YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK DEVLET MEMURLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 13/04/2005 - 2005/8831

    Resmi Gazete Tarihi : 14/06/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25845

    **Ekli "Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı'nın 9/7/2004 tarihli ve 7066 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 80 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/4/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.**

    Madde 1 - 21/01/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "a) Bütçe olanaklarıyla gelecek mali yıl içinde yurt dışına göndermek istedikleri Devlet memurlarının sayısını, sınıfını, yaptırılacak eğitim veya öğretimin konu ve süresini, gönderilecek ülkenin adını en geç Mart ayı sonuna kadar,"

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Kurumlara Kontenjan Ayrılması

    Madde 4 - Kurumlar, her yıl bütçe olanaklarıyla, gelecek mali yıl içinde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırılmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına ve/veya Dışişleri Bakanlığınca bildirilen uluslararası kurum ve kuruluşlara göndermek istedikleri Devlet memurlarına ilişkin önerilerini, bütçe ödenekleriyle ilgili tedbirlerini almak suretiyle, Devlet Personel Başkanlığına bildirirler. Kalkınma planı hedeflerine uygun olarak kurumlarının fonksiyonlarını, insan gücü gereksinimlerini belirleyen planlar, dış kaynaklı burslardan yararlanma ve bir önceki tahsis edilen kontenjanların kullanım durumları ile benzer diğer hususlar da bu önerilere eklenir.

    Bu öneriler Devlet Personel Başkanlığınca incelenerek Maliye Bakanlığının da görüşü alınarak karara bağlanır ve 08/06/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Bakanlar Kurulunun onayına sunulmak üzere Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakanlıkça Başbakanlığa gönderilir.

    Bakanlar Kurulunun onamasından sonra Kurumlara kontenjan ayrılır.

    Dış bursların sektörel ve projelere dağılımı ile kurumlara tahsisi Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının yetkili temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından bir tutanakla belirlenir ve Devlet Personel Başkanlığı'nca ilgili kurumlara bildirilir."

    Madde 3 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (II) numaralı fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "b) Dış kaynaklı burslardan yararlanmak isteyenler ile Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kuruluşlara gönderilecekler duyuruda belirtilen süre içinde,"

    Madde 4 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 6 - Yabancı ülkelere gönderileceklerde;

    a) Kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yüksek öğrenimi bitirmiş ve bu meslekte Dışişleri Bakanlığının bildirdiği uluslararası kuruluşlara gidebilmek için adaylık dahil en az dört yıl, diğerleri için adaylık dahil en az üç yıl çalışmış olmak,

    b) Son üç yıllık sicil döneminde olumlu sicil almış olmak,

    c) Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak,

    d) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

    e) Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecekler ile öğrenim veya ihtisas yapacak Devlet memurları için 40, diğerleri için 50 yaşını tamamlamamış olmak,

    f) Daha önce aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak,

    g) Bu Yönetmelikle belirlenen yabancı dil bilgisi düzeyine sahip olmak,

    h) Hastalık sebebiyle eğitim veya öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, bu Yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak,

    şartları aranır.

    Dış burslarla gönderilecekler için yukarıdaki şartlarla birlikte bursu veren ülke veya kuruluşun aradığı şartlara da sahip olmak gereklidir."

    Madde 5 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    "Kurumlar; Dışişleri Bakanlığı'nın bildirimi üzerine uluslar arası kurum ve kuruluşlara memur göndermek amacıyla, kendilerine ayrılan kontenjanlar için yapılan yarışma sınavı veya seçme sonucunda tespit edilen memurların öğrenim durumu, hizmet süresi, gördüğü kurslar, aldığı ödül ve cezalar, kimlik bilgileri ve hizmetle ilgili diğer belge ve niteliklerini gösterir bilgileri yarışma sınavı veya seçmenin sonuçlandığı tarihi takip eden (15) gün içinde Dışişleri Bakanlığına gönderirler."

    Madde 6 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Yabancı dil düzeyi

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurt dışına gönderilecek Devlet memurlarının yapacakları çalışmalar için gerekli olan yabancı dil düzeyi aşağıdaki şekilde belirlenir:

    a) Lisansüstü öğrenim için gönderileceklerin, İngilizce için en az 213 puanlık geçerli TOEFL veya en az 7,5 puanlık IELTS belgesine, Fransızca ve Almanca için ise ilgili ülke kurumlarının yaptığı sınavlarda alınan eşdeğer belgeye sahip olmaları şarttır.

    b) Dışişleri Bakanlığınca bildirilecek uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderileceklerin Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) İngilizce veya Fransızca dillerinin birinden (A) düzeyinde puan almaları veya (a) bendinde belirtilen belgelere sahip olmaları şarttır.

    c) Diğerlerinin çalışmaları için gerekli olan dil için KPDS'den en az (C) düzeyinde puan almaları veya en az 190 puanlık geçerli TOEFL ya da en az 6,5 puanlık IELTS belgesine sahip olmaları şarttır.

    Yurt dışına gönderileceklerin yabancı dil bilgisi düzeyini gösterir başarı belgelerinin, kurumlarınca kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması gereklidir."

    Madde 7 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Bütçe olanakları ile yabancı ülkelere gönderilmesi kararlaştırılmış olanlardan;

    a) Yüksek öğrenim veya ihtisas yapmak üzere gönderileceklerin kabul belgelerinin sağlanması işlemi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile ilgili kurum,

    b) Öğrenim veya ihtisas dışında, yabancı ülkelerin hizmetle ilgili kurumlarına veya yetiştirme-eğitim merkezleri ile uluslar arası kurum ve kuruluşlara gönderileceklerin gerekli kabul işlemlerinin sağlanması, memurun bağlı olduğu kurum ve Dışişleri Bakanlığı,

    tarafından yürütülür. Ancak, eğitim görecekleri kurum Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenmiş olmak kaydıyla (a) bendine göre gönderileceklerin kabul belgeleri kendileri tarafından sağlanabilir."

    Madde 8 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığı "Denetleme" şeklinde değiştirilmiştir.

    Madde 9 - Aynı Yönetmeliğin 11inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Program süresi ve süre uzatımı

    Madde 11 - Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırılmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak amacıyla yurt dışına gönderilen memurlardan, yüksek lisans düzeyindekilerin öğrenimlerini iki yılda, doktora düzeyindekilerin öğrenimlerini üç yılda, diğerlerinin ise kendi programlarını süresi içinde tamamlamaları esastır.

    Ancak, süresi içinde eğitim veya öğrenimini tamamlayamayan ve kurumu tarafından kabul edilebilir bir mazereti bulunan memurlardan;

    a) Doktora düzeyindekilere bir yıla,

    b) Yüksek lisans düzeyindekilere altı aya,

    c) Diğerlerine, kendileri için öngörülen program süresinin 1/3'üne,

    kadar süre uzatımı verilebilir.

    Süre uzatımları, Devlet Personel Başkanlığına bildirilmek kaydıyla, kurumlarınca yapılır."

    Madde 10 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Aylık

    Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre yurtdışına gönderilen Devlet memurlarından;

    a) Kurumlarınca açılan seçme veya yarışma sınavında başarılı olan ve Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında bütçe olanaklarıyla gönderilenlere, gittikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının 2/3'ü ile her türlü ödemeler dahil yurtiçi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60'ı.

    b) Kurumlarınca dış burslara dayanılarak,

    1) Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında gönderilmiş olanlara, burs miktarının gittikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının 2/3'ünden az olması kaydıyla, aradaki bu fark ile her türlü ödemeler dahil yurtiçi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60'ı.

    2) Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan haricinde gönderilmiş olanlara, her türlü ödemeler dahil yurt içi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60'ı.

    ödenir.

    c) Şahsen özel burs sağlayanlara sadece aylıksız izin verilir.

    Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara bütçe olanaklarıyla gönderilenlere uluslar arası kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan her türlü ödeme, birinci fıkranın (a) bendine göre kendilerine kurumlarınca yapılan ödemeden mahsup edilir.

    Madde 11 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre yurt dışına gönderilen Devlet memurlarının kademe ilerlemesi, emeklilik ve diğer bütün hak ve yükümlülükleri devam eder."

    Madde 12 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 18 - Yurt dışına gönderilen Devlet memurları aşağıdaki şekilde ilgili makamları bilgilendirmek ve çalışma raporu düzenlemek zorundadır.

    a)Yurt dışına gönderilen memurlar, yabancı ülkelere intikal ettikleri tarih itibariyle bir ay içinde, kimlik ve memurlukla ilgili bilgiler ile eğitim veya öğrenim görecekleri yer, konu ve çalışmalarıyla ilgili bilgileri, varsa kurumlarının yurt dışındaki ihtisas birimi ile en yakın dış temsilcilik amirliğine bildirirler.

    b) Memurlar, çalışmalarına ilişkin bilgileri program süresinin bitiminde rapor şeklinde (a) bendinde belirtilen makamlara intikal ettirmekle yükümlüdürler.

    Ayrıca, yurt dışına gönderilen memurun hazırlamış olduğu eğitimle ilgili raporların bir örneği, göreve başladığı tarihi takip eden 3 ay içerisinde ilgili kurumca Devlet Personel Başkanlığına gönderilir."

    Madde 13 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 21 - Yurt dışına gönderilen Devlet memurları, tabi tutuldukları program sürelerinin bitiminde yol süreleri hariç olmak üzere, (15) gün içinde görevlerine dönerler. Bu sürenin bitiminde, özürsüz olarak görevlerine başlamayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

    Yurt dışı eğitimini tamamlayanlar, göreve başlamalarını müteakip gördüğü yurt dışı eğitiminin konusuyla ilgili alanda en az eğitim süresi kadar çalıştırılır."

    Madde 14 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Eğitim amaciyle yurt dışına gönderilen Devlet Memurlarından:" ifadesi "Yurt dışına gönderilen Devlet memurlarından;" olarak değiştirilmiş ve birinci fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

    "c) Eğitim veya öğrenim gördüğü kurum veya kuruluşa düzenli ve sürekli devam etmeyenler,"

    Madde 15 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

    "Ek Madde 1 - Şahsen özel burs, memurun şahsi girişimleri sonucunda;

    a) Yükseköğretim Kurulunca yabancı memleketlerin uygun görülen üniversite, yüksekokul, enstitü, eğitim merkezleri ve diğer öğretim kuruluşlarından veya Başbakanlıkça uygun görülen yurt dışındaki dernek, vakıf veya meslek teşekkülü niteliğindeki kuruluşlardan,

    b) Uluslararası resmi kuruluşlardan,

    bu Yönetmeliğin amacına göre temin ettiği burslardır.

    Şahsen özel burs sağlayan memurlara iki yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Gerekirse bu süre bir katına kadar artırılabilir.

    Şahsen özel burs sağlayan memurlara, burs verilme konusuyla ilgili dalda dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olması kaydıyla, bu Yönetmeliğin 6, 8, 10, 11, 18, 19, 21 ve 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır."

    "Ek Madde 2 - Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde bütçe olanaklarıyla yurt dışına gönderilecekler için kurumlara ayrılan kontenjanlar, kontenjanlarda belirtilen ülkeler dışında kullanılamaz. Kontenjanların 4'üncü madde çerçevesinde kurumlara tahsis edilen dış burslarla aynı konuda olması halinde, ayrılan kontenjanlar dış bursların düşülmesi suretiyle kullanılır. Kurumlarca sağlanan dış burslar veya ilgili memurca sağlanan şahsen özel burslar, kurumlara o yıl için herhangi bir kontenjan ayrılmamış ise, Devlet Personel Başkanlığı'nca takip eden yıl için verilecek kontenjanlardan düşülmesi ve aynı Başkanlığın olumlu görüşünün alınması kaydıyla kullanılabilir.

    Ancak, kurumlara tahsis edilen en az yirmi dört ay süreli kontenjanların bir yıldan az süreli dış kaynaklı burslarla aynı konuda olması durumunda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz."

    Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 1 - (Ek madde: 04/07/2005 - 2005/9134 B.K. Yön/1.mad)

    Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ile değiştirilen 8 inci madde hükümleri, 21/3/2005 tarihli ve 2005/8834 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen kontenjanlar hakkında uygulanmaz. Bu kontenjanlar hakkında; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar işlemleri sonuçlandırılarak yurt dışına gönderilenler ile komisyonlarca anılan maddeye göre yurt dışına gönderilmesine karar verilmiş olanların hakları saklı kalmak üzere, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin, 13/4/2005 tarihli ve 2005/8831 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yönetmelik ile yapılan değişiklikten önceki hükümleri uygulanır.

    Mevzuat Kanunlar