KİMLİK PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

    Kimlik Paylaşımı Sistemi Uygulama Yönetmeliği

    İçişleri Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 10/07/2005

    Resmi Gazete Saysı : 25871

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Kimlik Paylaşımı Sistemi veri tabanındaki bilgilerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kurumlarca elektronik ortamda paylaşılmasını düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, MERNİS veri tabanında yer alan bilgilerin oluşturulacak Kimlik Paylaşımı Sistemi veri tabanı üzerinden kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kurumların paylaşımına açılması ve bu sistem üzerinden verilebilecek hizmetlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 5/5/1972 tarihli ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun 14, 61 ve Ek 6 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

    Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,

    MERNİS: Merkezi Nüfus İdaresi Sistemini,

    MERNİS Veri Tabanı: Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde tutulan bilgilerin bulunduğu veri tabanını,

    Sistem: Kimlik Paylaşımı Sistemini,

    Sistem Veri Tabanı: Kimlik Paylaşımı Sisteminde paylaşıma açılan bilgilerin tutulduğu veri tabanını,

    Kimlik Numarası: Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını,

    Döner Sermaye İşletmesi: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesini,

    Alıcı Kurum: Kimlik Paylaşımı Sisteminde paylaşıma açılacak bilgilerden yararlanan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kurumları,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Sistemin Çalışma Esasları

    Sistem veri tabanı

    Madde 5 - Sistem veri tabanındaki veriler; Türk vatandaşlığının ispatında ve belgelendirilmesinde esas olduğu kadar kişinin kimliği, medenî hali ve aile bağlarının belirlenmesinde de temel resmî bilgilerdir. Bu veriler aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir.

    Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kurumlar, kişi ile ilgili olarak tuttukları bütün kayıtlarda ve yaptıkları işlemlerde kişinin kimliğine ilişkin bilgileri sistem veri tabanına uygun olarak tesis ederler.

    Özel hayatın gizliliği

    Madde 6 - Sistemin işletilmesinde kanunlarda ve uluslararası sözleşmelerde yer alan özel hayatın gizliliğine ilişkin hükümler esas alınır.

    Sistemin kullanılması

    Madde 7 - Bakanlık, sistem veri tabanında tutulan bilgileri bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre Genel Müdürlük ile kurumlar arasında yapılacak anlaşmalar çerçevesinde paylaşıma açabilir. Anlaşmalarda aşağıda belirtilen hususlara yer verilir:

    a) Alıcı kurumların yetkileri,

    b) Kayıtlara erişim şekli,

    c) Kayıtlara erişim süresi,

    d) Alıcı kurumların sistem veri tabanını kullanma amacı,

    e) Sorumluluk,

    f) Eğitim.

    Bu bilgilerin alıcı kurumlarca ikili anlaşmalarda belirtilen esaslar doğrultusunda kullanılması zorunludur.

    Alıcı kurumlar aldıkları bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdürler.

    Sistem içerisinde elde edilecek bilgilerin kullanılmasının hukukî sonuçları bilgiyi alan kurumun sorumluluğundadır. Kimlik Paylaşımı Sistemi kapsamında nüfus kayıtlarından faydalanan diğer görevliler bu hükmün kapsamındadır. Sistemin bütün aşamalarında görev yapan yetkililer de anlaşmalarda belirtilen esaslara uymakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük, kamu görevlilerinin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.

    Sistem veri tabanında yer alacak bilgiler

    Madde 8 - Sistem veri tabanında aşağıdaki bilgiler bulunur:

    a) Kişi bilgileri;

    1) Kimlik numarası, adı, soyadı, kızlık soyadı, cinsiyeti, baba adı, anne adı, doğum yeri, doğum ve kütüğe kayıt tarihleri gibi kişisel bilgiler,

    2) Medeni hali, dini ve ölüm tarihi gibi durum bilgileri,

    3) İl, ilçe, cilt, mahalle veya köy, aile sıra numarası ve birey sıra numarası gibi nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgileri.

    b) Nüfus Cüzdanı Bilgileri;

    Nüfus cüzdanı üzerinde yer alan bilgiler, 1/6/2000 tarihinden sonra düzenlenen cüzdanlarda seri ve no'su ile verildiği yer ve tarihi, 1/6/2000 tarihinden önce düzenlenmiş cüzdanlarda cüzdan seri, no ve verildiği maliye saymanlığının adı.

    c) Nüfus Olay Bilgileri;

    Evlenme, boşanma, soybağının düzeltilmesi veya reddi, ölüm, vatandaşlığın kazanılması veya kaybedilmesi gibi kişilere ait nüfus olay bilgilerinin tarihi ve açıklamaları.

    d) İstatistik Bilgileri;

    Doğum, ölüm, evlenme, boşanma sayıları gibi bilgiler.

    Sistem veri tabanındaki bilgilerin verilmesi

    Madde 9 - Alıcı kurumların sistem veri tabanında hangi sorgulamaları yapabilecekleri ve hangi bilgileri alabilecekleri yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca yapılacak anlaşmalar çerçevesinde Bakanlıkça belirlenir.

    Alıcı kurumlar için her bir sorgulama, sorgu sonucu gönderilecek internet servisleri ve internet sayfaları için yetkilendirme yapılır. Kurumun, günlük en fazla kaç kez sorgulama yapabileceği, yaptığı işlemler için ne düzeyde izleme bilgisi tutulacağı gibi bilgi ve kısıtlamalar Bakanlıkça belirlenir.

    Genel Müdürlük, sistem veri tabanından faydalanmak isteyen alıcı kurumları sistem içinde tanımlar. Tanımlanan her bir kurumun sisteme kendini tanıtabilmesi ve sisteme giriş yapabilmesi için Genel Müdürlük tarafından güvenlik kodları, kullanıcı adı ve şifreleri tahsis edilir. Güvenlik kodları, kullanıcı adı ve şifreleri bulunmayan kurumların sisteme bağlanmaları, işlem veya sorgulama yapmaları engellenir.

    Sistemden verilecek hizmet türleri

    Madde 10 - Sistem hizmetleri, alıcı kurumların internet sayfaları ile ulaşabilecekleri etkileşimli sorgulamalar ve alıcı kurumların kendi yazılım uygulamaları içerisine ekleyecekleri bölümler ile sorgulama yapmalarına olanak verecek internet servislerinden oluşur. Tüm sorgulamalarda verilen bilgilerden alıcı kurumunun almaya yetkili olduğu bilgiler sorgu sonucu gönderilir. Alıcı kuruma, yetkisi dahilinde olmayan bilgilerin gönderilmesi engellenir.

    Sorgulama hizmetleri

    Madde 11 - Aşağıda tanımları yer alan hizmetlere internet tarayıcıları veya internet servisleri üzerinden erişilir:

    a)    Kimlik numarası ile kimlik bilgileri;

    Sistemden kimlik numarası girilerek kimlik bilgileri sorgulanır.

    Kimlik numarası ile kimlik bilgilerinin sorgulanmasında, sorgulanan kimlik numarasına karşılık gelen kişinin açık kaydı bulunarak, sorgulama yapan kullanıcının almaya yetkili olduğu bilgiler gönderilir.

    Kimlik numarasına karşılık kimlik bilgileri gönderme sorgusunda aynı anda birden fazla kimlik numarası ile sorgulama yapılabilir. Aynı anda yapılabilecek sorgulama sayısı Genel Müdürlükçe belirlenir.

    b) Kimlik bilgileri ile kimlik numarası;

    Kimlik bilgileri ile kimlik numarasının sorgulanmasında, sorgulama yapmak için girilecek bilgilerden adı, soyadı, baba adı, doğum yılı, cinsiyeti gibi bazı bilgilerin belirtilmesi zorunludur. Sorgulama sonucunda belirtilen kriterlere uyan sadece bir kayıt bulunduysa, ilgili kişinin kimlik numarası sorgu sonucu olarak gönderilir. Kriterlere uyan birden çok kayıt bulunması ve bu yolda uyarı mesajı verilmesi halinde ilgili kişinin daha fazla kriterle sorgulanması alıcı kurumca yapılır. İkili anlaşmalarda yetki verilmesi halinde alıcı kurumlara kriterlere uyan kişilerin kimlik numarası ile kimlik bilgileri listesi gönderilir.

    c) Nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgileri ile kimlik bilgileri;

    Sistemden kişinin nüfusa kayıtlı olduğu ilçe, cilt, aile sıra no, birey sıra no bilgilerine karşılık kimlik bilgileri ve kimlik numarası sorgulanır.

    Nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgileri ile kimlik bilgileri sorgusunda, nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgisi ile aynı anda birden fazla sorgulama yapılabilir. Aynı anda yapılabilecek sorgulama sayısı Genel Müdürlükçe belirlenir.

    d) Nüfus kayıt örneği;

    Sistemden kimlik numarasına veya nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgilerine karşılık nüfus kayıt örneği sorgulanır. Kimlik numarası ile nüfus kayıt örneği sorgulanmasında, sorgulanan kimlik numarasına karşılık gelen kişinin açık kaydına ait nüfus kayıt örneği sorgu sonucu olarak gönderilir.

    İstenen nüfus kayıt örneğinin özellikleri belirtilerek, kişi kayıt örneği, aile kayıt örneği ve nüfus aile kayıt örneği nüfus olayları açısından sorgulanabilir. Olaylı nüfus kayıt örneği sorgulanmasında, ilgili kişilere ait nüfus olay bilgileri tespit edilerek kişilere ait bilgilerle birlikte gönderilir. Alıcı kurumlar sadece kendilerine yetki verilen kişi kayıt örneklerini, aile kayıt örneklerini ve nüfus aile kayıt örneklerini ve yetki verilen olay bilgilerini alabilirler. Almaya yetkili olmadıkları olay bilgileri nüfus kayıt örneği içerisinde gönderilmez.

    e) Nüfus cüzdanı;

    Kimlik numarası ile nüfus cüzdanı üzerinde yer alan bilgiler, 1/6/2000 tarihinden sonra düzenlenen cüzdanlarda seri ve no'su ile verildiği yer ve tarihi, 1/6/2000 tarihinden önce düzenlenmiş cüzdanlarda cüzdan seri, no ve verildiği maliye saymanlığının adı sorgulanır.

    f) Kişi listesi;

    Doğum tarihi ve cinsiyet bilgileri ile kişi listesi sorgulanır. Bu sorgulamada verilen doğum tarihi aralığı ve cinsiyet kriterlerine uygun kişilerin bilgilerinden oluşan liste sorgu sonucu olarak gönderilir.

    g) Nüfus olay listesi;

    Kişi kayıtlarına işlenen bütün nüfus olayları ikili anlaşmalar çerçevesinde sorgulanır.

    h) İl listesi;

    İl listesi sorgusu ile illerin trafik plaka kodları ve adlarının listesi sorgulanır.

    i) İlçe listesi;

    İlçe listesi sorgulama ile ilçe kodları, adları ve bağlı oldukları illerin trafik plaka kodları sorgulanır.

    j) Cilt kodu;

    Mahalle veya köyün adı ile bağlı bulunduğu ilçenin koduna karşılık mahalle veya köyün cilt kodu sorgulanır.

    k) Cilt adı;

    Cilt kodu ve cildin bağlı olduğu ilçenin kodlarına karşılık gelen mahalle veya köyün adı ile tipi (mahalle / köy) sorgulanır.

    l) İstatistikî veriler,

    İl, ilçe kodu ve yıla ait doğum, ölüm, evlenme, boşanma sayıları gibi istatistikler sorgulanır. İl ve ilçe kodunun belirtilip belirtilmemesine göre ilçe, il, Türkiye bazında belirtilen yıla ait istatistik bilgileri sorgu sonucu olarak gönderilir. Genel Müdürlük, hizmet gereği duyulacak ihtiyaçlar ve mevzuatta yapılan düzenlemeler çerçevesinde parametrelerde değişiklik yapmaya yetkilidir.

    Alıcı kurumların uygulamalarına hizmet veren servislerin parametreleri ve sorgu sonucu olarak gönderdiği bilgilerin detayları Ek-1'de verilmiştir.

    Kimlik Paylaşımı Sistemi veri tabanından alınan bilgilere ait çıktılar bilgiyi alan kurum yetkilisi tarafından onaylanır.

    Sistem veri tabanının güncellenmesi

    Madde 12 - MERNİS veri tabanındaki değişiklikler düzenli olarak sistem veri tabanına aktarılır.

    Hizmet süresi

    Madde 13 - Sistem veri tabanından 7 gün 24 saat hizmet verilir.

    Sistemde tanımlama ve yetkilendirme

    Madde 14 - Sistemden hizmet alanların yapabileceği sorgulamalar, sorgulama sonucu olarak gönderilen bilgiler ve erişilebilecek internet sayfaları kurum veya kullanıcı bazında Bakanlıkça belirlenir. Hizmet alanların kendilerine verilen yetkiler dışında işlem yapması ve bilgi alması engellenir.

    Genel Müdürlük kullanıcıları

    Madde 15 - Genel Müdürlük kullanıcılarının tanımlanması ve yetkilendirilmeleri Genel Müdürlükçe yapılır.

    Bu yetkilendirme ile Genel Müdürlük kullanıcılarının sadece kendilerine yetki verilen işlemleri yapabilmeleri sağlanır. Genel Müdürlük kullanıcılarının yaptığı her türlü işlemin izleme bilgileri tutulur.

    Alıcı kurum kullanıcıları

    Madde 16 - Genel Müdürlük sisteme bağlanan alıcı kurum kullanıcılarının kontrol edilmesi, verilen yetki çerçevesinde bilgi alınması ve tanımlanan kullanıcılara ait tüm bilgilerin sistem veri tabanında tutulması için her türlü tedbiri alır.

    Bağlantı kontrol sistemi

    Madde 17 - Güvenli ağ bağlantısı; sisteme bağlanmak isteyen alıcı kuruma ait güvenlik kodları kontrol edildikten sonra, kurum ve sistem güvenlik duvarları arasında kurulur ve sadece kurum ve sistem arasında hizmet verir. Bu bağlantı özel şifrelenmiş bir bağlantıdır. Bu özel ve güvenli bağlantı kurulduktan sonra, kullanıcının adı ve şifresinin doğruluğu kontrol edilerek sisteme giriş yapmasına izin verilir.

    İzleme bilgilerinin oluşturulması

    Madde 18 - Sistemden yapılan her türlü işlemin tarihi, saati, işlemi yapan kullanıcı, yapılan sorgulama bilgileri izleme bilgisi olarak tutulur. Tutulan izleme bilgisi sorgu sonucunu içerir. Genel Müdürlük kullanıcıları tarafından izleme bilgileri sorgulanılarak sistemden yapılan işlemler takip edilir.

    İzleme bilgileri Türk Ceza Kanununda öngörülen zaman aşımı süreleri bitinceye kadar saklanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Ortak Hükümler

    Takip ve değerlendirme

    Madde 19 - Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulan kullanıcı bilgileri takip edilip değerlendirilir. Bu raporlar; bir kuruma ait genel bilgiler, kullanıcı listesi, belirlenen saat aralığında kullanıcıların yaptıkları işlemlerin izlenmesi gibi bilgileri kapsar.

    Yedekleme

    Madde 20 - Sistemde oluşabilecek veri kayıplarının önlenmesine yönelik, sistem veri tabanının Genel Müdürlüğün belirleyeceği aralıklarla yedeklenmesi sağlanır.

    Donanım güvenliği

    Madde 21 - Sistem veri tabanının bulunacağı yerdeki donanımın sahip olması gereken güvenlik ihtiyaçlarının tespit edilmesi, sistem odasına veya sistem konsollarına erişimde biometrik kontrol usullerinin kullanımı ile yetkisiz erişimin engellenmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması hususunda Genel Müdürlükçe gerekli tedbirler alınır.

    Eğitim

    Madde 22 - Genel Müdürlük ve alıcı kurumların personeli belirli aralıklarla sistemle ilgili uygulamalar hakkında eğitilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 23 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    EK- 1

    Kimlik Paylaşımı Sistemi Parametreleri

    1.   Kimlik Bilgileri Servisi

    Tanımı: Girdi parametresi olarak girilen TC Kimlik Numarasına sahip kişinin açık kaydındaki bilgilerini gönderecektir.

    Girdi Parametreleri :

    TC Kimlik No

    Çıktı Parametreleri:

    TC Kimlik No

    Adı

    Soyadı

    Cinsiyeti

    Baba Adı

    Baba Soyadı

    Anne Adı

    Anne Soyadı

    Doğum Günü

    Doğum Ayı

    Doğum Yılı

    Doğum Yeri

    Durumu

    Medeni Hali

    Dini

    Ölüm Günü

    Ölüm Ayı

    Ölüm Yılı

    İl Trafik Kodu

    İl Adı

    İlçe Kodu

    İlçe Adı

    Cilt Kodu

    Cilt Adı (Mahalle / Köy)

    Aile Sıra No

    Birey Sıra No

    2. TC Kimlik Numarasına Göre Nüfus Kayıt Örneği Servisi

    Tanımı: Girdi parametresi olarak girilen TC Kimlik Numarası bilgisine göre Nüfus Kayıt Örneği düzenlenecektir.

    Girdi Parametreleri :

    TC Kimlik No

    Nüfus Olay Bilgileri

    Türü

    Eski Eşi

    Çıktı Parametreleri:

    Genel Bilgiler:

    İl Trafik Kodu

    İl Adı

    İlçe Kodu

    İlçe Adı

    Cilt Kodu

    Cilt Adı (Mahalle / Köy)

    Aile Sıra No

    Kişi Bilgileri:

    TC Kimlik No

    Yakınlık

    İl Trafik Kodu

    İl Adı

    İlçe Kodu

    İlçe Adı

    Cilt Kodu

    Cilt Adı (Mahalle / Köy)

    Aile Sıra No

    Birey Sıra No

    Adı

    Soyadı

    Cinsiyeti

    Baba Adı

    Baba Soyadı

    Anne Adı

    Anne Soyadı

    Doğum Günü

    Doğum Ayı

    Doğum Yılı

    Doğum Yeri

    Durumu

    Medeni Hali

    Dini

    Ölüm Günü

    Ölüm Ayı

    Ölüm Yılı

    Tescil Günü

    Tescil Ayı

    Tescil Yılı

    Evlenme Günü

    Evlenme Ayı

    Evlenme Yılı

    Boşanma Günü

    Boşanma Ayı

    Boşanma Yılı

    Olay Bilgileri:

    İlçe Kodu

    Cilt Kodu

    Aile Sıra Numarası

    Birey Sıra Numarası

    Olay Günü

    Olay Ayı

    Olay Yılı

    Adı

    Soyadı

    Olay Tipi

    Olay Düşüncesi

    2. a. Nüfus Kayıt Örneği Türleri

    Kişi Nüfus Kayıt Örneği: Sadece kişinin kendisine ait bilgileri içeren kayıtlardan oluşacaktır.

    Aile Kayıt Örneği: Kişinin kendisi, eşi ve çocuklarına ait bilgileri içeren kayıtlardan oluşacaktır.

    Nüfus Aile Kayıt Örneği: Kişinin kendisi, eşi, çocukları, annesi, babası ve kardeşlerine ait bilgileri içeren kayıtlardan oluşacaktır.

    2. b. Nüfus Kayıt Örneği ile Görülebilen Nüfus Olayları

    Boşanma

    Kayıt Taşıma

    Boşanma İptali

    Mükerrer Kayıt Silme

    Diğer

    Yer Değiştirme (Nakil)

    Diğer Olaylar

    Ölüm

    Doğum

    Sosyal Güvenlik

    Evlat Edinme

    Soybağı Düzeltme

    Evlatlığın Reddi

    Soybağının Reddi

    Evlenme

    Tanıma

    Evliliğin Feshi/İptali

    Vasiyet

    Gaiplik

    Vatandaşlık

    İdarece Kayıt Düzeltme

    Velayet

    Kayıt Düzeltme

    Yeşilkart

    Kayıt Silme

    3. Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer Bilgisine Göre Nüfus Kayıt Örneği Servisi

    Tanımı: Girdi parametresi olarak girilen nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgisine göre Nüfus Kayıt Örneği düzenlenecektir.

    Girdi Parametreleri:

    İlçe Kodu

    Cilt Kodu

    Aile Sıra No

    Birey Sıra No

    Nüfus Olay Bilgileri

    Türü

    Eski Eşi

    Çıktı Parametreleri:

    Genel Bilgiler:

    İl Trafik Kodu

    İl Adı

    İlçe Kodu

    İlçe Adı

    Cilt Kodu

    Cilt Adı (Mahalle / Köy)

    Aile Sıra No

    Kişi Bilgileri:

    TC Kimlik No

    Yakınlık

    İl Trafik Kodu

    İl Adı

    İlçe Kodu

    İlçe Adı

    Cilt Kodu

    Cilt Adı (Mahalle / Köy)

    Aile Sıra No

    Birey Sıra No

    Adı

    Soyadı

    Cinsiyeti

    Baba Adı

    Baba Soyadı

    Anne Adı

    Anne Soyadı

    Doğum Günü

    Doğum Ayı

    Doğum Yılı

    Doğum Yeri

    Durumu

    Medeni Hali

    Dini

    Ölüm Günü

    Ölüm Ayı

    Ölüm Yılı

    Tescil Günü

    Tescil Ayı

    Tescil Yılı

    Evlenme Günü

    Evlenme Ayı

    Evlenme Yılı

    Boşanma Günü

    Boşanma Ayı

    Boşanma Yılı

    Olay Bilgileri:

    İlçe Kodu

    Cilt Kodu

    Aile Sıra Numarası

    Birey Sıra Numarası

    Olay Günü

    Olay Ayı

    Olay Yılı

    Adı

    Soyadı

    Olay Tipi

    Olay Düşüncesi

    3. a. Nüfus Kayıt Örneği Türleri

    Kişi Nüfus Kayıt Örneği: Sadece kişinin kendisine ait bilgileri içeren kayıtlardan oluşacaktır.

    Aile Kayıt Örneği: Kişinin kendisi, eşi ve çocuklarına ait bilgileri içeren kayıtlardan oluşacaktır.

    Nüfus Aile Kayıt Örneği: Kişinin kendisi, eşi, çocukları, annesi, babası ve kardeşlerine ait bilgileri içeren kayıtlardan oluşacaktır.

    3. b. Nüfus Kayıt Örneği ile Görülebilen Nüfus Olayları

    Boşanma

    Boşanma İptali

    Diğer

    Diğer Olaylar

    Doğum

    Evlat Edinme

    Evlatlığın Reddi

    Evlenme

    Evliliğin Feshi / İptali

    Gaiplik

    İdarece Kayıt Düzeltme

    Kayıt Düzeltme

    Kayıt Silme

    Kayıt Taşıma

    Mükerrer Kayıt Silme

    Yer Değiştirme (Nakil)

    Ölüm

    Sosyal Güvenlik

    Soybağı Düzeltme

    Soybağının Reddi

    Tanıma

    Vasiyet

    Vatandaşlık

    Velayet

    Yeşilkart

    4. Kişi Bilgilerine Göre TC Kimlik Numarası Servisi

    Tanımı: Girdi parametrelerindeki kimlik bilgilerine uyan kişiyi tespit ederek TC Kimlik Numarasını gönderecektir.

    Girdi Parametreleri:

    Adı

    Soyadı

    Cinsiyeti

    Baba Adı

    Anne Adı

    Doğum Günü

    Doğum Ayı

    Doğum Yılı

    Doğum Yeri

    Sorgu Türü

    Çıktı Parametreleri:

    TC Kimlik No

    Adı

    Soyadı

    Cinsiyeti

    Baba Adı

    Baba Soyadı

    Anne Adı

    Anne Soyadı

    Doğum Günü

    Doğum Ayı

    Doğum Yılı

    Doğum Yeri

    Durumu

    Medeni Hali

    Dini

    Ölüm Günü

    Ölüm Ayı

    Ölüm Yılı

    İl Trafik Kodu

    İl Adı

    İlçe Kodu

    İlçe Adı

    Cilt Kodu

    Cilt Adı (Mahalle / Köy)

    Aile Sıra No

    Birey Sıra No

    5. Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer Bilgisine Göre TC Kimlik Numarası Servisi

    Tanımı: Girdi parametrelerindeki nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgilerine uyan kişiyi tespit ederek TC Kimlik Numarasını gönderecektir.

    Girdi Parametreleri:

    İlçe Kodu

    Cilt Kodu

    Aile Sıra No

    Birey Sıra No

    Çıktı Parametreleri:

    TC Kimlik No

    Adı

    Soyadı

    Cinsiyeti

    Baba Adı

    Baba Soyadı

    Anne Adı

    Anne Soyadı

    Doğum Günü

    Doğum Ayı

    Doğum Yılı

    Doğum Yeri

    Durumu

    Medeni Hali

    Dini

    Ölüm Günü

    Ölüm Ayı

    Ölüm Yılı

    İl Trafik Kodu

    İl Adı

    İlçe Kodu

    İlçe Adı

    Cilt Kodu

    Cilt Adı (Mahalle / Köy)

    Aile Sıra No

    Birey Sıra No

    6. Nüfus Cüzdanı Doğrulama Servisi - 1

    Tanımı: 01.06.2000 tarihinden önce verilen Nüfus Cüzdanları için girdi parametresi olarak girilen Nüfus Cüzdanı Seri ve Numarasına karşılık nüfus cüzdanının satıldığı mal saymanlığı ve tür bilgilerini gönderecektir.

    Girdi Parametreleri:

    Seri

    No

    Çıktı Parametreleri:

    Satıldığı Mal Saymanlığı

    Türü (Erkek / Kadın)

    7. Nüfus Cüzdanı Doğrulama Servisi - 2

    Tanımı: 01.06.2000 tarihinden sonra verilen Nüfus Cüzdanları için girdi parametresi olarak girilen TC Kimlik Numarasının ait olduğu kişiye verilen en son nüfus cüzdanı bilgilerini gönderecektir.

    Girdi Parametreleri:

    TC Kimlik No

    Çıktı Parametreleri:

    Seri

    No

    Adı

    Soyadı

    Baba Adı

    Anne Adı

    Doğum Yeri

    Doğum Günü

    Doğum Ayı

    Doğum Yılı

    Verildiği İlçe Kodu

    Verildiği İlçe Adı

    Verildiği Gün

    Verildiği Ay

    Verildiği Yıl

    Veriliş Nedeni

    Kayıt No

    8. İl Listesi

    Tanımı: İl Trafik Kodu ve İl adından oluşan İl listesini gönderecektir.

    Girdi Parametreleri:

    Yok.

    Çıktı Parametreleri:

    İl Trafik Kodu

    İl Adı

    9. İlçe Listesi

    Tanımı: İl Trafik Kodu, İlçe Kodu ve İlçe adından oluşan İlçe listesini gönderecektir.

    Girdi Parametreleri:

    Yok.

    Çıktı Parametreleri:

    İl Trafik Kodu

    İlçe Kodu

    İlçe Adı

    10. Cilt Kodu Servisi

    Tanımı: Girdi parametresi olarak girilen İlçe Kodu ve Cilt Adı bilgisine sahip Cilt Kodu bilgisini gönderecektir.

    Girdi Parametreleri:

    İlçe Kodu

    Cilt Adı

    Çıktı Parametreleri:

    Cilt Kodu

    11. Cilt Adı Servisi

    Tanımı: Girdi parametresi olarak girilen İlçe ve Cilt Kodu bilgisine sahip Cilt Adı ve Cilt Türü bilgisini gönderecektir.

    Girdi Parametreleri:

    İlçe Kodu

    Cilt Kodu

    Çıktı Parametreleri:

    Cilt Adı

    Cilt Tipi (Mahalle/Köy)

    12. Kişi Listesi

    Tanımı: Girdi Parametre olarak verilen ilçe kodu, doğum tarihi aralığı ve cinsiyete uyan kişilerin listesi gönderilecektir.

    Girdi Parametreleri:

    İlçe Kodu

    Cinsiyet

    Doğum Başlangıç Tarihi

    Doğum Bitiş Tarihi

    Çıktı Parametreleri:

    TC Kimlik No

    Adı

    Soyadı

    Cinsiyeti

    Baba Adı

    Baba Soyadı

    Anne Adı

    Anne Soyadı

    Doğum Günü

    Doğum Ayı

    Doğum Yılı

    Doğum Yeri

    Durum

    Medeni Hali

    Dini

    Ölüm Günü

    Ölüm Ayı

    Ölüm Yılı

    İl Trafik Kodu

    İl Adı

    İlçe Kodu

    İlçe Adı

    Cilt Kodu

    Cilt Adı (Mahalle / Köy)

    Aile Sıra No

    Birey Sıra No

    13. Kimlik Bilgileri Değişenler Listesi

    Tanımı: Girdi parametresi olarak girilen bilgilere göre kimlik bilgilerinde değişiklik olan kişilere ait bilgileri gönderecektir.

    Girdi Parametreleri:

    İlçe Kodu

    Başlangıç Tarihi

    Bitiş Tarihi

    Çıktı Parametreleri:

    TC Kimlik No

    Adı

    Soyadı

    Cinsiyeti

    Baba Adı

    Baba Soyadı

    Anne Adı

    Anne Soyadı

    Doğum Günü

    Doğum Ayı

    Doğum Yılı

    Doğum Yeri

    14. Nüfus Olay Listesi

    Tanımı: Girdi parametresi olarak verilen ilçe kodu ve tarih aralığında, girilen olay koduna ait nüfus olayı işlenmiş kişilerin listesini gönderecektir.

    Girdi Parametreleri:

    İlçe Kodu

    Başlangıç Tarihi

    Bitiş Tarihi

    Olay Kodu

    Çıktı Parametreleri:

    TC Kimlik No

    Olay İşlenme Günü

    Olay İşlenme Ayı

    Olay İşlenme Yılı

    14. a. Listesi Alınabilen Nüfus Olayları

    Boşanma

    Boşanma İptali

    Çok Uyrukluluk

    Doğum

    Evlat Edinme

    Evlatlığın Reddi

    Evlenme

    Evlenmenin Feshi / İptali

    Gaipliğin Feshi

    Gaiplik

    İdarece Kayıt Düzeltme

    Kayıt Düzeltme

    Kayıt Silme

    Kayıt Taşıma

    Mirastan Feragat

    Mirastan İskat

    Mükerrer Kayıt Silme

    Nakil

    Ölüm

    Ölümün Feshi

    Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesi

    Sosyal Güvenlik

    Sosyal Güvenlik İptali

    Soybağı Düzeltme

    Soybağının Reddi

    Tanıma

    Tanımanın İptali

    Vasiyet

    Vasiyet İptali

    Vatandaşlığa Alma

    Vatandaşlık İptali

    Vatandaşlıktan Çıkma

    Velayet

    Yeniden Kayıt

    Yeşilkart

    15. Doğum İstatistiği

    Tanımı: Girdi parametresi olarak girilen bilgilere göre doğum istatistiğinin dökümünü alacaktır.

    Girdi Parametreleri:

    İl Trafik Kodu

    İlçe Kodu

    Yıl

    Çıktı Parametreleri:

    İl Trafik Kodu

    İl Adı

    İlçe Kodu

    İlçe Adı

    Yıl

    Ay

    Cinsiyet

    Doğum Sayısı

    16. Ölüm İstatistiği

    Tanımı: Girdi parametresi olarak girilen bilgilere göre ölüm istatistiğinin dökümünü alacaktır.

    Girdi Parametreleri:

    İl Trafik Kodu

    İlçe Kodu

    Yıl

    Çıktı Parametreleri:

    İl Trafik Kodu

    İl Adı

    İlçe Kodu

    İlçe Adı

    Yıl

    Ay

    Cinsiyet

    Ölüm Sayısı

    17. Evlenme İstatistiği

    Tanımı: Girdi parametresi olarak girilen bilgilere göre evlenme istatistiğinin dökümünü alacaktır.

    Girdi Parametreleri:

    İl Trafik Kodu

    İlçe Kodu

    Yıl

    Çıktı Parametreleri:

    İl Trafik Kodu

    İl Adı

    İlçe Kodu

    İlçe Adı

    Yıl

    Ay

    Evlenme Sayısı

    18. Boşanma İstatistiği

    Tanımı: Girdi parametresi olarak girilen bilgilere göre boşanma istatistiğinin dökümünü alacaktır.

    Girdi Parametreleri:

    İl Trafik Kodu

    İlçe Kodu

    Yıl

    Çıktı Parametreleri:

    İl Trafik Kodu

    İl Adı

    İlçe Kodu

    İlçe Adı

    Yıl

    Ay

    Boşanma Sayısı

    Mevzuat Kanunlar