SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TALİMATININ DÜZENLENMESİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

    Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi Ve Uygulama Talimatının Düzenlenmesi Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 12/02/2005

    Resmi Gazete Sayısı: 25725

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı tarafından sağlık yardımı verilen kişilerin tedavilerinin en kısa sürede sağlanması, çalışma güçlerinin yeniden kazandırılması, bu tedavilerin eksiksiz ve ekonomik yönden verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için kullanılacak ilaçların listesi, bunların uygulama ve tedavi esasları, katkı payı alınmayacak hastalıklar, ilaçlar ile Kurumun ilaç politikasını ve uygulamasını belirleyen "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı"nın hazırlanması usul ve esaslarını düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatının hazırlanması, yürürlüğe konulması, yürütülmesinin sağlanması ve bu Talimatı hazırlayacak komisyonun oluşumu, görevleri ve çalışma esaslarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik, 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 14 üncü maddesinin (A) ve (C) fıkraları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumunu,

    b) Başkan: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanını,

    c) Genel Müdürlük: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünü,

    d) Genel Müdür: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürünü,

    e) Genel Müdür Yardımcısı: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısını,

    f) Daire Başkanlığı: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığını,

    g) Daire Başkanı: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanını,

    h) Şube Müdürlüğü: İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı, İlaç Planlama ve Politika Geliştirme, Mevzuat Şube Müdürlüğünü,

    i) Şube Müdürü: İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı, İlaç Planlama ve Politika Geliştirme, Mevzuat Şube Müdürünü,

    j) Talimat: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatını,

    k) Komisyon: Bu Yönetmelik esaslarına göre seçilmiş üyelerden oluşan topluluğu,

    l) Üye: Bu Yönetmelik esaslarına göre seçilmiş ve Talimatın hazırlanması görevi verilen Komisyon üyesini,

    m) Karar defteri: Komisyonun toplantılarda aldığı kararların yazıldığı defteri,

    n) Tutanak: Komisyon çalışmaları sonucunda hazırlanan yazılı metni,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : KOMİSYONUN OLUŞUMU

    Komisyonun Oluşturulması

    Madde 5- Komisyon, İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı ile Tedavi Hizmetleri ve Maluliyet Daire Başkanlığının ortak teklifi ve Başkanın onayı ile oluşturulur.

    Komisyon Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Komisyon Üyelerinin Tespiti

    Madde 6- Komisyon Başkanı, Sağlık İşleri Genel Müdür Yardımcısıdır.

    İlaç ve Eczacılık Daire Başkanı ile Tedavi Hizmetleri ve Maluliyet Daire Başkanı Komisyonun Başkan yardımcılığı görevini yürütür.

    Komisyonda, her iki Daire Başkanlığından birer şube müdürü, Kurum sağlık tesislerinde görev yapan ikisi eczaneden sorumlu olmak üzere üç eczacı, iki pratisyen tabip üye olarak yer alır. Ayrıca; Kurumun sağlık tesislerinde görev yapan aşağıdaki branşlardan birer uzman tabip, Komisyonda üye olarak yer alır:

    Çocuk Hastalıkları,

    Endokrinoloji,

    Enfeksiyon Hastalıkları,

    Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,

    Genel Cerrahi,

    Göğüs Hastalıkları,

    Göz Hastalıkları,

    Hematoloji,

    İç Hastalıkları,

    Kadın Hastalıkları ve Doğum,

    Kulak Burun Boğaz Hastalıkları,

    Nöroloji,

    Psikiyatri,

    Dermatoloji,

    Kardiyoloji,

    Onkoloji,

    Ortopedi,

    Diş Hekimi,

    Komisyon Raportörlerinin Seçimi

    Madde 7- Komisyonun raportörleri, Şube Müdürlüğünde görevli eczacılar arasından İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından seçilir ve Kurum Başkanının onayı ile görevlendirilir.

    Komisyonun Görev Süresi

    Madde 8- Her yeni Talimat hazırlığı için yeni bir komisyon oluşturulur. Komisyon, yeni bir komisyonun oluşumuna kadar görevde kalır. Bir komisyona katılan üyelerin müteakip komisyonda da görevlendirilmeleri mümkündür.

    Komisyona Yeni Üye Görevlendirilmesi

    Madde 9- Hastalık, görev değişikliği, emeklilik gibi nedenlerle komisyona katılmayan veya bir çalışma döneminde birbirini takip eden 3 toplantıya mazeretsiz katılmayan üyenin yerine, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirlenen esaslarla yeni bir üye görevlendirilir.

    Toplantıya katılmama nedeni, üyenin çalıştığı sağlık tesisince Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.

    Uzman Görüşüne Başvurulması

    Madde 10- Komisyonda yer alan branşlardaki uzman tabipler dışında diğer branşlardan veya komisyonda branş uzmanı bulunmasına rağmen aynı branşta Kurum veya Kurum dışında görevli uzman tabiplerin görüşlerinin alınması gerekli görüldüğü ve bu durumun karar defterinde nedenleri ile belirtildiği durumlarda, gerekli görülen branşların uzman tabipleri yalnızca görüşleri alınmak üzere komisyona davet edilebilir.

    Komisyona davet edilen uzman tabipler görüşlerini yazılı veya sözlü olarak bildirirler, karara ve oylamaya katılamazlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:KOMİSYONUN VE KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

    Komisyonun Görevleri

    Madde 11- Komisyonun görevleri şunlardır:

    a) Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatını düzenlemek,

    b) Kurum sağlık yardımlarından yararlanma hakkı bulunan kimselerin tedavilerinde kullanılacak ilaçları ve bunların kullanım ve tedavi esaslarını belirlemek,

    c) Talimat ile ilgili teklifleri ve itirazları incelemek, değerlendirmek ve sonuca bağlamak,

    d) Kurum ilaç politikasına yön verecek esasları belirlemek,

    e) Katkı payı alınmayacak hastalıklar ve ilaçları belirlemek,

    f) Yayımlanmış olan İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı ile ilgili hastaların, firmaların, kurumların ve kurum elemanlarının öneri ve itirazlarını Kurum ve hasta yararını gözeterek, Sağlık Bakanlığı ile ilgili

    literatüre uygun şekilde değerlendirerek karara bağlamak.

    Komisyon Üyelerinin Görevleri

    Madde 12- Komisyon üyelerinin görevleri şunlardır:

    a) Genel Müdürlükçe bildirilen gün ve saatte komisyon toplantılarına katılmak,

    b) Komisyona iletilen teklif ve itirazları inceleyerek görüşlerini sözlü veya yazılı olarak bildirmek,

    c) Kendi uzmanlık alanına giren veya kendi uzmanlık alanında olmamakla birlikte komisyon başkanı tarafından kendisine iletilen konularda inceleme yaparak komisyona yararlanılan kaynakları da kapsayan yazılı bilgi sunmak,

    d) İlaç listesinde yer almayıp firmalarca, ilaca ilişkin bilgi ve belgeleri de içeren dosyalarla listeye alınması teklif edilen ilaçların kullanımının Kuruma ve sigortalıya yarar-zarar değerlendirmesi yaparak kabul veya ret gerekçelerini kayıt altına almak,

    e) Kendi uzmanlık alanında kullanılan ilaçlarla ilgili literatür sunma ve görüş bildirmenin yanı sıra diğer branşlarda kullanılan ilaçlarla ilgili Kurum yararını koruyacak görüş bildirmek,

    f) Komisyonun çalışmaları ile ilgili olarak, Talimatın yayımlanmasından önce hiçbir kişi ve kuruluşa bilgi vermemek.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:KOMİSYONUN ÇALIŞMA ESASLARI

    Komisyon Hazırlık Çalışmaları

    Madde 13- Talimatın düzenlenmesi ile ilgili hazırlık çalışmaları ve yazışmaları şube müdürlüğü tarafından yürütülür.

    Toplantı öncesi aşağıda belirtilen hazırlık çalışmaları yapılır:

    a) Yürürlükte olan ilaç uygulama talimatı ile ilgili her türlü öneri ve itirazı kapsayan yazılı bilgi ve belgeler şube müdürlüğünden toplanıp, gruplandırılarak öneriler ve itirazlar tartışılmaya hazır hale getirilir.

    b) Yeni önerilen ilaçlarla ilgili kartlar gözden geçirilip, eksikleri giderilir ve gruplandırılır. Bir önceki yıl İlaç Listesi ve Uygulama Talimatında gerçekleştirilmiş değişiklikler ve gerekçeleri tablolaştırılarak

    toplantıda başkan, başkan yardımcıları ve komisyon üyelerine verilir.

    c) Komisyon üyeleri Kurum Başkanı tarafından onaylandıktan sonra toplantıya katılım ve görevlendirme yazıları yazılır ve toplantı için gerekli araç gereç ve benzeri düzenlemeler gerçekleştirilir.

    d) Yoğunlaşan itirazlar söz konusu olduğunda ilgili branş hekimi üye, komisyon çalışması sırasında hazırlık yaparak toplantıya katılabilmesi için, itiraz konusu hakkında bilgilendirilir.

    e) İlk toplantıda komisyon üyelerinin imza ve paraf örnekleri iki nüsha alınarak dosyalanır.

    f) Toplantı katılım formu, her toplantıda katılımcılara imzalattırılır.

    Komisyonun İlk Toplantısı

    Madde 14- Komisyonun oluşturulmasını müteakip ilk toplantı günü ve saati Genel Müdürlükçe saptanır ve üyeler toplantıya davet edilir. Takip eden toplantı gün ve saatleri komisyonda kararlaştırılır.

    Toplantı Yeter Sayısı

    Madde 15- Toplantılar, üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla yapılır.

    Komisyon Kararları

    Madde 16- Komisyon Başkanı ve Başkan yardımcıları aynı zamanda komisyon üyesidir. Komisyonda her üyenin bir oy hakkı vardır. Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde Komisyon Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    Oy Kullanma Şekli

    Madde 17- Komisyonda ilaçların Talimat kapsamına alınıp alınmaması kararı "Kabul" veya "Red" olarak verilir, varsa özel koşullar belirlenir ve üyeler tarafından imzalanır.

    Karar değişiklikleri ve gerekçeleri de ayrıca üyeler tarafından imzalanır.

    Komisyon Karar Defteri

    Madde 18- Her toplantıda ele alınan konular, yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlar karar defterine yazılır ve üyeler tarafından imzalanır.

    Komisyon Kararına Esas Tekliflerin Değerlendirilmesi

    Madde 19- İlaçlarla ilgili tekliflerin değerlendirilmesinde, ilacın tedavideki yeri, aynı gruptaki diğer ilaçlar ile tedavi maliyetinin karşılaştırılması, tedaviye getirebileceği maddi ve manevi olumlu katkı,

    yenilik, kolaylık, çabukluk gibi konular göz önüne alınarak karar verilir ve yine bu doğrultuda uygulama kuralı belirlenir.

    Başvurular ayrıca tedavideki gelişmeler ve tıbbi gereklilikler ile ilgili bilimsel veriler, uygulama hakkındaki tespitler, Kurumun sağlık politikası da dikkate alınarak değerlendirilir.

    Talimatın Hazırlanması

    Madde 20- Çalışmalar sonucunda hazırlanan yeni Talimat bir tutanakla tespit edilir ve tutanağın her sayfası ile imza sayfası üyeler ve raportörler tarafından imzalanır.

    Onay

    Madde 21- Tutanak, Daire Başkanlığı tarafından Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

    Talimatın Onayı

    Madde 22- Talimat, Yönetim Kurulunun onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanır.

    Ayrıca bir kitap halinde de bastırılabilir.

    Komisyon Çalışma Takvimi

    Madde 23- Kurumca ilan edilen Talimatın yeniden ne zaman ve ne şekilde değerlendirileceği komisyonun her çalışma döneminin son toplantısında kararlaştırılabilir.

    Komisyon olağanüstü haller dışında yıllık çalışmaların bitiminden sonraki kararlaştırılmış olan tarihte, çalışma ile ilgili uygulamayı ve yeni başvuruları değerlendirmek üzere Başkanın onayıyla toplantıya davet edilir. Komisyon bu doğrultuda bir karar almamış ise yeni çalışma takvimini Genel

    Müdürlük belirler. Yayımlanmış bulunan Talimatla ilgili komisyonca yapılacak ilave ve değişiklikler Talimata ek olarak veya tüm Talimatın yeni düzenlenmiş şekli ile yürürlüğe konulur.

    Komisyon Çalışmalarının Gizliliği

    Madde 24- Çalışmanın tamamında ya da bir bölümünde görev alanlar tarafından Komisyon çalışmaları sürerken ve sonuçlandığında Talimat Kurumca yayımlanıncaya kadar alınan kararlar hakkında açıklama yapılamaz.

    Talimatın Geçerlilik Süresi

    Madde 25- Talimat her yıl için yeniden düzenlenir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 26- 9/11/2001 tarihli ve 24578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatının Düzenlenmesindeki Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 27- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 28- Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar