TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 16/06/2005

    Resmi Gazete Sayısı :25847

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda görevli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda Başkan ve Başkan Yardımcısı dışında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Kurum: Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu,

    Başkan: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanını,

    Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

    Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde; Kurumda çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

    Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

    Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

    Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

    Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Daire Başkanı, Merkez Müdürü,

    2) Merkez Müdür Yardımcısı, Bölüm Başkanı,

    3) Şube Müdürü,

    4) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi.

    b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

    Hukuk Müşaviri.

    c) (Değişik bend: 10/05/2007- 26518 S.R.G Yön/1.md.) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

       Eğitim Uzmanı

    d) İdari Hizmetler Grubu;

    1) Ayniyat Saymanı,

    2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Veznedar, Ambar Memuru, Daktilograf, Şoför, Programcı Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

    e) Savunma Hizmetleri Grubu;

    Sivil Savunma Uzmanı.

    f) Destek Hizmetleri Grubu;

    Teknisyen Yardımcısı, Sağlık Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Kaloriferci, Hizmetli, Dağıtıcı.

    g) Sağlık Hizmetleri Grubu;

    Uzman.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

    Avukat, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Şehir Bölge Plancısı, Matematikçi, Kimyager, İstatistikçi, Fizikçi, Daire Tabibi, Diş Tabibi, Biyolog, Kütüphaneci, Programcı, Tekniker, Teknisyen, Veteriner Hekim, Sağlık Teknisyeni, Astronom, Sağlık Teknikeri, Hemşire.

    Görevde yükselme

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

    a) En az 2 yılının Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda geçmiş olması kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak, bu Yönetmelikte atanılacak kadro için belirlenen eğitim ve disiplin şartlarını taşımak,

    b) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan az olmamak,

    c) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılacak yazılı sınavda başarılı olmak

    gerekir.

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 7 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bendinde sayılan unvanlar hariç görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ders konularından en az 30 ve (g) bendinde belirtilen ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek olan görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Ancak, zorunlu hallerde en fazla 10 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

    Duyuru

    Madde 8 - Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı eğitim tarihinden en az bir ay önce, görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az onbeş gün önce Başkanlıkça duyurulur.

    Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 9 - Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla Personel Şubesi Müdürlüğüne iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Şubesi Müdürlüğü tarafından incelenir.

    Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının (Değişik ibare: 10/05/2007- 26518 S.R.G Yön/2.md.) üç katını geçemez. (Değişik ibare: 10/05/2007- 26518 S.R.G Yön/2.md.) Üç katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının (Değişik ibare: 10/05/2007- 26518 S.R.G Yön/2.md.) üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının (Değişik ibare: 10/05/2007- 26518 S.R.G Yön/2.md.) üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

    Puanların eşit olması durumunda hizmet süresi fazla olan, son sicil notu yüksek olan tercih edilir.

    Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Görevde yükselme eğitim programları, Kurum tarafından düzenlenir. Ancak, Devlet Personel Başkanlığının uygun görmesi durumunda başka bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programı da düzenlenebilir.

    Görevde yükselme eğitimine katılanların bu eğitime devamı zorunludur.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 10 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    e) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

    f) Halkla ilişkiler, mesleki etik ilkeleri ve davranış kuralları,

    g) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolara ait görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular.

    Düzenlenecek eğitim programlarında (g) bendinde belirtilenlere ilişkin eğitim ağırlığı yüzde altmışın altında olmamalıdır.

    Görevde yükselme eğitimi ve sınavına ilişkin sekreterya hizmetleri Personel Şubesi Müdürlüğü tarafından yürütülür.

    Görevde yükselme sınavı

    Madde 11 - Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

    Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için birinci fıkrada adı geçen kurumlardan birisine başvurulur.

    Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 12 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

    Sınav kurulu

    Madde 13 - Sınav kurulu, Başkanın veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı başkanlığında, Araştırma Geliştirme ve Koordinasyon Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Hukuk Müşaviri ve Personel Şubesi Müdürü olmak üzere bir başkan ve dört üyeden oluşur. Ayrıca aynı usulle yedek üye seçilir. Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

    Sınav kurulunun başkan ve üyeleri eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme eğitim ve sınavlarında görev alamazlar.

    Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 14 - Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,

    b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

    c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

    d) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

    e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

    f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

    Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

    Madde 15 - Sınav sonrası en yüksek puandan başlamak üzere başarı listesi düzenlenir. Başarı notunun aynı olması halinde EK-1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak, atama yapılacak personel tespit edilir. Puanların eşit olması durumunda hizmet süresi fazla olan son sicil notu yüksek olan tercih edilir.

    Sınav sonuçları, Başkanlığa intikalinden itibaren en geç onbeş gün içinde ilan edilir ve birim amirleri aracılığıyla ilgililere yazılı olarak bildirilir.

    Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

    Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

    Madde 16 - Yazılı sınav deprem, sel ve benzeri doğal afetler veya soruların sınav öncesi çalındığının tespiti hallerinde ertelenebilir.

    Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

    Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, bu durum bir tutanakla saptanarak ilgilinin sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır.

    Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları nedeniyle sınavları geçersiz sayılanlar beş yıl süre ile görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavına alınmazlar.

    Yazılı sınava her ne sebeple olursa olsun katılmayanlar haklarını kaybetmiş sayılırlar.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 17 - Sınavlara katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

    İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere tebliğinden itibaren 3 gün içinde bir dilekçe ile Sınav Kuruluna yapılır.

    Sınav Kurulları, sınav sonuçlarına ilişkin itirazları sınavı yapan kurumla da görüşerek en geç 30 gün içinde sonuçlandırır ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

    İtiraz üzerine sınav kurullarınca verilecek kararlar kesindir.

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 18 - Sınavı kazananların atanmaları, duyuruda belirtilen boş kadro sayısı dikkate alınarak, başarı listesindeki sıraya göre en geç üç ay içinde yapılır.

    Ancak, bu maddenin birinci fıkrasına göre yapılan atamalar tamamlandıktan sonra kadroların doldurulamaması veya emeklilik, nakil ve benzeri nedenlerle sonradan ilan edilen kadrolarda boşalmaların olması halinde, ilgililerin istekleri ve atamaya yetkili merciin uygun görmesi şartıyla boş bulunan kadro unvanına görevde yükselme sınavını kazanarak atamayı bekleyen adaylar arasından, puan sıralamasına göre atama yapılabilir.

    Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar olan dönemde atama şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

    Görevde yükselme sınavını kazanan adaylardan, atama aşamasında görevden uzaklaştırılmış olanlar, haklarında herhangi bir disiplin soruşturması devam edenler ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre ön inceleme veya hazırlık soruşturması altında bulunanlar, bu uzaklaştırmanın, disiplin soruşturmasının, ön incelemenin veya hazırlık soruşturmasının atanmalarına engel teşkil etmeyecek şekilde sonuçlanmasına kadar atanamazlar.

    Görevde yükselme sınavında başarılı olan adaylar, sınava girdikleri unvana atanarak göreve başlamadıkça, bu unvana denk sayılan diğer unvanlı görevlere atanamazlar.

    Bir göreve vekaleten atanan personel, gerekli nitelikleri taşımış olsa da, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan vekalet edilen unvana asaleten atanamazlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görev Gruplarına Göre Atanma Şartları

    Atanma şartları

    Madde 19 - (Değişik madde: 10/05/2007- 26518 S.R.G Yön/3.md.)

    Görevde yükselmeye tabi kadrolara atanma şartları görev grupları itibarıyla aşağıda gösterilmiştir.

       a) Yönetim Hizmetleri Grubu:   

       1) İdari ve Mali İşler Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

       657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (A) ve (B) bentlerinde öngörülen koşullara sahip olmak,

       657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak,

       Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak,

       En az dört yıllık eğitim veren ilgili fakülte mezunu olmak ve Kurumda en az 2 yıl Şube Müdürü veya APK uzmanı olarak çalışmış olmak,

       2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanununun 8 inci maddesinde yer alan İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri kapsamındaki konularda en az 10 yıl çalışmış olmak ve Kurum dışından atanacaklar da ise en az 10 yıl Kamu hizmetinde bulunmuş ve en az üç yıl Şube Müdürü veya APK uzmanı olarak çalışmış olmak.

       2) Teknik Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

       657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (A) ve (B) bentlerinde öngörülen koşullara sahip olmak,

       657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak,

       Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak,

       Mühendislik veya temel bilimlerde en az dört yıllık fakülte eğitimine sahip olmak,

       2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanununun 8 inci maddesinde yer alan Nükleer Güvenlik Dairesi Başkanlığı, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı, Teknoloji Dairesi Başkanlığı ve Araştırma-Geliştirme Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri kapsamındaki konularda en az 10 yıl deneyime sahip olmak,

       İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin herhangi birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 70 veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarından bunlara muadil puan almış olmak veya bu dillerden biriyle yabancı ülkelerde en az bir yıl çalışmış veya eğitim almış olmak.

       3) Merkez Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

       657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (A) ve (B) bentlerinde öngörülen koşullara sahip olmak,

       657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak,

       Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak,

       Mühendislik veya temel bilimlerde en az dört yıllık fakülte eğitimine ilaveten Merkezin görevleri kapsamına giren faaliyetler ile ilgili bir konuda tercihen Doktora derecesine sahip olmak ve Kurumda en az 10 yıllık deneyimi bulunmak, Kurum dışından atanacakların Merkezin görevleri kapsamına giren konularda en az 10 yıl çalışmış olmak,

       İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin herhangi birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 70 veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarından bunlara muadil puan almış olmak veya bu dillerden biriyle yabancı ülkelerde en az bir yıl çalışmış veya eğitim almış olmak.

       4) Merkez Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

       657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (A) ve (B) bentlerinde öngörülen koşullara sahip olmak,

       657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre ceza almamış olmak,

       Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak,

       Merkezin görevleri kapsamına giren konularla ilgili mühendislik veya temel bilimlerde en az dört yıllık fakülte eğitimine ilaveten Merkezin görevleri kapsamına giren faaliyetler ile ilgili bir konuda tercihen Yüksek Lisans derecesine sahip olmak ve İdari işlere bakacak Müdür Yardımcısı için Sosyal ve İdari Bilimlerde dört yıllık fakülte eğitimi mezunu olmak tercih sebebidir,

       2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanununun 9 uncu maddesine göre kurulan Merkezin görevleri kapsamındaki konularda en az 10 yıl deneyime sahip olmak,

       Teknik işlere bakacak Müdür Yardımcıları için İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin herhangi birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 70 veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarından bunlara muadil puan almış olmak veya bu dillerden biriyle yabancı ülkelerde en az bir yıl çalışmış veya eğitim almış olmak.

       5) Bölüm Başkanı kadrosuna Atanabilmek için;

       657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (A) ve (B) bentlerinde öngörülen koşullara sahip olmak,

       Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak,

       Mühendislik ve Temel Bilimlerde en az 4 yıllık fakülte eğitimine sahip olmak,

       Tercihen Lisans üstü derecesine sahip olmak,

       2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanununun 9 uncu maddesine göre kurulan Merkezin görevleri kapsamındaki konularda en az 10 yıl deneyime sahip olmak,

       İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin herhangi birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 70 veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarından bunlara muadil puan almış olmak veya bu dillerden biriyle yabancı ülkelerde en az bir yıl çalışmış veya eğitim almış olmak.

       6) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

       657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (A) ve (B) bentlerinde öngörülen koşullara sahip olmak,

       Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak,

       APK Uzmanı, şef, kütüphaneci veya programcı görevinde en az iki yıl bulunmuş olmak,

       Atandığı dairenin kapsamına giren konularla ilgili en az dört yıllık fakülte mezunu olmak,

       Sınav tarihi itibariyle 3 yılı Kurumda olmak üzere en az 10 yıl hizmet süresi bulunmak,

       Teknik konuda çalışacak Şube Müdürü için 3 üncü paragraf dışındaki paragraflarda öngörülen koşullara ek olarak İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin herhangi birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 70 veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarından bunlara muadil puan almış olmak veya bu dillerden biriyle yabancı ülkelerde en az bir yıl çalışmış veya eğitim almış olmak,

       Tercihen Lisans üstü derecesine sahip olmak,

       Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

       7) Şef Kadrosuna atanabilmek için;

       657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (A) ve (B) bentlerinde öngörülen koşullara sahip olmak,

       Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak,

       En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

       Sınav tarihi itibariyle en az 3 yılını Kurumda geçirmiş olmak kaydıyla en az 8 yıl hizmet süresi bulunmak,

       Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

       8) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrolarına atanabilmek için;

       En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

       Sınav tarihi itibariyle en az 3 yılını Kurumda geçirmiş olmak kaydıyla en az 8 yıl hizmet süresi bulunmak,

       Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak,

       Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

       b) Hukuk Hizmetleri Grubu:

       1) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

       657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (A) ve (B) bentlerinde öngörülen koşullara sahip olmak,

       Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak,

       Hukuk fakültesi mezunu olmak,

       3 yıl fiilen Kurumda çalışmış olmak,

       Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

       c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu:

       1) Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

       657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (A) ve (B) bentlerinde öngörülen koşullara sahip olmak,

       Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak,

       En az dört yıllık fen-edebiyat veya eğitim fakültelerinden birinden mezun olmak,

       Sınav tarihi itibariyle Kurumda en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

       İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin herhangi birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 70 veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarından bunlara muadil puan almış olmak veya bu dillerden biriyle yabancı ülkelerde en az bir yıl çalışmış veya eğitim almış olmak.

       Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

       d) İdari Hizmetler Grubu:

       1) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

       657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (A) ve (B) bentlerinde öngörülen koşullara sahip olmak,

       Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak,

       En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

       Sınav tarihi itibariyle en az 3 yılını Kurumda geçirmiş olmak kaydıyla en az 8 yıl hizmet süresi bulunmak,

       Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

       2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Programcı Yardımcısı, Daktilograf, Memur, Ambar Memuru, Veznedar kadrolarına atanabilmek için;

       En az Lise ve dengi okul mezunu olmak,

       Sınav tarihi itibariyle kurumda en az 5 yıl hizmet süresi bulunmak,

       Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak,

       Daktilograf kadrosuna atanabilmek için daktilograf sertifikasına sahip olmak,

       Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak,

       Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

       3) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

       En az Lise ve dengi okul mezunu olmak,

       Sınav tarihi itibariyle en az 5 yıl hizmet süresi bulunmak,

       Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak,

       En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

       Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

       4) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına atanabilmek için:

       En az Lise ve dengi okul mezunu olmak,

       Sınav tarihi itibariyle Kurumda en az 2 yıl hizmet süresi bulunmak,

       Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak,

       Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

       e) Sağlık Hizmetleri Grubu;

       Uzman Kadrosuna atanabilmek için:

       657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (A) ve (B) bentlerinde öngörülen koşullara sahip olmak,

       Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak,

       Veterinerlik, Eczacılık, Tıp Fakültesi veya Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü mezunu olmak,

       Sınav tarihi itibariyle en az 2 yıl hizmet süresi bulunmak,

       Konusunda bilim uzmanlığı belgesine sahip olmak,

       İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin herhangi birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 70 veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarından bunlara muadil puan almış olmak veya bu dillerden biriyle yabancı ülkelerde en az bir yıl çalışmış veya eğitim almış olmak.

       Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    Unvan Değişikliği

    Madde 20 - Unvan değişikliğine ilişkin atama esasları aşağıda belirtilmiştir.

    a) Avukat, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Şehir Bölge Plancısı, Matematikçi, Kimyager, Fizikçi, İstatistikçi, Astronom, Biyolog, Kütüphaneci, Daire Tabibi, Diş Tabibi, Veteriner Hekim kadrolarına atanabilmek için;

    1) Katılacağı unvan değişikliği sınavına ait kadronun öğrenim niteliğini taşımak,

    2) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak,

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

    2) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak,

    3) En az 2 programlama dilini bilmek,

    4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    c) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

    2) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak,

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    d) Tekniker ve Sağlık Teknikeri kadrosuna atanabilmek için;

    1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak,

    2) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak,

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    e) Teknisyen ve Sağlık Teknisyeni kadrosuna atanabilmek için;

    1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

    2) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak,

    3)   Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arasında geçişler

    Madde 21 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri hariç olmak üzere, görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

    a) Aynı ana görev grubunun alt görev gruplarının kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanabilir.

    b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    Naklen atamalar

    Madde 22 - (Değişik madde: 10/05/2007- 26518 S.R.G Yön/3.md.)

    Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar ve unvan değişikliğine tabi kadrolardan sayılan unvanları elde etmiş olanlardan aynı unvanla veya istekleri halinde hiyerarşik kademe bakımından unvan değişikliğine tabi kadrolar hariç, daha alt bir göreve genel hükümlere göre, kurumlar arası naklen atama yapılabilir.

    Açıktan atamalar

    Madde 23 - Daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışıp da çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların, yeniden memuriyete dönmelerinde bu Yönetmelikteki şartları taşımaları kaydıyla daha önceki unvanlarına veya daha alt gruptaki unvanlara açıktan atamaları yapılabilir.

    Ancak, Devlet Memurluğuna ilk defa açıktan atanacak personel için bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 24 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Kazanılmış haklar

    Madde 25 - Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 26 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 27 - 30/5/2000 tarihli ve 24064 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 28 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 29 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

    Html

    Mevzuat Kanunlar