POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

    Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

    İçişleri Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 08/05/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25809

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerinin eğitim-öğretim sürelerini, dönemlere ayrılmasını; sınav ve değerlendirme esaslarını, başarı durumunu, öğrenci izinlerini, mecburi hizmet ve tazminat esaslarını ve eğitim-öğretimle ilgili diğer hususları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, altı (6) aydan az olmamak üzere mesleki eğitim yapan Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,

    Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

    Başkan: Eğitim Dairesi Başkanını,

    Başkanlık: Eğitim Dairesi Başkanlığını

    POMEM: Polis Meslek Eğitim Merkezini,

    POMEM Müdürü: Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürünü,

    POMEM Müdürlüğü: Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünü,

    Öğrenci: Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerini,

    Dönem: Eğitim-öğretim yarı yılını

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Eğitim-Öğretim Esasları

    Uyulacak esaslar

    Madde 5 - POMEM'de yaptırılacak her seviyedeki eğitim-öğretim aşağıda belirtilen esaslara uyularak yürütülür:

    a) Her türlü eğitim faaliyetlerinde ve etkinliklerde öğrencilere mesleki davranış alışkanlıkları kazandırmak esastır.

    b) Eğitim-öğretim faaliyetleri; sınıflarda, laboratuvarlarda, uygun görülen diğer tesislerde, laboratuvar, uygulama çalışmaları, inceleme gezileri, araştırma ve seminer yaptırmak suretiyle uygulanır.

    c) Ders konularında yer almayan ve öğrencilerin öğrenmesinde fayda umulan konularda konferans, seminer, sempozyum, panel ve diğer eğitim etkinlikleri düzenlenir.

    Eğitim-öğretimin şekli

    Madde 6 - POMEM Giriş Yönetmeliğine göre alınacak öğrencilere altı (6) aydan az olmamak üzere mesleki eğitim verilir.

    POMEM'lerde okutulacak dersler ve eğitim öğretim müfredatı, mesleki ihtiyaç ve gelişmelere göre Başkanlık tarafından düzenlenir.

    POMEM'lerde okutulacak derslerden herhangi birinin eğitim-öğretim dönemi içinde kaldırılması halinde, kaldırılan derse ait öğrencilerin sorumluluğu bütün sonuçları ile ortadan kalkar.

    Programlar; sınıf, laboratuvar ve uygulama çalışmaları ile öğrencilere inceleme gezileri yaptırmak suretiyle gerçekleştirilir. Öğretim elemanları her dönem uygulamalı çalışma programı hazırlar. Uygulama çalışmaları, öğretim elemanlarının gözetiminde; sınıf, laboratuvar, ilgili birim, örnek karakol veya özel dershanede yaptırılır ve uygulamalar öğrenciye açıklanır.

    Eğitim-öğretim süresi

    Madde 7 - POMEM'lerde eğitim-öğretim süresi mezun olma esası ile en az altı (6) aydır. Her öğretim süresi iki (2) dönem, her dönem ise en az oniki (12) haftadan oluşur. Eğitim-öğretim Başkanlıkça belirlenecek tarihte başlar. Dönemler arasında bir (1) haftalık sömestr izni verilir. Öğretime başlama tarihinden önce öğrencilere iki (2) hafta süreyle intibak eğitimi yaptırılır. İntibak eğitimi, eğitim öğretim süresi dışında değerlendirilir. Sürenin kısıtlı olması durumunda, intibak eğitimleri yaptırılmaz, doğrudan eğitime başlanır.

    Eğitim-öğretim takvimi

    Madde 8 - POMEM'lerde eğitim öğretim başlama ve bitiş tarihlerini, sınav ve tatil günlerini belirten çalışma takvimi Başkanlık tarafından hazırlanarak, intibak döneminin başlamasından önce POMEM'lere gönderilir.

    Haftalık ve günlük eğitim süresi

    Madde 9 - POMEM'lerde haftada en çok 30 saat ders yapılır. Ders saatleri günlere eşit olarak dağıtılır; ancak, öğrencilerin sportif, sosyal ve kültürel etkinlikleri için Çarşamba günü öğleden sonra ders yapılmaz. Dersler öğleye kadar 4, öğleden sonra 2 saat olarak belirlenir.

    Ders süresi 45 dakika olup, her ders arasında 15 dakika dinlenme verilir.

    Ders saatlerinden ayrı olarak Cuma ve Cumartesi dışındaki günlerde akşamları en az bir ders saati etüt yapılır. Ertesi gün ders yapılmayacak ise etüt yapılmaz.

    Eğitim-öğretime ara verme zamanları

    Madde 10 - 7 nci maddede belirtilen sömestr izninden başka resmi tatillerde eğitim öğretime ara verilir. Ancak, ihtiyaç halinde hafta sonu tatillerinde sınav yapılabilir.

    Bunun dışında, POMEM'de eğitim öğretim yapılmasını önemli ölçüde etkileyecek olağanüstü durumlarda POMEM Müdürlüğünün teklifi ve Başkanın onayı ile eğitim öğretime ara verilebilir. Bu şekilde ara verme, bir haftada üç (3) günü geçerse, ara verilen süre dönem sonuna eklenir. Bu durumda POMEM çalışma takvimi yeniden düzenlenir.

    Devam mecburiyeti

    Madde 11 - Öğrenciler eğitim-öğretime yatılı olarak devam etmek zorundadırlar. Mazeretsiz olarak eğitim-öğretim süresince toplam beş (5) gün ve daha fazla devam etmeyen öğrencinin notlarına bakılmaksızın Genel Müdürlükçe POMEM'le ilişiği kesilir.

    POMEM Müdürlüğünce kabul edilebilir bir mazereti olsa dahi 20 ders günü ve daha fazla derslere devam etmeyen öğrenciler o öğretim süresi için eğitim-öğretim hakkını kaybederler. Ancak, bu durumda olan öğrencilerin; mazeretleri hakkında Öğretim Kurulunun olumlu görüş belirtmesi üzerine, Genel Müdürlükçe açılacak olan bir sonraki POMEM eğitim programına devam etmesine izin verilebilir. Aksi halde POMEM'le ilişikleri kesilir.

    Ancak, bu adaylar müracaat şartlarını taşımaları halinde yeniden POMEM öğrenci adaylığına müracaat edebilirler.

    Öğrenci izinleri

    Madde 12 - Öğrencilere; resmi tatil, sömestr, evci, günü birlik, gece yatısı, hafta sonu ve mazeret izni olmak üzere yedi türlü izin verilir.

    Sömestr ve resmi tatil izinleri hariç, izin isteyen öğrenci sınıf komiserlerine müracaat eder. Uygun ve makul görülen isteği yetkili üst makama arz edilerek, izinli gönderilir veya isteği reddedilir.

    İzinli çıkan öğrenciye iznin türü ve süresini gösteren bir izin belgesi verilir.

    a) Resmî Tatil İzni: Cumartesi, Pazar ve diğer resmî tatillerde gündüz verilen izindir. Görevli veya cezalı olanlar hariç bütün öğrenciler izinli sayılır. Evci olmayan öğrenciler akşam belirlenen saatte POMEM'e dönerler.

    b) Evci İzni: Eşi, ana-baba ve kardeşlerden ya da eşinin ana-babasından veya ikinci dereceden kan hısımlarından herhangi birisinin; POMEM'in bulunduğu yerde ikâmet ettiği POMEM müdürlüğü ve mahalli emniyet teşkilâtı tarafından tespit edilen öğrenciye eğitim ve öğretim yılı boyunca Cuma akşamı ders bitiminden, Pazar günü akşam yoklamasına kadar, diğer resmi tatil günlerinde tatil günü sabahı başlayıp tatilin son günü akşam yoklamasına kadar POMEM'in bulunduğu şehirde gece yatısına kalmak üzere verilen izindir. Bu izin, POMEM'in bulunduğu il merkezi veya ilçe merkezinin ulaşım durumu ve yol güvenliği göz önüne alınarak, POMEM Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek verilir. Evci çıkarılan öğrenciler, resmi tatil gününe rastlayan günlerdeki nöbet hizmetlerini yerine getirirler.

    c) Sömestr İzni: Eğitim-öğretim süresince iki dönem arasında kalan iki haftalık izindir. Öğrenciler bu izinlerini belirtmiş oldukları ikamet adreslerinde geçirebilir. Bu durumda izinde bulunacakları adreslerini POMEM idaresine bildirmeye mecburdurlar.

    d) Günübirlik İzin: Öğrencilere herhangi bir mazeretinden dolayı bütün veya yarım gün olarak verilen izindir. Ancak, bu izin toplamı on (10) ders gününü geçemez. Bu izin mazeret izni olarak değerlendirilir.

    e) Gece Yatısı İzni: Evci olmayan öğrencilere, mazeretlerinden dolayı POMEM Müdürlüğü tarafından uygun görülen hallerde, hafta içi veya sonunda gece dışarıda yatması için ders bitiminden sabah yoklamasına kadar verilen izindir.

    f) Hafta Sonu İzni: Evci olmayan öğrencilere, mazeretlerinden dolayı POMEM Müdürlüğü tarafından uygun görülen hallerde, hafta sonu için iki (2) güne kadar verilen izindir. Bu izinler (d) bendi dışında değerlendirilir.

    g) Mazeret İzni: Öğrencilerin mazeretlerinden dolayı doktor raporuna, idarece kabul edilebilir inandırıcı bir belgeye veya bilgiye dayanarak POMEM Müdürlüğü tarafından eğitim öğretim süresince en fazla yirmi (20) ders gününe kadar verilen izindir. Doktorlar tarafından verilen istirahatların POMEM'in bulunduğu il veya il dışında geçirilebilmesi için POMEM Müdürünün onayı şarttır.

    İzinli çıkacak öğrencilerin kılık ve kıyafetleri sıralı amirleri veya tatil gün ve saatlerinde nöbetçi heyetinden görevlendirilecekler tarafından kontrol edilir; kılık ve kıyafetlerinde kusur görülenlere kusur giderildikten sonra izin verilir.

    Öğrenim sırasında evlilik

    Madde 13 - Öğrenciler, öğrenimleri esnasında evlenme taleplerini POMEM Müdürlüğüne yazılı olarak bildirirler. Öğrencinin evleneceği kişi ile ilgili soruşturmalar POMEM Giriş Yönetmeliğinin "Adaylarda Aranılacak Nitelikler" başlığı altında belirtilen eşle ilgili bent hükümlerine göre POMEM Müdürlüğü tarafından yürütülür. Öğrenci müracaat tarihinden itibaren iki (2) aylık süre dolmadan evlenemez.

    Yapılacak soruşturma sonucuna göre öğrencilerin evlenmelerine POMEM Müdürünün onayı ile izin verilir.

    Okuldan çıkma ve çıkarılma

    Madde 14 - Öğrenciler, eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında POMEM Müdürlüğüne yazılı başvuruları ile POMEM'den ayrılma isteklerini bildirerek ayrılabilirler.

    Ayrıca;

    a) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenimleri sırasında anlaşılanların,

    b) POMEM'deki eğitim-öğretim süresi içinde, POMEM'lerde uygulanan Disiplin Yönetmeliğindeki suçlardan dolayı disiplin notu 60'tan aşağı düşen ve POMEM'le ilişiğinin kesilmesine karar verilenlerin,

    c) Sağlık kurulları tarafından verilecek raporlara dayalı olarak, Genel Müdürlük Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından öğrenci olarak devamına imkan kalmadığı belirlenenlerin,

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur olma niteliğini öğrenimleri sırasında kaybedenlerin,

    Başkanın önerisi ve Genel Müdürün onayı ile POMEM'den ilişikleri kesilir.

    Öğrenci Disiplin Kurulu tarafından verilen ve POMEM'den çıkarma cezasını gerektiren kararlar Başkanın önerisi, Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.

    Bu maddede belirtilen nedenlerden dolayı POMEM'den çıkan veya çıkarılan öğrenciler bir daha POMEM Öğrenci Adaylığı için başvuruda bulunamazlar. POMEM'den çıkma halinde bu durum, çıkma talebinde bulunan kişilere yazılı olarak hatırlatılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

    Sınav esasları

    Madde 15 - Sınavlar aşağıdaki esaslara göre yapılır:

    Sınavlar; ara sınavı, final sınavı, bütünleme, ek bütünleme ve mazeret sınavlarından oluşur.

    Sınavlar, öğretim elemanının ders yükü ve öğrencilerin sayısı da dikkate alınarak yazılı, test, uygulamalı veya sözlü şeklinde yapılabilir. Sınavın ne şekilde yapılacağı önceden bildirilir.

    Sınavlar dersi okutan öğretim elemanları tarafından yapılır ve değerlendirilir. Sağlık, görevlendirme, tayin gibi zorunlu hallerde, sınav ve değerlendirme POMEM Müdürü tarafından aynı veya benzer dersi okutan öğretim elemanına yaptırılır.

    Sınavlara katılmak için, öğrencilerin devamsız duruma düşmemeleri şarttır.

    Öğrenci bir günde en çok iki dersin sınavına tabi tutulabilir. Dinî ve millî bayram günleri dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

    Sınav tarihleri sınavdan en az bir hafta önce öğrencilere ilan edilir.

    POMEM Müdürlüğü, sınavların düzenli bir şekilde yapılması için yeteri kadar personeli gözlemci olarak görevlendirir ve gerekli diğer tedbirleri alır.

    Sınavlarda kopya çekenler, kopyaya teşebbüs edenler veya kopyaya yardım edenler o sınavda sıfır (0) almış sayılırlar. Bunlar hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır.

    Sınavlar, yüz (100) tam not üzerinden değerlendirilir. Kesirli notlar bir üst tam nota dönüştürülür.

    Sınav sonuçları POMEM Müdürlüğüne teslim edilir. Notlar çalışma takviminde belirtilen tarihte toplu olarak ilan edilir.

    Sınav cevap kağıtları POMEM Müdürlüğü tarafından bir (1) yıl süre ile saklanır.

    Ara sınavı ve final sınavları

    Madde 16 - Bir ders için, her dönemde en az bir (1) ara sınavı ile eğitim öğretim süresi sonunda bir (1) final sınavı yapılır. Dönemlik dersler için bir ara sınavı ve dönem sonunda bir (1) final sınavı yapılır.

    Başarı notu ve mezuniyet esasları

    Madde 17 - Başarı notu ara sınav notlarının toplamının ara sınav sayısına bölümünden elde edilen puanın % 40'ı ile final sınavında alınan notun % 60'ı toplanarak elde edilir. Bitirme notu olarak ders geçme notları esastır.

    Herhangi bir dersten başarılı olmak için bu şekilde hesaplanan notun en az altmış (60) olması gerekir. Final sınav notunun ise en az altmış (60) olması gerekir.

    Bütünleme sınavı ve ek bütünleme sınavı

    Madde 18 - 17 nci madde hükümleri gereğince başarısız sayılan öğrenciler için bir (1) bütünleme sınavı, bütünleme sınavı neticesinde de en fazla bir (1) dersten başarısız olanlar için ek bütünleme sınavı açılır.

    Bütünleme sınavında yüz (100) tam not üzerinden yetmiş (70) puan, ek bütünleme sınavında ise yetmişbeş (75) puan alındığı takdirde, öğrencinin final sınavında aldığı nota bakılmaksızın o dersten başarılı sayılır.

    Bütünleme sınavlarında iki (2) ve daha fazla dersten başarısız olan öğrenciler ile ek bütünleme sınavlarında başarısız olan öğrencilerin POMEM'den ilişiği kesilir.

    Mazeret sınavları

    Madde 19 - POMEM Müdürlüğü tarafından kabul edilebilir bir mazereti sebebiyle, ara sınavına, final, bütünleme veya ek bütünleme sınavına giremeyen öğrenciler mazeretlerinin ortadan kalkmasını müteakip mazeret sınavlarına alınırlar.

    Sınava mazeretsiz katılmama veya mazeretin POMEM Müdürlüğünce kabul edilmemesi halinde mazeret sınavı yapılmaz. Bu durumda öğrenci sıfır (0) not almış sayılır.

    Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

    Madde 20 - Sınav sonuçları, POMEM takviminde belirtilen tarihte ilan edilir. Eğitim-öğretim süresince yapılan sınav sonuçları, öğrenci tarafından herhangi bir tebligata gerek kalmaksızın takip edilmek zorundadır.

    Sınav sonuçlarına sadece maddi hata yönünden itirazda bulunulabilir. Bu şekilde yapılacak itirazlar, sınav sonucunun ilan tarihinden itibaren en geç üç (3) gün içinde POMEM Müdürlüğüne yapılır. İçerisinde o dersi veren başka bir öğretim elemanının da bulunduğu bir komisyon tarafından en geç on (10) gün içinde karara bağlanır.

    Sınav kağıtları, sınav döneminin bitiminden itibaren bir yıl süreyle ilgili birimde saklanır ve bu sürenin bitiminde imha edilir.

    Not düzeni

    Madde 21 - Verilen derslerin sınavında;

    100-85 arası not Pekiyi,

    84-70 arası not İyi,

    69-60 arası not Orta,

    59-0 arası not Zayıf

    olarak değerlendirilir.

    Ayrıca diploma başarı puanı da bu not aralığına göre belirlenir.

    Mezuniyet başarı derecesi

    Madde 22 - Ders başarı notları toplamının ders sayısına bölümünün % 80'i ile disiplin notunun % 20'sinin toplamı mezuniyet başarı derecesini gösterir.

    Genel başarı sırası, mezuniyet başarı derecesine göre tespit edilir. Mezuniyet başarı derecesinin eşitliği halinde ise, sırayla disiplin notu ve Başkanlık tarafından tespit edilen derslerin sırasına göre bu derslerdeki başarı notlarının yüksekliği esas alınır.

    POMEM'i derece ile bitiren ve dereceye giremeyen öğrencilerin kadrolara atanmalarında 11/9/1992 tarihli ve 21342 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

    Diploma

    Madde 23 - POMEM'deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Başkanlık tarafından tespit edilerek POMEM Müdürlüğü tarafından tanzim edilen POMEM diploması verilir. Diplomalarda POMEM Müdürü ve Başkanın imzaları bulunur.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İaşe, İbate, Sağlık Giderleri ve Harçlık

    İaşe, ibate, sağlık giderleri ve harçlık

    Madde 24 - POMEM'lerde eğitim-öğretim parasız, yatılı ve üniformalı olup öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır. Ayrıca, öğrencilere Polis Meslek Yüksekokuluna yeni gelen öğrencilere ödenen miktar kadar harçlık ödenir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Mecburi Hizmet ve Yapılan Masrafların Geri Alınması

    Mecburi hizmet ve yapılan masrafların geri alınması

    Madde 25- Sağlık ve ölüm sebepleri hariç 14 üncü madde ve 18 inci maddelerde belirtilen nedenlerden dolayı POMEM'den çıkan veya çıkartılan öğrencilerden, kendilerine o güne kadar Devletçe yapılan masraflar ve ödenen harçlıklar yasal faizleriyle birlikte tahsil edilir.

    2330 sayılı Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamına giren Emniyet Teşkilatı mensubu şehit ve görev malullerinin eş ve çocukları ile görev sebebiyle sakatlanan veya sürekli bir hastalığa yakalanan Emniyet Teşkilatı mensuplarının eş ve çocuklarından masraflarla ilgili herhangi bir ücret talebinde bulunulmaz.

    POMEM'lerde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Genel Müdürlük kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar atanma tarihinden itibaren altı (6) yıl süre ile başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar.

    Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan ve asli memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler mecburi hizmet sürelerinin kalan her yılı için kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını tazminat olarak ödemek zorundadırlar.

    Tazminata esas alınacak giderler

    Madde 26 - Başkanlığa bağlı POMEM'lerde okuyacak öğrenciler için taahhütname ve kefalet senedi düzenlenir.

    POMEM öğrencileri için kefalet ve yüklenme senedine göre alınacak tazminatın belirlenmesinde aşağıda başlıklar altında yapılan harcamalar esas alınır;

    a) İaşe giderleri; öğrencilere yıl içerisinde sabah-öğle-akşam yemekleri için yapılan toplam harcamanın öğrenci sayısına bölümünden elde edilen kısmı,

    b) Giyim-kuşam ve diğer istihkaklar; kılık-kıyafet ve istihkak yönetmelikleri gereğince öğrenciye istihkak olarak verilen tüm malzemelerin toplam bedelinin öğrenci sayısına bölümünden elde edilen kısmı,

    c) Öğrenci harçlıkları; eğitim süresince öğrenciye verilen toplam harçlık miktarı,

    d) Öğrenci taşıma gideri; öğrencilerin yıl içerisinde, hafta sonu ve diğer tüm izinleri ile her türlü sosyal, sportif ve uygulamalı faaliyetleri için yapılan toplam harcamanın ilgili öğrenciye pay olarak düşen kısmı,

    e) Öğrenci ilaç ve tedavi giderleri; öğrencilerin okulda bulunduğu süre içerisinde kendilerine yapılan tüm ilaç ve tedavi bedeli,

    f) Uygulamalı eğitim ve sınav giderleri; atış giderleri, ek ders ve sınav ücretleri toplamının öğrenci sayısına bölünmesi sonucu bulunacak kısmı,

    g) Aydınlatma, su, temizlik ve ısıtma giderleri; tesislerin tüm aydınlatma, su, temizlik ve ısıtma giderlerinin öğrenci ve personel toplam sayısına bölümünden elde edilen kısmı,

    h) Bakım ve onarım giderleri; tesislerde kullanılan tüm malzeme, makine ve teçhizatın bakım ve onarımı ile tesislerin boya-badana giderlerinin öğrenci ve personel toplam sayısına bölümünden elde edilen kısmı.

    Tazminatın hesaplanması

    Madde 27 - Eğitim-öğretim süresi sonunda, genel bütçeden 26 ncı maddede belirtilen harcamaların miktarı bir merkezde toplanır. Yapılan yıllık harcama toplamının bir öğrenciye düşen kısmı hesaplanarak, bu kalemlere ait o yılın harcama miktarı belirlenir ve onay için Başkanlığa sunulur. Onaylanan bu miktar o yıla ait "tazminat miktarı" olarak öğrencilere duyurulur.

    Öğrencinin eğitim kurumundan ayrıldığı tarihe ait tazminat miktarı ise 26 ncı maddede belirtilen kalemlerden yapılan harcamalardan öğrencinin eğitime devam ettiği gün sayısının eğitim süresine oranlanmasıyla kendi payına düşen miktar hesaplanarak bulunur.

    Taahhütname ve kefalet senedi miktarının belirlenmesi

    Madde 28 - Başkanlıkça mecburi hizmet süresi göz önünde bulundurularak belirlenen tazminat miktarı üzerinden hazırlanan taahhütname ve kefalet senedi, POMEM'lere alınacak öğrenci, velisi ve kefillerince imzalanıp notere tasdik ettirilir.

    Tahakkuk öncesi işlemler

    Madde 29 - Öğrencinin ilişiğinin kesilmesi ve tazminat hesabının yapılması ile ilgili Genel Müdür onayının ardından tazminat hesabı yapılarak, tahakkuk ettirilmek amacıyla Saymanlığa bildirilmek üzere İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilir.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Danışman

    Madde 30 - Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak üzere öğretim yılı başında, POMEM Müdürlüğü tarafından öğretim elemanları arasından danışmanlar görevlendirilebilir.

    Öğretim elemanlarının izinleri

    Madde 31 - Öğretim elemanları POMEM çalışma takviminde belirlenen sömestr tatillerinde izinli sayılırlar. Ancak, POMEM Müdürü tatil günlerinde dahi ihtiyaç duyacağı öğretim elemanlarını çağırarak görev verebilir. Çeşitli araştırma, inceleme ve çalıştırmalar yaptırabilir.

    Uygulamalı mesleki eğitim

    Madde 32 - POMEM'den mezun olarak kadrolara atamaları yapılan aday memurlara görmüş oldukları eğitimlerin uygulamalarını, yapılan işlemleri öğrenmelerini ve memurluk vasıflarını kazanmalarını sağlamak amacıyla eğitim şube müdürlerinin gözetiminde ve hazırlanacak bir plan dahilinde en az iki hafta süreyle Uygulamalı Mesleki Eğitim yaptırılır.

    Aday memurlara, gözlemci durumunda olduklarından fiili görev verilmez. Ancak disipline riayeti, görev kavrama ve anlama, halkla ilişkiler ve öğrendiklerinin mesleğe yansıtılması bakımından il emniyet müdürlüğünde emirlerinde görevlendirildikleri amirleri tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları sonraki eğitimlerde göz önünde bulundurulmak amacıyla Başkanlığa gönderilir.

    Sosyal faaliyetler

    Madde 33 - Öğrencilerin bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla POMEM Müdürlüğünün bulunduğu il sınırları içerisinde POMEM Müdüründen, il sınırları dışında Başkandan izin alınmak suretiyle POMEM dışı çeşitli kültür ve gezi faaliyetleri düzenlenebilir.

    Yürürlük

    Madde 34 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 35 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar