TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

    Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi:10/10/2004

    Resmi Gazete Sayısı:25609

    BİRİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmelik; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunun kuruluş, görev ve yetkileri ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının seçilme, yetiştirilme ve atanmalarını ve Müfettişlerin çalışma usul ve esaslarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 32 nci maddesinin (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakan : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

    Kurum : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra

    Birimlerini,

    Genel Müdür : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünü,

    Genel Müdürlük : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

    Teftiş Kurulu Başkanlığı,

    Teftiş Kurulu veya Başkanlık : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığını,

    Teftiş Kurulu Başkanı veya Başkan : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

    Teftiş Kurulu Başkanını,

    Refakat Müfettişi : Başkana yardımcı olmak üzere görevlendirilen Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettişlerini,

    Müfettiş : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı, Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısını, ifade eder.

    Şube Müdürlüğü: (Ek tanım: 29/03/2011-27889 S.R.G Yön/1.md.) Türkiye İş Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğünü,

    Şube Müdürlüğü Personeli: (Ek tanım: 29/03/2011-27889 S.R.G Yön/1.md.) Türkiye İş Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğünde görevli şube müdürü, şef, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve diğer kadrolardaki memurlar ile yardımcı personeli,

    İKİNCİ BÖLÜM: Kuruluş

    Kuruluş ve Bağlılık

    Madde 4 - Teftiş Kurulu doğrudan Genel Müdüre bağlı olup; bir Başkanla yeteri kadar Müfettişten oluşur.

    Teftiş Kurulunun yazı, arşiv, kütüphane ve benzeri işleri Başkanlığa bağlı (Değişik ibare: 29/03/2011-27889 S.R.G Yön/2.md.) Şube Müdürlüğü personelince yürütülür.

    Görev Merkezi

    Madde 5 - Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankara'dır. Bu merkez, Müfettişlerin de görev merkezidir.

    İKİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM: Teftiş Kurulu

    Teftiş Kurulu Başkanlığının Görev ve Yetkileri

    Madde 6 - Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

    Genel Müdürün emri ve onayı üzerine,

    a) Kurum hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini, verimlilik ve performansının artırılmasını, Kurumun mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalışmasını, Kurum hizmetlerinin gelişmesine engel oluşturuyorsa bu düzenlemelerde değişiklik yapılmasını sağlamak amacıyla inceleme ve araştırmalar yaparak, gerekli görüş ve önerileri hazırlayıp Genel Müdüre sunmak.

    b) Gerektiğinde, Kurum hizmetlerinde performans, etkinlik ve verimliliğin artırılması için üretilecek politika, proje ve hizmet standartlarının oluşumuna katılmak.

    c) Kurum hizmetlerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla genel prensipleri tespit etmek ve personelin çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek.

    d) Kurum merkez ve taşra birimlerinin her türlü iş ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek.

    e) 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun verdiği yetkiye dayanarak kamu ve özel bütün işyerlerinde Kurum çalışmaları ile ilgili inceleme yapmak, kayıt, evrak ve işlemleri teftiş etmek.

    f) Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmeliklerde gösterilen ve Genel Müdür tarafından verilen teftiş hizmetleri ile ilgili benzeri görevleri yapmak.

    g) Gerektiğinde Kurum yöneticilerinin de katılımı ile Müfettişlerin uygulamada gördükleri aksaklıklar ile çözüm önerilerinin değerlendirileceği toplantılar düzenlemek,

    h) Müfettiş Yardımcılarının işe alınmasını ve yetiştirilmesini sağlamak.

    İKİNCİ BÖLÜM: Teftiş Kurulu Başkanı

    Teftiş Kurulu Başkanının Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 7 - Teftiş Kurulu Başkanı; Teftiş Kurulu içindeki Başmüfettişlerden, bu Kurulda en az 12 yıl hizmeti (İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunda geçen hizmet süresi dahil) bulunanlar arasından atanır.

    Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Teftiş Kurulunu yönetmek, Müfettişler ve Kurulda görevli (Değişik ibare: 29/03/2011-27889 S.R.G Yön/3.md.) Şube Müdürlüğü personelinin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

    b) Teftiş Kurulu Başkanlığının 6 ncı maddede belirtilen görevlerini Genel Müdürün emir veya onayı üzerine Genel Müdür adına yürütmek,

    c) Yıllık teftiş ve çalışma programını hazırlayıp Genel Müdürün onayına sunmak, onaylanmış teftiş ve çalışma programını uygulamak,

    d) Genel Müdürün gerekli gördüğü hallerde bizzat teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,

    e) Genel Müdürün teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma emirleri üzerine müfettişleri görevlendirmek ve emirlerin uygulanışını izlemek,

    f) Müfettişlerin çalışmalarını gerekli gördüğü zamanlarda yerinde denetlemek,

    g) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerin tamamlanmasını ve yanlışlıkların giderilmesini sağlamak, ilgili yerlere göndermek, yetkililerce alınacak önlemleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili önerilerde bulunmak, sonuçları hakkında Müfettişlere bilgi vermek,

    h) Müfettiş Yardımcılarının işe alınması, yetiştirilmesi, Müfettişlik yeterlik sınavının yapılması, Müfettişliğe atanmaları ve Müfettişlerin yükselmelerine ait işlemleri yürütmek,

    i) Müfettişlerin hizmet-içi eğitimlerini sağlamak, mesleki ve bilimsel çalışmalarını teşvik ve tanzim etmek, gerekirse başarılı inceleme sonuçlarını yayınlamak,

    j) Müfettişlerin haberleşme, hakediş ve idari işlere ilişkin işlemlerini yönetmek,

    k) Teftiş Kurulunun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporlarını düzenlemek ve Genel Müdüre sunmak,

    l) Mevzuatın, Müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde, görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak,

    m) Teftiş, inceleme ve soruşturmaların yürütülmesinde, uygulama birliği ve esaslarını belirleyen Teftiş ve Soruşturma Rehberlerinin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

    n) Genel Müdürce uygun görülen ve üyesi olduğu kurul ve komisyonların toplantılarına katılmak,

    o) (Ek bent: 29/03/2011-27889 S.R.G Yön/3.md.) Teftiş Kurulu Başkanlığı uygulamaları hakkında yönergeler çıkarmak,

    ö) Diğer mevzuat ve Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

    Teftiş Kurulu Başkanı kendisine verilen ve Başkanlığa ait görevlerin yerine getirilmesinden, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Genel Müdüre karşı sorumludur.

    Teftiş Kurulu Başkanına Yardım

    Madde 8 - Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdürün onayıyla kendisine yardımcı olmak üzere, en az 5 yıl müfettişlik yapmış olanlar arasından yeterli sayıda Müfettişi, Refakat Müfettişi olarak görevlendirebilir. Refakat Müfettişlerinin görev alanları Başkanca belirlenir ve Teftiş Kuruluna duyurulur. Refakat Müfettişliği görev süresi en fazla 1 yıl olup, süresi dolanlar yeniden görevlendirilebilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Müfettişler

    Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 9 - Müfettişler Genel Müdür adına;

    a) Kurumun merkez ve taşra birimlerinin bütün iş ve işlemlerini, personelin görevleri ile ilgili hal ve hareketlerini, kanun, tüzük, yönetmelik ve Genel Müdürlük talimatlarının uygulanıp uygulanmadığını, Genel Müdürlük Onaylarına göre incelemek, denetlemek ve teftiş etmek, işlemleri teftiş edilen personel hakkında Personel Denetleme Raporu düzenlemek,

    b) Kurumun merkez ve taşra birimlerinin personeli hakkında, görev emri gereğince, soruşturma yapmak,

    c) Görevlerini yerine getirmeleri sırasında öğrenmiş oldukları yolsuzluklar veya soruşturma açılması gereken diğer konularda, re'sen soruşturmaya başlamak ve durumu derhal Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek,

    d) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenilen seviyede yürümesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşüncelerini raporla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek,

    e) 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun verdiği yetkiye dayanarak kamu ve özel bütün işyerlerinde Kurum çalışmaları ile ilgili inceleme yapmak, kayıt, evrak ve işlemleri teftiş etmek,

    f) Refakatlerine verilecek Müfettiş Yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak, ehliyet, tavır ve çalışmaları hakkında düzenleyecekleri raporu ve/veya örneği Teftiş Kurulu tarafından hazırlanacak belgeyi Teftiş Kurulu Başkanlığına vermek,

    g) Çeşitli konularda yurt içinde ve dışında Genel Müdürlükçe verilen araştırma ve inceleme görevlerini yapmak, ayrıca görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

    h) Kurumun görev alanına giren Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle ilgili çalışmalar yapmak,

    ı) Genel Müdür ve Teftiş Kurulu Başkanınca, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen teftiş hizmetleri ile ilgili benzeri görevleri yapmak, ile görevli ve yetkilidirler.

    Müfettişler yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları raporlardan yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

    Memurların Görevden Uzaklaştırılması

    Madde 10 - Müfettişler;

    a) Para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, mal ve eşyayı, bunların hesaplarını, belge, defter ve bilgi işlem ortamındaki verileri göstermekten ve soruları cevaplamaktan kaçınan; teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek veya yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunan,

    b) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunan,

    c) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmış olan,

    d) Ceza ve disiplin kovuşturmasını gerektirir, görevle ilgili başkaca önemli yolsuzluklarda bulunan veya açıkça ortaya konulması koşuluyla kamu hizmeti gerekleri yönünden görev başında kalmaları sakıncalı görülen,

    Kurum personelini teftiş, inceleme ve soruşturmanın her aşamasında geçici bir önlem niteliğinde olmak üzere, görevden uzaklaştırabilirler. Ancak, ilgilinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir biçimde ortaya konması gerekir.

    Bu hareket ve eylemlerden (a) bendinde gösterilenlerin bir tutanakla saptanmış olması şarttır.

    Müfettişler, görevden uzaklaştırma işlemini, gerekçesiyle birlikte derhal görevden uzaklaştırılana, Teftiş Kurulu Başkanlığına ve personelin bağlı olduğu birim amirine yazılı olarak bildirirler. Teftiş Kurulu Başkanlığınca da görevden uzaklaştırma işlemi hakkında, Genel Müdürlük makamına derhal bilgi verilir.

    Görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulandığı soruşturmalar öncelikle ve ivedilikle yürütülür. Merkez birimlerince de bu soruşturmalara ait raporlar üzerinde yapılacak işlemlerin öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur.

    Soruşturma neticesinde, suçu işlemediği anlaşılan veya haklarında yeterli delil bulunmayan memurlar ile disiplin yönünden memurluktan çıkarılmaması veya cezai bir işlem yapılmaması gereken memurlar hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması, müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığı kanalıyla, Genel Müdürlüğe bildirilir.

    Görevden uzaklaştırıldığı halde işini devretmeyip görevi başında kalmakta ısrar eden ve bu tutumu tutanakla tespit edilen memur hakkında, Müfettiş tarafından Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca takibat yapılması için o yer Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

    Görevden uzaklaştırma işlemini engelleyen veya bu işlemde ihmali görülen amirler hakkında da, ayrıca soruşturma yapılır.

    Bilirkişi İncelemesi

    Madde 11 - İnceleme ve değerlendirilmesi özel bilgi ve yetenek isteyen konuların varlığı halinde durum Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirilir. Başkanlıkça Genel Müdürden Onay alınmasını takiben konu, uzman kurum veya kişilere müfettişçe incelettirilir. Bunların verecekleri raporlar kanıtlayıcı belge olarak inceleme veya soruşturma raporuna eklenir.

    Bu gibi uzman kurum veya kişilerin ücretleri ile inceleme giderleri fatura veya fatura yerine geçen belgeler karşılığında Müfettişin teklifi üzerine Kurum tarafından ödenir.

    Görevlendirme

    Madde 12 - Müfettişler, Genel Müdürün emir ve onayı üzerine Teftiş Kurulu Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar. Genel Müdürden doğrudan aldıkları emirleri Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

    Müfettişlere, Genel Müdür ve Başkan dışında hiçbir makam tarafından emir verilemez.

    Birlikte Görev

    Madde 13 - Teftiş, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma programlarının gruplar halinde uygulanmasında her gruba dahil Müfettişlerden en kıdemlisi o grubun başkanı sıfatıyla çalışmaları düzenler. Grup başkanları, işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında teftiş ve tetkiklere verilecek en uygun yönü belirleyip, işlerin seyrini takip ve sonuç alınmasını sağlayabilecek fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin ederler.

    İşin Süresinde Bitirilmesi ve İşin Devri

    Madde 14 - Müfettişler;

    a) Kendilerine verilen işleri ara vermeden Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirtilen süreler içinde bizzat yapıp bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına zamanında bilgi verip, alacakları talimata göre hareket ederler.

    b) Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa; Müfettişler ellerindeki işleri gerekçesi açıklanmak kaydıyla alınacak yeni bir onayla başka bir Müfettişe devredebilirler.

    c) Devredilecek işler için devri yapacak olan Müfettiş bir "devir notu" hazırlar. İki nüsha olarak hazırlanacak devir notuna;

    1) Devredilen işin ne olduğu,

    2) Devir gününe kadar; işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği ve iş hakkında ne gibi görüş ve kanaate varıldığı, hakkındaki düşüncelerini yazar.

    Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait kayıt ve belgelerle birlikte işi devralan Müfettişe imza karşılığı verir.

    Devir notu ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden Müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir.

    Müfettişlerin Uyacakları Hususlar

    Madde 15 - Müfettişler; aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdürler.

    a) Bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

    b) Teftiş, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yaptıkları yerlerde görevlilerin işlerine müdahale edemezler.

    c) Belirli bir döneme ait işlemlerin teftiş edildiğini gösteren ve Müfettiş tarafından tarih ve imza konmak suretiyle yapılan açıklamalar dışında, evrak, defter ve kayıtlar üzerinde şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar.

    d) İnceleme ve soruşturma için gidecekleri yerleri başkalarına söyleyemezler.

    e) Görevleri nedeniyle öğrendikleri gizli hususları açıklayamazlar.

    f) Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar, doğrudan ve dolaylı olarak soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alışveriş yapamazlar, borç alıp veremezler. Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışındadır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğü Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Şube müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları (Değişik başlık: 29/03/2011-27889 S.R.G Yön/5.md.)

    Madde 16 - (Değişik madde: 29/03/2011-27889 S.R.G Yön/5.md.)

    Başkanlık Şube Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanının emri altında yeterli sayıda personelden oluşur.

    Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Teftiş Kurulunun her türlü yazışma, evrak kayıt, dosyalama, arşiv ve kütüphane işlemlerini yürütmek,

    b) Müfettişlerden gelen raporları kaydetmek, ilgili olduğu yerlere sevk işlemlerini yapmak, sonuçlarını izlemek,

    c) Teftiş Kurulunun ayniyat işlemlerini yürütmek,

    d) Başkan ve Refakat Müfettişlerinin vereceği diğer işleri yapmak.

    Şube Müdürlüğü işlerinde gizlilik esastır. Şube Müdürlüğü personeli, görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar. Başkan veya Refakat Müfettişlerinin izni olmadan Genel Müdür dışında hiçbir makama evrak veya bilgi veremez ve gösteremezler.

    ÜÇÜNCÜ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM: Müfettişliğe Giriş ve Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavları

    Müfettişliğe Giriş

    Madde 17 - Müfettişliğe, Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak Eleme Sınavına (KPSS) katıldıktan sonra, KPSS kılavuzunda ve/veya ilanlarda Kurumun belirttiği şartlara uygun olmak, KPSS' dan Kurumun belirleyeceği puanı almak ve bu şartlara uygun olanlar arasında Kurumca yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.

    Sınavın açılmasına, Teftiş Kurulu Başkanının önerisi üzerine, Genel Müdürün onayı ile karar verilir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav Kurulu

    Madde 18 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak kurul, Genel Müdürün onayı ile Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında, Teftiş Kurulunda fiilen görev yapan dört Müfettişten oluşur. Ayrıca, aynı şartlarda iki yedek üye tespit edilir.

    Giriş sınavında yabancı dil bilgisinin değerlendirilmesi için gerektiğinde ilgili fakülte ve yüksek okulların öğretim üyelerinden yararlanılabilir.

    Genel Müdür sınavlara katıldığı takdirde sınav kurulunun tabii başkanıdır. Bu hallerde, Teftiş Kurulu Başkanı sınav kuruluna üye olarak katılır ve üye müfettiş sayısı üç olarak belirlenir.

    Sınav İlanı

    Madde 19 - Giriş sınavlarının yapılacağı yer ve tarihler, giriş şartları, başvuru yeri ile son başvuru tarihi, Kurum İnternet sitesi ve Türkiye genelinde yayımlanan iki gazetede ilan edilir.

    İlanlar, sınav tarihinden en az bir ay önce yapılır.

    Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en çok 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit edilir.

    Sınava Giriş Şartları

    Madde 20 - Kurum Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yazılı nitelikleri taşımak,

    b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak,

    c) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık lisans eğitimi veren yurtiçi veya yurtdışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,

    d) İki defadan fazla Kurum Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılmamış olmak,

    e) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak Eleme Sınavı (KPSS) sonucunda, her sınav döneminde Kurumun belirlediği puan türünde asgari puanı almış olmak, gerekir.

    (b) bendinde belirtilen yaş sınırına lisans üstü öğrenim yapmış olanlar için iki sene eklenir. Askerliğini yapmış olanlar için yaş sınırlarına askerlik süresi kadar ilave yapılır.

    Sınav İşlemleri

    Madde 21 - Sınava girmek isteyenler, Teftiş Kurulu Başkanlığına bir dilekçe ile müracaat ederler. Dilekçeye isteklinin iş ve ikametgah adresleri yazılır, sınava girecekleri yabancı dil tercihi belirtilir ve aşağıdaki belgeler eklenir.

    a) Nüfus cüzdanının aslı veya tasdikli sureti,

    b) Yüksek öğrenim bitirme diploması veya belgesinin aslı ya da belgelerin verildiği okullardan veya noterden tasdikli sureti,

    c) Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu,

    d) Askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,

    e) Son bir yıl içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

    f) Sabıka kaydı belgesi,

    g) Kendi el yazısı ile özgeçmişi,

    h) KPSS Eleme Sınavı Sonuç Belgesi örneği,

    ı) İkametgah Bildirimi.

    (c) bendinde belirtilen sağlık kurulu raporu ile (d) bendinde belirtilen askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belge, sınavı kazandıktan sonra da verilebilir.

    Adaylık Belgesi

    Madde 22 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılabileceklere Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan fotoğraflı "Adaylık Belgesi" verilir veya adreslerine gönderilir.

    Sınava girebilmek için Adaylık Belgesinin ibrazı şarttır.

    Giriş Sınavı ve Yeri

    Madde 23 - Giriş sınavına KPSS' dan Kurumca belirlenen puanı almış olan adaylardan, açıktan atama izni alınmış kadro kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere belirlenecek sayıda aday yazılı sınava tabi tutulmak üzere çağrılır. Kurumca yapılan yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar.

    Yazılı ve sözlü sınav Ankara'da yapılır.

    Sınav Konuları

    Madde 24 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı aşağıda belirtilen gruplara ait konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır.

    a) (Değişik bent: 29/03/2011-27889 S.R.G Yön/7.md.) HUKUK: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat, Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Kamu İdaresinin Güvenirliliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar), Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak), Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel Esaslar), İş Hukuku ve İşsizlik Sigortası Kanunu,

    b) EKONOMİ: Makro ve Mikro Ekonomi, Uluslararası Ekonomi, Çalışma Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi,

    c) MALİYE: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası,

    d) MUHASEBE: Genel Muhasebe, Bilanço ve Mali Tablolar Analizi,

    e) YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden yazdırılacak bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi.

    Yazılı Sınav Sorularının Hazırlanması

    Madde 25 - Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarları ile her soruya verilecek puanlar ve sınav süreleri sınav kurulu tarafından sınav konularına göre tespit edilir. Tespit edilen puanlar ve sınav süreleri, sınava giren adaylara sınavdan önce duyurulur. Hazırlanan soru kağıtları ve cevap anahtarları sınav kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Her sınava ait soru kağıtları ayrı zarflara konularak zarflar kapatılır, üzerlerine hangi konuya ait sınav soruları olduğu yazılır, arkaları mühürlenip sınav kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve ayrı bir zarfa konulacak cevap anahtarları ile birlikte Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir.

    Yazılı Sınavların Yapılış Şekli

    Madde 26 - Yazılı sınavlar, duyurulan yer ve saatte sınav kurulu ve gerektiğinde Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen Müfettişlerin gözetiminde başlar ve önceden tespit edilen saatte bitirilir. Sınav başladıktan sonra gelen adaylar sınava alınmazlar.

    Sınava giren adayların kimlikleri bir tutanakla tespit edilir. Adaylar, yanlarında Adaylık Belgeleri ile birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesini bulundurmak zorundadır.

    Sınava, içinde sınav soruları bulunan mühürlü zarfın sınava katılanların huzurunda açılması, soruların adaylara dağıtılması veya yazdırılması suretiyle başlanır. Zarfların açılmasına ilişkin bir tutanak düzenlenir ve bu tutanak sınav gözcüleri ile sınava giren iki aday tarafından imzalanır.

    Sınava katılan adaylar, soruların cevaplarını, mühürlü cevap kağıtlarına yazarlar. Cevap kağıtlarına, kapatılacak kısım dışında adayların kimliğini belirtecek her hangi bir yazı yazılmaz ve işaret konulmaz. Cevap kağıdına bu şekilde yazı yazan veya işaret koyan adaylarla, sınavda kopya çektiği tespit edilen adaylar hakkında bir tutanak düzenlenerek, sınavları geçersiz sayılır.

    Sınav sonunda toplanan cevap kağıtları ile tutanaklar bir zarf içerisine konulur ve zarf kapatılıp mühürlendikten sonra, bu husus ayrı bir tutanakla tespit edilip, zarf ve tutanak Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir. Zarflar, sınav kurulu huzurunda açılarak yazılı sınav cevap kağıtları okunur.

    Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yabancı dil dışındaki yazılı sınav konularından alınan notların her birinin 100 tam puan üzerinden 50'den ve ortalamasının da 70'ten aşağı olmaması gerekir. Yabancı dil sınav notu ise, giriş sınavı notu aynı olan adaylar arasında tercih sebebi olarak dikkate alınır.

    Yazılı sınav sonuçları bir tutanakla tespit edilir ve sınavı kazananlara Teftiş Kurulu Başkanlığınca yazılı olarak tebliğ edilir.

    Sözlü Sınav

    Madde 27 - Yazılı sınavı kazananlar bir yazı ile sözlü sınava davet edilir. Sözlü sınav, yazılı sınav gruplarına giren konulardan yapılır. Bu sınavda ayrıca, adayların zeka, ifade ve temsil kabiliyeti ile tutum ve davranışları gibi kişisel nitelikleri de göz önünde bulundurulur.

    Sözlü sınavda adaylara sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların ortalaması sözlü sınav puanını oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 70'ten aşağı olmaması gerekir.

    Sınav Kurulu, sözlü sınav sonuçlarını da tutanakla tespit eder.

    Giriş Sınavı Notu ve Sonucunun Duyurulması

    Madde 28 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 70'ten az olmaması gerekir.

    Giriş sınav notunun eşitliği halinde yabancı dil notu üstün olan aday öne alınır.

    Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı sonuçları sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilerek, sınavı kazananlara Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerekli duyuru yapılır.

    Sınav Sonuçlarına İtiraz

    Madde 29 - Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar yazılı veya sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından ve duyurulmasından başlayarak 7 gün içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır. Bu itirazlar, sınav kurulu tarafından en geç 5 gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

    Sınav Belgelerinin Saklanması

    Madde 30 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavında başarılı olup ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri beş yıl, bunun dışındaki sınavla ilgili belgeler beş yılı geçmemek üzere bir sonraki sınav tarihine kadar Başkanlık arşivinde saklanır.

    Adayların sınavlara iki defadan fazla girip girmediklerinin belirlenebilmesi amacıyla, sınavlara katılan adayların bir listesi çıkarılarak saklanır.

    Müfettiş Yardımcılığına Atanma ve Kıdem Sırası

    Madde 31 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavında başarılı olanlar, başarı sırasına göre boş olan Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanırlar.

    Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, boş kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

    (Ek fıkra: 29/03/2011-27889 S.R.G Yön/9.md.) Asıl adaylardan ataması yapılamayan veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan ya da göreve başladıktan sonra üç ay içinde ayrılanların yerine, yine başarı derecesi daha yüksek olan adaya öncelik verilmek suretiyle yedek adaylar arasından atama yapılabilir.

    Müfettiş Yardımcıları arasındaki kıdem sırası, aynı giriş sınavını kazanarak Müfettiş Yardımcılığına atananların giriş sınavı notuna göre belirlenir.

    Giriş Sınavını Kazanamayanlar ve Kadrosuzluk

    Madde 32 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını kazandıkları halde, kazananların alınacak sayıdan fazla olması nedeniyle mesleğe girememiş olanlar, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (d) bendinin uygulanması bakımından sınava girmemiş sayılır.

    İKİNCİ BÖLÜM: Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

    Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilme Amacı

    Madde 33 - Müfettiş Yardımcılığına atananlar üç yıl süreli bir yetişme döneminden geçerler. Bu süre içinde Müfettiş Yardımcılarının;

    a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

    b) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş, inceleme ve soruşturma konularında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak,

    c) Bilimsel çalışma, araştırma ve bilgisayar gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığını kazandırmak,

    d) Ekonomik, mali, sosyal, yönetim ve denetimle ilgili gelişmeleri izlemelerini, değerlendirmelerini ve aktif katılımlarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak, esaslarına göre yetiştirilmeleri sağlanır.

    Müfettiş Yardımcılarının bu amaçlara göre yetişmelerinde kendi gayret ve çalışmaları esastır. Bu hususta, Başkanlıkça alınan tedbirler yardımcı ve teşvik edici mahiyettedir.

    Müfettiş Yardımcılığı Dönemi ve Yetiştirme Programı

    Madde 34 - Müfettiş Yardımcılığı dönemi, göreve başladıktan sonra fiili olarak çalışılan üç yıldır. Müfettiş Yardımcılığı döneminde yetiştirme programı aşağıda açıklanan çalışmalardan oluşur.

    a) Birinci Dönem Çalışmaları: En fazla altı ay süren bu dönemde, Başkanlıkça hazırlanan bir eğitim programı çerçevesinde, Kurumun faaliyet konuları ve Teftiş Kurulunun görev alanlarıyla ilgili her türlü mevzuat ile teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma usul ve esaslarının öğretilmesi, lisan bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim verilir. Ayrıca, bu dönem içerisinde Müfettiş Yardımcılarına görevlendirildikleri Müfettişler yanında tatbiki eğitimler de yaptırılır.

    b) İkinci Dönem Çalışmaları: En az 18 ay süren bu dönemde, değişik müfettişlerin refakatinde görevlendirilmek suretiyle, teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yöntemlerini, mevzuat ve uygulamayı yeterli derecede öğrenmelerini sağlayacak şekilde programlar düzenlenir.

    Müfettiş Yardımcıları bu dönemde, refakatinde bulundukları Müfettişin denetim ve gözetimi altında olup, kendilerine verilen görevleri Müfettişin talimatlarına göre yerine getirirler. Re'sen inceleme, teftiş ve soruşturma yapamaz, rapor düzenleyemezler.

    Refakatine Müfettiş Yardımcısı verilen Müfettişler, kendilerine verilen görevlerle ilgili çalışmaları yaparak ve/veya yaptırarak Müfettiş Yardımcılarını yetiştirirler. Bu amaçla Başkanlıkça, Kurum merkez ve taşra teşkilatında yetiştirme amaçlı teftiş programları düzenlenebilir.

    İkinci dönem çalışmaları sırasında Müfettiş Yardımcılarının, Kurumun görev alanına giren konularda Başkanlıkça belirlenecek bir etüt raporu hazırlamaları ve bu raporu ikinci dönem çalışmalarının bitmesinden en az bir ay önce Teftiş Kurulu Başkanlığına teslim etmeleri şarttır.

    c) Üçüncü Dönem Çalışmaları: En az iki yıllık birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarıyla tamamlayan Müfettiş Yardımcılarına re'sen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilir.

    Yetki Verilmemesi

    Madde 35 - Re'sen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilmeyen Müfettiş Yardımcılarına, eksik görülen hususları Başkanlıkça yazılı olarak bildirilir ve durumları üçer aylık dönemlerde izlenerek değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bu değerlendirmede başarılı olamayanlara yeterlik sınavına kadar yetki verilmez.

    Müfettiş Yardımcılarının Teftiş Kurulundan Çıkarılması

    Madde 36 - Müfettiş Yardımcılığı döneminde aldıkları sicillerle Müfettişlik karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar yeterlik sınavına tabi tutulmadan, Teftiş Kurulundan çıkarılarak, durumlarına uygun bir başka kadroya atanırlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yeterlik Sınavı ve Müfettişliğe Atanma

    Yeterlik Sınavı ve Sınav Kurulu

    Madde 37 - Müfettiş Yardımcıları, üç yıllık yetişme dönemi sonunda, yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

    Yeterlik sınavlarını, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre oluşturulan sınav kurulu yapar.

    Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.

    Yazılı sınavın tarihi ve yeri, sınavdan iki ay önce, sözlü sınavın tarihi ve yeri ise sözlü sınavdan en az üç gün önce sınava gireceklere Teftiş Kurulunca bildirilir.

    Yeterlik sınavının yapılışında bu Yönetmeliğin 25, altıncı fıkrası hariç olmak üzere 26, ikinci fıkrası hariç olmak üzere 27 nci maddesi hükümleri uygulanır.

    Yeterlik Sınavı Konuları

    Madde 38 - Yeterlik sınavı aşağıda belirtilen 3 gruptan ve bu gruplardan seçilecek konulardan yapılır.

    a) Grup:

    1) İş Hukuku,

    2) İdare Hukuku ve İdari Yargı,

    3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    4) Medeni Hukuk (Başlangıç, Şahsın Hukuku ve Eşya Hukuku),

    5) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler),

    6) Ticaret Hukuku (Başlangıç, Ticari İşletme, Kıymetli Evrak ve Ticaret Şirketleri),

    7) 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

    b) Grup:

    1) Genel Muhasebe ve Kurum Muhasebesi,

    2) Kurumun görev ve çalışmaları ile ilgili mevzuat ve uygulaması,

    c) Grup:

    1) Teftiş, inceleme, araştırma, soruşturma yöntem ve teknikleri,

    2) (Değişik bent: 29/03/2011-27889 S.R.G Yön/10.md.) Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Kamu İdaresinin Güvenirliliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar, Kamu Güvenine Karşı Suçlar,

    3) (Değişik bent: 29/03/2011-27889 S.R.G Yön/10.md.) Ceza Muhakemesi Kanunu,

    4) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,

    5) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.

    Yeterlik Sınav Notlarının Değerlendirilmesi

    Madde 39 - Yeterlik notu; yazılı ve sözlü sınav notu ortalamasından oluşur. Yeterlik notunun 70'ten aşağı olmaması şarttır.

    Yazılı sınav kağıtları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yazılı sınav gruplarının her birinden alınan notların en az 60, ortalamasının da en az 70 olması şarttır.

    Yazılı sınavda başarılı olan Müfettiş Yardımcıları sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda Müfettiş Yardımcılarına sınav kurulu üyelerinden her biri 100 tam puan üzerinden puan verir. Verilen puanların ortalaması, sözlü sınav puanını oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 70 olması şarttır.

    En yüksek yeterlik notundan başlayarak bir başarı listesi düzenlenir. Yeterlik sınavında başarılı olanların Müfettişliğe atanmaları yeterli kadro mevcut olmadığı takdirde, başarı sırasına göre yapılır.

    Yeterlik Sınavına İtiraz

    Madde 40 - Yazılı ve sözlü yeterlik sınavı sonuçlarına, sonuçların bildirilmesinden itibaren üç gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir.

    Sınav kuruluna yapılacak itirazlar aynı kurulca üç gün içinde incelenerek sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

    Yeterlik Sınavını Kazanamayanlar ve Sınava Girmeyenler

    Madde 41 - Yeterlik sınavını kazanamayan ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler Kurumda durumlarına ve derecelerine uygun görülecek bir göreve atanırlar.

    Mazereti nedeniyle sınava giremeyenler, mazeretin ortadan kalktığı tarihi izleyen iki ay içinde Başkanlıkça belirlenecek tarihte sınava tabi tutulurlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Müfettişlerin Yükselmesi, Kıdem ve Müfettişlik Güvencesi

    Başmüfettişliğe Yükselme

    Madde 42 - Başmüfettişliğe yükselmede esas; mesleki yetenek, kıdem, gayret ve başarı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde bırakılacak genel intiba ve kanaatin müspet olmasıdır.

    Ayrıca, Başmüfettişliğe atanmak için; Müfettişin 1 inci derece kadroya atanma şartlarına sahip olması gerekir.

    Müfettişlerin Kıdemi

    Madde 43 - Müfettişlik kıdemine esas süre, Müfettiş Yardımcılığında, Müfettişlikte, Başmüfettişlikte, Müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde, ücretli izin ve askerlikte geçirilen süredir.

    Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; Müfettiş Yardımcıları açısından giriş sınavındaki, Müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

    Başmüfettişlerin kıdem sırası, her halükarda Müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler arasındaki kıdem sırasının tespitinde, Başmüfettişliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için Müfettişlik kıdemi, Müfettişlik kıdemi de aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı derecesi esas alınır.

    Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra istekleri halinde Müfettişliğe dönenler, dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde Müfettişlik kıdemleri esas alınır.

    Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan Müfettişliğe dönenlerin kıdem sırası da, Müfettişlik kıdemine esas süreye göre belirlenir.

    Müfettişlik Güvencesi

    Madde 44 - Teftiş hizmetleri; diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; Müfettişler kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin yürütülmesi açısından görevde kalmalarında sakınca olduğuna dair kesinleşmiş yargı kararı, sağlık kurulu raporu olmadıkça veya ahlaki yada mesleki yetersizlik halleri müfettiş raporuyla belgelenmedikçe görevden alınamaz, başka görevlere atanamazlar.

    Teftiş Kurulundan İstifa Suretiyle veya Naklen Ayrılan Müfettişlerin Tekrar Kabulleri

    Madde 45 - Kurum içinde veya dışında başka bir göreve atanan ya da istifaen ayrılan Müfettişler, Teftiş Kurulunda boş kadro bulunduğu ve meslekten ayrı kaldıkları süre içinde Müfettişlik mesleği şeref ve onurunu zedeleyici harekette bulunmadıkları ve ayrıca Teftiş Kurulunca hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu takdirde, Teftiş Kurulu Başkanının uygun mütalaası ile yeniden Müfettişliğe atanabilirler. Kurum içinde bir göreve atananlar yeniden Müfettişliğe dönmek istediklerinde, yukarıdaki usul ve esaslar dikkate alınarak atamaları yapılabilir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM: Müfettişlerin Çalışma Esasları

    Müfettişlerin Çalışma Anlayışı ve Amacı

    Madde 46 - Müfettişlerin çalışma anlayışı; etkin, verimli, performansa dayalı, iktisadi ve caydırıcı bir denetim sistemini öngörür; hata arayan ve sadece tenkit eden statik teftiş sistemini reddeder.

    Müfettişler; Kurumun mevcut hukuk düzeni içerisinde amaçlarına zamanında ve verimli olarak ulaşıp ulaşmadığını, amaca yönelik olarak benimsenen ilke, politika ve yöntemler ile yapılan işlem ve eylemlerin yerindelik ve etkinliğini araştırmak, incelemek ve denetlemek, planlanan hedeflerden ve mevzuattan sapmalar varsa bunları ve nedenlerini saptayıp tahlil etmek, aksaklıkların giderilmesi ve Kurum hizmetlerinin verimli ve rasyonel bir düzeye ulaşması için alınması gerekli görülen önlemleri belirlemek ve ilgili mercilere tavsiyelerde bulunmak amacını göz önünde tutarlar.

    Müfettişler bu amaçla, çalışmaları sırasında tespit ettikleri, görevini gayret ve feragatle yapan, yetkilerini kamu yararı doğrultusunda kullanan ve başarılı görülen personelin ödüllendirilmesi için teklifte bulunurlar.

    Müfettişler, görevlerini yaparken personeli motive etmeye, bilgi ve davranışlarıyla onlara rehberlik yapmaya özen gösterirler.

    İKİNCİ BÖLÜM: Müfettişlerin Yurtdışına Gönderilmesi

    Yurtdışına Gönderilme

    Madde 47 - Müfettişler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 ve 79 uncu maddeleri ile 1/2/1974 tarihli ve 14786 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yurt dışına gönderilebilir.

    BEŞİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM: Teftiş, İnceleme ve Soruşturma

    Teftiş

    Madde 48 - Teftiş, Kurumun merkez ve taşra birimlerinin bütün işlemlerinin belirli zaman aralıklarında, kamu ve özel işyerlerinin Kurum hizmetleriyle ilgili kayıt, evrak ve işlemlerinin de gerektiğinde teftiş programı çerçevesinde denetlenmesidir.

    Merkez ve taşra teşkilatı içindeki herhangi bir birim veya teftişe tabi herhangi bir işyeri yönetmelik, genelge ve benzeri düzenlemelerle yetki alanı dışına çıkartılamaz. Herhangi bir birim, mutat ve makul süreler haricinde ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın teftiş dışı tutulamaz.

    Teftiş Programı

    Madde 49 - Teftiş çalışmaları, hazırlanan teftiş programlarına göre yürütülür.

    Teftiş programı; teftiş edilecek birimlerin iş kapasiteleri, önceki teftiş programları ve Müfettiş sayısı göz önünde bulundurulmak suretiyle, Başkan tarafından hazırlanarak, Genel Müdürün onayına sunulur.

    Teftiş programında; Müfettişlerce teftiş edilecek birimler ve Müfettişlerin hangi işlemlerin teftişi ile görevlendirileceği gösterilir. Birimlerin teftişi bu program esasına göre yürütülür.

    Genel Müdürce onaylanan teftiş programı, onay tarihini takiben Müfettişlere bildirilerek, uygulamaya başlanır. Teftiş programının, teftişin başlama tarihinden en az yedi gün önce Müfettişlere duyurulması esastır.

    Teftiş programında yer alan birimlerin programdan çıkarılması, Müfettişlerin görev yerlerinin değiştirilmesi ve bir ayı aşan teftiş süresi uzatmaları Genel Müdürün onayı ile mümkündür. Bu hususların dışında programda değişiklik yapmaya Kurul Başkanı yetkilidir.

    Teftiş Programının Uygulanması

    Madde 50 - Müfettişlerin, teftiş yerlerine programda belirtilen tarihte hareket etmeleri esastır. Bu süre, Müfettiş tarafından yedi günden fazla uzatılamaz. Ancak, zorunlu nedenlerin mevcut olması halinde, durum gerekçeleri ile Kurul Başkanına bildirilerek, alınacak emre göre hareket edilir.

    İnceleme ve Araştırma

    Madde 51 - İnceleme ve araştırmalar;

    a) Yürürlükteki Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Karar ve Emirlerin uygulanmalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller,

    b) 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun verdiği yetkiye dayanarak, kamu ve özel bütün işyerlerinde Kurum çalışmaları,

    c) Teftişlerde tespit edilen ve cevaplı raporlara bağlanması gerekli görülmeyen hususlar,

    d) Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, soruşturma açılmasına gerek görülmeyen haller,

    e) Genel Müdürce incelenmesi istenilen veya doğrudan Müfettişçe belirlenen sorun ya da konular, hakkında yapılır.

    Soruşturma

    Madde 52 - Müfettişler, Kurum personeli hakkında isnat edilen suçlardan dolayı Genel Müdürün emri veya onayı üzerine yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre soruşturma yaparlar.

    İKİNCİ BÖLÜM: Raporlar

    Rapor Çeşitleri

    Madde 53 - Müfettişler çalışmalarının sonucunda işin özelliğine göre;

    a) Cevaplı Rapor,

    b) İnceleme Raporu,

    c) Soruşturma Raporu,

    d) Genel Durum Raporu,

    e) Personel Denetleme Raporu, düzenlerler.

    Cevaplı Rapor

    Madde 54 - a) Yapılan teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve teftiş edilen birimlerce düzeltilmesi gereken işlemler hakkında ve merkez birimlerinin görevleri itibariyle bölümler halinde düzenlenir.

    b) Cevaplı Raporlarda;

    1) İşlemleri teftiş edilen personelin adları, soyadları ve unvanları, teftiş edilen işlemlerin hangi dönemi kapsadığı,

    2) Hatalı ve noksan görülen hususların hangi mevzuat hükümleriyle ilgili olduğu,

    3) Mevzuata göre yapılması gereken işlemler,

    4) Bir önceki teftiş sonucunda verilen talimatın yerine getirilip getirilmediği,

    5) Usulüne uygun övülmeye değer çalışma ve işlemler, belirtilir.

    c) Raporlar, cevaplandırılmak üzere bir yazı ekinde ilgili birime verilir. İlgili birimlerce raporun bütün maddeleri usulüne uygun olarak müfettiş tarafından belirlenen süre içinde cevaplandırıldıktan sonra, rapor ve cevapları müfettişe bir yazı ile iade edilir.

    d) Gelen raporların, Müfettiş tarafından son mütalaası yazıldıktan sonra, iki nüshası bir yazı ekinde Teftiş Kurulu Başkanlığına, diğeri teftiş dosyasında saklanmak üzere ilgili birimlere verilir veya gönderilir.

    e) Cevaplı raporlara, ilgililerce verilen cevapların Müfettiş tarafından uygun görülmemesi halinde, son mütalaanın açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir.

    Zorunlu nedenlerle, ilgili Müfettişçe yazılamayan son mütalaalar, Başkanın görevlendireceği bir Müfettiş tarafından yazılabilir.

    f) Cevaplı raporların, ilgililerce zamanında cevaplandırılması hususunu Müfettişler bizzat izler. Haklı nedenlere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında gereği yapılmak üzere Müfettişlerce Başkanlığa bilgi verilir.

    İnceleme Raporu

    Madde 55 - İnceleme Raporu, bu Yönetmeliğin 51 inci maddesinde belirtilen hususlarda yapılan çalışmalar sonucunda düzenlenir. Ayrıca, merkez birimlerinde yapılan teftişler sonucunda inceleme raporu düzenlenir.

    İnceleme raporlarında, inceleme konusuna ne şekilde bilgi edinildiği, incelemenin konusu, yapılan araştırma ve incelemeler, Müfettişin görüş ve önerileri belirtilir.

    İnceleme raporları, ilgili merkez birimlerinin görevleri göz önünde bulundurularak bölümler halinde yeteri kadar düzenlenir ve Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirilir.

    Genel Durum Raporu

    Madde 56 - Genel Durum Raporu; Başkan veya Müfettişlerce gerekli görüldüğü hallerde, teftiş sonucu hakkında Genel Müdüre özet bilgi vermek, teftiş ve soruşturma göreviyle ilgili iyileştirici, yol gösterici ya da mevzuat düzenlenmesine ilişkin önerilerde bulunmak amacıyla düzenlenen raporlardır.

    Soruşturma Raporları

    Madde 57 - Yürürlükteki ceza mevzuatına göre suç ya da personel mevzuatına göre disiplin suçu oluşturan eylem ve işlemlerden dolayı yapılan soruşturmaların sonuçları "Soruşturma Raporu"na bağlanır.

    Soruşturma raporlarında; soruşturma konuları ve işlenen suçlar ile suçlular hakkında hangi kanun hükümlerinin tatbik edileceği ve suçlu veya kusurlu olanların fiillerinin hangi disiplin suçunu oluşturduğu belirtilir.

    Müfettiş, soruşturmayı bitirdikten sonra en çok bir ay içerisinde soruşturma raporunu tamamlayıp, Teftiş Kurulu Başkanlığına vermek zorundadır. Başkanlıkça kabul edilen mazeretin bulunması halinde bu süre uzatılır.

    3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına hemen bildirim yapılması gereken hallerde, Müfettiş bu bildirimi yaparak en seri şekilde Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi verir. Bu hususlar soruşturma raporunda da değerlendirilir.

    Düzenlenen soruşturma raporlarının asılları kanunen verilmesi gereken makamlara gönderilmek üzere, Teftiş Kurulu Başkanlığına teslim edilir. Raporun bir nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığınca muhafaza edilir.

    Personel Denetleme Raporu

    Madde 58 - Personel Denetleme Raporu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110 uncu maddesinde öngörülen, teftiş edilen birimlerin amir ve memurları hakkında Müfettişlerin görüş ve kanaatini belirten formlardır.

    Bu formlarda, teftiş gören birimlerin amir ve memurlarının;

    a) Mesleki bilgileri, mevzuata uyma dereceleri,

    b) Çalışmaları, intizam ve enerjileri, yaş ve bünyeleri,

    c) Yaratıcı zeka ve kavrayış kabiliyetleri,

    d) İş sahibi vatandaşlara karşı davranışları,

    e) Çevre ile ilişkileri ve yaşayış şekilleri,

    f) İtimada şayan olup olmadıkları,

    g) Görevinde başarı dereceleri, hangi görevlerde başarılı olabilecekleri ve daha fazla sorumluluk taşıyan görevler yüklenip yüklenemeyecekleri,

    h) Dirayetli olup olmadıkları, hususlarında Müfettişin objektif bilgi ve müşahedelerine dayanan kanaatleri belirtilir. Yetersiz ve delillendirilmemiş hususlarda görüş belirtilmemesi esastır.

    Personel Denetleme Raporları, Müfettiş tarafından el yazısı ile tek nüsha olarak düzenlenip, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilmek üzere kapalı zarf içerisinde Teftiş Kurulu Başkanlığına teslim edilir.

    Müfettişlerce düzenlenen Personel Denetleme Raporları, personelle ilgili tayin, terfi ve sicil raporu tanzimi gibi işlemler sırasında dikkate alınır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Raporlarla İlgili İşlemler

    Raporların Düzenlenmesi

    Madde 59 - Raporlar, daktilo veya bilgisayar kullanılarak yazılır. Raporlarda silinti ve kazıntı yapılamaz. Zorunlu olarak yapılan düzeltmeler, Müfettiş tarafından parafe edilir.

    Raporlarda adı geçen kişi ve kurumları rencide edebilecek deyim ve yakıştırmalara, kanıtsız suçlamalara yer verilmez. Raporların; konu ile ilgisi bulunmayan ayrıntılara yer verilmeksizin düzgün cümleler kullanılarak, uygun ve anlaşılır bir dille yazılmasına, hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta olmasına özen gösterilir.

    Raporların her sayfası Müfettişlik mührü ile mühürlenerek parafe edilir. Son sayfasına Müfettişin adı, soyadı, unvanı yazılarak, raporu düzenleyen Müfettişler tarafından imzalanır.

    Raporların şekil ve kapsamı ile rapor düzenlenmesine ilişkin uyulması gerekli diğer usul ve esaslar, Teftiş Kurulu Başkanlığınca yayınlanacak Yönergelerle belirlenir.

    Raporlar Üzerinde Teftiş Kurulu Başkanlığınca Yapılacak İşlemler

    Madde 60 - Müfettişler tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilen raporlar, Başkan veya görevlendireceği refakat müfettişi tarafından incelendikten sonra Başkanlık görüşünün belirtildiği bir onay hazırlanarak, Genel Müdüre sunulur.

    Raporda düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken somut ve/veya mevzuata aykırı eksiklik ve yanlışlıklar varsa bunların giderilmesi, raporu düzenleyen Müfettişten istenir. Belirtilen eksiklik ve yanlışlıkların giderilmesinden sonra görüş birliği oluşmayan hususların varlığı halinde konu Genel Müdürlük Makamının Onayı ile seçilecek üç Müfettişe birlikte incelettirilebilir. Bu inceleme sonucunda ortaya çıkan görüş ile Başkanlık görüşü Genel Müdürün Onayına sunulur.

    Onayı takiben, rapor aslı ve onay, gereği yerine getirilmek üzere ilgili merkez birimlerine gönderilir.

    Raporlar üzerine ilgili merkez birimlerince yapılması gereken işlemlerin izlenmesi Teftiş Kurulu Başkanlığına aittir.

    Raporlar Üzerine Merkez Birimlerince Yapılacak İşlemler

    Madde 61 - a) Cevaplı Raporlar;

    Taşra birimlerine ait cevaplı raporlar, ilgili merkez birimlerince en geç bir ay içinde incelenerek, raporlarda belirtilen hususlar talimat haline getirilip, teftiş edilen birime gönderilir.

    Teftiş edilen birimler, merkez birimlerinin teftiş talimatı üzerine, talimatta belirtilen hususları en kısa zamanda yerine getirirler.

    İlgili merkez birimleri, taşra birimlerinin teftişlerine ait cevaplı raporlar üzerine yapılan işlemleri kendilerine intikalinden itibaren on gün içinde Teftiş Kuruluna bildirirler.

    b) Soruşturma raporları ile inceleme raporları üzerine yapılan işlemler ve sonuçları ayrıntılı olarak, ilgili merkez birimlerince en kısa zamanda Teftiş Kuruluna bildirilir.

    İlgili merkez birimleri, kendi birimlerinin teftişlerine ait raporlar üzerine yapılan işlemleri ise, raporların kendilerine intikalinden itibaren bir ay içinde Teftiş Kuruluna bildirirler.

    Rapor Sonuçlarının Müfettişlere Bildirilmesi

    Madde 62 - Müfettişlerce düzenlenen raporların sonucunda yapılan işlemlerin ilgili merkez birimlerince Teftiş Kurulu Başkanlığına iletilmesi üzerine, bu işlemler hakkında Başkanlıkça raporu yazan Müfettiş veya Müfettişlere ayrıntılı olarak yazılı bilgi verilir ya da duyurulur.

    Müfettişler bu işlemleri uygun ve yeterli bulmadıkları takdirde konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleri ile birlikte en geç 15 gün içinde Başkanlığa bildirirler.

    Müfettişlerin bu yeni görüşleri karşısında ilgili birimlerin kendi tutum ve işlemlerini değiştirmemeleri halinde, Teftiş Kurulu Başkanı konuyu Genel Müdüre intikal ettirir.

    ALTINCI KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM: Teftiş Edilenlerin Yükümlülüğü

    Teftişe Tabi Olanların Yükümlülükleri

    Madde 63 - a) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatında görev yapan tüm amir, memur ve diğer personel para ve para hükmündeki evrak ve senetlerle, her türlü ayniyatı, bunlarla ilgili kayıt, belge ve defterleri ve bilgi işlem ortamındaki verileri, ayrıca gizli dahi olsa her türlü evrakı ilk talebinde Müfettişe göstermek ve/veya vermek, saymasına ve incelemesine yardımcı olmak zorundadırlar.

    b) İlgili birim yöneticileri ve personeli, Müfettişin gerekli gördüğü evrak, kayıt ve belgelerin asıllarını veya tasdikli suretlerini vermek zorundadır.

    Asılları alınan evrak ve belgelerin, Müfettiş mühür ve imzası ile onaylı suretleri, ilgili birimlere verilir.

    c) İlgili birimlerin yöneticileri, Müfettişlerin görevleri süresince uygun bir çalışma yeri ile göreve ilişkin gerekli araç ve gereçleri sağlamak, lüzum görülen diğer tedbirleri almak zorundadırlar.

    d) İlgili birim yöneticileri ve personeli Müfettişin sözlü veya yazılı sorularını cevaplamak zorundadır.

    e) Teftişe tabi birimlerin yöneticileri bir teftiş defteri ve dosyası tutmak, tüm teftiş raporlarını ve bunlar üzerine yapılan yazışmaları bu dosyada muhafaza etmek, görev değişimlerinde görevi devralana zimmetle teslim etmek zorundadırlar.

    f) Teftiş ya da soruşturmaya başlanan birim personelinin hastalık ve benzeri nedenler dışında izin kullanmalarına ancak Müfettişin olumlu görüşü alındıktan sonra karar verilir.

    Müfettişin birimde göreve başlamasından önce verilmiş olan izinler, Müfettişin talebi halinde durdurulur ve personel geri çağrılır.

    g) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (e) bendi uyarınca, Kurum çalışmalarıyla ilgili olarak inceleme ve denetleme yapan Müfettişe, inceleme ve denetim yapılan kamu ve özel işyerlerince gerekli kayıt, evrak ve bilgilerin verilmesi zorunludur.

    İKİNCİ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler

    Kimlik Belgesi, Mühür ve Demirbaşlar

    Madde 64 - Müfettişlere Bakan tarafından imzalanmış fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde Müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten bir özet yer alır. Kimlik belgesi, gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir. Ayrıca, Başmüfettiş, Müfettiş ve yetkili Müfettiş Yardımcılarına beratıyla birlikte birer mühür verilir.

    Müfettişlere gerekli olan demirbaş, malzeme ve kitaplar Başkanlıkça sağlanarak, zimmetle verilir. Müfettişler görevden ayrılmaları halinde bunları on beş gün içinde Başkanlığa iade etmek zorundadırlar.

    Yolluk ve Zorunlu Giderlerin Alınması

    Madde 65 - (Değişik fıkra: 29/03/2011-27889 S.R.G Yön/11.md.) Müfettişler harcırahlarını ve diğer istihkaklarını Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirlenecek usul ile alırlar.

    Çekilen avansın, bir aylık miktarı geçmemek üzere hak edilecek tutarı aşmaması asıldır. Ertesi aya borç devri ancak zorunlu hallerde uygun görülebilir.

    Kredi cüzdanının kaybedilmesi halinde durum derhal Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir.

    Hakediş Çizelgesi

    Madde 66 - Müfettişler, yolluk ve diğer mali haklarını, aylar itibariyle düzenleyecekleri "Hakediş Çizelgesinde" gösterirler.

    Örneği Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanacak olan bu çizelgeler, ait olduğu ayı izleyen beş işgünü içerisinde düzenlenerek, Başkanlığa verilir ya da gönderilir.

    Görev İzleme Çizelgesi

    Madde 67 - Müfettişler, üzerlerinde bulunan tüm görevleri; görev yazısının tarihi ve sıra numarası, görevin konusu, ay içinde o görevle ilgili yapılan işin ayrıntıları, yapılacak işlemler ve görevin yaklaşık bitirme süresi gibi bilgileri içeren, şekli ve içeriği Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan "Görev İzleme Çizelgesi"ni her ayın ilk beş işgünü içinde Başkanlığa verirler veya gönderirler.

    İzin Kullanılması

    Madde 68 - (Değişik madde: 29/03/2011-27889 S.R.G Yön/12.md.)

    Müfettişler, Devlet Memurları Kanununa göre aldıkları izinleri, bu izinlere hangi gün başladıklarını ve göreve dönüş tarihlerini Teftiş Kurulu Başkanlığına elektronik posta, faks veya yazı ile bildirirler.

    Haberleşme Yöntemi ve Görev Yerinden Ayrılma

    Madde 69 - (Değişik fıkra: 29/03/2011-27889 S.R.G Yön/13.md.) Müfettişler, teftiş, inceleme ve soruşturma görevleriyle ilgili olarak re'sen haberleşme yaparlar. Haberleşmelerde duruma göre elektronik posta, telgraf, teleks, faks veya telefon kullanabilirler.

    (Değişik fıkra: 29/03/2011-27889 S.R.G Yön/13.md.) Müfettişler, görevli gittikleri yerlere varışlarını aynı gün, mümkün olmadığı takdirde ertesi gün, bu yerlerden ayrılışlarını ayrılacakları günden iki gün önce elektronik posta veya faksla, bu sağlanamazsa telefonla Başkanlığa bildirirler ve aksine bir emir almadıkça belirttikleri gün hareket ederler.

    Acele durumlarda, görev yerinden ayrılmadan önce Başkanlığın faks ya da telefonla oluru alınmak şartıyla yukarıda belirtilen süre kaydı uygulanmaz.

    Müfettişler, merkezden ayrılış ve merkeze dönüşlerini de yazı ile Başkanlığa bildirirler.

    Teftiş ve Soruşturma Rehberi

    Madde 70 - Teftiş, inceleme ve soruşturmaların yapılışı, raporların şekli ve düzenleniş biçimleri ve diğer hususları belirtir "Teftiş ve Soruşturma Rehberi" Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenerek uygulamaya konulur. Müfettişler, Teftiş ve Soruşturma Rehberindeki esaslara göre hareket ederler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Son Hükümler

    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

    Madde 71 - 7/8/2001 tarihli ve 24486 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Teftiş Kurulunda görev yapmakta olan Başkan, Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının kazanılmış hakları saklıdır.

    Yürürlük

    Madde 72 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 73 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar