TÜRKİYE VAGON SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Ulaştırma Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi:24/10/2004

    Resmi Gazete Sayısı:25623

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışan personelin, disiplin amirlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen ve Ek-1 de yer alan kadrolu personel ile (c) bendinde belirtilen ve Ek-2 de yer alan sözleşmeli personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Genel Müdürlük: Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

    Yönetim Kurulu: Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulunu,

    Genel Müdür: Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürünü,

    Kadrolu Personel: Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen ve Ek-1 de yer alan personeli,

    Sözleşmeli Personel: Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görev yapan 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımı yapılan ve Ek-2 de yer alan personeli,

    Disiplin Amiri: Ek-1 ve Ek-2 de gösterilen disiplin amirlerini, ifade eder.

        Disipline İlişkin Usul ve Esaslar Bakımından Uygulanacak Mevzuat

    Madde 5 - Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından Devlet Memurları için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik; sözleşmeli personel için ise, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kararnamenin 44 üncü maddesi çerçevesinde Devlet memurlarının tabi olduğu mevzuat uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar