TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİNİN HİZMETLERİNDEN YARARLANMA VE ÜCRETLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Türkiye Adalet Akademisinin Hizmetlerinden Yararlanma ve Ücretlere İlişkin Yönetmelik

    Adalet Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi:08/10/2004

    Resmi Gazete Sayısı:25607

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisinin hizmetlerinden yararlanmayı ve hizmet nedeniyle alınacak ücretlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Akademi hizmetlerinden yararlanma esasları ile ücret tarifesinin hazırlanmasına, tahsiline ilişkin konuları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

    Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

    Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

    Eğitim Merkezi Müdürlüğü: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünü,

    Genel Kurul: Türkiye Adalet Akademisinin Genel Kurulunu,

    Kanun: 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununu, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Hizmetlerden Yararlanma

    Meslek İçi Eğitim

    Madde 5 - Akademice verilen meslek içi eğitim programlarından; adli, idarî ve askerî yargı hakim ve savcıları, noterler ve kamuda çalışan avukatlar ve hukuk müşavirleri, ilgili kurum, kuruluş veya kurulları aracılığıyla; serbest avukatlar ise, bizzat başvurmak suretiyle yararlanabilirler.

    Uzmanlık Eğitim ve Öğretimi

    Madde 6 - Akademice düzenlenen uzmanlık programlarından ilgili yönetmelik hükümleri gereğince başvurma koşullarını taşıyan adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcıları ile noterler ve kamuda çalışan avukatlar ve hukuk müşavirleri, ilgili kurum, kuruluş veya kurulları aracılığıyla; serbest avukatlar ise, bizzat başvurmak suretiyle yararlanabilirler.

    Adalet Hizmetlerine Yardımcı Personelin Hizmet İçi Eğitimleri

    Madde 7 - İcra müdürleri, icra müdür yardımcıları, yazı işleri müdürleri, zabıt katipleri Akademice düzenlenen hizmet içi eğitimlere Bakanlık tarafından Akademide görevlendirilmek suretiyle katılabilirler.

    Meslek İçi Eğitim ve Uzmanlık Programına Katılmada İzin

    Madde 8 - Adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcıları, kamu kurum, kuruluş veya kurullarda çalışan avukat ya da hukuk müşavirleri ve noterler; Akademi tarafından düzenlenen kurs, seminer, sertifika ve uzmanlık programlarına, Genel Kurulca kabul edilen kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim planlarıyla, Akademi tarafından bu programlara kabul için ön görülen koşullar göz önüne alınmak suretiyle, ilgili kurum, kuruluş veya kurullarınca kendilerine izin verilmesi halinde katılabilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Ücret Tarifesinin Hazırlanması

    Ücrete Tabi Hizmetler

    Madde 9 - Akademinin;

    a) Meslek öncesi eğitim dışındaki her türlü eğitim programları,

    b) Danışma, hukuki yardım, inceleme, araştırma ve yayın faaliyetleri,

    c) Yatılı tesislerden yararlanma gibi hizmetleri, ücrete tabidir.

    Ücret ve Tarifenin Hazırlanması

    Madde 10 - Akademi tarafından verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretlere ilişkin tarife Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır.

    Ücret Tarifelerinin Kapsamı

    Madde 11 - Ücret tarifesinde, yıllık çalışma programında yer alan faaliyetler çerçevesinde Akademi tarafından verilecek muhtemel hizmet kalemleri ayrıntılı olarak yer alır.

    Ücret Miktarının Belirlenmesi

    Madde 12 - Tarifede yer alan ücretin miktarı, verilen hizmetin kapsamı, süresi, faydalananların sayısı ve Akademi giderleri gibi maliyeti etkileyen hususlar gözetilerek belirlenir.

    Ücreti Ödeyecekler

    Madde 13 - Akademi hizmetlerinden faydalananlardan kamuda çalışanların ücreti ilgili kurum, kuruluş veya kurullar tarafından, diğerlerinin ücreti ise bizzat yararlananlar tarafından ödenir.

    Ücretin Ödenme Şekli ve Niteliği

    Madde 14 - Ücretin peşin ödenmesi esastır. Ücret tarifesinde, ödemelerin usulü gösterilir.

    Ücret Tarifesinin Yürürlüğe Girmesi

    Madde 15 - Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ücret tarifesi Genel Kurulun onayı ile yürürlüğe girer.

    Ücret Tarifesinin Yenilenmesi

    Madde 16 - Ücret tarifesinin her yıl Nisan ayında yenilenmesi esastır.

    Ücret tarifesi, yürürlük süresi ayrıca gösterilmediği takdirde, yeni ücret tarifesi yürürlüğe girinceye kadar önceki ücret tarifesi geçerliliğini sürdürür.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler

    Yürürlük

    Madde 17 - Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar