T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ İHALE YÖNETMELİĞİ

    T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşınmaz İhale Yönetmeliği

    Ulaştırma Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi:13/01/2005

    Resmi Gazete Sayısı:25699

    BİRİNCİ BÖLÜM :Genel Hükümler

       Amaç

       Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak TCDD'nin taşınmazlarının gelir sağlamak amacıyla değerlendirilmesi ve atıl durumdaki taşınmazların satışına dair usul ve esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - Bu Yönetmelik; TCDD taşınmazlarının kiralama, yapımlı kiralama, arsa payı karşılığı inşaat ve atıl durumdaki taşınmazların satışı gibi yöntemlerle ihale yoluyla değerlendirilmesi için uygulanacak ilkeleri kapsar.

       Tanımlar

       Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Kuruluş: TCDD'yi,

       b) TCDD: T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

       c) Genel Müdürlük: TCDD Genel Müdürlüğünü,

       d) Yönetim Kurulu: TCDD Yönetim Kurulunu,

       e) Taşınmaz: TCDD mülkiyetinde bulunan arazi, arsa, bina ve benzeri tesisleri,

       f) İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,

       g) Yüklenici: Yapımlı Kiralama modeli veya Arsa Payı Karşılığı İnşaat şeklinde değerlendirmelerde üzerinde ihale kalanı,

       h) İşletici: Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere TCDD'ye ait bir taşınmazın işletme hakkını yükümlenen istekli veya isteklileri,

       i) Kiracı: Kira sözleşmesinin taraflarından olan, bir mal veya hakkı belli bir ücret karşılığında kiralayan özel veya tüzel kişiliği,

       j) İşletme: Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere TCDD'ye ait bir taşınmazda yapılan mal ve/veya hizmet üretme faaliyetini,

       k) Komisyon: Taşınmaz Mallar İhale Komisyonlarını,

       l) Kiralama: Taşınmaz Mallar ve bunlarla ilgili hakların belli bir bedel ve süre karşılığı kiralanmasını,

       m) Arşa Payı Karşılığı İnşaat: Yüklenicinin TCDD'ye karşı yüklendiği kendi gereçleriyle yapı yapma edimine karşılık TCDD'nin sahip olduğu arsasının teklif ve kabul edilecek oranda mülkiyetinin devredilmesini,

       n) Yapımlı Kiralama: İsteklisi tarafından inşa edilip belli bir bedel ve süre karşılığı İşletilmesini, işletme süresi sonunda TCDD'ye devredilmesini,

       o) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri,

       p) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla işin    isteklileri arasında seçilecek birisi üzerinde bırakıldığını gösteren ve yetkili makamların onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,

       r) İhale Dosyası: İhaleye esas olmak üzere teknik, idari ve özel şartname, sözleşme taslağı, plan, proje varsa keşif gibi belge ve dokümanları ihtiva eden dosyayı,

       s) Teklif Tarihi: Teklifin son verilme gün ve saatini,

       t) İhale Tarihi: Tekliflerin açılacağı tarih ve saati,

       u) İhale Onay Tarihi: TCDD yetkili organlarının ihale sonucunu onayladığı tarihi,

       v) Sözleşme: TCDD ile ihale üzerinde kalan istekli arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

       y) Gün: Takvim gününü,

       İfade eder.

    İKİNCİ BÖLÜ:Komisyonlar, Ön Onay, Kararların Onayı, Şartname ve Sözleşmeler

    İhale Komisyonlarının Kuruluş Şekli

    Madde 4 - Komisyonlar;

       a) Taşınmaz İhale Komisyonları;

       1) Merkezde: Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında, Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanı, I.Hukuk Müşaviri, Mali İşler Dairesi Başkanı ve Taşınmaz Mallar Dairesinden ilgili Şube Müdüründen, yokluklarında yerlerine vekâlet edenlerden oluşur.

       2) Taşrada: Taşınmaz Mallar Müdürünün Başkanlığında, Hukuk Müşavirliğinden bir Avukat, Mali İşler Müdürü ve Taşınmaz Mallar Müdürlüğünden bir personelden, yokluklarında yerlerine vekâlet edenlerden oluşur.

       b) Özel Komisyonlar; Taşınmazların değerlendirilmesi (tespitinden ihalenin sonuçlandırılmasına kadar), ihale sureti ile satışı ve alımında, gerekli ve zorunlu görülen işlerde, taşınmazlarla ilgili sorunlarda, yüklenicilerle ve kiracılarla ilgili sorunların hallinde Genel Müdür tarafından sürekli veya geçici olarak en az üç kişiden teşekkül eden Özel Komisyonlar kurulur.

       Komisyonların Görev ve Yetkileri

       Madde 5 - Taşınmaz İhale Komisyonları, taşınmazların kiralanması, arsa payı karşılığı inşaat yaptırma ve satışı hususunda yetkili makam tarafından verilen ihale ön onayı doğrultusunda ihalesini yapmakla görevli ve yetkilidir.

       Özel Komisyonların görev ve yetkileri, komisyonun oluşturulması emrinde belirtilir.   

       İhale Komisyonlarının Çalışması

       Madde 6 - Komisyonlar (Özel Komisyonlar hariç); Merkezde Taşınmaz Mallar Dairesinin bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısının, Taşrada Bölge Müdürünün çağrısı üzerine toplanır.

       Komisyon başkanı ve üyeleri kararlarında bağımsız olup, görevlerine müdahale edilemez ve herhangi bir telkinde bulunulamaz. Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Başkan tek oy sahibidir. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunlukta sayılır. Komisyon üyeleri çekimser oy kullanamazlar. Karara karşı olanlar karşı oluş nedenlerini karar tarihini takip eden mesai gününün bitimine kadar yazılı olarak Komisyon Başkanına teslim ederler. Komisyon Başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludurlar.

       İhale Ön Onay Yetkisi

       Madde 7 - İlk defa kiralanacak olan, kirada iken kiralama mahiyeti değiştirilmek istenilen ve kirada iken tahliye edilen yerler için ihale ön onayı alınacaktır.

       İhale ön onayı alınmadan ihale yapılamaz.

       İhale ön onayında;

       a) Yapımlı Kiralama ve Kiralama ihalelerinde Genel Müdür 20 yıla kadar, Yönetim Kurulu ise 49 yıla kadar,

       b) Arsa Payı Karşılığı İnşaat ihalelerinde ve taşınmazların satışlarında Genel Müdür,

    yetkilidir.

        Taşınmazların satışında; gerekli teminatlar alınmak kaydı ile satış ödemelerinin taksitlendirilmesinde, satış usul ve esaslarının belirlenmesinde Genel Müdür yetkilidir.

       İhale Kararının Onaylanmasında Yetki Limitleri

       Madde 8 - İhale kararları onaylanmadan sözleşme imzalanamaz.

       a) Yönetim Kurulu kararı ve Genel Müdürün kendi kararı ile ön onayı verilen, yapımlı kiralamalar ve kiralamaların ihale kararlarının onaylanmasında ve yürütümünde Genel Müdür yetkilidir.

       b) Arsa Payı Karşılığı İnşaat ihaleleri ve taşınmazların satışlarında ihale kararlarının onaylanmasında Yönetim Kurulu, yürütümünde Genel Müdür yetkilidir.

       Şartname ve Sözleşme Düzenleme Yetkisi

       Madde 9 - Sözleşme ve şartname düzenlemeye;

       a) Şartname ve sözleşmelerin genel ve ortak esaslarını belirlemeye,

       b) Şartnamelere konulmak üzere 10 uncu maddede sayılan hususlarla ilgili veya bunlar dışındaki konularda ve tip sözleşmelere ait genel esaslar tebliğ etmeye,

       Genel Müdürlük yetkilidir.

       Şartname

       Madde 10 - İhale konusu işlerin her türlü özelliklerini belirten genel ve ortak esasları ihtiva eden şartname ve varsa ekleri Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığınca hazırlanır ve Genel Müdürlük tarafından tebliğ edilir.

       Özel durumlarda; işin özelliği ve TCDD Ana Statüsü göz önüne alınarak genel esaslara aykırı olmamak kaydı ile özel maddeler ilgili birimlerce ilave edilebilir.

       İşin özelliğine göre şartname ve eklerinin onaylı suretleri takdir edilecek bir bedel karşılığında veya bedelsiz olarak isteklilere verilmesine Genel Müdür yetkilidir.

       a) Şartnamelerde, işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka aşağıdaki hususların yer alması zorunludur.

       1) İşin niteliği,

       2) Taşınmazın kimlik bilgileri ve planları,

       3) İhalenin zamanı, yeri ve yöntemi,

       4) Geçici ve kesin teminat miktar ve şartları,

       5) İhale konusu iş için yeterlilik şartları,

       6) İsteklilerden istenilen belgeler,

       7) Tekliflerin hazırlanması, açılması ve değerlendirilmesi ile ilgili şartlar,

       8) İhalenin onaylanma süresi,

       Genel Müdürlük bu hususlarla ilgili veya bunlar dışındaki konularda genel esaslar tespit etmeye yetkilidir.

       b) Sözleşmelerde, aşağıdaki hususların yer alması zorunludur.

       1) Taşınmazın niteliği,

       2) Sözleşmenin süresi ve konusu,

       3) Gerekli ruhsat ve olurların alınma şartları, proje yapım ve onay şartları,

       4) Sözleşme masrafları ile her türlü vergi, resim ve harçların kimin tarafından ödeneceği,

       5) Başkalarının uğrayacağı zararların sorumluluğunun kime ait olduğu,

       6) Yapılacak ödemeler ve mali kontrollük şartları,

       7) Sözleşmenin fesih şartları,

       8) İsteklinin iflası, ağır hastalığı, ölümü ve tutukluluk hali ile ilgili şartlar,

       9) Tarafların ikametgahı,

       10) İhtilafların halledileceği merciler,

       Bunlar dışında işin özelliğine göre gereken hususlar Genel Müdürlükçe ilave edilebilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:İhale Yöntemleri ve Uygulamaları

       İhale Yöntemleri

       Madde 11 - Bu Yönetmeliğe göre yapılacak işlerin ihalelerinde aşağıdaki yöntemler uygulanır.

       a) Kapalı zarf ile teklif alma yöntemi,

       b) Belli istekliler arasında kapalı zarf ile teklif alma yöntemi,

       c) Açık teklif yöntemi,

       d) Pazarlık yöntemi,

        İhalelerde, işin özelliği dikkate alınarak hangi yöntem yada yöntemlerin uygulanacağı hususu ihale ön onayında belirtilir.

       İhale Yöntemlerine Tabi Olmayan İşler

       Madde 12 - Bu Yönetmelikte belirtilen taşınmazlarda;

       a) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, özel idareler ve belediyeler ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösterenler dahil kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri ile sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara (mesleki kuruluşlar hariç) yapılacak kiralama, tahsis, devir ve satışlarda,

       b) Özellik arz eden ve rekabet imkânı olmayan taşınmazlar için yapılacak kiralama, tahsis, satış, devir ve benzeri konularda,

       c) İşletmecilik faaliyetlerinin tamamlayıcısı hizmet, güvenlik ve benzeri konularda önem arz eden (istenen hizmetlerin alınamaması halinde derhal çıkarılacak şekilde tip sözleşmelerin haricinde Genel Müdürlük tarafından oluşturulacak Özel Tarifeye göre vermek kaydı ile) taşınmazların kullanımlarında,

       d) Toplam süresi bir yıldan kısa süreli kiralamalarda,

       e) Tarım arazilerinin kiralamalarında (Mahalli örf ve adetler ile tarım işi ve ürününün özelliklerine göre belirlenecek sürelerle Tarım Müdürlüklerinden alınacak rayiçler doğrultusunda verilebilir).

       f ) Toplam süresi 6 ayı geçmeyen taşınabilir seyyar nitelikli teşhir, stand, sergi ve benzeri kiralamalarda,

       Bu Yönetmelik hükümleri uygulanmayabilir. Onayda bu hususlar gerekçeleri ile belirtilir.

       TCDD'nin iştirak suretiyle Anonim Şirketlere katılması halinde, sermaye katkı payı olarak konulan taşınmazlar, doğrudan bu şirketlere tahsis edilebilir.

       Kapalı Zarf İle Teklif Alma Yöntemi

       Madde 13 - Kapalı zarf ile teklif alma yönteminde;

       a) Tekliflerin Hazırlanması: Kapalı zarf ile teklif alma yönteminde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine ilgili komisyonun adı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

       Teklif mektuplarının varsa şartname eki teklif mektubu örneğine uygun olarak doldurulması, istekli tarafından imzalanması, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyat ve sürelerin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır.

       b) Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda ve/veya davet mektubunda belirtilen gün ve saate kadar, ihaleyi yapan ünitece görevlendirilmiş birime verilir. Teklifi alan birim tarafından alındı sıra numarası zarfın üzerine yazılır.

       Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihaleyi yapan ünitenin ve ilgili komisyonun adı, açık adresi ile teklifin hangi işe ait olduğunun belirtilmesi gerekir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar görevli birime ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınma zamanı bir tutanakla tespit edilir.

       Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. İstekli teklifini vermekle taşınmazı görmüş, yerin mevsim, iklim, inşaat ve işletmecilikle ilgili her türlü uygulama koşullarını incelemiş ve kabul etmiş sayılır.

       c) Dış Zarfların Açılması: Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirlendikten sonra dış zarflar alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın usulüne uygun olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

       Belgeleri tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur veya kendisi yoksa taahhütlü mektupla gönderilir. Bu isteklilerin ihaleye alınmama ve teklif mektuplarının açılmama sebebi kararda belirtilir.

       d) İç Zarfların Açılması: Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce istekliler komisyona alınır. Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar hazır bulunan istekliler önünde ve numara sırası ile açılarak, teklifler Komisyon Başkanı tarafından okunur veya okutulur ve listesi yapılır. Bu liste başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan, başka şartlar taşıyan ve (a) bendi hükümlerine uygun olmayan teklif mektupları kabul edilemez.

       e) Kapalı Zarf İle Teklif Alma Yönteminde Tamamlattırılabilir Eksiklikler: Teklife yapıştırılması gerekli olan pullar eksik ise istekli, komisyonda hazır olmasa bile eksik pul komisyonca yapıştırılarak teklif geçerli sayılır.

       Belli İstekliler Arasında Kapalı Zarf İle Teklif Alma Yöntemi

       Madde 14 - Belli istekliler arasında kapalı zarf ile teklif alma yöntemi, teknik, liyakat ve yetenekleri TCDD'ce kabul edilecek tecrübeli şahıs veya firmalardan birine yaptırılması gerekli görülen işlerin yapılmasında, ihale ön onayında gerekçeleri ve katılacak firma veya şahıs adları belirtilerek uygulanır. İhale en az üç istekli arasında kapalı teklif yöntemi ile yapılır.

       Şahıs ve firmalardan mektupla teklif istenir. Zorunlu nedenlerle üçten az istekliden teklif almak gerektiği takdirde Yönetim Kurulundan bu hususta ayrıca onay alınması şarttır.

       Bu yöntemde kapalı teklif alma yöntemi esasları aynen uygulanır.

       Açık Teklif Yöntemi

       Madde 15 - Bu yöntemle yapılacak ihalelerde ilan edilen ihale saati gelince, Komisyon Başkanı isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler istekliler önünde bir tutanakla tespit edilir.

       Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. İstekliler sıra ile tekliflerini sözlü olarak belirtirler. Yapılan teklifler kaydedilir ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

       Ancak, istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi ihale yerinde hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son teklif olarak kabul edilir.

       İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra Komisyon Başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de kaydedilmesini sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin imzaları alınır.

       İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa, isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda da yazılı teklif veremezler. Diğer işlemler sırasıyla yapılır.

       Pazarlık Yöntemi

       Madde 16 - Bu yöntem aşağıdaki hususlardan birinin olması halinde uygulanır.

       a) İhale ön onayında pazarlık yöntemi belirtilmiş ise,

       b) Diğer yöntemlerde yapılan ihalede tek katılım olmuş ise, ihale aynı anda pazarlık yöntemine dönüştürülür. Pazarlık sonucu muhammen bedelin altında olmamak kaydıyla ihale komisyonca neticelendirilip yetkili makamın onayına sunulur.

       c) İhaleden sonuç alınamaması ve/veya ihaleye katılımın olmaması halinde ise aynı şartlarla Komisyon Kararı alınarak;

       1) İhale tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde istekli olması durumunda bu süre sonunda,

       2) Bu sürede talipli çıkmazsa ayrıca otuz gün sonunda,

       3) Yine talipli çıkmaması durumunda ayrıca kırkbeş gün sonunda, pazarlık yöntemi uygulanır.

       Ancak buna rağmen talipli çıkmaması durumunda ihale iptal olur. İhalede talipli çıkmama nedeni araştırılır.

       Pazarlık yönteminde teklifler yazılı mektup şeklinde verilmez. Bu yöntemde bir tarafta komisyon diğer tarafta istekli karşılıklı ve sözlü olarak işin her yönünü tartışarak fiyat ve diğer koşullar üzerinde anlaşmaya çalışırlar. Bu yöntemde, pazarlık yapılacak bir kişi olduğu takdirde Komisyon huzuruna alınarak pazarlık yapılır. Birden çok kişi olduğu takdirde pazarlık aşamalarının birbirinden saklı tutulması gerekiyor ise sırayla tek tek pazarlık yapılmak üzere komisyon huzuruna alınırlar. Saklılığı gerektiren bir durum yoksa veya birden çok isteklinin ilgilendiği bölümler değişik ve birbirine rakip olmalarına neden olmuyorsa bütün istekliler birlikte komisyon huzuruna alınırlar.

       Açık pazarlığın olumlu rekabete imkan vereceğinin anlaşıldığı hallerde de hep birlikte oturum yapılır ve sırayla pazarlık edilir.

       Komisyon toplantısına alınan isteklilerden, ihale edilen işin şartnamesinde sayılan belgeler ve teminat kendilerinden alınarak tamam olup olmadıkları incelenir ve pazarlık tutanağına geçirilir.

       Verdikleri belgeler eksiksiz olan isteklilere pazarlık şartnamesi okunarak anlaşılmayan hususlar varsa açıklanır. Şartnameyi aynen kabul ettiklerine dair şartnamenin son bölümüne yazılan bir not pazarlığa başlamadan önce her istekliye ayrı ayrı imza ettirilir.

       Bu işlemlerden sonra komisyon her istekli ile ayrı ayrı pazarlık eder. Pazarlık sırasında her isteklinin vereceği ilk ve son fiyatlar pazarlık tutanağına yazılır. Son verdikleri fiyatların yanına işi kabul ettikleri yazılarak Kanuni miktarda pul yapıştırılmak suretiyle imzaları alınır.

       İhaleye Katılabilme Şartları,Yeterlilik Belgesi

       Madde 17 - Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için gerekli görülen nitelik ve yeterliliğe haiz bulunmak, istenilen teminat ve bilgileri vermek zorunludur.

       a) Yeterlilik belgesi ilan verilerek yapılan işler için, ihale yöntemine göre istekliden önceden yeterlilik istenmesi durumunda, isteklilerin ihale komisyonuna vermek zorunda oldukları ve ilanda istenilen tüm bilgi ve belgeleri kapsayan "Tanıtım Dosyasının" Komisyonca tetkik edilerek isteklinin teklif vermesinin uygun olduğunun kararlaştırılması neticesinde ve sadece adı geçen iş için geçerli olmak kaydıyla istekliye verilen belgedir.

       b) Belli istekliler arasında kapalı teklif yöntemi ile yapılan ihalelerde teknik, liyakat ve yetenekleri daha önce yaptığı işlere göre kabul edilmiş tecrübeli şahıs veya firmalara ihale için gönderilen davet mektubu Yeterlilik Belgesi olarak kabul edilir.

       Diğer şartları tamamen yerine getirmiş olsalar dahi;

       a) İlan ve İhale Şartnamesinde istenilen belgelerin gerçek dışı olduğu anlaşılan,

       b) Yeterlilik Belgesi aldığı halde ihalelere katılmamayı veya teklif vermemeyi alışkanlık haline getiren,

       c) Son üç yıl içinde TCDD'ye karşı taahhüt etmiş olduğu herhangi bir işi feshedilmiş olan,

       d) TCDD'ye taahhüt işlerinden doğan ve kesinleşen borcunu ödemeyen veya daha önce kiracı ise akte aykırı davranışlarını alışkanlık haline getiren,

       e) Bu Yönetmeliğin 18 ve 45 inci maddesine göre ihaleye katılmaları geçici veya sürekli olarak yasaklanan,

       İsteklilere Yeterlilik Belgesi verilmez.

       İhaleye Katılamayacak Olanlar

       Madde 18 - İhaleye;

       a) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

       1) TCDD Yönetim Kurulu Üyeleri,

       2) Genel Müdür ve Yardımcıları,

       3) İhale işlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, ihale kararlarını imzalayan ve onaylayanlar,

       4) Bu maddenin (1), (2), (3) alt bentlerde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

       5) Bu maddenin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerde belirtilen şahısların ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç),

       6) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

       7) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

       b) TCDD'den Ayrılanlar İçin Yasaklar; TCDD'den ayrılanlar hakkında, 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacağı İşler Hakkında Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılır. İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

       İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

       Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:İhale Hazırlıkları ve İhalenin Yapılması

       Değerlendirilecek Taşınmazın Tespiti

       Madde 19 - Değerlendirilecek taşınmazların tespitine ilişkin esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

       Bedel Tespiti

       Madde 20 - Kiralama, Yapımlı Kiralama, Arsa Payı Karşılığı İnşaat ve satış gibi modellerle ihale yoluyla değerlendirmelerde gerekiyorsa tahmini kira bedeli, yatırım bedeli, muhammen satış bedeli; Arsa Payı Karşılığı İnşaat şeklinde yaptırılacak işlerin ihalesinde gerekiyorsa tahmini yatırım bedeli ve arsaya karşılık TCDD'ye verilecek tahmini inşaat payı yüzde oranının tespiti için görevlendirilecek elemanlar ya da komisyonların oluşturulması ile gerekirse Kuruluş dışından ihale yoluyla Hizmet Alımı şeklinde yaptırılmasında Genel Müdürlük yetkilidir.

       İhale Dosyası

       Madde 21 - Kuruluş için her ihaleye ait bir ihale dosyası düzenlenir. Bu dosya, ihale ön onayı belgesi, varsa tahmin edilen bedellere ilişkin belgeler, ihale ile ilgili şartnameler, sözleşme taslağı ve ekleri, varsa imar durumu, vaziyet planı ve projeler, ihale ilanına ilişkin belgeler, dosyada olmasında yarar görülen belge ve bilgiler konularak hazırlanır.

       Gerektiği hallerde isteklilere verilmek üzere işin özelliğine göre içerikleri belirlenerek dosyalar hazırlanır.   

       İhalenin İlanı

       Madde 22 - Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Yöntemi ile yapılan ihaleler dışında tüm ihalelerin ilan edilmesi zorunludur. İhale ilanı usul ve esaslarını belirleme ve tebliğ etmeye Genel Müdürlük yetkilidir.

       İhale konusu iş; Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre her yıl tespit edilecek limitler (yıllık muhammen bedel, yatırım bedeli, tahmini satış bedeli ve benzeri) doğrultusunda isteklilere ilan yoluyla duyurulur.

       Bir defa yapılacak ilanlarda, ilan tarihi ile ihale tarihi arasında en az 10 gün olacaktır. Birden fazla yapılacak ilanlarda ise ilk ilan ile ihale tarihi arasında en az 10 gün, son ilan ile ihale tarihi arasında en az 5 gün olacaktır.

       İlanlarda Belirtilmesi Gerekli Hususlar

       Madde 23 - İlanlarda;

       a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,

       b) İhale dosyasının nereden ve hangi şartlarla alınacağı veya nerede görüleceği,

       c) İhalelerin nerede, hangi tarih ve saatte, hangi yöntemle yapılacağı,

       d) Varsa tahmin edilen bedel ve Geçici teminat miktarı,

        f) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,

       g) TCDD'nin, bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı ve ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ya da kısmen yapmakta serbest olduğu;

       Hususları mutlaka belirtilir. Ayrıca işin özelliğine göre ilave hususlar da konulabilir.

       Şartname ve Eklerinde Değişiklik Halinde İlan

       Madde 24 - İhale ile ilgili ilan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılması zorunluluğunun ortaya çıkması halinde, önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden ilan olunur. Şartnameyi almış olan isteklilere ayrıca duyuru yapılıp değişen şartname bedelsiz verilir.

       İlanın Uygun Olmaması

       Madde 25 - Bu Yönetmeliğin 23 ve 24 üncü maddelerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

       İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak işte ivedilik ve ihalede TCDD'nin yararı varsa ihaleyi onaylayacak makamın onayı ile ihale geçerli sayılabilir.

       İhalenin Tatil Gününe Gelmesi

       Madde 26 - İhale için tespit edilen tarih tatil gününe gelmişse ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

       Teminat

       Madde 27 - Teminatlar;

       a) Geçici Teminat: Kiralama ihalelerinde belirlenen veya tahmin edilen yıllık kira tutarının %10'u ile % 20'si arasında belirlenen oranda geçici teminat alınır.Yapımlı Kiralama modeline göre yaptırılacak işlerde ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat işlerinde yatırım tutarının %3'ü ile %6'sı arasında belirlenen oranda geçici teminat alınır.Taşınmazın satışı ihalelerinde, taşınmaza ait muhammen satış bedelinin %5'i ile %10'u arasında belirlenecek oranda geçici teminat alınır.

       b) Kesin Teminat: Yapımlı Kiralama ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat modeline göre yaptırılan işlerde, taahhüt edilen toplam yatırım tutarının % 6'sı ile %12'si arasında belirlenen oranda kesin teminat alınır. Yapımlı Kiralamalarda İnşaatın yüklenici tarafından bitirilip TCDD tarafından kabul edilmesinden sonra kesin teminatın iadesi konusunda, sözleşmesinde belirtilecek şartlar ve bu maddenin (c) bendinde belirtilen kira teminatı hususu göz önünde bulundurularak işlem yapılır. Arsa Payı Karşılığı İnşaat modeline göre yaptırılan işlerde ise İnşaatın yüklenici tarafından bitirilip TCDD tarafından kabul edilmesinden ve teslim alınmasından sonra kesin teminat sözleşmesinde belirtilecek şartlar doğrultusunda iade edilir.

       c) Kiralama Süresinde Alınacak Teminat: Taşınmazda meydana gelecek hasar ve zararlar ile kiracının borçlarına karşılık; Kiralama ve Yapımlı Kiralamaların işletme döneminde aylık kira bedelinin 3 katı tutarında teminat alınır ve 3 yılda bir güncelleştirilir. Bu husus, yıllık kiralamalarda, sözleşmelerin aynı yüklenici ile devam etmesi halinde de geçerlidir. Kiralama ve Yapımlı Kiralama işlerinde sözleşmenin sona ermesi ve taşınmazın TCDD tarafından teslim alınmasından sonra teminat sözleşmesinde belirtilecek şartlarla iade edilir.

       d) Teminat İstenmemesi: Özellik arz eden kiralama işlemlerinde teminat alınmayacak durumlar, ön onayda Genel Müdürlükçe belirlenir.

       Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

       Madde 28 - Geçici, kesin veya kira teminatı olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

       a) Tedavüldeki Türk Parası,

       b) Hazine Müsteşarlığınca belirlenen Bankalar tarafından verilen teminat mektupları,

       c) Devlet tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahviller,

       d) Vadesine en çok 6 ay kalan nominal değerleri üzerinden Hazine bonoları,

       e) Her an nakde çevrilebilen gelir ortaklığı senetleri,

       f) TCDD'nin ve işin adına bloke edilmiş banka çekleri.

       Geçici teminat, banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde minimum bir yıl süreli, kesin teminat mektupları ise süresiz olacaktır. Kira teminat mektupları, sözleşme süresine bir yıl ilave edilecek süre kadar olacaktır.

       Her ne surette olursa olsun, TCDD'ce alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

       Teminatların Teslim Yeri ve Geri Verilmesi

       Madde 29 - Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin (a),(c),(d) ve (e) bentlerinde yazılı para veya tahvilleri teminat olarak vermek isteyenlerin, bunları doğrudan doğruya TCDD tarafından belirtilecek vezneye yatırarak alındı makbuzu, bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin (b) ve (f) bentlerinde yazılı teminat mektupları ve bloke çekler istenilen belgelerle birlikte teslim edilecektir.

       İhale için alınan geçici teminatlar ihale karara bağlanana, yetkili makamlarca onaylanana ve ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanana kadar TCDD'ce muhafaza edilir.

       İhale onaylandıktan sonra, ihale üzerinde kalmayan isteklilere, alındı karşılığında veznelere yatırılmış bulunan teminatları iade edilir.

       İhale üzerinde kalmayan isteklilere ait geçici teminatlar, teminat mektubu olduğu takdirde taahhütlü mektupla teminatı düzenleyen bankaya geri gönderilir veya elden istekliye veya kanuni vekiline "teslim alınmıştır" ibaresi ve imzası karşılığı teslim edilir. Üzerinde ihale kalan isteklinin geçici teminatı, sözleşmenin imza edilmesi, kesin teminat alınacak işlerde geçici teminatın kesin teminata çevrilmesi veya kesin teminatın veya kira teminatının alınmasına kadar geri verilmez.

       Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları

       Madde 30 - İhalelerde;

       a) Kiralama ihalelerinde uygun teklif ihale komisyonunca belirlenir. Yetki limitlerine göre yetkili merci onayı ile yürürlüğe girer.

       b) Yapımlı Kiralama modeline göre yaptırılacak işlerin ihale sonuçlarının değerlendirilmesi, Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığı veya Taşınmaz Mallar Müdürlüğünce yapılır. Yetki limitlerine göre yetkili makamın onayı ile yürürlüğe girer.

       c) Arsa Payı Karşılığı İnşaat şeklinde yaptırılacak işlerle ilgili ihalelerin sonucunda tekliflerin değerlendirilmesi, Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığınca yapılarak uygun teklif belirlendikten sonra Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer. Taşınmaz satışına ait ihalede ihaleyi yapan komisyon tarafından değerlendirilerek uygun teklif belirlendikten sonra Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer.

       Tekliflerin değerlendirilmesinde; gerek görülen işlerde Genel Müdürlük onayı ile TCDD personelinden oluşan bir heyet kurulur. İşin önem ve özelliğine göre bu heyete Üniversiteler, diğer resmi ve bilimsel kuruluşlardan üye alınabilir.

       Tekliflerin Aynı Olması

       Madde 31 - İhalelerde birkaç istekli tarafından aynı fiyat ve koşullar teklif edildiği ve bunların da uygun teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda aynı teklifte bulunan isteklilerin ihalede hazır bulunması halinde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun teklifi verene ihale verilir. Hazır bulunan isteklilerden alınacak ikinci tekliflerin de aynı olması halinde açık artırma yapılır.

       Bilahare en uygun teklifi veren son teklif sahibi ile pazarlık yapılabilir.

       Ek Bilgi İstenilmesi

       Madde 32 - Yapılan ihalenin özelliğine ve şekline göre tekliflerin incelenmesinde isteklilerden tamamlayıcı bilgi istenmek zorunluluğu duyulduğunda, isteklilerden yazılı olarak açıklayıcı bilgi istenebilir. Bu açıklamalarda kesinlikle teklifin özü veya verilen fiyat değiştirilemez.

       İhalede Hazır Bulunmayan İsteklilerin İtirazı Hali

       Madde 33 - İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameye haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

       İhale Oturumunun Sonuçlandırılması

       Madde 34 - İhalede kabul edilen teklifler incelenerek, ihale sonucunda;

       a) İhale neticesinin belirlendiği ancak, neticenin ihaleyi onaylayacak makamın onayına bağlı olduğu,

       b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu,

       c) Arsa Payı Karşılığı İnşaat şeklinde yapılacak işlerin ihalelerinde ve Yapımlı Kiralama modeliyle yaptırılacak işlerin ihalelerinde değerlendirme çalışmalarından sonra yetkili makamının onayına bağlı olduğu,

       d) İhalenin iptal edildiği, hususlarından gerekli görülenleri tutanak altına alınır ve komisyon huzurunda bulunan isteklilere bildirilir. Bu doğrultuda gerekli inceleme ve işlemler yerine getirildikten sonra ihale komisyonu tarafından ihale kararı hazırlanarak yetkili makamın onayına sunulur.

       İhale Kararlarının Onayı veya İptal Edilmesi

       Madde 35 - Komisyon kararlarında isteklilerin isimleri, teklif ettikleri bedel ve süreler, ihalenin hangi tarihte ve ne gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilmek zorundadır.

       İhale Komisyonları tarafından alınan ihale kararları ihaleyi onaylayan Makamca ihale tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde onaylanır veya iptal edilir. İhaleyi onaylayan Makam tarafından karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

       Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi

       Madde 36 - İhale kararları onaylandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde üzerinde ihale kalana veya vekiline imzası alınmak suretiyle tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. İhale kararlarının, bu Yönetmeliğin 35 inci maddesine göre iptal edilmesi halinde de durum istekliye aynı şekilde bildirilir. İhaleye talipli olup ihale üzerinde kalmayan diğer isteklilere ihalenin sonucu, en geç 15 gün içinde yazılı olarak bildirilir.

       Zam veya İndirim Teklifleri

       Madde 37 - Teklifler verildikten sonra bu Yönetmelikte yazılı haller dışında zam ve indirim teklifleri kabul edilmez.

    BEŞİNCİ BÖLÜM:Sözleşme

    Sözleşme Yapılmasında İsteklilerin Görev ve Sorumluluğu

       Madde 38 - İstekli, onaylanan ihale kararının kendisine tebliğ edildiği günü izleyen onbeş gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek sözleşmeyi imzalamak ve notere tasdik ettirmek zorundadır. Notere tasdik şartı aranmayan durumlar, Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

       İhale kararına yapıştırılması gereken damga pulu ve sözleşmeye ait damga vergisi ve diğer masraflar sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa istekli tarafından ödenir.

       Bu hususlara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir.

       Sözleşmenin İmzalanması

       Madde 39 - Bu Yönetmeliğe göre yapılacak işlerle ilgili sözleşmeler, Merkezde Genel Müdür Yardımcısı ve Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanı tarafından, Bölgelerde Bölge Müdür Yardımcısı ve Taşınmaz Mallar Müdürü tarafından çift imzalı olarak imzalanır.

       Sözleşmeye Uyulmaması Hali

       Madde 40 - Sözleşme yapıldıktan sonra istekli / yüklenici tarafından, taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya her ne şekilde olursa olsun geciktirmesi üzerine, TCDD'ce belirlenecek sürede ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumu devam ettirmesi halinde, sözleşmenin niteliği ve şekline göre gerektiğinde mahkeme tarafından tespit yaptırıldıktan sonra, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı veya işletme dönemindeki vermiş olduğu teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

       Yapılan işin ve sözleşmesinin niteliğine, şekline ve hükümlerine göre, isteklinin / yüklenicinin sözleşmenin feshinden dolayı yaptığı imalat, ihzarat ve bilcümle işler TCDD'ye sıfır bedel üzerinden intikal etmiş sayılır. Gerektiğinde özellikle Arsa Payı Karşılığı İnşaat ve Yapımlı Kiralama Modeli şeklindeki işlerde Borçlar Kanununun ilgili hükümleri ile TCDD'nin uygun göreceği usulde yapılacak işleme göre yarım kalan işler TCDD'nin nam ve hesabına devam ettirilebilir. Bu durumda, bu işle ilgili yeniden ihale yapılması halinde sözleşmesi feshedilen istekli / yüklenici iştirak edemez. İtirazda, hak ve talepte bulunamaz. TCDD'nin yarım kalan inşaatın enkazının inşaat mahallinden uzaklaştırılmasını uygun görmesi halinde, istekli/ yükleniciden bunu ister. Verilen süre içerisinde enkazın kaldırılmaması halinde TCDD inşaatın enkazını kaldırır ve bedelini İstekli/yükleniciden alır.

       Gelir kaydedilen kesin teminat, isteklinin / yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. Sözleşmenin feshinden sonra, istekli / yüklenici haksız olarak ihtiyati tedbir kararı alır ve teminatın nakde çevrilmesini veya gelir kaydedilmesini geciktirir ise, bu takdirde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanunda belirtilen temerrüt faiz oranı üzerinden faizini de TCDD'ye ödemeye mecburdur. TCDD'nin sözleşme hükümlerine aykırılıktan dolayı istekli veya yüklenicinin aleyhine açmış olduğu davalarda, sözleşmenin feshi ve tahliye hakları ile yasa ve sözleşmeden doğan diğer hakları saklı tutulacaktır.

    ALTINCI BÖLÜM:İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar

       Yasak Fiil ve Davranışlar

       Madde 41 - İhalelerde aşağıda belirtilen fiil ve davranışlarda bulunmak yasaktır.

       a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

       b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

       c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, taahhüdünü yerine getirmemek taahhüdünü yerine getirirken TCDD'ye zarar verecek işlemler yapmak veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme araç veya yöntemler kullanmak.

       d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

       e) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

       Bu yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında, bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesinde belirtilen hükümler uygulanır.

       İhalelere Katılmaktan Geçici Yasaklama

       Madde 42 - İşin yürütülmesinde, TCDD ile sık sık büyük boyutlarda itilafa düşen TCDD Personelinin saygınlığını sarsacak davranışlarda bulunan, TCDD'yi müşkül durumda bırakacak gecikme ile işi bitiren istekliler ihalelere iştirak ettirilmezler. Bu Yönetmeliğin 41inci maddede belirtilen fiil ve davranışlarda bulundukları anlaşılanlar, bu fiil ve davranışlar ihale safhasında olmuş ise o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi haklarında bir yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı da verilebilir. Haklarında bu yolla işlem yapılan kişilerin sermayesinin çoğunluğunu sahip bulunduğu tespit edilen tüzel kişilere de aynı yasaklama uygulanır ve durum yazılı olarak istekliye bildirilir.

       Doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılması yasak olan kişi veya tüzel kişilerin bilerek veya bilmeyerek ihaleye katılması halinde, üzerine ihale yapılmışsa ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa sözleşmesi fesih edilerek kesin teminatı veya teminatı gelir kaydedilir.

       Üzerine ihale yapıldığı halde yöntemine göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen istekliler hakkında da bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve teminatı gelir kaydedilir.

       Ceza Sorumluluğu ve Sonuçları

       Madde 43 - Bu Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yazılı fiil ve davranışları, bu durumları iş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra anlaşılmış olsa dahi tespit edilenler ile o işteki ortak veya ortak vekilleri hakkında ceza kovuşturması yapılmak üzere durum Cumhuriyet Savcılığına bildirilir.

       Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerden dolayı haklarında 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 342 nci maddesi ile son soruşturmanın açılmasına karar verilen isteklilere, yargılama sonuna kadar hiçbir surette yeni iş verilmez.

       Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerden dolayı haklarında 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 339 ve 340 ıncı maddeleri ile son soruşturmanın açılmasına karar verilen kontrol teşkilatı elemanları yargılama sonuna kadar görevlerinden uzaklaştırılırlar. Bu mahkûmiyete ilişkin kararlar ilgililerin meslek ve müteahhitlik sicillerine işlenmek üzere ilgili yerlere bildirilir.

       Görevlilerin Sorumluluğu

       Madde 44 - İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin, bu Yönetmeliğin 41 inci maddesinde belirtilen fiil ve davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gerekçelere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuat gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca fiil ve davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hüküm olunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilen Kuruluş görevlileri yargılama sonuna kadar bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler.

       Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanlar, bu Yönetmeliğin ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar.

       Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı

       Madde 45 - TCDD'nin ihale edeceği taşınmazlarla ilgili olarak gelecek teklif mektupları ile diğer belgeler ve bunlar üzerinde verilecek kararlar, yapılacak yazışmalar gizlidir. Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililer, ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleri ile teknik ve mali yapılarına ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre, bu Yönetmeliğin 43 ve 44 üncü maddeleri hükümlerine göre cezalandırılır.

    YEDİNCİ BÖLÜM:Çeşitli Hükümler

       Müşavirlik Hizmetleri Alımı

       Madde 46 - Gerek görülmesi halinde, taşınmazların değerlendirilmesi ve satışı aşamalarında dışarıdan müşavirlik hizmetleri alınabilir.

       Yetki Devri

       Madde 47 - GenelMüdür, bu Yönetmelikte kendisine verilen yetkileri, sınırları belirtilmek kaydı ile kısmen devredebilir.

       Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

       Madde 48 - 20/11/1992 tarihli ve 21411 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, TCDD Taşınmaz Mallar İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

       Yürürlük

       Madde 49 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 50 - Bu Yönetmelik hükümlerini TCDD Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar