamadan oluşur:

    a) Hizmet içi eğitim: Stajyer kontrolörlere en az dört en fazla altı ay hizmet içi eğitim verilir. Bu eğitimde, kontrolörlerin Bakanlık teşkilatı ve Genel Müdürlüğün görev alanına giren konular ile mesleğin icrası için gerekli olan mevzuat konusunda yetiştirilmeleri sağlanır.

    b) Kontrolör refakatinde çalıştırılma: Stajyer kontrolörler, hizmet içi eğitimden sonra, Genel Müdürlükçe belirlenen bir program çerçevesinde asgari on iki ay süreyle en az üç kontrolörün yanında çalıştırılırlar. Bu süre içerisinde, stajyer kontrolörler refakatinde bulundukları kontrolörün gözetimi altında olup, kendilerine verilen görevleri kontrolörün talimatına göre yerine getirirler. Stajyer kontrolörler, bu dönemde münferiden denetim yapamaz, fezleke ve rapor düzenleyemez.

    Kontrolörler, birlikte çalıştıkları stajyer kontrolörlerin meslek ve hizmet gereklerine uygun şekilde yetiştirilmelerini gözetmekle yükümlüdürler.

    c) Yetkili olarak görevlendirilme: Refakatinde çalıştıkları kontrolörlerin görüşleri ile hizmet içi eğitim sırasında aldıkları notlar da dikkate alınarak başarılı görülen stajyer kontrolörlere yetiştirme döneminin on sekizinci ayından sonra Genel Müdür onayıyla bağımsız olarak denetim yapma yetkisi verilebilir.

    İlk değerlendirmede yetki verilmesi uygun bulunmayan stajyer kontrolörler dört aydan az olmamak üzere, en çok altı ay sonra ikinci bir değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bu kez de başarılı bulunamayanlara bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükmü uygulanır.

    İlk değerlendirmede yetersiz görülen stajyer kontrolörler Genel Müdürlük tarafından gerekçeli bir yazı ile uyarılır.

    Yetişme döneminde stajyer kontrolörlerden mesleki araştırmalar yapmaları talep edilebilir.

    MESLEKİ YETERLİLİK RAPORU

    Madde 29 - Kontrolörler, yanlarında en az üç ay süreyle çalışan stajyer kontrolörler hakkında bu sürenin bitiminden itibaren on beş gün içerisinde ayrıntıları Genel Müdürlükçe belirlenecek mesleki yeterlilik raporu düzenleyip Genel Müdürlüğe sunarlar. Bu raporda; ahlak durumu, meslek genel durumu, kontrolörlük yeteneği ve meslek bilgisi olmak üzere dört nitelikten her biri için stajyer kontrolöre çok iyi (90-100), iyi (76-89), orta (60-75), yetersiz (0-59) notlarından biri verilir. Bu niteliklerin ikisinden yetersiz not alanların raporu olumsuz sayılır. Olumsuz rapor düzenleyen kontrolörün yazılı gerekçe belirtmesi zorunludur.

    Yanında çalıştığı kontrolörlerin en az ikisi tarafından hakkında olumsuz mesleki yeterlilik raporu düzenlenen veya raporlarında aynı nitelik için üç kontrolörden yetersiz not alan stajyer kontrolörler hakkında bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükmü uygulanır.

    YETİŞME NOTU

    Madde 30 - Yetişme notu, aşağıda belirtilen konulardan her biri için 100 tam puan üzerinden verilen notların ortalaması alınarak saptanır:

    a) Kurs ve Seminer Notu (Hizmet içi eğitim kurslarından alınan notların ortalaması),

    b) Denetim Notu (Yetkili olarak veya bir başka stajyer kontrolörle birlikte düzenledikleri fezleke veya raporlara Genel Müdür tarafından gerekçeli olarak verilen notların ortalaması),

    c) Mesleki Yeterlilik Notu (Yanlarında çalıştıkları kontrolörler tarafından düzenlenen mesleki yeterlilik raporlarındaki niteliklere binaen verilen notların ortalaması).

    Yetişme notu 70'den aşağı olamaz. Yetişme notu 70'den aşağı olan stajyer kontrolörler hakkında bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükmü uygulanır.

    YETERLİK SINAVINDAN ÖNCE MESLEKTEN ÇIKARILMA

    Madde 31 - Stajyer kontrolörlerden, mesleğe alınmaya engel durumu olduğu sonradan anlaşılanlar, mesleki yeterlilik raporlarına göre başarısız bulunanlar ya da mesleğin gerektirdiği karakter ve niteliklerle bağdaşmayacak durum ve davranışları saptananlar, yapılan iki değerlendirmeye rağmen kendilerine yetki verilemeyenler ile yetişme notu 70'den aşağı olanlar yeterlik sınavı beklenmeksizin Bakan onayıyla durumlarına uygun başka bir göreve nakledilirler.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Yeterlik Sınavı

    Yeterlik Sınavı

    Madde 32 - Stajyer kontrolörler, üç yıllık yetişme döneminin bitiminden itibaren en geç üç ay içinde yeterlik sınavına tabi tutulur. Yeterlik sınavı Ankara'da yapılır. Sınav tarihi, en az iki ay önce yazılı olarak stajyer kontrolörlere bildirilir. Bu süre zarfında, stajyer kontrolörlere, sınava hazırlanmaları için gerekli ortam sağlanır.

    YETERLİK SINAVINA GİREBİLME KOŞULLARI

    Madde 33 - Yeterlik sınavına girebilmek için;

    a) Stajyer kontrolörlük görevinde en az üç yıl çalışmış olmak,

    b) Yanında çalıştığı en az iki ayrı kontrolörden olumsuz mesleki yeterlilik raporu almamak,

    c) En az 70 ve üzerinde yetişme notuna sahip olmak,

    d) Bu Yönetmeliğe göre yapacağı çalışmalarda ve hazırlayacağı raporlarda yeterli görülmek,

    gerekir.

    YETERLİK SINAV KONULARI

    Madde 34 - Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere aşağıdaki konulardan yapılır:

    a) Türk Ticaret Kanunu (Genel Hükümler, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak),

    b) Borçlar Kanunu (Genel Hükümler ve Adi Şirketler),

    c) Türk Ceza Kanunu (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhinde, Ammenin İtimadı ve Mal Aleyhinde İşlenen Cürümler),

    d) Devlet Memurları ile ilgili mevzuat (Genel hatları ile Devlet Memurları Kanunu, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerin Yargılanması Hakkında Kanun ve Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu),

    e) Bakanlığın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

    f) Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu ve ilgili mevzuat,

    g) Ticaret Sicili Memurlukları ile ilgili mevzuat,

    h) Umumi Mağazacılık ile ilgili mevzuat,

    ı) Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Halleri ile ilgili mevzuat,

    j) Fuar, Sergi ve Panayırların düzenlenmesi ile ilgili mevzuat,

    k) Denetim ve İnceleme Usulleri.

    YETERLİK SINAV KURULU

    Madde 35 - Yeterlik sınavını yapacak Sınav Kurulunun oluşumu ile Kurulun toplantı ve kararlarına ilişkin konularda bu Yönetmeliğin 15 ve 16 ncı madde hükümleri uygulanır.

    YETERLİK SINAV SORULARININ HAZIRLANMASI

    Madde 36 - Yazılı sınav soruları, Sınav Kurulu tarafından bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde yer alan konulardan seçilmek suretiyle cevaplarıyla birlikte hazırlanır. Yazılı sınav soruları, tüm sınav konuları birleştirilerek bir bütün halinde hazırlanabileceği gibi sınav konuları gruplandırılarak bir kaç bölüm halinde de hazırlanabilir.

    Sınav süresi ve her soruya verilecek puanlar da Sınav Kurulu tarafından tespit edildikten sonra, hazırlanan sorular Kurul üyeleri tarafından imzalanarak mühürlü zarf içinde Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir.

    Sınav soru ve cevaplarının hazırlanmasında ve saklanmasında gizlilik esastır.

    YETERLİK SINAVININ YAPILMA ŞEKLİ

    Madde 37 - İçinde sınav soruları bulunan mühürlü zarf sınava katılanların huzurunda açılarak stajyer kontrolörlere dağıtılır veya yazdırılır. Sınava katılan stajyer kontrolörlerin isimleri ve sınav sonunda kaç sayfa sınav kağıdı toplandığı bir tutanakla tespit edilir ve Sınav Kurulu Başkanına sunulur. Sınava, Sınav Kurulu üyeleri gözcülük ederler.

    Stajyer kontrolörler cevaplarını mühürlü sınav kağıtlarına yazarlar. Sınavda kopya çektiği tespit edilen stajyer kontrolörler başarısız sayılır. Durum bir tutanakla tespit olunur.

    Yeterlik sınavına hastalık, ölüm ve benzeri zorunlu nedenlerle katılamayan adayların sınavı, bu durumlarının bir belge ile tevsik edilmesi şartıyla ileri bir tarihte yapılır. Bu durum bir tutanakla tespit olunur ve yeni sınav tarihi adaylara yazılı olarak bildirilir.

    YETERLİK SINAV KAĞITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

    Madde 38 - Yazılı sınav kağıtları Sınav Kurulu üyeleri tarafından 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

    Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların ortalamasının sınavın tek bölüm halinde yapılması durumunda en az 70, gruplara ayrılarak bölümler halinde yapılması durumunda ise her bir bölümden en az 60 ve toplamda en az 70 olması gerekir. Yazılı sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından bir tutanağa bağlanır.

    Yazılı sınav sonuçları ilgili stajyer kontrolörlere, yazılı sınavın bitimini takip eden en geç beş iş günü içinde yazılı olarak bildirilir. Yazılı sınavı kazanamayanlar sözlü sınava alınmaz.

    YETERLİK SÖZLÜ SINAVI

    Madde 39 -Yazılı sınavda başarılı olan stajyer kontrolörler sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarının bildirilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde yapılır.

    Sözlü sınavda, adayların yazılı sınav konuları ile genel kültür konularındaki bilgilerinin değerlendirilmesinin yanı sıra temsil, zeka, muhakeme ve anlatım yetenek ve nitelikleri de dikkate alınır.

    Sözlü sınavda, stajyer kontrolörlere Sınav Kurulu üyelerinin her biri 100 tam puan üzerinden not verir. Verilen notların ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 70 olması gerekir.

    Sınav Kurulu, sözlü sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.

    YETERLİK SINAVI SONUCU

    Madde 40 - Yeterlik notu; yazılı ve sözlü sınav notu ortalamasından oluşur. Yeterlik sınavından başarılı sayılabilmek için bu notun en az 70 olması gerekir. Sınav sonucu, Sınav Kurulu tarafından bir tutanağa bağlanır.

    Yeterlik sınavı sonucu, sözlü sınavın bitiminden itibaren beş iş günü içerisinde adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

    YETERLİK SINAV SONUCUNA İTİRAZ

    Madde 41 - Yeterlik sınavı sonucuna itiraz halinde bu Yönetmeliğin 25 inci maddesine göre işlem yapılır.

    YETERLİK SINAVINI BAŞARAMAYANLAR

    Madde 42 - Yeterlik sınavını kazanamayan ya da zorunlu bir neden olmaksızın sınava girmeyen stajyer kontrolörler, Bakanlık teşkilatında derece ve durumlarına uygun kadrolardan birine atanırlar.

    ALTINCI BÖLÜM: Kontrolörlüğe Atanma, Kıdem ve Güvence

    KONTROLÖRLÜĞE ATANMA

    Madde 43 - Yeterlik sınavında başarı gösteren iç ticaret stajyer kontrolörleri, bu sınavdaki başarı sırasına göre kontrolörlük kadrolarına atanırlar. Stajyer kontrolörlerin yeterlik notunun eşitliği halinde, stajyer kontrolörlük kıdemi dikkate alınır.

    Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dışında kontrolör atanamaz.

    MESLEK KIDEMİ

    Madde 44 - Kontrolörlüğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre belirlenir.

    Kontrolörlük unvanını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan kontrolörlüğe dönenler, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.

    BAŞKONTROLÖRLÜĞE ATANMA

    Madde 45 - Başkontrolörlüğe atanmada; meslek kıdemi yanında, sicil durumu ve kontrolörlükte gösterilen çalışma başarısı da göz önünde bulundurulur.

    KONTROLÖRLÜĞE YENİDEN ATANMA

    Madde 46 - Kontrolörlükten herhangi bir nedenle ayrılanlar, göreve geri dönmek istediklerinde; sicil, tutum ve davranışları yönünden kontrolörlüğe engel bir durumları bulunmadığı takdirde kazanılmış haklarıyla yeniden atanabilirler.

    Stajyer kontrolörler görevden ayrıldıkları takdirde, aynı göreve yeniden atanamazlar.

    KONTROLÖR GÜVENCESİ

    Madde 47 - Kontrolörler denetim hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki ve mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar.

    Ahlaki, sıhhi veya mesleki yetersizlik hallerinin yargı kararı ve sağlık kurulu raporu ile tevsiki esastır.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Kontrolörlerin Çalışma Usul ve Esasları

    ÇALIŞMA ŞEKLİ

    Madde 48 - Kontrolörler ilke olarak müstakil görev yaparlar. Genel Müdürün gerekli gördüğü durumlarda ya da işin gereği olarak ekip halinde görevlendirme yapılabilir. Bu durumda, kontrolörlerin en kıdemlisi ekip başkanı olarak iş bölümünü ve koordinasyonu sağlar, işleri düzenler ve yürütür, Genel Müdürlükle haberleşmeyi yapar ve işlerin zamanında bitirilmesini sağlayacak önlemleri alır. İşin sonunda düzenlenecek rapor, kıdem sırasına göre ekibe dahil tüm kontrolörlerce imzalanır ve rapora ekip başkanının numarası verilir.

    TURNE PROGRAMLARI

    Madde 49 - Turne programları; kontrolörlerin gidecekleri yerler, yapacakları denetimlerin nitelikleri, turne zamanı ve süresi gibi hususlar dikkate alınarak hazırlanır ve Genel Müdür onayı ile yürürlüğe girer.

    Turne programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında gizlilik esastır.

    Turne Süreleri

    Madde 50 - Turne süreleri, kontrolörlük kıdemi esas alınmak suretiyle belirlenir. Kontrolörlük kıdemi: Kontrolörlükte, kontrolör sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde, ücretli ve ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir. Buna göre turne süreleri;

    a) Kıdemleri 5 yıla kadar olanlar için 6 ay,

    b) Kıdemleri 5 ila 9 yıla kadar olanlar için 4 ay,

    c) Kıdemleri 10 yıl ve daha fazla olanlar için 2 aydır.

    Kıdemin hesabında, turneye çıkılacak yılın 1 Ocak günü esas alınır. Turne süresi içinde alınan yıllık izinler bu sürelere dahil edilmez.

    Acele ve önemli işlerde turne programlarına ve sürelerine bağlı kalınmaksızın Genel Müdür tarafından ayrıca görevlendirme yapılabilir.

    Bakanlık Makamı veya Genel Müdür onayı çerçevesinde idari ve diğer işlerde görevlendirilen kontrolörler hakkında turne programlarına ve sürelerine ilişkin hükümler uygulanmaz.

    İŞİN DEVAMLILIĞI VE DEVRİ

    Madde 51 - Kontrolörler başladıkları işleri ara vermeden, bizzat yapıp bitirmek zorundadır. Başlanılan işe ara verme veya devir zorunluluğu doğduğunda ya da işlerin sonuçlandırılması başka yerlerde çalışmayı gerektirdiğinde, kontrolörler durumu Genel Müdürlüğe bildirerek Genel Müdürden alınacak izin veya onaya göre hareket ederler.

    Başlanılmış bulunan işin devri söz konusu olduğunda, durum taraflarca bir tutanağa bağlanır. Bu tutanakta, devredilen işin ne olduğunu, devir gününe kadar işle ilgili ne gibi incelemeler yapıldığını belirten açıklamalar ile devralana teslim edilen belgelerin listesi yer alır.

    GÖREVİN YÜRÜTÜLMESİ

    Madde 52 - Kontrolörler, görevlendirildiği işi makul süre içerisinde veya belirlenen sürede sonuçlandırmak için gereken gayreti göstermek zorundadır. İşin gereğinden fazla uzaması halinde, gerekçe gösterilerek Genel Müdürlüğün bilgilendirilmesi gerekir.

    YAZIŞMA USULÜ

    Madde 53 - Kontrolörler, denetim göreviyle ilgili konularda, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık ve Bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalarını Genel Müdürlük aracılığıyla yaparlar.

    KONTROLÖRLERE YARDIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

    Madde 54 - Denetlenen kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, yetkilileri, personeli ve diğer ilgilileri; denetim görevinin gereği gibi yürütülebilmesi için kontrolörlere görevleri süresince uygun bir çalışma yeri ve ortamı sağlamak ve gerekli önlemleri almak zorundadır.

    Uygun yer bulunmadığında ya da denetime uygun koşullar olmadığında; kontrolörün istemi üzerine defter, dosya ve belgeler kontrolörün kendilerine göstereceği çalışma yerine getirilerek kendisine teslim edilir. Gerekli sözlü ve yazılı bilgiler de istenildiğinde kontrolöre verilir.

    KONTROLÖRLERİN BİLGİ VE BELGE İSTEME YETKİSİ

    Madde 55 - Kontrolörler, yürüttükleri denetim görevi sırasında gerekli gördükleri bilgileri, defter, evrak ve belgeleri, denetim yaptıkları kuruluş ve kişilerden gizli de olsa istemek ve incelemek, bunların yetkililerce onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, fabrika, mağaza, dükkan, ticarethane, depo ve ambar gibi yerler ile denetime konu olan diğer yerleri incelemek, araştırmak ve saymak, bunları mühürlemek, bu konularda her derece yetkili ve ilgiliden her türlü yardım isteğinde bulunmak, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler.

    Denetlenenler, kontrolörlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek, her türlü yazılı ve sözlü sorularını yanıtlamakla yükümlüdürler. Görevliler, bu yönde hiçbir engel gösteremez, üstlerinden izin almak gibi özürler ileri süremezler.

    Kontrolörler; gerekli gördüklerinde ifade alma suretiyle ilgililerin bilgilerine başvurabilirler. İfade sahiplerinin istekleri halinde, düzenlenen tutanağın bir sureti kendilerine verilir.

    Asılları alınan belgelerin, kontrolörlerin mühür ve imzasıyla tasdik edilmiş örnekleri dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.

    DENETİME YARDIMCI OLMA

    Madde 56 - İç ticaret kontrolörlerine, yürüttükleri denetim görevi sırasında; mülki amirler, kolluk kuvvetleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, Genel Müdürlük ile Bakanlık Taşra Teşkilatının yönetici ve memurları tarafından gereken ve ihtiyaç duyulan her türlü yardımda bulunulması ve kolaylık gösterilmesi zorunludur.

    Genel Müdürlük ile Bakanlık Taşra Teşkilatının yönetici ve memurları, kontrolörlerin görevleri dolayısıyla kendilerinden yazılı veya sözlü olarak istedikleri bilgileri vermekle yükümlüdürler.

    DENETİM SIRASINDA İZİNLER

    Madde 57 - Denetim sırasında görevde kalmaları gerekli görülenlerin izinleri, kontrolörlerin talebi üzerine yetkililerce ertelenir veya iptal edilir, izin kullanmaya başlamış olanlar geriye çağrılır.

    İDAREDE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME

    Madde 58 - Kontrolörler, Genel Müdürün uygun görüşü ve Bakanın onayı üzerine idari birimlerde geçici olarak görevlendirilebilirler.

    Stajyer kontrolörler, idari birimlerde görevlendirilemezler.

    DİĞER BİRİMLERDE GÖREVLENDİRME

    Madde 59 - Kontrolörlerin, Bakanlığın diğer birimlerinin denetim görevi kapsamındaki işlerinde ihtiyaca göre ve geçici olarak Bakan onayıyla görevlendirilmeleri mümkündür.

    YURT DIŞINA GÖNDERİLME

    Madde 60 - Kontrolörler, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak, Genel Müdürlüğü ilgilendiren konularda inceleme ve araştırma yapmak veya kurs ve öğrenim görmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Yetiştirilme Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına gönderilebilir.

    Yurt dışına gönderilenler, döndükleri tarihten itibaren en geç üç ay içinde inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenledikleri raporları Genel Müdürlüğe sunarlar.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM:Raporlar

    GENEL İLKELER

    Madde 61 - Kontrolörler, rapor yazımlarında;

    a) Raporların açık, anlaşılır ve yazım kurallarına uygun bir üslupla yazılmasına,

    b) Raporlarda yer alan tespit, görüş ve sonuçların mevzuata dayandırılmasına ve raporun gerekçeli, tarafsız ve vicdani kanaatlere uygun olarak yazılmasına,

    c) Rapor özetlerinin kısa ve öz olmasına,

    d) Rapor ve eklerinin her sayfasının kontrolörlük mührü ile mühürlenmesi ve paraflanmasına, rapor son sayfasının imzalanmasına,

    e) Türüne bakılmaksızın raporlara her yıl birden başlayan sıra numarası verilmesine,

    dikkat ederler.

    Raporlar bir yazı ekinde Genel Müdürlüğe sunulur. Fezleke ve rapor düzenlenmesi gerekmeyen hallerde durum bir yazıyla Genel Müdürlüğe bildirilir.

    Raporlar, bir nüshası kontrolör tarafından saklanmak, bir nüshası denetim birimindeki dosyasına konulmak ve diğer nüshaları ilgili birimlere gönderilmek üzere yeterli sayıda düzenlenir.

    Raporlar, tarihlerine göre, beş yıl süreyle saklanır.

    RAPOR ÇEŞİTLERİ

    Madde 62 - Kontrolörler yaptıkları çalışmaların sonucunda işin özelliğine göre aşağıdaki raporlardan birini veya birkaçını düzenlerler:

    a) Teftiş Raporu,

    b) İnceleme Raporu,

    c) Suç Duyurusu Raporu,

    d) Fezleke,

    e) Genel Durum Raporu.

    TEFTİŞ RAPORU

    Madde 63 - Teftiş raporu, denetlenen birimlerin tüm işlem ve hesaplarının teftişi sonunda eksik ve yanlış bulunan ve teftiş edilen birimlerce düzeltilmesi gereken işlemler hakkında düzenlenen rapordur. Bu raporda, övgüye yer verilmemesi ve yapılan eleştirilerin mevzuata dayandırılması ve objektif olması esastır.

    Teftiş raporlarında;

    a) Teftiş dönemi, yöntemi ve teftişin hangi tarihler arasında yapıldığı,

    b) Hatalı ve noksan görülen hususların hangi mevzuat hükümleriyle ilgili olduğu,

    c) Denetlenen birimlerce yapılması gereken işlemler ve alınması gereken önlemler,

    d) Bir önceki teftiş sonucunda verilen talimatların yerine getirilip getirilmediği,

    e) İlgili kişilerin adı, soyadı ve unvanları, belirtilir.

    Teftiş raporlarının cevaplı teftiş raporu olarak da düzenlenmesi mümkündür.

    Cevaplı raporun bir nüshası teftiş dosyasında saklanmak ve usulüne uygun olarak cevaplandırılmak üzere kontrolör tarafından bir yazıyla ilgili birime tebliğ edilir.

    Tebliğ edilen raporun cevabı, kontrolör tarafından belirlenen süre içerisinde teftiş edilen birim amirleri tarafından kontrolöre iade olunur. Cevaplı raporun aslı, gelen cevabi yazı ve kontrolörün son mütalaasıyla birlikte cevabi yazının geldiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde kontrolör tarafından Genel Müdürlüğe sunulur.

    Genel Müdürlük, cevaplı rapor hakkında ilgili birime gerekli tebligatta bulunur.

    Raporun ilgililerce zamanında cevaplandırılması kontrolör tarafından izlenir ve haklı bir nedene dayanmadan süresince cevaplandırılmaması halinde, durum gereği yapılmak üzere Genel Müdürlüğe bildirilir.

    İNCELEME RAPORU

    Madde 64 - İnceleme raporu, bu Yönetmeliğin 62 nci maddesinde belirtilen diğer rapor türlerine konu olmayan hususlarda düzenlenir.

    SUÇ DUYURUSU RAPORU

    Madde 65 - Suç duyurusu raporu, genel hükümlere göre kovuşturulacak suçlara ilişkin konularda, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmek üzere düzenlenen rapordur.

    FEZLEKE

    Madde 66 - Fezleke, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda düzenlenen rapordur.

    Fezlekelerde; inceleme konuları, işlenen suçun unsurları ile suçlananlar hakkında hangi kanun maddesine göre kovuşturma yapılması gerektiği, suçun tespit edilememesi halinde takibata yer olmadığına karar verilmesi talep edilir ve sebepleri belirtilir.

    GENEL DURUM RAPORU

    Madde 67 - Genel durum raporu; denetim biriminin bir yıllık çalışmalarına göre Genel Müdürlükçe uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumunu, idarede gözlenen yetersizliklere, mevzuat yetersizliğine ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idari önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içeren rapordur.

    RAPORLARIN İNCELENMESİ

    Madde 68 - Raporlar, Genel Müdür ve bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesine belirtilen kontrolör tarafından şekil ve esas bakımından incelenir ve yeterli bulunan raporlar işleme konulur. İnceleme sonucuna göre, esası etkilemeyecek nitelikteki hata ve eksikliklerin tespiti halinde kontrolörün yazılı olarak uyarılması yoluna gidilebilir. Ancak, esası etkileyecek derecede açık hata ve eksiklik görülmesi durumunda, tamamlanması ve düzeltilmesi için rapor yazı ile kontrolöre iade edilir.

    Kontrolörün raporun esasına ilişkin görüşünde ısrar etmesi durumunda, rapor bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen kontrolörün görüşüyle birlikte Genel Müdüre sunulur ve alınacak talimata göre işlem yapılır. Genel Müdür, gerekirse konuyu yeniden inceletebilir.

    Çözümü açıkça belli olmayan ve değişik şekilde yorumlanabilecek hususlar, Kontrolörün hata ve noksanı olarak değerlendirilemez.

    RAPOR SONUÇLARININ İZLENMESİ

    Madde 69 - Rapor sonuçları ilgili yerlere bildirilir, gereğinin yapılması ve sonucunun bildirilmesi için yetkililere uygun süre verilir.

    Rapor sonuçları üzerine Genel Müdürlükçe verilen talimatların, yapılan bildirimlerin ve alınan cevapların birer örneği ilgili kontrolöre de gönderilir. Kontrolör yapılan bildirimleri ve cevapları yeterli bulmazsa, gerekçeli görüşünü iki hafta içinde Genel Müdürlüğe bildirir. Bunun üzerine Genel Müdürlükçe yapılacak işlem belirlenir.

    TEFTİŞ DEFTERİ VE DOSYASI

    Madde 70 - Denetlenen birimlerde bir teftiş defteri ve dosyası tutulur. Bakanlıkça yapılan denetimlerle ilgili her türlü yazışma, düzenlenen rapor ve denetim birimince verilen cevaplar teftiş dosyasında saklanır.

    Teftiş defterine bu yazışmaların tarih ve sayısı yazılır. Kontrolörler de yaptıkları teftişle ilgili kısa bilgileri bu deftere not ederler. Yaptıkları inceleme ve soruşturmalar için de uygun gördükleri çok kısa notlara yer verebilirler.

    Teftiş defteri ve dosyası süresiz olarak saklanır. Teftiş defteri ve dosyasının saklanmasından, denetlenen birimin en üst yetkilileri sorumludur.

    DOKUZUNCU BÖLÜM:Çeşitli ve Son Hükümler

    ÇALIŞMA VE HAKEDİŞ CETVELİ

    Madde 71 - Kontrolörler, çalışmalarını, yolluk ve diğer hakedişlerini her ay düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvelinde gösterirler.

    Çalışma ve hakediş cetveline o aya ait yolluk bildirimi, hakediş ve giderlere ait belgeler eklenir ve izleyen ayın ilk beş günü içinde Genel Müdürlüğe verilir ya da gönderilir.

    KİMLİK BELGESİ VE MÜHÜR

    Madde 72 - Kontrolörlere, Bakan ve Genel Müdür tarafından imzalanan kontrolörlük sıfat ve yetkisini belirtir bir kimlik belgesi ile resmi mühür verilir. Kimlik belgesi, denetimlerde ilgililere istenmeden gösterilir. Ancak, denetim onayı gizlidir.

    Stajyer kontrolörlere, kimlik belgeleri ile mühürleri yetkileri ile birlikte verilir.

    DEMİRBAŞ EŞYA

    Madde 73 - Kontrolörlere, imkanlar ölçüsünde diz üstü bilgisayar, hesap makinesi, çanta ve benzeri mesleki araç ve gereçler Genel Müdürlükçe sağlanır.

    Kontrolörler, kendilerine demirbaş olarak verilen eşyaları itina ile kullanmak, saklamak ve bunlardan kullanım süresi dolmamış olanları meslekten ayrılırken iade etmek zorundadırlar.

    İŞE BAŞLAMA VE AYRILIŞ BİLDİRİMİ

    Madde 74 - Kontrolörler, görevlendirildiği yer çalışma merkezi hudutları dahilinde ise işe başlama yazısıyla; çalışma merkezi hudutları dışında ise hareket-varış ve işe başlama yazısıyla durumdan Genel Müdürlüğü haberdar ederler.

    Kontrolörler, görevli gittikleri yerlere varışlarını uygun haberleşme araçlarıyla aynı gün haberdar edecek şekilde Genel Müdürlüğe bildirirler, yazılı olmayan bildirimler ayrıca yazıya bağlanır.

    Birlikte çalışmalarda haberleşmeler kıdemli kontrolör tarafından yapılır.

    YAZIŞMALARA NUMARA VERİLMESİ

    Madde 75 - Kontrolörler yazı, faks, telgraf ve telekslerine takvim yılı itibarıyla birbirini bir sıra halinde takip eden numara verirler.

    Numara vermede, önce kontrolörlük mührü numarası yazılıp (.) konulur, sonra genel numara yazılıp (/) işareti konularak, yazının gittiği yere göre numara yazılır.

    HİZMET İÇİ EĞİTİM

    Madde 76 - Genel Müdürlük, kontrolörlerin hizmet içi eğitimlerini sağlamak amacıyla üniversiteler, yargı kuruluşları, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü ve gerekli görülen diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla hizmet içi eğitim programları düzenleyebilir ya da bu kuruluşlarca düzenlenen toplantı veya programlara kontrolörleri gönderebilir.

    TOPLANTILAR

    Madde 77 - Kontrolörler arasında mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan görüş ayrılıklarının giderilmesi amacıyla ve Genel Müdürün uygun göreceği diğer konularda toplantılar düzenlenebilir.

    YAYINLAR VE KİTAPLIK

    Madde 78 - Kontrolörlere, mevzuat ve Resmi Gazete ile ilgili resmi ve özel kitap ve yayınlar Genel Müdürlük tarafından sağlanır.

    Genel Müdürlükte mevzuatla ilgili birer kitaplık bulunur. Kitaplık, Genel Müdürce görevlendirilecek bir büro personeli tarafından yönetilir.

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan başkontrolör, kontrolör ve stajyer kontrolörlerin müktesep hakları saklıdır.

    Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde kontrolörlük bürosu oluşturulur.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 79 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 80 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar