TİCARET BORSALARINDA ALIM SATIM YAPAN ARACILAR HAKKINDA YÖNETMELİK

    Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden

    Resmi Gazete Tarihi:13/01/2005

    Resmi Gazete Sayısı:25699

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişi tacir olarak borsadaki spot piyasada faaliyet gösterecek aracılarda aranılacak nitelikleri, bunlardan tüzel kişilerin kuruluş, görev ve yetkileri, aracıların çalışma usul ve esasları, hakları, uymakla yükümlü bulundukları kurallar, bu kurallara aykırı eylemleri tespit olunanlara uygulanacak olan disiplin ve para cezaları ile aracılık faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin diğer hususları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - Bu Yönetmelik, borsaları ve borsalardaki spot piyasada gerçek veya tüzel kişi tacir olarak faaliyet gösterecek aracıları kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - Bu Yönetmelik, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 47 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

       Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

       Kanun   :   5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununu,

       Bakanlık   :   Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

       Birlik   :   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

       Borsa   :   Ticaret borsalarını,

       Meclis   :   Borsa meclisini,

       Yönetim Kurulu   :   Borsa yönetim kurulunu,

       Aracı   :   Borsa komisyoncusu, borsa ajanı ve borsa simsarını,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM:Alım Satım, Görev ve Sorumluluk, Yasaklar, Teminat ve Ücretler

    Borsada Alım Satım Yapanlar

       Madde 5 - Borsaya dahil maddeler üzerindeki spot piyasa işlemlerinde;

       a) Borsaya kayıtlı gerçek kişiler ile tüzel kişilerin tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen gerçek kişi temsilcisi,

       b) Kendi adına ve başkasının hesabına borsada alım satım yapan borsa komisyoncusu,

       c) Başkasının adına ve hesabına vekil sıfatıyla borsada alım satım yapan borsa ajanı,

       d) Borsa alım satımlarında yalnız aracılık yapan borsa simsarından, başkalarının borsada işlem ve faaliyette bulunmaları yasaktır.

       Borsaya dahil maddelerin üretici veya seri halde üretim yapmaksızın doğrudan tüketiciye satışını yapan imalatçıları, borsalara kaydolmaksızın kendi mallarını borsada satabilir.

       Üretici ve imalatçılar hariç, borsaya kayıtlı olmayan gerçek ve tüzel kişiler ancak bir aracı vasıtasıyla borsada faaliyet gösterebilir.

       Borsalar, bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak ve Bakanlığın izni doğrultusunda kuracakları veya iştirak edecekleri şirketler eliyle satış salonlarında aracılık hizmeti verebilir.

       Aracıların Görev ve Sorumlulukları

       Madde 6 - Aracılar, alıcı ve satıcı firmaları bir araya getirmek, onların çıkarlarını gözetmek, mesleki bilgi ve deneyimlerine dayanarak piyasanın durumu hakkında en doğru bilgileri aktarmak ve piyasanın oluşumuna katkı sağlamakla görevlidir.

       Aracıların görevlerinden kaynaklanan yükümlülükleri, alım satımın sözleşmeye bağlanması ile sona erer. Bu aşamaya kadar aracılar, kendi kusurundan kaynaklanan veya kötü niyete dayanan her türlü eylemden sorumludur. Bu sorumluluk çerçevesinde tarafların ya da borsanın uğradığı zarar, borsaya verilen teminattan tazmin edilir. Teminattan tazmin edilemeyen kısım genel hükümlere göre tahsil olunur.

       Sözleşme yapılması ile görevi sona eren aracılar, mal bedelinin ödenmemesi ve/veya geç ödenmesinden ya da işin doğal akış sürecinde kalite ve sair sebeplerle doğabilecek uyuşmazlıklardan sorumlu tutulamaz. Ancak bu süreçte, mal bedelini satıcıya intikal ettirmesi için aracıya yapılan ödemelerde, bu intikalin aracı tarafından yerine getirilmemiş olması durumu saklıdır. Bu takdirde, oluşan zarar ilgili aracının borsadaki teminatından karşılanır.

       Ayrıca, alım satım beyannamesinde aksine bir şart olmadıkça, aracılar, satıcı deposunda teslim aldığı malların miktar ve kalitesinden sorumludur. Bu durumda, alıcı tarafın kilo ve kalite farkına dayanarak yaptığı ıskonto farkı tutarı kadar gizli ayıp durumu hariç aracının teminatına rücu edilebilir. Ancak bu rücu hakkının kullanılabilmesi için, taraflardan herhangi birinin talebi üzerine malın, mutabık kalınan diğer bir kantar ile tartılmasının karşılıklı kabul edilmiş ve yapılan tartımlar sonucunda teslim/tesellüm kilosunda kesin anlaşmaya varılmış olması zorunludur.

       Aracılar, aracılık hizmeti verdikleri alım satımlara ait tescil yükümlülüğünün borsaya karşı yerine getirilmesinde, satıcı ve/veya alıcı tarafla birlikte müteselsilen sorumludur.

       Yukarıda belirtilen sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğan maddi kayıpların teminattan karşılanması, yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir.

       Yasaklar

       Madde 7 - Aracıların aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmaları yasaktır.

       a) Aracılar kayıtlı oldukları borsaya dahil maddelerin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak alım satımını yapamazlar.

       b) Aracılar borsaya dahil maddelerin alım veya satımını yapan şirket kuramazlar, kurulmuş olanlara ortak olamazlar, şirket organlarında görev alamazlar.

       c) Aracılar, borsaya dahil maddelerin alım veya satımını yapan eşlerinin ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci derece dahil ikinci dereceye kadar sıhri hısımlarının ve evlatlıklarının aracılık hizmetleri ile bunların ortak olduğu veya organlarında görev aldığı tüzel kişiler için aracılık hizmetleri veremezler.

       d) Borsada gerçekleştirilen bir muamelenin hem alıcı hem de satıcı tarafının aracısı olarak fonksiyon ifa edemezler.

       e) Borsa komisyoncusu, ajanı ve simsarının aracılık faaliyetleri sadece kayıtlı bulundukları borsada geçerli olup, bu hizmetleri diğer borsalarda yürütemezler. Ancak, bunlar borsaya dahil olmayan maddeler üzerinde borsa dışında işlem yapabilirler.

       Borsa komisyoncusu, ajanı veya simsarı olarak borsaya kayıtlı olmadığı halde borsaya dahil maddeler üzerinde, bunların yapabileceği işlemleri yapanlardan bu işleme ait tescil ücreti Kanunun 47 nci maddesi gereğince beş misli tahsil olunur.

       Teminat

       Madde 8 - Borsa komisyoncusu, ajanı ve simsarları, borsa meclislerince belirlenecek miktarda teminat göstermek zorundadır. Teminat; para, banka teminat mektubu, birinci derece gayrimenkul ipoteği, devlet tahvili, hazine bonosu veya yönetim kurulunca kabul edilecek tüccar kefaleti olabilir.

       Teminat, aracıların borsaya kaydolduğu tarihte verilir ve aracının borsadan üyeliğinin silindiği tarihten bir yıl sonra iade edilir.

       Aracılık Ücreti

       Madde 9 - Borsa komisyoncusu, ajan ve simsarlarının aracılık ettikleri işlemlerden alacakları ücretler, alım satım tutarının binde beşini ve yıllık aidat tavan ücretini geçmemek üzere her yıl borsa meclisince tespit edilir ve Birlikçe onaylanır. Borsalar, aylık mukabilinde ajan, simsar veya komisyoncu çalıştıramazlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Aracıların Nitelikleri ve Yükümlülükleri

    Borsa Komisyoncusu

    Madde 10 - Borsa komisyoncuları, kendi adına ve başkasının hesabına borsada alım satım yaparlar.

       Borsa komisyoncusu olabilmek için;

       a) En az lise veya dengi bir okulu bitirmiş olmak,

       b) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak,

       c) Kötü şöhret sahibi olmamak,

       d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak, yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekarlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanma, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak,

       e) Mesleğini icraya mani bulaşıcı bir hastalığı bulunmamak,

       f) İki yıl sürekli olarak borsa ajanlığı yapmış olmak,

    gerekir.

       Tüzel kişilerin, kendi adına ve başkasının hesabına borsada alım satım yapabilmesi için, şirketin tescilli ana sözleşmesinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen gerçek kişi temsilcisinin bu maddenin ikinci fıkrasında öngörülen şartlara haiz olması gerekir.

       Komisyoncular, borsa tarafından tutulan üye kayıt defterlerine kayıtlarını yaptırmak ve komisyonculuk yapabileceklerini gösteren belgeyi yönetim kurulundan almak zorundadır.

       Borsa Ajanı

       Madde 11 - Borsa ajanları, başkasının adına ve hesabına vekil sıfatıyla borsada alım satım yaparlar.

       Borsa ajanı olabilmek için;

       a) En az lise veya dengi bir okulu bitirmiş olmak,

       b) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak,

       c) Kötü şöhret sahibi olmamak,

       d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak, yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekarlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanma, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak,

       e) Mesleğini icraya mani bulaşıcı bir hastalığı bulunmamak,

       f) En az iki yıl süreyle borsa simsarlığı yapmış veya borsaya kayıtlı olarak en az dört yıl süreyle borsa ajanının yanında mesleki hizmet görmüş olmak,

       g) Bu yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sınavda başarılı olmak,

       gerekir.

       Tüzel kişilerin, başkasının adına ve hesabına vekil sıfatıyla borsada alım satım yapabilmesi için, şirketin tescilli ana sözleşmesinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen gerçek kişi temsilcisinin bu maddenin ikinci fıkrasında öngörülen şartlara haiz olması gerekir.

       Borsa ajanı, borsalarca yaptırılan her sayfası numaralı ve mühürlü bir defter tutar. Bu deftere, yaptıkları işlere ilişkin beyannamelerin ve aldıkları ücreti gösteren faturaların numara ve tarihini yazar.

       Borsalar, bu defterleri ve ilgili fatura, koçan ve diğer belgeleri her zaman inceleyebilir. Ajanlar, bunları görevli personele göstermek ve bu personelin yazılı ve sözlü sorularını yanıtlamak zorundadır.

       Ajanlar, borsada alım satım yapmak için adına iş yaptıkları kişilerden resmi vekaletname almak ve en geç işlem sırasında borsaya vermekle yükümlüdür.

       Borsa Simsarı

       Madde 12 - Borsa simsarları, borsa alım satımlarında yalnız aracılık yaparlar.

       Borsa simsarı olabilmek için;

       a) En az lise veya dengi bir okulu bitirmiş olmak,

       b) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak,

       c) Kötü şöhrete sahip olmamak,

       d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak, yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekarlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanma, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak,

       e) Mesleğini icraya mani bulaşıcı bir hastalığı bulunmamak,

       f) En az bir yıl süreyle borsaya kayıtlı olarak, tüccar veya borsa ajanı yanında staj yapmış olmak ve bu stajı vergi dairesinden alınacak belgelerle tevsik etmek,

       gerekir.

       Tüzel kişilerin, borsa alım satımlarında yalnız aracılık yapabilmesi için, şirketin tescilli ana sözleşmesinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen gerçek kişi temsilcisinin bu maddenin ikinci fıkrasında öngörülen şartlara haiz olması gerekir.

       Borsa simsarlarının aracılık yaptıkları alım satımlar, borsa ajanı ya da alıcı veya satıcı tarafından tescil ettirilir. Alım satım beyannamelerinde borsa simsarının isim ve imzasına yer verilir.

       DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:Ajanlık Sınavı

       Sınavın Açılması ve Şekli

       Madde 13 - Ajanlık sınavı, ajanlık hizmetine ihtiyaç duyulan borsalarda, yönetim kurulunun teklifi, meclisin kararı ve Birliğin onayı ile açılır.

       Ajanlık sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılır.

       Sınavın Duyurulması

       Madde 14 - Sınavın yapılacağı yer ve tarih sınav gününden en az bir ay öncesinden başlamak üzere yüksek tirajlı en az bir mahalli gazetede iki defa ve borsanın ilan tahtasında iki hafta süreyle ilan edilir.

       Bu ilanlarda ayrıca; başvurunun bitiş tarihi, adaylarda aranacak koşullar, sınav koşulları ve başvuru için gerekli belgeler belirtilir.

       Sınav Başvurusu

       Madde 15 - Ajanlık sınavına girmek isteyenler, bir dilekçeyle ilgili borsaya başvururlar. Dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir:

       a) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı örneği,

       b) Öğrenim diploması veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı örneği,

       c) Muhtardan alınacak ikametgah belgesi,

       d) Cumhuriyet savcılığından alınan sabıka kaydı belgesi,

       e) Mesleğini icraya mani bulaşıcı bir hastalığının bulunmadığına dair tam teşekküllü resmi bir hastaneden alınmış sağlık raporu,

       f) Vergi dairesinden alınacak ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddenin (f) bendinde belirtilen hizmet sürelerini tevsik eden belge,

       g) Yeni çekilmiş dört adet fotoğraf,

       h) Sınav harcı olarak onaltı yaş büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yarısı kadar miktarın borsa veznesine yatırıldığına dair makbuz.

       Bu belgelerden (d) ve (e) bendinde sayılanlar, yazılı sınavın kazanılmasından sonra verilebilir.

       Başvurular duyuruda belirtilen tarihe kadar bizzat yapılır. Zamanında yapılmayan veya eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru şartlarına uymayanlar sınava kabul edilmezler. Yanlış bilgi ve belge vermek suretiyle gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar yasal sorumlulukları saklı kalmak üzere tüm haklarını kaybetmiş sayılırlar.

       Sınava girme koşullarını taşıyanlara durum, sınav tarihinden en az on beş gün önce yazıyla bildirilir. Bu yazıya, adayın adı, soyadı, numarası, sınava gireceği yerin adresi ile sınavın gün ve saatini bildiren fotoğraflı bir sınav giriş belgesi eklenir. Sınavlara girebilmek için bu belgenin ibrazı şarttır.

       Sınava girme koşullarını taşıyan adayların isimleri ayrıca borsanın ilan tahtasına asılır.

       Sınav Kurulu

       Madde 16 - Sınav sorularını hazırlamak, değerlendirmek ve itirazları incelemek üzere sınav kurulu kurulur.

       Sınav kurulu, Birlik tarafından görevlendirilecek temsilcinin başkanlığında, yönetim kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği ve borsa ajanı olmayan iki üye, varsa borsa ajanlarıyla ilgili meslek komitesince yoksa mevcut borsa ajanlarınca seçilecek bir ajan ve genel sekreterden oluşur.

       Sınav kurulu, başkanın çağrısı üzerine üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz.    

       Yazılı Sınav Konuları

       Madde 17 - Ajanlık yazılı sınavı, aşağıda belirtilen konulardan yapılır ve değerlendirmede karşılarındaki notlar esas alınır.

       a) Genel kültür

       1) Türkçe (10 puan)

       2) Sosyal bilgiler (10 puan)

       3) Matematik (10 puan)

       4) Ekonomi (20 puan)

       b) Hukuk

       1) Türk Ticaret Kanunu (Tacir, ticaret sicili, kıymetli evrakla ilgili genel hükümler) (10 puan)

       2) 5174 sayılı Kanun (Borsalarla ilgili hükümler) (10 puan)

       3) Borsalarla ilgili mevzuat (Muamelata, alım satıma, tescile ve aracılara ilişkin yönetmelikler ile örf, adet ve teamüller) (20 puan)

       4) Borsa tahkim kuruluna ilişkin mevzuat (10 puan)

       Sınav Sorularının Hazırlanması

       Madde 18 - Yazılı sınav soruları cevaplarıyla birlikte sınav kurulu tarafından konularına göre ayrı ayrı hazırlanır. Sınav süresi ve her soruya verilecek puanlarda bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre belirlendikten sonra, hazırlanan sorular ve bunların cevapları, kurul üyeleri tarafından imzalanarak ayrı ayrı mühürlü zarflar içinde sınav kurulu başkanına teslim edilir.

       Sınav soru ve cevaplarının hazırlanmasında ve saklanmasında gizlilik esastır.

       Sınavın Yapılışı

       Madde 19 - Yazılı sınav önceden duyurulan saatte başlar ve sınav kurulu ile yönetim kurulu tarafından görevlendirilen personelin gözetimi altında yapılır. Adayların kimlikleri saptandıktan sonra soru zarflarının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğuna dair bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak adaylardan biri tarafından imzalanır. Bundan sonra zarflar açılarak sorular yazdırılır veya dağıtılır.

       Sınav başladıktan sonra sınav salonuna gelen adaylar sınava kabul edilmez.

       Adaylar, sınav sorularının cevaplarını, mühürlü sınav kağıtlarına yazarlar. Sınav kağıtlarının adı, soyadı ve aday numarasını içeren bölümünün aday tarafından kapatılması zorunludur. Sınav kağıtlarına kapatılacak yer dışında, adayların kimliğini belirtecek herhangi bir yazı yazılamaz ve işaret konulamaz. Kağıdına bu şekilde yazı yazan veya işaret koyan adaylarla, sınav disiplinini bozan veya sınavda kopya çektiği anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır.

       Sınav sonunda toplanan cevap kağıtları bir zarf içerisine konulur, üzerine sınav grubu, tarihi ve yeri ile içine konulan kağıt sayısı yazılarak kapatılır. Zarfın üstü mühürlenerek imzalanır. Bu hususlar ile sınav sırasında meydana gelen sair kayda değer olaylar sınavı en son terk eden adayın da katılımıyla tutanağa bağlanır.

       Sınavın açılış ve kapanış tutanakları ile soru ve cevap kağıtlarının içine konulduğu zarflar, sınav kurulunca değerlendirilmek üzere kurul başkanına teslim edilir.

       Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

       Madde 20 - Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için, üyelerin verdiği notların ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 70 olması gerekir.

       Yazılı sınav kağıtları, sınav kurulu üyeleri tarafından topluca ve teker teker puanlar verilerek değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda cevap kağıtlarının kapalı bölümleri açılarak sınava girenlerin aldıkları puanlar tespit olunur ve yazılı sınav sonuçları bir tutanağa bağlanır.

       Yazılı sınavı kazanan adayların listesi, başarı sırasına göre yazılı sınavın bitimini takip eden en geç beş iş günü içinde borsanın ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan olunur.

       Yazılı sınavı kazanamayanlar sözlü sınava alınmaz ve bunların belgeleri kendilerine iade edilir.

       Sınav Sonucuna İtiraz

       Madde 21 - Yazılı sınava katılanlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren iki gün içinde borsaya bir dilekçe ile başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

       İtirazlar, sınav kurulunca en geç bir gün içinde incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

       Sözlü Sınav

       Madde 22 - Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulur. Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarının bildirilmesinden itibaren en geç on işgünü içinde yapılır.

       Sözlü sınavda, adayların yazılı sınav konuları ile ajanlık sınavının yapıldığı borsaya dahil maddeler ve bunların tipleri, her tipin asgari vasıfları ve numuneler üzerinden uygulamaya yönelik konulardaki bilgilerinin değerlendirilmesinin yanı sıra sözlü sınav öncesi adayların iyi haline ilişkin borsa tarafından yapılan inceleme sonuçları da dikkate alınır.

       Sözlü sınavda adaylara, sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden not verilir. Verilen bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için bu puanın en az 70 olması şarttır.

       Sözlü sınav sonuçları bir tutanağa bağlanır ve ilan edilir.

       Ajanlık Sınavı Sonucu ve Tebligat

       Madde 23 - Ajanlık sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Ajanlık sınav notunun eşitliği halinde sözlü sınav notu yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır.

       Borsa tarafından, ajanlık sınavını kazanan adaylara durum bir yazı ile bildirilir. Ayrıca, sınavı kazananların listesi borsanın ilan tahtasında asılmak suretiyle ilan edilir.

       Ajanlık sınavıyla ilgili belgeler dosyalanarak borsaca muhafaza edilir.

       Ajanlık sınavı için yapılacak her türlü gider borsa tarafından karşılanır.

       Ajanlık Belgesi

       Madde 24 - Ajanlık sınavında başarı gösterenler, ajanlık defterine kaydedilir ve kendilerine borsa ajanlığı yapabileceklerini gösterir bir belge verilir.

       Ajanlık defteri ve belgesinin içeriği Birlikçe tespit edilir.

       BEŞİNCİ BÖLÜM:Çeşitli Hükümler

    Aracılık Hizmetleri İçin Kurulacak Şirketlere İlişkin Esaslar

       Madde 25 - Aracılık faaliyetleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca kurulan bir şirket tarafından da yapılabilir. Ancak, bu şirketin sadece aracılık hizmetlerinden birini yapmak üzere münhasıran kurulması ve şirketin tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen gerçek kişi temsilcilerinin bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması zorunludur.

       Şirketin amacı ve faaliyet konusunun münhasıran borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım satımına aracılık yapmakla sınırlandırılmış olması ve ana sözleşmede şirket adına ve hesabına doğrudan ve dolaylı alım satım faaliyetinde bulunulmasına imkan verecek hükümlerin bulunmaması gerekir.

       Disiplin ve Para Cezaları

       Madde 26 - Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde öngörülen yasaklara uymayan ve bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen aracılar hakkında Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen üyelikten geçici çıkarma cezası verilir, bu fiilin tekrarı halinde ise aynı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen üyelikten uzun süreli çıkarma cezaları verilir.

       Ayrıca, bunlar hakkında Kanunun 93 üncü maddesinde belirtilen para cezalarına ilişkin hükümlerde uygulanır.

       Bu madde kapsamında verilen cezalar, borsa ilan panosunda bir hafta süre ile ilan edilir.

       Kaldırılan Hükümler

       Madde 27 - 22/11/1976 tarihli ve 15771 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Borsaları Ajan Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Geçici Madde 1 - Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte borsa komisyoncusu, borsa ajanı ve borsa simsarı olarak faaliyette bulunanların kazandıkları bu sıfatlar saklıdır.

    Geçici Madde 2 - (Ek Madde 03/11/2006 - 26335 S.R.G Yön/1.mad)

    Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte borsa simsarı olarak faaliyet gösterenlerin, borsalarda açılacak ilk ajanlık sınavında bir defaya mahsus olmak üzere, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde aranan diğer şartları taşımaları kaydıyla, tahsil şartı açısından Türkçe okur ve yazar olmaları yeterlidir.

       Yürürlük

       Madde 28 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 29 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar