TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ

    Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odasından

    Resmi Gazete Tarihi: 06/03/2005

    Resmi Gazete No: 25778

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş, Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan kamu tüzel kişiliğine sahip Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odasının amaç, kuruluş ve örgütlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ile kurulan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Ziraat Mühendisleri Odasının kuruluşu, amaçları, üyelik durumu, oda organlarının görev ve yetkileri, seçimler ve mali hükümlere ilişkin düzenlemeleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 13 üncü ve 39 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Kuruluş

    Madde 4 - Ziraat Mühendisleri Odasının Genel Merkezi Ankara'dadır. Şubeler, uygun illerde Genel Kurul kararıyla, İl Temsilcilikleri, Oda Yönetim Kurulu kararıyla, İlçe Temsilcilikleri, Şube Başkanlığı veya İl Temsilciliğinin önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile açılır veya kapatılır.

    Tanımlar

    Madde 5 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini (TMMOB),

    Oda: Ziraat Mühendisleri Odasını (ZMO),

    Şube: Ziraat Mühendisleri Odası Şubelerini,

    Temsilcilik : Ziraat Mühendisleri Odası Temsilciliklerini,

    Üye: Ziraat Mühendisleri Odası Üyelerini,

    Birlik Delegesi : TMMOB Genel Kurulunun Ziraat Mühendisleri Odası Delegesini,

    Delege: Ziraat Mühendisleri Odası Genel Kurul Delegesini,

    ifade eder.

    Odanın Amaç ve Görevleri

    Madde 6 - Odanın amaç ve görevleri şunlardır:

    a) Ülke tarımı ve tarımsal üretim kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve verimli kılınması, kırsal nüfusun toplumsal ve ekonomik kalkınmasının sağlanması, kırsal ve tarımsal gelişime yönelik strateji, politika, program ve proje oluşturulması çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla her türlü girişim ve etkinlikte bulunmak,

    b) Tarımsal üretici örgütleri, tarımsal girdi üreten, sağlayan, dağıtan ve tarım ürünlerini işleyen, değerlendiren ve pazarlayan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, girdi ve ürün fiyatlarıyla hizmet ücretleri hakkında önerilerde bulunmak, tarımsal girdileri üretecek tesislerin kurulmasını özendirmek,

    c) Meslek ile ilgili her türlü hukuki, idari ve teknolojik düzenlemeleri oluşturmak, incelemek, bunlarla ilgili görüş ve önerilerini resmi ve özel kuruluşlara bildirmek,

    d) (Değişik bend: 14/04/2007- 26493 S.R.G Yön/1.mad.) Meslek alanları ile ilgili standartlar, teknik şartnameler, tip sözleşmeler, ihale dosyası, proje, etüd, fizibilite, bilirkişilik, ekspertiz ve kapasite raporu gibi teknik belgeleri hazırlamak, hazırlatmak, incelemek ve onaylamak, bu konularda başka kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, üyelerce ve diğer kuruluşlarca hazırlanmış olanları incelemek, geliştirmek, değişiklikleri yapmak ve uygulanmasını denetlemek,

    e) Meslek uygulamaları sırasında meslek etiğini korumak ve kamu yararını gözetmek doğrultusunda kuralları saptamak, gerekirse yönetmelikler çıkarmak, üyeleri denetlemek, uygulanacak yaptırımları tespit etmek ve uygulamak mesleki hizmetler karşılığı ödenecek asgari ücretleri belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak,

    f) Üyelerinin mesleki alandaki hak ve yetkilerini meslek etiğine uygun olarak kullanmalarını sağlamak, haksız rekabeti önlemek ve tüketiciyi korumak amacıyla uyulması zorunlu kuralları koymak ve denetlemek,

    g) Üyelerin hak ve yetkilerini savunmak, ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki uygulamaları kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak ve bu yetkilerin kullanılabilmesini gerçekleştirmek üzere resmi ve özel kuruluşlarda girişimlerde bulunmak,

    h) Mesleğin geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla teknik ve bilimsel araştırmalar yapmak, kongre, seminer, panel, konferans gibi toplantılar ve sergiler düzenlemek, diğer kuruluşların bu gibi çalışmalarına katılmak,

    ı) Meslekle ilgili proje, taahhüt, müşavirlik, sorumlu yöneticilik ve danışmanlık işlerinde üyelere gerekli belgeleri vermek, onaylamak, bu konuda gereken hukuki, idari düzenlemelerin yapılmasını sağlamak, bu amaçla gereken resmi girişimlerde bulunmak,

    j) Üyelerin iş güvenliği ve sosyal güvenliğinin sağlanması, demokratik hak ve özgürlüklerinin korunması için girişimlerde bulunmak, üyeler arasında dayanışma sağlamak ve üyelerin meslek onuru ve saygınlığının korunması için gereken önlemleri almak, aykırı davranışları izleyerek gerekli disiplin yaptırımlarını uygulamak,

    k) Her türlü bilimsel ve mesleki yayınlar yapmak,

    l) Üyelerin mesleki ve üyelik özgeçmişleri ile ilgili bilgileri toplayıp korumak,

    m) Bilirkişilik hizmeti yapacak üyeleri belirleyerek ilgili resmi ve özel kuruluşlara bildirmek,

    n) Mesleki ve ulusal sorunlarla ilgili olarak TMMOB, bağlı Odaları ve diğer meslek kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, ortak mesleki çalışmalar yapmak, kararlar almak,

    o) Meslek alanındaki gelişme ve yenilikleri izlemek ve yaymak, bu amaçla yurt içi ve dışındaki meslek kuruluşları ile ilişki kurmak, ortak çalışmalar yapmak, yurt içinde ve dışında mesleği temsil etmek,

    p) Ziraat Mühendisliği öğrenimi yapan kuruluşlarla işbirliği yaparak meslek elemanlarının eğitimleri konusunda öneri ve yardımlarda bulunmak, üyeler için hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,

    r) Tarımsal çalışmalarla ilgili büro ve firmaların tanımı, tescili ve hizmet esaslarının belirlenmesi konularında, izleme, denetim ve onaylama işlemlerini yapmak,

    s) 6/5/1960 tarihli ve 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılmış olan 24/1/1992 tarihli ve 21121 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hükümlerinin uygulanması amacıyla mevzuat çalışmaları yapmak, resmi ve özel kuruluşlarda gerekli girişimlerde bulunmak.

    İKİNCİ BÖLÜM : Üyelik

    Üyelik

    Madde 7 - Odaya, Türkiye'deki üniversitelerin Ziraat Fakültelerinin lisans programlarını bitirip, Ziraat Mühendisi veya Ziraat Yüksek Mühendisi diploması alanlar, Türkiye'deki fakülte ve yüksek okulların tarımsal nitelikli programlarını bitirerek Mühendis diploması alanlar ile yurt dışında, yukarıda sayılan öğrenimlere eşdeğer öğrenim gördüğünü belgeleyenler üye olabilirler.

    Üyelik Çeşitleri

    Madde 8 - Odanın üyelik çeşitleri şunlardır;

    a) Asil Üyelik: Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde gösterilen koşulları taşıyan mühendis ve yüksek mühendisler Odaya başvurarak asil üye olabilirler. Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamına giren mühendislerden özel kuruluşlarda veya bağımsız olarak çalışanlar Odaya üye olmak ve üyeliklerini sürdürmek zorundadır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanların Oda üyelikleri 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa göre belirlenir. Bu gruba girenlerin, mesai saati dışında, 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile bu Kanun uyarınca çıkarılmış Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hükümleri gereğince mesleki faaliyetlerde bulunabilmeleri için Oda üyesi olmaları zorunludur.

    b) Geçici Üyelik: 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve bu Kanuna dayanarak yürürlüğe giren tüzük ve yönetmeliklere göre Türkiye'de mesleklerini uygulamalarına izin verilen yabancı uyruklu mühendislerden 7 nci madde kapsamına girenlerin, Odaya kaydolmaları ve izin sürelerinin sonuna kadar geçici üyeliklerini sürdürmeleri zorunludur.

    c) Onur Üyeliği: Türkiye'de ve yabancı ülkelerde, mesleki çalışmalara önemli katkısı olan, ülke tarımına ve mesleğe hizmeti genel kabul gören gerçek kişilere Oda Yönetim Kurulu kararı ile onur üyeliği verilebilir.

    d) Öğrenci Üyeliği: Ziraat Mühendisliği ve Ziraat Mühendisliği ile ilişkili diğer mesleki disiplinlerde öğrenim gören öğrencilere, öğrenci üyeliği verilir. Öğrenci üyeler, Oda veya Şube Genel Kuruluna katılabilirler, ancak oy kullanma, seçme ve seçilme hakları yoktur.

    Üyeliğe Kayıt İçin Gerekli Belgeler

    Madde 9 - Üyelerin Odaya kayıtlarında şu belgeler gereklidir;

    a) Lisans diploması veya bitirme belgesi,

    b) Nüfus cüzdanı sureti,

    c) 2 adet fotoğraf,

    d) Kayıt başvuru formu,

    e) Bilgi formu,

    f) Kayıt ücreti,

    g) İş veya ikametgah belgesi.

    Oda tarafından üyelerine meslek unvanlarını belirten fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi verilir. Üye çalışıyorsa çalıştığı işyerinin bulunduğu İl'e, herhangi bir işte çalışmıyorsa ikamet ettiği İl'in listelerine kaydedilir.

    Üyelikle İlgili Genel Hükümler

    Madde 10 - Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen mühendis ve yüksek mühendisler, mesleklerinde özel olarak çalışabilmek ve mesleki eğitim yaptırabilmek için Odaya kaydolmak ve üyeliklerini sürdürmek zorundadırlar.

    Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışan mühendisler ve yüksek mühendislerin Odaya üye olmaları isteklerine bağlıdır. Ancak, bunlar görevlerinin gereği olan işleri yaparken mesleki bakımdan Odaya kayıtlı meslektaşlarının hak ve yetkilerine sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler

    .

    Silahlı Kuvvetler mensupları Odaya üye olamaz ve organlarında görev alamaz. Ancak üye olmamaları, kanunlarda belirtilen diğer koşullara uymak kaydı ile meslekleriyle ilgili görevlerde çalışmalarına, mesleki eğitim ve öğretim yaptırmalarına, kurum amirlerinin izniyle kuruluşun bilimsel çalışmalarına katılmalarına, mesleki kural ve koşullara uyma yükümlülüklerine, haklarında Onur Kurullarınca disiplin cezası uygulanmasına, kanunların öngördüğü koşullarla mesleklerini serbestçe uygulamalarına resmi veya özel bir görev almalarına engel oluşturmaz.

    Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan yedek subaylar ile er ve erbaşların üyelikleri askerlik hizmetleri süresince dondurulur. Bu durum ilgililerin kanunlardan doğan yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz.

    Üyelerin Görev ve Sorumlulukları

    Madde 11 - Oda üyeleri;

    a) Oda amaçlarının gerçekleşmesi amacıyla, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun, Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük ve bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda mesleki faaliyette bulunmak,

    b) Mesleki gelişme ve dayanışmayı sağlamak amacıyla, Oda yetkili kurullarınca verilecek kararlara uymak,

    c) Oda ve kamu kuruluşları tarafından hakemlik, tanıklık ve bilirkişilik amacıyla, mesleki bilgilerine başvurulduğunda, zorunlu nedenler dışında kabul etmek,

    d) Mesleki konularda Oda ile ilişki kurmak, Odanın ve mesleğin amaç ve ilkelerini gözetmek, meslek topluluğunun ortak yararlarını korumak,

    e) Ziraat Mühendisleri topluluğunun onuru ve saygınlığını zedeleyecek davranışlardan kaçınmak, mesleki rekabette bu ilkelere uygun davranmak,

    f) Mesleki gelişmeyi sağlamak ve üyelerle ilgili bilgilerin Odada toplanmasına katkıda bulunmak için, her türlü mesleki çalışmalar konusunda Odaya bilgi vermek ve bu doğrultudaki Oda çalışmalarına katılmak,

    zorundadırlar.

    Oda Üyeliğini Sürdürme Zorunluluğu

    Madde 12 - Diploma veya mezuniyet belgesi almak suretiyle Türkiye'de mesleklerini uygulayacak duruma gelmiş olan mühendis ve yüksek mühendisler kamu görevlisi olmamaları halinde, Odaya başvurmak, kayıt olmak ve bir kimlik belgesi almak zorundadırlar. Oda kimlik belgesi almayanlar, üyelik görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler veya başka bir nedenle kimlik belgesi yenilenmemiş veya onaylanmamış olanların mesleklerini uygulamaları yasaklanır.

    Üyelikten Ayrılma

    Madde 13 - Herhangi bir nedenle mesleki etkinliği sürdürmek istemeyen, yedek subaylık, er ve erbaşlık hariç olmak üzere silahlı kuvvetler mensubu olan veya 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa göre üyelikten ayrılmak isteyen üyeler; bu durumu Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda kimlik belgesini geri vermek ve o tarihe kadar ki üyelik ödentilerinin tamamını ödemek koşuluyla Odadan ayrılabilirler.

    6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve bu Yönetmelik hükümleri bundan sonra bu kişiler için uygulanamaz. İlgili Kanunlar ve bu Yönetmelikteki istisnai hükümler saklıdır. Kaydı silinen üye yeniden üyelik niteliğini kazanıncaya kadar, mesleğini özel kuruluşlarda veya serbest olarak hiçbir surette yapamaz.

    Yeniden Üyelik Başvurusu

    Madde 14 - Odadan ayrılan üyenin yeniden başvurması üzerine, Odaya alınması yeni bir üye kaydı gibi yapılır. Kayıt ücreti Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve başvuru tarihindeki yıllık ödenti tutarından az olamaz.

    İşlemler, eski üye numarası ile yürütülür.

    Üyelikten Çıkarılma

    Madde 15 - Genel hükümlere göre medeni haklarını yitirmiş olanlar ve meslek topluluğundan uzaklaştırılmasında kesin zorunluluk görülenler üyelikten çıkartılırlar.

    Üyelikten çıkarılanlar süresiz olarak, geçici olarak çıkarılanlar ise; çıkarma süresi içerisinde hiçbir biçimde mesleki faaliyette bulunamazlar.

    Meslek uygulamasından geçici olarak yasaklananlar mesleklerini uygulamaya devam ederlerse cezaları bir kat arttırılır.

    Üyelikten çıkartılanlar TMMOB'a bildirilir ve TMMOB tarafından da derhal bütün ilgili yerlere duyurulur.

    Unvan Kullanılması

    Madde 16 - Oda üyeleri, Oda ile ilgili işlemler sırasında kanun ile kendilerine verilmiş olan unvandan başka herhangi bir unvanı kullanamazlar. Resmi veya özel kurumlarda çalışanlar, bu kadro unvanı yanında mesleki unvanlarını da kullanabilirler.

    Yabancı Uyruklu Mühendisler

    Madde 17 - Yabancı uyruklu mühendislerle ilgili konularda, 1/2/2005 tarihli ve 25714 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "TMMOB Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Oda Organları Görev ve Yetkileri

    Oda Organları

    Madde 18 - Odanın karar, yürütme ve danışma organları şunlardır:

    a) Oda Genel Kurulu

    b) Oda Yönetim Kurulu

    c) Oda Onur Kurulu

    d) Oda Denetleme Kurulu

    e) Oda Danışma Kurulu

    Oda Genel Kurulu

    Madde 19 - Oda Genel Kurulunda aşağıdaki esaslara uyulur:

    a) (Değişik bend : 27/06/2008 - 26919 S.R.G Yön/1.mad) Oda Genel Kurulu; illerdeki her yüz üye için seçilen bir ve artan sayıların elliyi geçen fazlası için bir delege ile Oda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulunun asil üyeleri ile Oda adına TMMOB Yönetim, Denetleme ve Onur Kurullarında görev almış üyelerden oluşur. İlde üye sayısının yüzün altında olması durumunda da sayıya bakılmaksızın ili temsilen bir delege seçilir. Bu hükümler şubeleşmiş olsun veya olmasın tüm iller için geçerlidir. Şube kurulmuş illerin delegeleri, şube delegesi diye nitelenir.

    b) Delege seçilmemiş olan Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile İl Temsilcileri Genel Kurul görüşmelerine katılabilirler, komisyonda görev alabilirler, ancak oy kullanamazlar.

    c) Oda Genel Kurulu iki yılda bir Şubat veya Mart ayında delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Genel Kurulun tarihi ve yeri Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Genel Kurul iki günden az olamaz. Toplantı gündemi, Genel Kurulun ikinci gününde yalnız seçim yapılacak şekilde düzenlenir.

    d) Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce Genel Kurula katılacak doğal ve seçilmiş delegelerin üçer kopya hazırlanmış listelerini, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazıyla birlikte, görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletir. Genel Kurul Toplantısına katılamayacağı belli olan asil ve yedek delegelerin istifa yazıları da, istenmesi durumunda, görevli hakime iletilir. Gerekli incelemeden sonra, hakim tarafından onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, Odanın ve TMMOB'nin ilan yerlerinde üç gün süre ile asılarak duyurulur. Askı süresince, asil ve yedek delegelikten istifa başvuruları, Oda Yönetim Kurulu aracılığıyla veya doğrudan görevli hakime yapılır. Asil delege listesi hakim tarafından kesinleştirilir. Yasal sürenin tamamlanması ve listelerin kesinleşip Genel Kurula ilişkin diğer hususların onaylanmasını izleyen üç gün içinde Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul Toplantısını, doğal ve seçilmiş delegelere bildirir, ayrıca Oda Merkezinin bulunduğu yerde bir gazete ile duyurur.

    e) Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul Toplantısının düzenli bir şekilde yapılamayacağının anlaşılması durumunda, toplantı başlamadan önce, Genel Kurulu ancak bir kez olmak ve iki ayı geçmemek üzere erteleyebilir. Bu durumda, Oda Yönetim Kurulu, yeni Genel Kurulun tarihini ve yerini, görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az on gün önce doğal ve seçilmiş delegelere bildirir, ayrıca Oda Merkezinin bulunduğu yerde günlük bir gazetede ilan eder.

    f) Bu süre içinde Odanın günlük işleri Oda eski Yönetim Kurulunca yürütülür. Oda Genel Kurulunun, seçimler hariç, sonuçları ile ilgili her türlü anlaşmazlık, TMMOB Yönetim Kurulu tarafından kesin çözüme bağlanır.

    Genel Kurulun Açılışı ve Yönetimi

    Madde 20 - Oda Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı veya İkinci Başkan tarafından açılır ve onun yönetiminde bir başkan, iki başkan yardımcısı ve dört yazmandan oluşan Başkanlık Divanı seçilir. Genel Kurul, Başkanlık Divanı tarafından yönetilir.

    Gündem

    Madde 21 - Genel Kurul görüşmeleri, Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp duyurulan gündeme göre yapılır. Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce toplantıya katılan delegelerin yazılı önerisi ve Genel Kurul kararı ile gündeme madde eklenebilir. Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesi hükmü saklı kalmak şartıyla gündemden madde çıkartılabilir veya maddelerin görüşme sıraları değiştirilebilir.

    Gündeme Alınması Zorunlu Maddeler

    Madde 22 - Yönetim Kurulunca hazırlanıp ilan edilen gündemde aşağıda belirtilen maddelerin bulunması zorunludur.

    a) Başkanlık divanı seçimi,

    b) Yönetim Kurulunun çalışma raporu ve mali raporu ile Denetim Kurulunun raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanması,

    c) Oda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu asil ve yedek üyeleri ile TMMOB Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurulu aday adaylarının ve TMMOB Genel Kurulu delege adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,

    d) Seçimler.

    Genel Kurula Katılma Koşulları

    Madde 23 - Oda Genel Kurulunda bulunmak ve görüşmelere katılmak için, Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp, görevli hakim tarafından kesinleştirilmiş delege listelerinin imzalanması yoluyla alınmış Genel Kurul giriş kartının ve Oda üyelik kimlik kartının gösterilmesi zorunludur. Yalnızca hakim denetiminde yapılan seçimde oy verme sırasında, Oda üyelik kimlik kartı yerine, resmi kuruluşlarca verilmiş resimli kimlik kartı da kullanılabilir.

    Genel Kurulda Karar Alma

    Madde 24 - Genel Kurul, kararlarını oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik olursa Divan Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur. Ancak bu Yönetmelikte değişiklik yapılabilmesi için, Genel Kurul toplantısının ilk açılışında toplantıya katılan delege sayısının en az üçte ikisi tarafından olumlu oy verilmesi gerekir. Genel Kurula katılan delege sayısı, giriş kartı alınması sırasında imzalanan listeler incelenerek Başkanlık Divanınca saptanır.

    Genel Kurulun Çalışma Şekli

    Madde 25 - Oda Genel Kurulunda TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği ile bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Genel Kurul Tutanağı

    Madde 26 - Genel Kurulun görüşme ve kararları bir tutanakla saptanarak Başkanlık Divanı üyeleri tarafından imzalanıp, bir örneği dosyada saklanmak, bir örneği de TMMOB'ne iletilmek üzere Oda Yönetim Kuruluna verilir.

    Oda Yönetim Kurulunun Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

    Madde 27 - Oda Genel Kurulu;

    a) Oda Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunlukla alacağı karar ile,

    b) Odaya kayıtlı üye sayısının beşte birinin Oda Yönetim Kuruluna yazılı başvurusu ile,

    c) Oda Denetleme Kurulunun, mali işler ile ilgili olarak gösterecekleri gerekçeye dayanarak oybirliği ile alacakları kararın Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilmesi ile,

    Oda Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.

    (b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumlarda, Oda Yönetim Kurulu, yazılı başvuruların ulaşmasını izleyen bir hafta içinde Olağanüstü Genel Kurul kararı alır ve kararı izleyen bir ay içinde Olağanüstü Genel Kurulu toplar.

    Oda Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle belirtilen sürelerde karar almaması veya Olağanüstü Genel Kurulu toplamaması durumunda, Olağanüstü Genel Kurul, TMMOB Yönetim Kurulu tarafından toplanır.

    Yetkili Mahkeme Tarafından Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

    Madde 28 - Oda Genel Kurulu, koşullar yeterli olmasına karşın en çok üç ay içinde yetkililerce olağanüstü toplantıya çağrılmazsa ve iki ay içinde Olağan Genel Kurul çağrısı yapılmazsa, üyeler yetkili mahkemeye başvurarak Olağanüstü veya Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasını isteyebilirler.

    Olağanüstü Genel Kurulun Gündemi

    Madde 29 - Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Olağan Genel Kurul Toplantısı gibi yapılır. Ancak, toplantıya çağırılış nedeni dışında gündeme madde eklenemez, görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, bu Yönetmeliğin 21 inci madde hükümleri uygulanmaz.

    Oda Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

    Madde 30 - Oda Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Oda amaçlarının gerçekleştirilmesine ilişkin kararlar almak,

    b) Mesleğin gelişmesi ve etkinliğinin artırılması için yapılması gereken çalışmaların ilkelerini saptamak,

    c) Oda Yönetim Kurulunun önerisi veya Genel Kurulu oluşturan toplam delege sayısının beşte birinin verecekleri önerge üzerine, bu Yönetmelik değişikliklerini görüşüp karara bağlamak, Yönetim Kurulu tarafından sunulan Yönetmelik değişikliği veya yeni yönetmelik taslaklarını görüşerek karara bağlamak,

    d) Oda Genel Kuruluna sunulan raporları incelemek, gelecek dönem çalışmalarını yönlendirecek kararlar almak,

    e) Oda hesaplarını ve Denetleme Kurulu raporlarını incelemek ve Yönetim Kurulunun aklanması konusunda karar almak,

    f) Yönetim Kurulunun önerdiği yeni dönem Oda bütçesini, kadro çizelgelerini inceleyerek onaylamak,

    g) Odanın taşınmaz mallar satın alması, varolanları satması ve bunlar üzerinde herhangi bir şekilde tasarrufta bulunması konusunda kararlar almak veya bu konularda Oda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

    h) Odanın borç alması ve vermesi konularında kararlar almak veya bu konularda Oda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

    ı) Yönetim Kurulunun önerisi ile gerektiğinde şube kurulması konusunda karar almak ve bunların yerlerini saptamak,

    j) Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini ayrı ayrı iki yıl süre için seçmek,

    k) TMMOB Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurulu adaylarını, Yönetim Kurulu için üç aday, Denetleme Kurulu için bir aday, Yüksek Onur Kurulu için bir aday olmak üzere seçmek,

    l) Meslekte en az on yıl hizmeti olan üyeler arasında toplam üye sayısının yüzde ikisi oranında üç kişiden az yüz kişiden çok olmamak üzere, TMMOB Genel Kuruluna katılacak asil delegeleri iki yıl süre için seçmek,

    m) TMMOB ve Oda Yönetmeliklerinde belirlenen diğer görevleri yapmak.

    Oda Yönetim Kurulu, Oluşumu, Görev Dağılımı ve Çalışma Yöntemi

    Madde 31 - Oda Yönetim Kurulunun oluşumu, görev dağılımı ve çalışma biçimi aşağıdaki gibidir:

    a) Oda Yönetim Kurulu, Oda Genel Kurulunca seçilen yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur.

    b) Yeni seçilen Oda Yönetim Kurulu seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra, en geç yedi gün içerisinde Oda eski Yazmanı veya Genel Kurul Divan Başkanı veya Divan Başkan Yardımcısının çağrılarıyla ilk toplantısını yapar ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından, gizli oyla Oda Başkanı, Oda İkinci Başkanı, Oda Yazmanı ve Oda Saymanını seçerek göreve başlar. Dönem içerisinde, gerekirse Yönetim Kurulu görev bölüşümü değiştirilir.

    c) Yönetim Kurulu ayda en az iki kez toplanır. Toplantılar Başkan, yokluğunda sırasıyla İkinci Başkan, Yazman veya Sayman üye tarafından yönetilir.

    d) Yönetim Kurulu kararlarını çoğunlukla alır, oylarda eşitlik olursa Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

    e) Yazılı özür belirtmeksizin üst üste üç toplantıya gelmeyen Yönetim Kurulu üyesi üyelikten çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek geçer.

    f) Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının toptan çekilmesi halinde yerleri yedekleriyle doldurulmakla beraber ilk toplantıda Yönetim Kurulu görev dağılımı yenilenir,

    g) Her çalışma yılının başlangıcında Oda Yönetim Kurulu; Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekretere bir sonraki Genel Kurul Toplantısına kadar, uygun göreceği belli bir miktarı geçmemek üzere harcama yetkisini verir.

    h) Oda Bütçesi ve Oda Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde; Oda Başkanı, İkinci Başkan, Sayman Üyeden ikisinin imzası ile bankalardan para çekilir veya bankalarda hesap açılır.

    Oda Bütçesinin düzenlenmesi ve Saymanlık işlerinin yürütülmesi bir yönetmelikle belirlenir.

    Oda Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

    Madde 32 - Oda Yönetim Kurulu, Oda amaçlarının gerçekleşmesi için aşağıdaki görevleri yapar:

    a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen amaç ve görevleri gerçekleştirmek için gerekli çalışmaları yapmak.

    b) Oda Genel Kurulunda alınan kararları uygulamak, Oda işlerini Genel Kurulun yönlendirici kararları çerçevesinde yürütmek.

    c) Odayı, Başkan, İkinci Başkan ve gereğinde Yönetim Kurulunun belirleyeceği üyeler veya kurullar aracılığıyla yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek.

    ç) Şube ve temsilcilikleri denetlemek, eşgüdüm sağlamak ve bu konularda gereken önlemleri almak.

    d) Üyelerin mesleki onur ve yararlarını korumak.

    e) Mesleğin ilerlemesi, yükselmesi, gelişmesi hakkında gerekli incelemeleri yapmak veya yaptırmak.

    f) Üyelerin bilgi, uzmanlık ve deneyimi hakkında istenildiğinde referans vermek, üyelerin iş bulmalarına yardımcı olmak,

    g) Üyelerin çalışma alanları ile ilgili diğer meslek kuruluşlarıyla iş birliği yaparak, üyelerin hak ve yetkilerini koruyucu önlemler almak,

    ğ) Odanın sahip olduğu taşınmaz malları yönetmek, kiraya vermek, kiralamak, Genel Kurul tarafından verilmiş yetki içinde borç almak veya vermek, bunlar için teminat almak veya göstermek,

    h) Bu Yönetmelik ve Odaca yürürlüğe konulan diğer Yönetmelikler çerçevesinde üyelere ve üyelerin bulunduğu büro, firma, işletme, işyeri ve benzeri kuruluşlara verilen her türlü belge ve yetkileri vermek, gerekli denetlemeleri yapmak, aykırı durumların saptanması halinde kısıtlayıcı veya duruma göre kısa veya uzun süreli olarak veya süresiz engelleyici kararlar almak, gerektiğinde yetki ve belgeleri iptal etmek,

    ı) Bilirkişilik, hakemlik ve danışmanlık gibi görevlere seçilenlere uygulanacak esasları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

    i) Üyelerin gerek kamu kuruluşları ve gerekse özel kuruluş ve kişilerle olan tüm mesleki ilişkilerinde uyulması zorunlu hukuki esasları belirlemek, bunlara uymayı sağlamak ve uygulanmasını kontrol etmek, mesleki hizmetler karşılığı asgari ücretler ve çalışma koşullarını belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak, üyelerin iş ve sosyal güvenliklerini sağlayıcı çalışmalar yapmak ve bu kapsamda üçüncü şahıslar ve kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmak,

    j) Oda amaçları kapsamına giren konularda çalışan dış ülkelerdeki kuruluşlarla iş birliği yapmak, sempozyum, kongre, seminer ve benzeri toplantılar düzenlemek,

    k) Ziraat Mühendisliği hizmetlerinin yürütülmesinde çalıştırılan, mühendis dışındaki diğer yardımcı teknik elemanların meslek örgütleri ile gerekli gördüğü ilişkileri kurmak, bunlarla Oda arasındaki iş birliği ve karşılıklı dayanışmayı sağlamak,

    l) Yasama ve yürütme organlarında Odanın amaçları ile ilgili yapılacak Kanun, tüzük, yönetmelik, kararname ve genelge hazırlama veya değişikliği çalışmalarına katılmak, görüş vermek ve önerilerde bulunmak,

    m) Oda amaç ve görevleri doğrultusunda, basın toplantısı, basın açıklaması, basınla görüşme gibi, kamuoyu oluşturmaya yönelik her türlü etkinlikte bulunmak,

    n) Mesleki, teknik eğitim ve öğretim konularında incelemelerde bulunmak, ilgili kurumlarla iş birliği yapmak, Oda görüş ve önerilerini aktarmak ve uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak,

    o) Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere yıllık çalışma raporunu ve bilançoyu, yeni yıl gelir ve gider bütçelerini hazırlamak, geçici veya sürekli ücretlilerin kadrolarını saptayarak bunları denetleme raporu ile birlikte delegelere duyurmak,

    ö) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi gereğince iki yılda bir Şubat veya Mart ayında Oda Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasını sağlamak için; toplantının yerini, saatini ve gündemini belirleyip tüm işlemleri tamamlayarak, delegelere bildirmek, ayrıca basın yolu ile duyurmak,

    p) Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde sayılan koşulların gerçekleşmesi halinde, Oda Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,

    r) Oda tarafından ve Odaya karşı açılan dava ve takiplerde Odayı temsil etmek, iddia ve savunmada bulunmak ve bu konularda vekil tayin etmek,

    s) Oda Onur Kurulunca alınan kararlardan onaylanması gerekenleri Yüksek Onur Kurulunda görüşülmek üzere TMMOB Yönetim Kuruluna göndermek,

    ş) Üyelerin ve diğer ilgililerin faydalanabilecekleri kütüphane ve arşiv kurmak, mesleki yayınlar yapmak, belgeler sağlamak, dergi, bülten, gazete ve benzeri düzenli Oda yayınlarının en yararlı biçimde sürekli olarak çıkmasını sağlamak, Oda ve üye gereksinimlerini karşılamak üzere lokal ve misafirhane gibi sosyal tesisler açmak ve işletmek,

    t) Oda görevlilerinin atama, yer ve görev değiştirme, yükselme, sicil ve benzeri özlük işlemlerini yasal düzenlemelere uygun olarak yapmak, acil durumlarda ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere yeni kadro oluşturup atama yapmak,

    u) Oda işlerinin yürütülmesi ve Oda Yönetim Kurulunun görevlerini yerine getirebilmesi için Yönetmelik ve yönergeler düzenleyerek yürürlüğe koymak ve yapılacak ilk Oda Genel Kuruluna veya Olağanüstü Genel Kurula sunmak,

    ü) Gerekli ve zorunlu durumlarda Şube Yönetimi, İl Temsilciliği, İlçe Temsilciliği ve İşyeri Temsilciliği gibi Oda alt birimlerini en geç iki ay içinde seçim yapılması koşuluyla görevden almak ve geçici birim sorumlularını atamak,

    v) Danışmanlık hizmeti görmek, projeye dayalı inceleme ve araştırma çalışmaları yürütmek, bunlar için gerekli alt yapıyı oluşturmak başka kurum ve kuruluşlar adına bedel karşılığı benzeri çalışmalar yapmak,

    y) Oda amaçlarının gerçekleşmesi için Oda üyelerinden oluşan ve gerektiğinde üyeler dışındaki uzmanların da katılacağı uzmanlık komisyonları kurmak ve çalıştırmak,

    z) 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun tanıdığı hak ve yetkilerin Oda Ana Yönetmeliği çerçevesinde kullanılmasını sağlayacak diğer görevlerini yerine getirmek.

    Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri

    Madde 33 - Yürütme Kurulu, Başkan veya İkinci Başkan ile Yazman Üye ve Sayman Üyeden oluşur. Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde ve onun toplanmadığı zamanlar Yönetim Kurulu adına yürütme yetkisine sahip olarak Oda işlerini yürütmekle yükümlüdür. Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri çalışma dönemi başlangıcında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

    Başkanın Görev ve Yetkileri

    Madde 34 - Başkan, Odayı idari ve adli makamlar ile gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Oda çalışmalarını kanunlara, Oda mevzuatına, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür. Oda amaç ve görevleri doğrultusunda, basın toplantısı, basın açıklaması, basınla görüşme gibi, kamuoyu oluşturmaya yönelik her türlü etkinlikte bulunur.

    Oda Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Başkanın bir oy hakkı vardır. Oylarda eşitlik durumunda, başkanın katıldığı taraf çoğunluk sayılır.

    İkinci Başkanın Görev ve Yetkileri

    Madde 35 - İkinci Başkan, Başkanın yokluğunda başkanın yetkilerini kullanır ve görevlerini yerine getirir.

    Yazman Üyenin Görev ve Yetkileri

    Madde 36 - Oda Yazman Üyesinin görevleri şunlardır:

    a) Oda işlemlerini ve Yönetim Kurulu işlemlerini yürütmek, Oda ile ilgili yazıları, tutulması gerekli defterleri, dosya ve evrakı, Oda görevlilerine tutturmak.

    b) Genel Kurula sunulacak Çalışma Raporunu düzenlemek, bütçe ve kadroları sayman üye ile birlikte yapmak ve bütün belgeleri hazırlayarak Yönetim Kuruluna getirmek.

    c) Odaya kayıtlı üyelerin mesleki çalışma sicillerini Yönetim Kurulunun uygun göreceği kurallara göre tutmak ve gerektiğinde bu sicillerin tamamlanmasını sağlamak.

    d) Kadrolu işçi ve memurların atanması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.

    Yazman Üyenin görevlerini, gerektiğinde Genel Sekreter veya Genel Sekreter Yardımcısı da yürütebilir.

    Sayman Üyenin Görev ve Yetkileri

    Madde 37 - Oda Sayman Üyesinin görevleri şunlardır:

    a) Oda gelirlerinin düzenli bir şekilde toplanması sağlamak,

    b) Oda harcamalarını ve muhasebe işlemlerini yönetmek ve denetlemek,

    c) Finans yönetimi konusunda planlamalar yapmak, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

    d) Genel Kurula sunulacak bütçeyi hazırlamak,

    e) Oda demirbaş defterinin tutulmasını sağlamak,

    f) Oda Yönetim Kurulunun yetkilendirmesi halinde, doğrudan veya Genel Sekreter veya Genel Sekreter Yardımcısı eliyle, Şube Başkanlıkları, İl Temsilcilikleri ve İlçe Temsilciliklerinin mali incelemesini yapmak veya yaptırmak.

    Oda Onur Kurulu, Oluşumu ve Çalışma Yöntemi

    Madde 38 - Oda Onur Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl için ayrı ayrı seçilen beş asil, beş yedek üyeden oluşur.

    Onur Kurulu ilk toplantısında üye tam sayısı ile toplanır. Asil üyelerden bir veya bir kaçı herhangi bir nedenle toplantıya gelmeyeceklerini bildirir veya gelmezlerse yerlerine sıra ile yedekleri çağrılır. Bu yedekler o toplantı konusu karara bağlanıncaya kadar yapılacak toplantılarda asil üye gibi görev yaparlar.

    Yapılan üç ayrı çağrıya gelmeyen ve özür bildirmeyen üye çekilmiş sayılır, yerine sıradaki yedek üye asil olarak seçilir.

    Oda Onur Kurulu, kendisine bir veya birkaç konu verildiğinde, yapacağı ilk toplantıda o işleri sonuçlandırıncaya kadar görev yapmak üzere, aralarında bir Başkan ve gerektiği kadar Raportör seçer.

    Onur Kurulu kendisine gelen konuları en geç üç ay içinde inceleyerek sonuçlandırmak zorundadır. Kurul, incelenmesinde tanık dinlenme, keşif, bilirkişi incelemesi gibi kanıt saptamasını bizzat veya görevlendireceği üyesi aracılığı ile yapar.

    Hakkında karar verilecek üyenin yazılı savunması alınır. Savunma için üyeye en az onbeş gün süreli yazılı davetiye gönderilir, bu süre içinde gelmez ve savunma göndermez veya özür bildirmezse incelemeler gıyabında yapılarak karar verilir. Kurul, şikayetin açık biçimde haksız yapıldığı kanısına varırsa, şikayet edilen üyeyi dinlemeden karar verebilir.

    Onur Kurulunun ilk toplantısı ile konu hakkında son kararın verileceği toplantı tüm üyelerin katılmasıyla yapılır. Karar çoğunlukla alınır, oylarda eşitlik olursa Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    Onur Kurulu, kararları gerekçeleri ile birlikte, uygulamak veya Yüksek Onur Kuruluna sunmak üzere, dosyası ile birlikte Oda Yönetim Kuruluna verir. Oda Yönetim Kurulu, kararları ilgililere yedi gün içinde bildirir.

    Onur Kurulu yukarıda belirtilen süre içerisinde karar vermezse, sürenin bitiminden önce durumu gerekçeleri ile birlikte Oda Yönetim Kuruluna bildirmek ve ne zaman karara varılacağını açıklamak zorundadır. Bu süre iki ayı geçemez.

    Onur Kurulu tarafından incelenen konuyla ilgili belge ve tutanaklar Onur Kurulu Başkanının sorumluluğunda bulunur.

    Onur Kurulunun Görev ve Yetkileri

    Madde 39 - Oda Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Üyeler hakkında yapılacak disiplin kovuşturmalarını yapmak ve karara bağlamak,

    b) Oda Yönetim Kurulunun gerek şikayet üzerine ve gerekse kendiliğinden Kurula ilettiği konular ile ilgili görüş bildirmek,

    c) Yüksek Onur Kurulunca bozulan kararları yeniden inceleyerek karara bağlamak.

    Onur Kurulu Üyelerinin Reddi veya Çekilmesi

    Madde 40 - Onur Kurulu üyelerinin red veya çekilme nedenleri ile ilgili olarak, 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki hakimlerin red veya çekilmeye ilişkin hükümleri uygulanır.

    Onur Kurulunun Giderleri

    Madde 41 - Onur Kurulunun kendisine incelemesi için gönderilmiş işlerin gerektirdiği her türlü giderler Oda bütçesinden karşılanır. Bilirkişi giderleri, Kurulca bilirkişi incelemesine gerek görülmüşse Oda bütçesinden, istek üzerine bilirkişi incelemesi yapılıyorsa, istekte bulunanlarca peşin olarak Oda veznesine yatırılan bilirkişi ücretinden karşılanır.

    Disiplin Suçları ve Cezaları

    Madde 42 - Odaya kayıtlı üyelerden, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, TMMOB Ana Yönetmeliği, Oda Ana Yönetmeliği ile diğer yönetmelikler ile bu doğrultuda alınan ve uyulması zorunlu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranışları görülenlerle, meslekle ilgili işlerde gerek kasten ve gerekse ihmal göstererek zarara neden olan, taahhütlerine uymayan, meslek hakları ve meslek topluluğu yararlarına zarar veren veya meslek onuru ve saygınlığını zedeleyici davranışlarda bulunanlara Oda Onur Kurulunca aşağıda yazılı disiplin cezaları verilir.

    a) Yazılı uyarma,

    b) TMMOB Kanununda belirtilen hafif para cezası,

    c) TMMOB Kanununda belirtilen ağır para cezası,

    d) Onbeş günden altı aya kadar serbest meslek uygulamasından yasaklama,

    e) Üyelikten çıkarma.

    Bu cezaların verilmesinde sıra gözetilmez. Ancak suç sayılan davranışın nitelik ve sonuçlarına göre, bu cezalardan biri uygulanır. Kararda, cezanın niçin verildiği gerekçesi ile birlikte açıklanır.

    Oda Onur Kurulunca ceza, cezaların yukarıda belirtilen en az ve en çok sınırları arasında verilir. Cezanın en az sınırlarından fazla uygulanması durumunda, bunun nedenleri ve gerekçesi verilen kararda ayrıntılı olarak açıklanır.

    Disiplin Cezalarına İtiraz

    Madde 43 - Onur Kurulunca verilen cezalardan, 42 nci maddenin (a) ve (b) bentlerindeki cezalar kesindir. (c), (d) ve (e) bentlerindeki cezalara karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Oda Yönetim Kurulu yoluyla veya doğrudan Yüksek Onur Kuruluna itiraz edilebilir. Cezaların uygulanması için kesinleşmesi şarttır. Oda Yönetim Kurulunun soruşturma ya da kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararlarına karşı, ilgililer Oda Onur Kuruluna itirazda bulunulabilir. Oda Onur Kurulunun soruşturma ya da kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararlarına karşı, Oda Yönetim Kurulu veya ilgili kişi Yüksek Onur Kuruluna itiraz edebilir.

    Oda Denetleme Kurulu, Kuruluşu, Çalışma Yöntemi, Görev ve Yetkileri

    Madde 44 - Oda Denetleme Kurulu, Oda Genel Kurulunca seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

    Oda Denetleme Kurulu asil üyeleri görevden ayrıldıkları takdirde yerlerine yedekleri sırası ile gelirler. Asil üye yerine gelecek yedek üye kalmadığı ve kurul üyesi ikiden aşağı düştüğü takdirde olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılarak yeniden Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri seçilir. Bu şekilde seçilenler ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar.

    Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Odanın hesaplarını ve buna bağlı bütün işlemlerini en az üç ayda bir denetleyerek hazırlayacağı raporu, biri dosyasında saklanmak diğeri TMMOB Yönetim Kuruluna gönderilmek üzere iki kopya olarak Yönetim Kuruluna vermek,

    b) Odanın hesap işleri ile, Yönetim Kurulunun hazırladığı Bilanço, yeni dönem bütçesi ve personel kadroları hakkındaki raporunu Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere hazırlamak,

    c) Zorunlu durumlarda oy birliği ile verecekleri kararla Oda Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağırılmasını Oda Yönetim Kurulundan istemek,

    d) Oda Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda, Şube hesaplarının TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliğine uygunluğunu incelemek.

    Oda Danışma Kurulu, Kuruluşu, Çalışma Yöntemi

    Madde 45 - Oda Danışma Kurulu; Oda Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, Onur Kurulundan bir üye, TMMOB organlarında Oda adına görev almış üyeler, Şube Yönetim Kurullarından birisi Şube Başkanı olmak üzere ikişer üyeden oluşur. Odanın eski başkanları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulunun gündeminin gerektirdiği durumlarda veya Şubelerin istemleri doğrultusunda Oda alt birimleri ve uzman gruplarından temsilciler de Oda Yönetim Kurulunca Danışma Kuruluna çağırılabilirler.

    Danışma Kurulu, gerekli görüldüğü zaman ve yerde ve yılda en az iki kez Oda Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılır.

    Oda Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü zaman ve yerde, bölgesel toplantılar da düzenler.

    Danışma Kurulunun Görevleri

    Madde 46 - Oda Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Oda amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik katkıda ve önerilerde bulunmak,

    b) Gerçekleştirilen Oda çalışmalarını değerlendirmek ve geliştirilmesini sağlamak,

    c) Oda çalışma programının yaşama geçirilmesine yönelik araç, yöntem ve teknikler konusunda çalışmalar yapmak,

    d) Odanın diğer meslek kuruluşları ile ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıda bulunmak.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Şubeler ve Temsilcilikler

    Şube ve Temsilcilik Kurulma ve Kapatılma Koşulları

    Madde 47 - (Değişik fıkra : 27/06/2008 - 26919 S.R.G Yön/2.mad) Genel Merkezin bulunduğu il dışında üye sayısı beşyüzü aşan illerde, görev ve sorumluluk alanı o il ile sınırlı olmak koşulu ile Oda Şubesi açılabilir.

    Yeni Şube açılabilmesi için, Genel Merkez kayıtlarına göre o ilde bulunan üyelerin üçte ikisinin imzalarını taşıyan başvurunun, Oda Genel Kurul tarihinden en az altı ay öncesinde İl Temsilciliği tarafından Oda Yönetim Kuruluna sunulması zorunludur.

    Yönetim Kurulu, bu Yönetmelik kurallarına uygun ve zamanında yapılmış şubeleşme istemlerini, ildeki tarım potansiyeli, mesleki etkinlik düzeyi, gelir olanakları ve benzeri koşulları gözeterek, ilk olağan Genel Kurul gündemine alabilir.

    Yeni Şube açılmasına Oda Genel Kurulu karar verir.

    Şubeler, Şubeye kayıtlı üyelerden üçte ikisinin yazılı başvurusu, Şube Yönetim Kurulunun oluşmaması veya Oda Yönetim Kurulunun önerisi sonucu toplanacak Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul kararı ile kapatılırlar.

    Şube bulunmayan illerde Oda Yönetim Kurulu kararı ile İl Temsilciliği açılır.

    (Değişik fıkra : 27/06/2008 - 26919 S.R.G Yön/2.mad) O ilin Şube Başkanlığı veya o İl Temsilciliğinin önerisi üzerine, üye sayısı yüzü aşan ve merkez ilçeye en az elli kilometre uzaklıkta bulunan ilçelerde, Oda Yönetim Kurulu kararıyla, o ile bağlı olmak üzere İlçe Temsilciliği açılabilir.

    Şubelerin ve Temsilciliklerin tüzel kişiliği yoktur, Oda tüzel kişiliği içinde yer alırlar.

    Kayıt Bildirme Zorunluluğu

    Madde 48 - Üyeler Odaya kayıt olduklarını, Ankara için Genel Merkeze, diğer illerde bulundukları ilin Şube Başkanlığı veya İl Temsilciliğine bildirmekle yükümlüdürler.

    Üyeler, bir ilden başka bir ile naklettiklerinde, işyeri ve oturma adresi değişikliklerini Genel Merkeze, ilgili Şube Başkanlığına veya İl Temsilciliğine; Ankara'da yapılan birinci aşama Genel Kurul Toplantısıyla Şube ve Temsilcilik Genel Kurul toplantılarından en geç iki ay öncesine kadar belgelendirerek bildirmek zorundadırlar.

    Bu süre içerisinde bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler Genel Merkez listelerinde yer alamayacakları için naklettikleri yeni Şube veya Temsilcilik Genel Kurullarına katılamaz ve seçilemezler.

    Şube Organları

    Madde 49 - Şube organları şunlardır:

    a) Şube Genel Kurulu,

    b) Şube Yönetim Kurulu.

    Şube Genel Kurulu

    Madde 50 - Şube Genel Kurulu aşağıda gösterilen kurallar çerçevesinde toplanır.

    a) Şube Genel Kurulu iki yılda bir Aralık veya Ocak ayı içinde Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen tarihlerde toplanır. Şube Yönetim Kurulu Oda Genel Kurulunun oluşturulması için izlenen yasal işlemleri Şube Genel Kurulu için de izlemekle görevlidir.

    b) Genel Merkez Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu üyeleri Şube Genel Kuruluna katılabilirler, ancak o Şubeye kayıtlı değilseler oy kullanamazlar.

    c) Şube Genel Kurulu, o ilde kayıtlı üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Birinci toplantıda çoğunluğun sağlanmaması halinde ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz.

    d) Şube Genel Kurul gündeminde aşağıdaki hususların bulunması zorunludur. İlan edilen gündemde ancak Genel Kurulun kabulü ile sıra değişikliği yapılabilir veya gündeme yeni maddeler eklenebilir.

    1) Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi (bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve iki Yazman),

    2) Şube Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunarak görüşülmesi ve oylanması,

    3) Şube Bütçe tasarısının görüşülmesi ve oylanması,

    4) Yıllık çalışma programının görüşülmesi,

    5) Şube Yönetim Kurulunun asil ve yedek üye adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,

    6) Oda Genel Kurulu delege adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,

    7) Dilek ve öneriler,

    8) Seçim.

    e) Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulunun önerisi veya şubeye kayıtlı üyelerin beşte birinin Odaya yazılı başvurusu ve Oda Yönetim Kurulunun kararı ile bir ay içinde olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantılarda Genel Kurul gündemi sadece toplantıya çağırılış nedenidir. Gündeme başkaca konuların görüşülmesi önerisi yapılamaz ve bu yönde karar alınamaz.

    f) Burada hüküm bulunmayan hallerde, bu Yönetmeliğin Oda Genel Kuruluna ilişkin hükümleri ve TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Şube Yönetim Kurulunun Kuruluşu ve Çalışma Yöntemi

    Madde 51 - Şube Yönetim Kurulunun kuruluşu ve çalışma yöntemi aşağıda gösterilmiştir:

    a) Şube Yönetim Kurulu, üye sayısı beşyüz ve daha fazla olan illerde yedi üyeden, beşyüzden az sayıda olan illerde beş üyeden oluşur. Kurulun ayrıca üye sayısı kadar yedek üyesi bulunur.

    b) Şube Yönetim Kurulu üyeleri seçildikten sonra bir hafta içinde Genel Kurul Divan Başkanı veya Divan Başkan Yardımcısının çağrısıyla ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda Başkan, İkinci Başkan, Yazman üye ve Sayman üye olmak üzere gizli oyla yapılan seçim sonucu işbölümü yapılır.

    c) Kurul çoğunlukla toplanır. Başkanın bulunmadığı zaman kendisine İkinci Başkan vekillik eder. Oylarda eşitlik olması durumunda, Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

    d) Yönetim Kurulu toplantıları en az onbeş günde bir yapılır.

    e) Yazılı özür bildirmeksizin üst üste üç toplantıya gelmeyen Yönetim Kurulu Üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye geçer.

    f) Şubeyi Yönetim Kurulu adına Başkan, bulunmadığı zaman İkinci Başkan temsil eder. Gerektiğinde temsil yetkisi belli konularda diğer Yönetim Kurulu Üyelerine de verilebilir.

    g) Yazman Üye bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde tanımlanan görevleri Şube düzeyinde yürütür.

    h) Yönetim Kurulu gündemi Yazman Üye tarafından hazırlanır ve üyelerin isteği ile gündeme yeni maddeler eklenebilir.

    ı) Sayman Üye, bu Yönetmeliğin 37 nci maddesinde tanımlanan görevleri, TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği çerçevesinde, Şube düzeyinde yürütür.

    j) Şube Yönetim Kurulu Başkanı, İkinci Başkan, Yazman ve Sayman üyeleri bu Yönetmelik ve bütçe olanakları içinde Yönetim Kurullarınca alınacak kararlara göre harcama yapabilirler. Yapılacak ödeme belgelerinde bu dört üyeden herhangi ikisinin imzası zorunludur.

    k) Şube Yönetim Kurulunca, Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve Şube görevlilerine belli miktarda harcama yetkisi verilir.

    l) Şube Yönetim Kurulu gerektiğinde Oda Yönetim Kurulundan ödenek ister.

    Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

    Madde 52 - Şube Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Oda çalışma programının Şube düzeyindeki uygulamalarını, kanunlar, Odayla ilgili yönetmelikler ve Oda Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda gerçekleştirmek,

    b) İlk Yönetim Kurulu toplantısını izleyen bir hafta içinde, Şube Genel Kurul onayından geçen bütçe taslağını ve yıllık çalışma programını, Oda Genel Kurulu toplantısından yirmi gün önce Genel Merkeze göndermek,

    c) Genel Merkez Yönetim Kurulunun bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinde sayılan görev ve yetkileri, Şube düzeyinde yerine getirmek,

    d) Şube Genel Kuruluna sunulacak çalışma raporunu geçmiş yıl bütçe uygulamalarıyla uyumlu şekilde hazırlayarak en geç onbeş gün öncesinden Odaya göndermek,

    e) Oda Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak.

    Şube Yönetim Kurulu kararları, Oda Yönetim Kurulu kararlarına aykırı olamaz. Çelişme halinde Oda Yönetim Kurulu kararları esas alınarak uygulanır.

    Genel Merkezden yetki alarak, Oda tüzel kişiliğinin ildeki Şubesi ve Temsilcilikleri sıfatıyla Oda adına taşınmaz mal edinebilir ve bankalarda hesap açabilirler.

    İl ve İlçe Temsilcilikleri

    Madde 53 - (Değişik madde : 27/06/2008 - 26919 S.R.G Yön/3.mad)

    Oda çalışmaları, Şubesi olmayan illerde, İl Temsilciliği eliyle yürütülür. Üye sayısı ikiyüzden az olan illerde Temsilcilik, İl Temsilcisi ve Temsilci yardımcısından oluşur. Üye sayısı ikiyüzü aşan illerde ise İl Temsilciliği, Temsilci ve Temsilci yardımcısı yanında, yazman ve sayman üyeden oluşan beş kişilik Yönetim Kurulu olarak görev yapar. Temsilcilik açılan ilçelerde, Oda çalışmaları, İlçe Temsilcisi eliyle yürütülür.

    İl ve İlçe Temsilciliği Seçimleri

    Madde 54 - (Değişik paragraf : 27/06/2008 - 26919 S.R.G Yön/4.mad) Üye sayısı ikiyüzün altındaki İl Temsilciliği ile İlçe Temsilciliği seçimleri, aşağıdaki şekilde yapılır. Üye sayısı ikiyüzün üstündeki İl Temsilciliği Yönetim Kurulunun seçimlerinde (a) bendi geçerli olup, İl Temsilciliği Yönetim Kurulunun kuruluşu ve çalışma yöntemi aşağıda gösterilmiştir:

    a) (Değişik cümle: 28/06/2010-27625 S.R.G Yön/1.md.) Oda Genel Merkezinin ve Şubelerinin bulunduğu iller dışındaki illerde iki yılda bir Aralık veya Ocak ayı içinde ve Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihte yapılacak seçimlerle, üye sayısı ikiyüzün altında olan illerde İl Temsilcileri ve Yardımcıları, ikiyüzün üzerindeki illerde ise bu maddenin (e) bendinde belirtilen İl Temsilciliği Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri seçilir. Seçime, Genel Merkez kayıtlarına göre ikameti o il sınırları içinde bulunan üyeler katılır. Odanın organ seçimlerinde geçerli kurallara göre yapılacak olan bu seçim için ilan edilen ilk toplantıda ilde mevcut üyelerin salt çoğunluğu aranır, çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonraki toplantıda çoğunluk aranmaz. Hakim denetiminde ve gizli oyla İl Temsilcisi ve Yardımcısı seçilir. İl Temsilcisinin görevden ayrılması veya görevinden alınması halinde bir sonraki seçime kadar İl Temsilcisi Yardımcısı İl Temsilciliği görevini yürütür.

    b) (Değişik bent: 28/06/2010-27625 S.R.G Yön/1.md.) Aynı toplantıda, Oda Genel Kurulunda ili temsil edecek delegeler aynı yöntemle seçilir. İlde üye sayısının yüzün altında olması durumunda sayıya bakılmaksızın ili temsilen bir delege seçilir.

    c) Herhangi bir nedenle bir ilde temsilci ve delege seçimi yapılamazsa; İl Temsilcisi Oda Yönetim Kurulu tarafından atanır. Ancak, o yıl yapılacak Oda Genel Kuruluna o ili temsilen delege katılamaz. Atanan İl Temsilcisi, Oda Genel Kurulunu izleyen iki ay içinde İl Temsilciliği Genel Kurulunu toplantıya çağırarak, seçimlerin yapılmasını sağlar. Bu illerde bir sonraki seçim olağan seçim döneminde yapılır.

    d) Bu Yönetmeliğin 47 nci maddesinde niteliği belirtilen ilçelerde İl Temsilcilerinin veya Şube Yönetiminin gözetiminde TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İşyeri Temsilciliği Yönergesinde belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılacak seçimlerle İlçe Temsilcisi ve Yardımcısı seçilir.

    e) (Ek bend : 27/06/2008 - 26919 S.R.G Yön/4.mad) İl Temsilciliği Yönetim Kurulu, üye sayısı ikiyüz ve daha fazla olan illerde beş üyeden oluşur. Kurulun ayrıca üye sayısı kadar yedek üyesi bulunur."

    f) (Ek bend : 27/06/2008 - 26919 S.R.G Yön/4.mad) İl Temsilciliği Yönetim Kurulu üyeleri seçildikten sonra bir hafta içinde Genel Kurul Divan Başkanı veya Divan Başkan Yardımcısının çağrısıyla ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda İl Temsilcisi, İl Temsilci Yardımcısı, Yazman üye ve Sayman üye olmak üzere gizli oyla yapılan seçim sonucu işbölümü yapılır.

    g) (Ek bend : 27/06/2008 - 26919 S.R.G Yön/4.mad) Kurul çoğunlukla toplanır. İl Temsilcisinin bulunmadığı zaman kendisine İl Temsilci Yardımcısı vekillik eder. Oylarda eşitlik olması durumunda, Temsilcinin oyu yönünde karar alınmış sayılır.

    h) (Ek bend : 27/06/2008 - 26919 S.R.G Yön/4.mad) Yönetim Kurulu toplantıları en az onbeş günde bir yapılır.

    i) (Ek bend : 27/06/2008 - 26919 S.R.G Yön/4.mad) Yazılı özür bildirmeksizin üst üste üç toplantıya gelmeyen Yönetim Kurulu Üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye geçer.

    j) (Ek bend : 27/06/2008 - 26919 S.R.G Yön/4.mad) İl Temsilciliğini Yönetim Kurulu adına İl Temsilcisi, bulunmadığı zaman Temsilci Yardımcısı temsil eder. Gerektiğinde temsil yetkisi belli konularda diğer Yönetim Kurulu Üyelerine de verilebilir.

    k) (Ek bend : 27/06/2008 - 26919 S.R.G Yön/4.mad) Yazman üye, 36 ncı maddede belirtilen görevleri İl düzeyinde yürütür.

    l) (Ek bend : 27/06/2008 - 26919 S.R.G Yön/4.mad) İl Temsilciliği Yönetim Kurulu gündemi Yazman üye tarafından hazırlanır ve üyelerin isteği ile gündeme yeni maddeler eklenebilir.

    m) (Ek bend : 27/06/2008 - 26919 S.R.G Yön/4.mad) Sayman üye, 37 nci maddede belirtilen görevleri TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönergesi çerçevesinde İl düzeyinde yürütür.

    n) (Ek bend : 27/06/2008 - 26919 S.R.G Yön/4.mad) İl Temsilcisi, İl Temsilci Yardımcısı, Yazman ve Sayman üyeler, bu Yönetmelik ve Genel Merkez kararları içinde Yönetim Kurullarınca alınacak kararlara göre harcama yapabilir. Yapılacak ödeme belgelerinde bu beş üyeden herhangi ikisinin imzası zorunludur.

    İl Temsilciliklerinin Ve İlçe Temsilcisinin Görev Ve Yetkileri

    Madde 55 - (Değişik paragraf : 27/06/2008 - 26919 S.R.G Yön/5.mad) İl Temsilciliklerinin ve İlçe Temsilcisinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Oda çalışma programının il ve ilçe düzeyindeki uygulamalarını, yasalar, ilgili yönetmelikler, Oda Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda gerçekleştirmek,

    b) Oda Yönetim Kurulunun bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinde sayılan görev ve yetkileri, İl ve İlçe düzeyinde yerine getirmek,

    c) Oda Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak.

    Temsilcilik kararları, Oda Yönetim Kurulu kararlarına aykırı olamaz. Çelişme halinde Oda Yönetim Kurulu kararları esas alınarak uygulanır.

    Şube ve İl Yönetimleri ile İl - İlçe Temsilciliklerinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, atanması ve seçimleri

    Madde 56 - (Değişik madde : 27/06/2008 - 26919 S.R.G Yön/6.mad)

    Şube ve İl Yönetimleri ile İl - İlçe Temsilcilerinin Olağanüstü Genel Kurul, yeniden atanması ve seçimleri aşağıda belirtilen yöntemlerle gerçekleştirilir.

    a) Şube Yönetim Kurulları, İl Yönetim Kurulları ve İl Temsilcileri, ilde mevcut üyelerin beşte birinin Oda Yönetim Kuruluna yazılı başvuruları ya da bu Yönetmelikte belirlenen görevleri yerine getirmemeleri veya Genel Merkezin kararlarına ısrarla aykırı tutum ve davranışlarda bulunmaları durumunda Oda Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunlukla alacağı karar ile Oda Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde Olağanüstü Genel Kurul kararı alarak, Genel Kurul tarihini saptar. Olağanüstü Genel Kurul, karar tarihinden itibaren bir ay içinde toplanır.

    b) Olağanüstü Genel Kurul kararı alındıktan sonra Şube Yönetim Kurulu üyelerinin, İl Temsilciliği Yönetim Kurulu üyelerinin ve İl Temsilcilerinin Olağanüstü Genel Kurul kararı alınmasına neden olan iş ve işlemleri geçersizdir.

    c) Olağanüstü Genel Kurulda yalnızca karar verilen organ seçimi yapılır ayrıca delege seçimi yapılmaz.

    d) Seçilenler, yerine seçildiklerinin görev sürelerini tamamlarlar.

    e) İlçe Temsilcilerinin görevden alınması, yenilerinin atanması ve seçimleri, Oda İşyeri Temsilciliği Yönergesine göre yapılır.

    İşyeri Temsilciliği

    Madde 57 - Genel Merkez, Şube, İl ve İlçe Temsilcilikleri, üyelerle ilişkileri güçlendirmek amacıyla, işyeri temsilcilikleri oluşturur. İşyeri Temsilciliğine ilişkin düzenlemeler, Yönetim Kurulunca oluşturulacak Yönerge ile belirlenir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Seçimlerle İlgili Kural ve Yöntemler

    Seçim Yöntemleri

    Madde 58 - Oda, Şube ve İl Temsilciliği seçimleri 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda belirtilen esaslara göre yargı gözetiminde ve gizli oyla yapılır. Başkanlık Divanı ve görevlendirilecek komisyon üyelikleri seçimleri, aksine bir karar alınmadıkça açık oyla yapılır.

    Birinci Aşama Genel Kurulu

    Madde 59 - İki yılda bir Aralık ayında Ankara'da yapılan Birinci Aşama Oda Genel Kurulunda; Ankara ilini temsil edecek delegeler seçilir.

    Ankara ilinde ikamet eden üyelerin listesi Genel Kuruldan onbeş gün önce görevli İlçe Seçim Kuruluna verilir. Listelerin Seçim Kurulu tarafından kesinleştirilmesinden sonra üç gün içinde Genel Kurulun tarihi, yeri ve gündemi Ankara'da yayımlanan bir gazetede ilan edilir. Üye listeleri TMMOB'ne bildirilir, ayrıca Odada üç gün süreyle asılarak ilan edilir.

    Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın Genel Kurul toplanır. Genel Kurulun ilk gününde aksine bir karar alınmadıkça açık oyla Başkanlık Divanı Seçilir ve delege adayları saptanır. Saptanan delege adayları, Divan Başkanı ve Oda Yönetim Kurulundan en az bir üye ile birlikte Seçim Kuruluna ortaklaşa bildirilir. Genel Kurulun ikinci günü, Seçim Kurulu denetiminde gizli oyla Oda Genel Kuruluna katılacak delegelerin seçimi yapılır.

    Oda Genel Kuruluna Aday Bildirme Şekli ve Seçilme Koşulları

    Madde 60 - Odanın İkinci Aşama Genel Kurulunda, seçilecek kurullar ve TMMOB aday ve delegelerinin seçiminde en az o göreve seçilecek asil ve yedekler toplamı kadar aday gösterilir. Asil ve yedek üyeler ayrı ayrı duyurulur. Asıllar ve yedekler oy pusulalarında kendilerine ayrılmış bölümlere yazılır. Oy pusulalarına asil ve yedek adayların toplamından fazla ad yazılamaz. Asıllar kendi aralarında, yedekler kendi aralarında aldıkları oy sayısına göre sıralanırlar. Oyların eşit olması durumunda Oda sicil numarası daha küçük olan üye seçilmiş sayılır.

    Aday Olma

    Madde 61 - Oda ve Şube Genel Kurullarında yapılacak organ seçimleri için, her üye, kendisini veya yazılı onayını almak koşuluyla, başka bir üyeyi aday gösterebilir. Delege olmayan üyeler de oda organlarında aday olabilirler. Ancak Genel Kurulda ve seçimlerde oy kullanamazlar. Aday olmak için Genel Kurul toplantısına katılmak şartı aranmaz. Ancak, Birinci ve İkinci Aşama Genel Kurullarda tüm adayların adaylıkları için yazılı başvuruda bulunmaları zorunludur.

    Adayların saptanmasından sonra, Başkanlık Divanınca kesin aday listeleri ad okunarak duyurulur ve yapılacak seçimler için İlçe Seçim Kuruluna yazılı olarak bildirilir.

    Kesin aday listesi belirlenmeden Genel Kurul toplantısı kapatılamaz. Kesin aday listesinde adları bulunmayan üyelere verilen oylar geçersizdir.

    Kurullara Seçilebilme

    Madde 62 - Bir üye oda organlarından yalnız ve ancak bir göreve seçilir. Oda organlarına seçilenler, TMMOB organlarına da seçilebilir. Ancak, Oda Onur Kurulu Üyesi seçilen bir üye, Yüksek Onur Kurulu Üyeliği için aday olamaz. Görev süresi biten üye, aynı göreve yeniden seçilebilir.

    Oy Verme

    Madde 63 - Oy verme işlemi, gizli oy açık sayım esaslarına göre yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oy verme işlemi, oy verenin kimliğinin oda kimliği veya T.C. nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport ile kanıtlanmasından ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra gerçekleşir. Oylar, üzerinde İlçe Seçim Kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında Sandık Kurulu Başkanı tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek kağıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle kullanılır.

    Seçim Yapılacak Organlar

    Madde 64 - Seçim aşağıdaki organlar için yapılır;

    a) Oda Yönetim Kurulu Seçimi (7 asil, 7 yedek)

    b) Oda Onur Kurulu Seçimi (5 asil, 5 yedek)

    c) Oda Denetleme Kurulu Seçimi (3 asil, 3 yedek)

    d) TMMOB Yönetim Kurulu adayları seçimi (3 kişi)

    e) TMMOB Yüksek Onur Kurulu adayı seçimi (1 asil)

    f) TMMOB Denetleme Kurulu adayı seçimi (1 asil)

    g) TMMOB Genel Kuruluna katılacak delegelerin seçimi (100 asil)

    Genel Kurul Tutanağı

    Madde 65 - Seçimin sonunda seçim sonuçları tutanakla saptanıp Seçim Sandık Kurulu Başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar hakim tarafından birleştirilir. Tutanakların birer örneği seçim yerine asılarak geçici seçim sonuçları ilan edilir.

    Şube Seçimleri

    Madde 66 - Şube Genel Kurulları, Oda Genel Kurulu için gerekli olan ve bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde yer alan koşullar tamamlanarak yapılır. Genel Merkez kayıtlarına göre, Şubenin bulunduğu ilin sınırları içinde görev yapan veya oturan üyelerin listesi, bu Yönetmeliğin 48 inci maddesine göre, Genel Kuruldan en az onbeş gün önce görevli İlçe Seçim Kuruluna verilir ve Şubede ilan edilir. Seçim Kurulunca listelerin onaylanarak kesinleştirilmesinden sonra, Genel Kurulun tarihi ve gündemi Şubede asılarak ve ilde yayınlanan bir günlük gazetede ilan edilerek üyelere duyurulur. İlanda, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise, Genel Kurulun, çoğunluk aranmaksızın bir hafta sonra nerede, hangi saatte yapılacağı da ayrıca belirtilir.

    Şube Genel Kurulu iki günde yapılır. Genel Kurula, Genel Merkez kayıtlarına göre Şubenin kurulduğu ilde bulunan üyeler, bu Yönetmeliğin 48 inci maddesine göre katılır ve oy kullanır. Genel Kurulun ilk günü, aksine karar alınmadıkça, açık oyla Başkanlık Divanı Seçilir. Gündemde yer alan başka maddelerle Yönetim Kurulu çalışmaları görüşülür ve Şube Yönetim Kurulu ile Oda Yönetim Kuruluna katılacak delege adayları belirlenerek Seçim Kuruluna bildirilir. Seçilecek Yönetim Kurulu için gerekli sayıda asıl ve aynı sayıda yedek aday, delegelik için, delege tam sayısı kadar aday gösterilir. Adaylık belirlemede bu Yönetmeliğin 62 nci maddesinde yer alan diğer kurallara uymak zorunludur. Ancak, Oda Genel Kurul delegeliği oda organı sayılmadığından, üyeler Şube Yönetim Kurulu yanında, aynı zamanda Oda Genel Kurul delegeliğine de aday olabilir.

    Genel Kurulun ikinci günü, Seçim Kurulu denetiminde gizli oyla seçimler yapılır. Seçim sırasında bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinde belirtilen kurallar uygulanır.

    Şube Genel Kurullarında aşağıdaki seçimler yapılır;

    a) Şube Yönetim Kurulu,

    b) Oda Genel Kuruluna katılacak delegelerin seçimi.

    Seçim sonuçları bu Yönetmeliğin 64 üncü maddesi uyarınca belirlenerek ilan edilir.

    İl Temsilciliği Seçimi

    Madde 67 - (Değişik madde : 27/06/2008 - 26919 S.R.G Yön/7.mad)

    İl Temsilciliği Genel Kurulları, Oda Genel Kurulu için gerekli olan ve bu Yönetmelikte düzenlenen koşullar tamamlanarak yapılır. Genel Merkez kayıtlarına göre o il sınırları içinde görev yapan veya oturan üyelerin listesi, 48 inci madde uyarınca, Genel Kuruldan en az onbeş gün önce görevli İl Seçim Kuruluna verilir ve İl Temsilciliğinde ilan edilir. Listelerin Seçim Kurulunca onaylanarak kesinleştirilmesinden sonra, Genel Kurulun tarihi, yeri ve gündemi temsilcilikte asılarak ve ilde yayımlanan bir günlük gazetede ilan edilerek üyelere duyurulur. İlanda, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise, Genel Kurulun, çoğunluk aranmaksızın bir hafta sonra nerede, hangi saatte yapılacağı da ayrıca belirtilir.

    İl Temsilciliği Genel Kurulu iki günde yapılır. Genel Kurula ilde bulunan üyeler, 48 inci madde hükümleri uyarınca katılır ve oy kullanır. Genel Kurulun ilk günü, aksine karar alınmadıkça, açık oyla Başkanlık Divanı seçilir. Gündemde yer alan başka maddelerle temsilci çalışmaları görüşülür. İl Temsilcisi, İl Temsilci Yardımcısı ve Oda Genel Kuruluna İl adına katılacak delege adayları belirlenerek Seçim Kuruluna bildirilir. Üye sayısı ikiyüzü aşan illerde, İl Temsilcilik Yönetim Kurulu için beş aday belirlenir, Oda Genel Kuruluna İl adına katılacak delege adayları da belirlenerek Seçim Kuruluna bildirim yapılır. Seçilecek İl Temsilcisi, İl Temsilci Yardımcısı, Yazman ve Sayman için gerekli sayıda aday, delegelik için, delege tam sayısı kadar aday gösterilir. Adaylık belirlemede, 62 nci maddede belirtilen diğer kurallara uymak zorunludur. Ancak, Oda Genel Kurul delegeliği oda organı sayılmadığından üyeler İl Temsilciliği, Yardımcılığı ya da İl Temsilciliği Yönetim Kurulu üyelikleri yanında, aynı zamanda Oda Genel Kurul delegeliğine de aday olabilir.

    Genel Kurulun ikinci günü Seçim Kurulu denetiminde gizli oyla seçimler yapılır. Seçim sırasında 60 ıncı maddede belirtilen kurallar uygulanır.

    Üye sayısı ikiyüzün altında olan illerde, İl Temsilciliği Genel Kurulunda aşağıdaki seçimler yapılır.

    a) İl Temsilcisi,

    b) İl Temsilci Yardımcısı,

    c) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca, Oda Genel Kuruluna katılacak delegeler.

    Üye sayısı ikiyüz ve üzerinde olan illerde ise, İl Temsilciliği Genel Kurulunda aşağıdaki seçimler yapılır.

    a) İl Temsilciliği Yönetim Kurulu'nun beş üyeliği,

    b) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarıca, Oda Genel Kuruluna katılacak delegeler.

    Seçim sonuçları, 65 inci madde uyarınca belirlenerek ilan edilir.

    Şube ve İl Temsilciliği Seçim Sonuçları

    Madde 68 - Şube ve İl Temsilciliklerinde yapılan seçimlerden sonra bir hafta içinde, tüm tutanakların bir örneği, Oda organlarına seçilenlerin ve Oda Genel Kurul delegelerinin adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi bilgilerini taşıyan listeler, birer adet fotoğrafları ile birlikte Genel Merkeze gönderilir.

    ALTINCI BÖLÜM : Mali Hükümler

    Mali İşlemler ve Hükümler

    Madde 69 - Oda gelir ve giderleri Oda örgütünü kapsayacak şekilde hazırlanan ve Genel Kurulca kabul edilen bütçe ile düzenlenir. Bütçe dönemi bir takvim yılıdır. Gelir ve giderler, bölüm ve maddeler biçiminde gösterilerek her bölüm ve madde için uygulanacak esaslar yazılı olarak belirtilir.

    Bütçenin yürütülmesinde ve bütçe fasılları arasında aşma olması halinde, fasıllar arası aktarma yapmaya Oda Yönetim Kurulu yetkilidir.

    Bütçeye ayrıca o yıl için kullanılacak tüm Oda örgütüne ait personel kadro cetveli eklenir.

    Oda Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulları ile Şube Yönetim Kurulları, Temsilciler ve yardımcıları ile uzmanlık komisyonları üyelerine ödenecek her türlü ödeneklerin miktarı bütçede belirtilir.

    Odanın her türlü mali işlemleri, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, genel muhasebe kuralları, TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

    Oda Gelirleri

    Madde 70 - Odanın gelirleri şunlardır:

    a) Asil üyelerden ve geçici üyelerden Oda Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarlarda alınacak kayıt ücreti,

    b) Asil üyelerden ve geçici üyelerden Oda Genel kurulunca saptanan miktarlarda alınacak aylık üye ödentileri,

    c) Oda tarafından kamu kuruluşlarına, gerçek ve tüzel kişilere yapılan hizmet karşılığı alınan ücretler,

    d) İlgililere gereğinde verilecek belgelere karşılık Oda Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre alınacak belge ücreti,

    e) Her türlü yayın gelirleri,

    f) Her türlü bağış ve yardımlar,

    g) Para cezaları,

    h) Taşınmaz mallardan elde edilecek gelirler,

    ı) Yargı organlarında ziraat mühendisliği formasyonu gereği gerçekleştirilen her türlü bilirkişilik ve benzeri işlerle, Oda kararı ile gerçekleştirilen hakemlik ve eksperlik gibi hizmetlerden sağlanan brüt gelirin yüzde onu,

    j) Oda ortaklıklarından doğan karlar,

    k) Mesleki yarışmalarda derece ve mansiyon kazananlarla jüriye üye seçilenlerin alacakları paraların yüzde beşleri,

    l) Diğer gelirler.

    Bu maddenin (a), (c), (d), (e), (g) ve (h) bentlerinde belirtilen gelirlerin miktarı ve toplanma esasları Oda Yönetim Kurulunca saptanır.

    Üyelerin Yıllık Ödenti Yükümlülüğü

    Madde 71 - Yıllık üye ödentileri her takvim yılı içinde peşin veya Yönetim Kurulunca tespit edilen eşit taksitlerle tahsil edilir.

    (Değişik fıkra: 28/06/2010-27625 S.R.G Yön/2.md.) Emekli ve maluliyet aylığı alan üyeler ile lisansüstü eğitim görmekte olan gelir getirici bir işte çalışmayan üyelerden ödenti alınmaz.

    Her türlü ödenti ile para cezalarını ödemeyenlere yazılı bildirim yapılır. Bildirim tarihinden başlayarak otuz gün içinde ödemeyenler hakkında İcra ve İflas Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Uyuşmazlık halinde ülke çapında Ankara mahkemeleri ile icra daireleri yetkilidir. Gerekli olduğunda Oda adına vekalet yetkisi Ankara dışında bulunan avukatlara da verilebilir ve davalar ilgili illerde görülebilir. Adreslerini değiştiren üyeler yeni adreslerini Odaya bildirmedikçe her türlü bildirim üyeye yapılmış sayılır.

    Yıllık ödentilerini yılı içinde ödemeyenlerin borçları, içinde bulunulan yılın ödenti miktarına göre hesaplanır. Bilirkişilik ve benzeri hizmetlerden sağlanan gelirlerle ilgili Oda paylarının yılı içinde ödenmemesi durumunda, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

    Yolluk Ödemesi

    Madde 72 - Oda organları üyeleri ve Oda çalışmaları için görevlendirilen üyeler, ikamet ettikleri il sınırları dışında olan Oda görevleri nedeniyle, miktarı Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yolluk ödeneği alırlar. Oda Genel Kuruluna katılacak delegelerin ve doğal üyelerin TMMOB Genel Kuruluna katılacak Oda delegeleri ile adaylarının yolluk ve benzeri giderleri gerekli durumlarda Oda bütçesinin ilgili bölümlerinden karşılanır. Toplantının yapıldığı il sınırları içinde oturanlara yolluk ödenmez. Toplantının yapıldığı il dışından gelerek toplantıya katılan doğal delege ve delegelere, geldikleri iller dikkate alınarak, Oda Yönetim Kurulunca saptanacak miktarlarda yolluk ödenebilir.

    Şubelerin Mali İşlemleri

    Madde 73 - Şubeler her türlü tahsilatı Oda adına yaparlar ve gelirlerinin tamamı Odaya aittir. Şube giderleri, Oda Genel Kurulunca kabul edilerek Şube bütçesine ayrılan ödenekten karşılanır.

    Şube gelirleri, her yıl bütçe ile kabul edilmiş ödenekler, bağışlar, yayın ve benzeri gelirlerdir. Şube işlemleri TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliğine uygun olarak yürütülür.

    Şube Yönetim Kurulu, çalışmaları ve hesapları yönünden Oda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

    Şube gelir ve giderleri Oda merkezinden muhasebeleştirilir. Muhasebeleştirme ve denetleme işlemleri kapsamında, aşağıdaki işlemler yapılır.

    a) Şubeler için Oda merkezince üç örnekli tahsilat makbuzları bastırılarak gönderilir. Bu makbuzların birinci örneği ilgilisine verilir. İkinci örneği Şube merkezinde saklanır. Üçüncü örneği ve dip koçanı Oda merkezine gönderilmek üzere muhafaza edilir.

    b) Harcama belgeleri iki nüsha düzenlenir, aslı Oda merkezine gönderilmek üzere saklanır, sureti Şube merkezinde saklanır.

    c) Banka dekont ve ekstra föyleri iki nüsha alınır, aslı Oda merkezine gönderilir, suretleri Şube merkezinde saklanır.

    d) Tüm muhasebe belgeleri her ay Odaya, en geç bir sonraki ayın onuncu gününe kadar eksiksiz gönderilir.

    e) Bilirkişilerden sağlanan yüzde on Oda payları dahil tüm gelirler, TMMOB ve Odalar Mali İşleri Yönetmeliği hükümlerinde de öngörüldüğü üzere, her ay sonunda Genel Merkez hesaplarına aktarılır.

    TMMOB Birlik Payı

    Madde 74 - Her yıl bütçe giderleri cetvelinde TMMOB'ne ödenmek üzere Birlik Hissesi adı ile bir ödenek konur. Bu ödenek TMMOB Ana Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde ödenir.

    Taşınmaz Mal Edinilmesi

    Madde 75 - Genel Merkez, Şube ve Temsilciliklerin edindikleri taşınmazlar Odaya aittir. Genel Merkez, Şubeler ve Temsilciliklerin Oda taşınmazları üzerinde tasarrufta bulunabilmesi için Oda Genel Kurulunda karar alınması zorunludur. Ancak Genel Kurul taşınmaz mallar üzerinde tasarruf yetkisini gerektiğinde Oda Yönetim Kuruluna devredebilir.

    YEDİNCİ BÖLÜM

    Çeşitli ve Son Hükümler

    Genel Merkezde ve Şubelerde Personel İstihdam

    Madde 76 - Odanın hizmetleri ile her türlü iş ve işlemleri, Oda Yönetim Kurulu tarafından atanan Genel Sekreter ve Oda Personel Yönetmeliğinde sayılan kadrolara atanmış görevliler ile geçici süreli görevlendirilenlerce yürütülür. Bu görevlilerin, özlük hakları, disiplin işlemleri, görev ve yetkileri yönetmeliklerle düzenlenir.

    Üye sayısı binin altında olan Şubeler, bütçe eklerine koyacakları cetvellerde belirlenen kadrolar için, mali olanaklarını sağlayarak bir personel çalıştırabilirler. Personel sayısı, her yeni bin üye için bir adet olmak üzere artırılabilir. Personel istihdamı için, Genel Merkez onayı zorunludur.

    Alınacak personel Oda Personel Yönetmeliği esaslarına göre çalıştırılır ve Oda personelinden sayılır. İvedi durumlarda ilk Oda Genel Kurulunun onayına sunulmak üzere Oda Yönetim Kurulunun onayıyla yeni kadro oluşturulabilir.

    Oda Genel Sekreterinin Atanması, Görev ve Yetkileri

    Madde 77 - Oda Genel Sekreteri, Odanın iş ve işlemlerini Oda Yönetim Kurulunun görevlendirme ve yetkilendirmesi kapsamında, Genel Sekreter Yardımcısı ve Oda personeli ile birlikte yürütür.

    Oda Genel Sekreterinin ve Genel Sekreter Yardımcısının atanması, görev ve yetkileri, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenir.

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 78 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde TMMOB yönetmelikleri geçerlidir. Bu Yönetmelik hükümlerinin TMMOB Ana Yönetmeliğindeki hükümlerle çelişmesi halinde 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TMMOB Ana Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 79 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 80 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar