TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 08/07/2005

    Resmi Gazete Saysı : 25869

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri hariç, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Kurum: Türkiye İş Kurumunu,

    Genel Müdürlük: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünü,

    Birim Amiri: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten veya uygulayan merkez ve taşra birimlerinde emir verme yetkisine sahip en üst düzeydeki birim yöneticisini,

    Hizmet grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    Kadro unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci Maddesinde sayılan hizmet grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

    Hizmet süresi: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci Maddesi çerçevesinde; Kurumda çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

    Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından görevde yükselme suretiyle yapılacak atamaları,

    Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

    Unvan değişikliği sınavı: Unvan değişikliğine tabi kadrolar için eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak yazılı sınavı

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları

    Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanları aşağıda belirtilmiştir.

    Görevde yükselmeye tabi kadrolar :

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Daire Başkanı,

    2) İl Müdürü,

    3) İl Müdür Yardımcısı,

    4) Şube Müdürü,

    5) Şef,

    b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

    Hukuk Müşaviri,

    c) Araştırma-Planlama Hizmetleri Grubu;

    Eğitim Uzmanı, Araştırmacı,

    d) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

    Çözümleyici,

    e) İdari Hizmetler Grubu;

    1) Ayniyat Saymanı, Muhasebeci,

    2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Dava Takip Memuru, Satın Alma Memuru, Veznedar, Tahsildar, Santral Memuru, Fotoğrafçı, Şoför,

    f) Destek Hizmetleri Grubu;

    Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Dağıtıcı, Kaloriferci, Hizmetli, Bekçi.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolar :

    Avukat, Mühendis, İstatistikçi, Matematikçi, Aktüer, Tekniker, Teknisyen, Programcı, Daire Tabibi, Diş Tabibi, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, Hemşire, Mütercim.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 5 inci Maddesinde sayılan görev unvanlarına görevde yükselme mahiyetinde yapılacak atamalarda;

    a) Atama yapılacak boş kadronun bulunması,

    b) Görevde yükselme eğitimine katılacak personelin, kurumda en az iki yıl çalışmış olması,

    c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinin (C) ve/veya (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olması,

    d) Son sicil notu olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının en az yetmiş (70) puan olması

    şartları aranır.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 7 - Bu Maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu:

    1) Daire Başkanı unvanlı kadroya atanabilmek için;

    Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Uzmanı veya Şube Müdürü unvanlı kadrolarda görev yapmış olmak,

    En az on (10) yıl hizmeti bulunmak ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci Maddesinin (A) ve (B) bentlerindeki koşulları taşımak.

    2) İl Müdürü unvanlı kadroya atanabilmek için;

    Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    İl Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Uzmanı veya Şube Müdürü unvanlı kadrolarda görev yapmış olmak,

    En az on (10) yıl hizmeti bulunmak ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci Maddesinin (A) ve (B) bentlerindeki koşulları taşımak.

    3) İl Müdür Yardımcısı unvanlı kadroya atanabilmek için;

    Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Uzmanı, Şube Müdürü, Avukat, Eğitim Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Muhasebeci, Mühendis ve Şef unvanlı kadrolarda görev yapmış olmak,

    Araştırma Planlama ve Koordinasyon Uzmanı ve Şube Müdürü unvanlı kadrolarda görev yapan veya yapmış olanların on (10) yıl hizmeti bulunmak,

    Avukat, Eğitim Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Muhasebeci, Mühendis ve Şef unvanlı kadrolarda görev yapanların veya yapmış olanların kurumda ayrı ayrı veya toplam sekiz (8) yıl bu görevlerde bulunmak ve onbeş (15) yıl hizmeti bulunmak,

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci Maddesinin (A) ve (B) bentlerindeki koşulları taşımak.

    4) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

    Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    Sınav tarihi itibariyle Eğitim Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Muhasebeci, Ayniyat Saymanı, Şef, Mühendis, Matematikçi, İstatistikçi, Tekniker, Daire Tabibi, Diş Tabibi, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, Aktüer, Programcı, Çözümleyici ve Mütercim unvanlı kadrolarda ayrı ayrı veya toplam en az iki (2) yıl görev yapmış olmak kaydıyla, on (10) yıl hizmeti bulunmak,

    Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    5) Şef kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

    En az iki yıllık yüksek yüksekokul mezunu olmak,

    Sınav tarihi itibariyle Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Dava Takip Memuru, Satın Alma Memuru, Veznedar, Tahsildar, Santral Memuru, Teknisyen, Hemşire ve Fotoğrafçı unvanlı kadrolarda ayrı ayrı veya toplam en az iki (2) yıl görev yapmış olmak kaydıyla, yüksekokul mezunları için dört (4) yıl, orta öğrenim mezunları için sekiz (8) yıl hizmeti bulunmak,

    Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    b) Hukuk Hizmetleri Grubu:

    1) Hukuk Müşaviri unvanlı kadroya atanabilmek için;

    Hukuk Fakültesi mezunu almak,

    Kurumda en az beş (5) yıl görev yapmış olmak,

    En az on (10) yıl hizmet süresi bulunmak ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci Maddesinin (A) ve (B) bentlerindeki koşulları taşımak,

    Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    c) Araştırma-Planlama Hizmetleri Grubu:

    1) Eğitim Uzmanı ve Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;

    Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    Sınav tarihi itibariyle Kurumda Şef, Aktüer, Muhasebeci, Çözümleyici, Programcı, Çocuk Gelişimci, Tekniker, Ayniyat Saymanı ve Mütercim unvanlı kadrolarda ayrı ayrı veya toplam en az iki (2) yıl görev yapmış olmak kaydıyla, sekiz (8) yıl hizmeti bulunmak,

    Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    d) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu:

    Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

    Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    En az iki işletim sisteminin uygulamasını ve en az bir programlama dilini bildiğine dair sertifikaya sahip olmak,

    Sınav tarihi itibariyle iki (2) yılı programcı unvanında olmak üzere en az beş (5) yıl hizmeti bulunmak,

    Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    e) İdari Hizmetler Grubu:

    1) Ayniyat Saymanı ve Muhasebeci kadrosuna atanabilmek için;

    En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    Sınav tarihi itibariyle Şef, Teknisyen, Hemşire, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Dava Takip Memuru, Satın Alma Memuru, Veznedar, Tahsildar, Santral Memuru ve Fotoğrafçı unvanlı kadrolarda ayrı ayrı veya toplam en az iki (2) yıl görev yapmış olmak kaydıyla, dört (4) yıl hizmeti bulunmak,

    Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    2) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

    Lise veya dengi okul mezunu olmak,

    Bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak,

    Sınav tarihi itibariyle en az beş (5) yıl hizmet süresi bulunmak,

    Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    3) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Dava Takip Memuru, Satın Alma Memuru, Veznedar, Tahsildar, Santral Memuru ve Fotoğrafçı kadrosuna atanabilmek için;

    Lise veya dengi okul mezunu olmak,

    Sınav tarihi itibariyle yardımcı hizmetler grubunda görevli personelin en az beş (5) yıl hizmet süresi bulunmak,

    Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    4) Şoför kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

    Lise veya dengi okul mezunu olmak,

    Sınav tarihi itibariyle en az üç (3) yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

    Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak genel şartlar

    Madde 8 - Bu Yönetmeliğin 5 inci Maddesinde sayılan unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda;

    a) Atama yapılacak boş kadronun bulunması,

    b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinin (C) ve/veya (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olması,

    c) Son sicil notu olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının en az yetmiş (70) puan olması

    şartları aranır.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

    Madde 9 - Bu Maddede belirtilen kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

    a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

    1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

    2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    b) Mühendis, İstatistikçi, Matematikçi, Tekniker, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi ve Hemşire kadrolarına atanabilmek için;

    1) Öğrenim durumu itibariyle atanacağı unvanı ihraz etmiş olmak,

    2)Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    c) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

    1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    d) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden mezun olmak veya fakülte veya dört yıllık yüksekokullardan mezun olanlardan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavında en az (B) düzeyinde başarılı bulunmak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    e) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

    2) En az iki programlama dilini bilmek,

    3)Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    f) Aktüer kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların aktüerya, istatistik veya matematik bölümünden mezun olmak.

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 10 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlar ile unvan değişikliğine tabi kadrolar hariç, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 14 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az otuz (30) ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az kırkbeş (45) saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş (75) saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, zorunlu hallerde en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

    Duyuru

    Madde 11 - Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, sayısı, birimi ve derecesi, eğitim tarihinden en az bir ay önce personele duyurulur.

    Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az on beş (15) gün önce duyurulur.

    Başvuru

    Madde 12 - Görevde yükselme eğitimi veya unvan değişikliği sınav başvuruları, duyuruda belirtilen kadro unvanlarından sadece birisi tercih edilerek, dilekçe ile birimlere yapılır.

    Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla bir hafta içinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından incelenerek uygun görülenlerin listesi belirlenir, birimlere gönderilir.

    Görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 13 - Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. İki katından az istekli bulunması halinde, durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının iki katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmeliğin EK-1'indeki Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının iki katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

    Puanların eşit olması halinde hizmet süresi fazla, son sicil notu yüksek olan tercih edilir.

    Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Görevde yükselme eğitimine, görevden uzaklaştırılanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur statüsünde olmayanlar ve Kurumda çalışmakla birlikte kadrosu Kurumda bulunmayanlar başvuramaz ve katılamazlar.

    Görevde yükselme eğitimi, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının koordinatörlüğünde diğer daire başkanlıkları ile işbirliği yapılarak yürütülür.

    Görevde yükselme eğitimi konuları

    Madde 14 - Görevde yükselme eğitimi aşağıda belirtilen konuları kapsar:

    a) T.C. Anayasası,

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

    g) Atama yapılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular ve kurum mevzuatı.

    Görevde yükselme eğitim programlarında, bu Maddenin (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın (% 60) altında olamaz.

    Görevde yükselme sınavı

    Madde 15 - Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına girmeye hak kazanırlar. Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Genel Müdürlük tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılır.

    Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için Kurum tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine başvurulur.

    Bu sınavda yüz (100) üzerinden yetmiş (70) ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 16 - Bu Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır. Bu sınavlara katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

    Bu sınava, görevden uzaklaştırılanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur statüsünde olmayanlar ve Kurumda çalışmakla birlikte kadrosu Kurumda bulunmayanlar başvuramaz ve katılamazlar.

    Sınav kurulu

    Madde 17 - Sınav Kurulu sınava ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, Hukuk Müşaviri, Genel Müdür tarafından belirlenecek bir Daire Başkanı ve bir Başmüfettiş olmak üzere toplam beş (5) kişiden oluşur. Ayrıca aynı usulle yedek üyeler belirlenir. Kurul, üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Çekimser oy kullanılamaz.

    Sınav Kurulu başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının görevde yükselme eğitimi ve sınavı, unvan değişikliği sınavında görev alamaz.

    Sınav Kurulunun sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

    Sınav kurulunun görev ve yetkileri

    Madde 18 - Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Bu Yönetmeliğin 14 üncü Maddesinin (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin sınavda sorulacak soruların bilgi kaynağını hazırlayarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarına teslim etmek,

    b) Sınavın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

    c) Sınavla ilgili tutanakları düzenleyip imzalamak,

    d) Sınav sonuçlarını ilan ve ilgililere tebliğ etmek,

    e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

    f) Sınavlarla ilgili diğer işleri yürütmek ve sonuçlandırmak.

    Sınavların ertelenmesi, geçersiz sayılması

    Madde 19 - Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

    Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespiti halinde veya deprem, sel ve benzeri doğal afetler nedeniyle sınavlar ertelenebilir.

    Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

    Madde 20 - Sınav sonuçları, sınavı yapan kurum tarafından sonuçların Genel Müdürlüğe bildirilmesinden itibaren en geç onbeş (15) gün içerisinde Sınav Kurulunca ilan edilir ve sınava katılan personel ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yazıyla bildirilir.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 21 - Sınava katılanlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren on (10) gün içinde, yazılı olarak Sınav Kuruluna itiraz edebilirler. İtirazlar on (10) gün içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen karar kesindir.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 22 - Sınavda başarılı olanların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, başarısız olanların sınavla ilgili belgeleri ise, en az bir (1) yıl veya aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığında saklanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Atamaya İlişkin Esaslar

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 23 - Yapılan sınav sonucunda başarılı olanlar münhal görev yerleri için yapılacak ilan çerçevesinde tercih ettikleri görev yerleri arasından başarı puan sırasına göre üç (3) ay içerisinde atanır. Başarı notlarının aynı olması halinde bu Yönetmeliğin EK-1'indeki Değerlendirme Formuna göre puanı yüksek olana öncelik tanınır. Puanların eşitliği halinde ise hizmet süresi fazla, son sicil notu yüksek olan tercih edilir.

    Tercih ettikleri görev yerine ataması yapılamayanlar, aynı veya benzer görevler için düzenlenecek görevde yükselme eğitimi başlayıncaya kadar Genel Müdürlükçe uygun görülen ve münhal bulunan görev yerlerine atanırlar.

    Sınavlarda başarılı olanlardan sınavda aranan şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olanların atama onayı iptal edilir.

    Göreve başlamayanlar

    Madde 24 - Ataması yapılanlardan belgeye dayalı geçerli mazereti olmadan süresi içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir ve bu sınavla ilgili hakları son bulur.

    Hizmet grupları arasında ve aynı gruplar arasında geçişler

    Madde 25 - Bu Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlar hariç olmak üzere, hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

    a) Hizmet gruplarındaki alt bentlerde yer alan unvanların kendi içerisindeki geçişleri, atanılacak kadro unvanı için aranan şartları taşımak kaydıyla görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi olmaksızın yapılır.

    b) Hizmet grupları arasındaki unvanlara geçişlerde ve aynı hizmet grubu içerisinde üst unvanlara geçişlerde görevde yükselme eğitimi ve sınavı şartı aranır.

    c) Kendi isteğiyle bir alt hizmet grubunda yer alan görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    d) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ile bu unvanlar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    Naklen atamalar

    Madde 26 - Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin;

    a) Daire Başkanı, İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı unvanlarına naklen atanabilmeleri için en az müdür unvanlı kadroda görev yapmış olmaları ve bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını taşımaları gerekir.

    b) Bu Yönetmelikte belirlenen diğer unvanlı kadrolara naklen atanabilmek için ise, aynı unvana veya görevde yükselme niteliği taşımayan aynı hizmet grubundaki diğer unvanlara veya daha alt hizmet gruplarındaki unvanlara, atanacağı kadro unvanının bu Yönetmelikte belirlenen atanma koşullarını taşımak gerekir.

    Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atamalar

    Madde 27 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci Maddesi uyarınca özelleştirilen kuruluşlardan ilk defa naklen yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Kazanılmış haklar

    Madde 28 - Bu Yönetmelikte belirtilen unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

    15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yayımı tarihinde görevde bulunanlardan iki ve üç yıllık yükseköğretim görenler diğer koşullara sahip oldukları takdirde 5 inci Maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi hariç dört yıllık yükseköğretim görmüş kabul edilirler.

    Yukarıda adı geçen Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Kurumda görevde bulunan personel bakımından Şef ve Muhasebeci kadrolarına atanabilmek için; bu Yönetmelikte öngörülen öğrenim düzeyinin bir alt öğrenim düzeyi belirlenebilir.

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 29 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 30 - 17/4/2001 tarihli ve 24376 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Görevde Yükselme ve Atanma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 31 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

    Yürütme

    Madde 32 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    Ekler "html" formatında düzenlenmiştir

    Mevzuat Kanunlar