ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Çevre ve Orman Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 21/07/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25882

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (Değişik madde: 01/03/2011-27861 S.R.G. Yön/1.mad.)

    Bu Yönetmelik; Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilen personelin, şube müdürü ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanır.

    Ancak; bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeyde görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda, bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 19/10/1989 tarihli ve 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

    Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,

    Kurum: Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığını,

    Kurum Başkanı: Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanını,

    Birim: Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı birimlerini,

    Ana Hizmet Birimi: 19/10/1989 tarihli ve 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinde belirtilen birimleri,

    Birim Yöneticisi: I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Özel Çevre Koruma Müdürünü,

    Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

    Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde; ücretsiz izinli geçen süreler hariç, Kurumda çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

    Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

    Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları

    Unvan değişikliği sınavı: (Ek tanım: 01/03/2011-27861 S.R.G. Yön/2.mad.) En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    İş günü: (Ek tanım: 01/03/2011-27861 S.R.G. Yön/2.mad.) Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

    Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

    Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Şube Müdürü, Genel İdari Hizmetler Sınıfındaki Uzman,

    2) Şef.

    b) İdari Hizmetler Grubu;

    Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Ambar Memuru, Daktilograf, Memur, Santral Memuru, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

    c) Destek Hizmetleri Grubu;

    Hizmetli, Gemici.

    (Değişik fıkra: 01/03/2011-27861 S.R.G. Yön/3.mad.) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

    Avukat, Teknik Hizmetler Sınıfındaki Uzman, Biyolog, Tekniker, Teknisyen, Kaptan, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Sosyal Çalışmacı

    Görevde yükselme

    Madde 6 - Bu Yönetmelikle belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen şartları ve bu Yönetmelikte atanacak kadro için belirlenen Kurumda geçirilmesi gereken hizmet süresi, eğitim ve disiplin şartlarını taşımak,

    b) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, (Ek ibare: 01/03/2011-27861 S.R.G. Yön/4.mad.) , Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    gerekir.

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 7 - (Değişik madde: 01/03/2011-27861 S.R.G. Yön/5.mad.)

    Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet gruplarındaki kadrolara atanabilmek için görevde yükselme sınavına girecek olan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için en az yetmişbeş saat olmak üzere, düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    Görevde yükselme eğitimine ilişkin sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Duyuru ve görevde yükselme eğitimine alınma (Değişik başlık: 01/03/2011-27861 S.R.G. Yön/6.mad.)

    Madde 8 - (Değişik madde: 01/03/2011-27861 S.R.G. Yön/6.mad.)

    Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar sınavlardan en az kırkbeş gün önce kurum personeline duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde kurumuna başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru süresinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması hâlinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    Başvuru ve başvuruların incelenmesi

    Madde 9 - Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir ve gerekli şartları taşıyanlar birimlerine bildirilir.

    Başvuru koşullarını taşımadıkları sonradan, anlaşılanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilir.

    Görevde yükselme eğitim programı (Değişik başlık: 01/03/2011-27861 S.R.G. Yön/7.mad.)

    Madde 10 - (Değişik madde: 01/03/2011-27861 S.R.G. Yön/7.mad.)

    Görevde yükselme eğitimi programları, kurum tarafından sadece kendi personeli için düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte de düzenlenebilir.

    Görevde yükselme eğitimini verecek birim

    Madde 11 - Eğitim, Personel Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, sınava alınacak personelin durumu dikkate alınarak Kurum Başkanının onayı ile oluşturulacak birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 12 - (Değişik madde: 01/03/2011-27861 S.R.G. Yön/8.mad.)

    Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    d) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    e) Halkla ilişkiler,

    f) Etik davranış ilkeleri,

    g) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular.

    Görevde yükselme eğitim programlarında bu maddenin (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın (% 60) altında olamaz.

    Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

    Madde 13 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev unvanlarına görevde yükselme mahiyetinde yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:

    a) (Değişik bent: 15/08/2008- 26968 S.R.G Yön/1.mad.) Şube Müdürü (Etüd Plan Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı) kadrosuna atanabilmek için;

       657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

       Fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

       657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan Teknik Hizmetler Sınıfında sayılan inşaat mühendisi, çevre mühendisi, harita mühendisi, mimar, şehir plancısı mesleklerinden olmak,

       Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak,

        (Mülga ibare: 01/03/2011-27861 S.R.G. Yön/9.mad.) (

    )

       Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    b) Diğer Şube Müdürlüğü kadrolarına atanmak için;

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

    Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak,

    (Mülga ibare: 01/03/2011-27861 S.R.G. Yön/9.mad.) (

    )

    Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    c) Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki Uzman kadrosuna atanabilmek için;

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

    Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak,

    (Mülga ibare: 01/03/2011-27861 S.R.G. Yön/9.mad.) (

    )

    Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    d) Şef kadrosuna atanabilmek için;

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

    En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak,

    (Mülga ibare: 01/03/2011-27861 S.R.G. Yön/9.mad.) (

    )

    Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    e) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak,

    (Mülga ibare: 01/03/2011-27861 S.R.G. Yön/9.mad.) (

    )

    Bilgisayara veri girişi konusunda tecrübesi bulunmak veya Kurumca düzenlenecek uygulamalı sınavda başarılı olmak,

    Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    f) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak,

    (Mülga ibare: 01/03/2011-27861 S.R.G. Yön/9.mad.) (

    )

    Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya Kurumca düzenlenecek uygulamalı sınavda başarılı olmak,

    Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    g) Daktilograf kadrosuna atabilmek için;

    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak,

    (Mülga ibare: 01/03/2011-27861 S.R.G. Yön/9.mad.) (

    )

    Kurumca yapılacak uygulamalı sınavda başarılı olmak,

    Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    h) Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru kadrolarına atanabilmek için;

    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak,

    (Mülga ibare: 01/03/2011-27861 S.R.G. Yön/9.mad.) (

    )

    Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    i) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

    En az ilköğretim mezunu olmak,

    Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak,

    (Mülga ibare: 01/03/2011-27861 S.R.G. Yön/9.mad.) (

    )

    En az (B) sınıfı olmak kaydı ile üç yıllık sürücü belgesine sahip olmak,

    Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    j) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

    10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

    Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

    Madde 14 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:

    a)   Avukat kadrosuna atanabilmek için;

    Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

    Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    b) Teknik Hizmetler Sınıfındaki Uzman kadrosuna atanabilmek için;

    Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan Teknik Hizmetler Sınıfında sayılan mesleklerden olmak,

    Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    c) Biyolog kadrosuna atanabilmek için;

    Biyolog unvanına sahip olmak,

    Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    d) Laborant kadrosuna atanabilmek için;

    Meslek Liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

    Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    e) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

    Bir programlama dilini bilmek,

    Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    f) Sağlık Teknisyeni kadrosuna atanabilmek için;

    Meslek Liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

    Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    g) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

    İki yıllık mesleki veya teknik yüksekokul mezunu olmak,

    Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    h) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

    Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

    Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    i) Kaptan kadrosuna atanabilmek için;

    Lise ve dengi okul mezunu olmak,

    Liman veya kıyı kaptanlığı belgesine sahip olmak,

    Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları

    Görevde yükselme sınavı

    Madde 15 - (Değişik madde: 01/03/2011-27861 S.R.G. Yön/11.mad.)

    Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınavı kurum Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırır. Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular 12 nci maddedeki konuların ağırlıklarına göre belirlenir.

    Sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 16 - (Değişik madde: 01/03/2011-27861 S.R.G. Yön/12.mad.)

    Unvan değişikliği sınavı kurumca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli başvurabilir.

    Sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

    Sınav kurulu

    Madde 17 - (Değişik madde: 01/03/2011-27861 S.R.G. Yön/13.mad.)

    Kurumca yaptırılacak yazılı sınava ilişkin görevde yükselme veya unvan değişikliği işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu Kurum Başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında personel birimi temsilcileri ile Kurum Başkanınca belirlenecek diğer üyelerden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle yedek üyeler de belirlenir. Kurul, üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye katılır.

    Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

    Sınav kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 12 nci maddeyle öngörülen, kurumca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Kurum gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirir. Sınav kurulu, bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 12 nci maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 18 - Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını ve süresini belirlemek,

    b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

    c) Sınavı yapacak kurumlara bildirmek üzere yazılı sınav konularının bilgi kaynağını belirlemek,

    d) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

    e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

    f) Sınava ilişkin diğer işleri yürütmek.

    Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

    Madde 19 - (Değişik madde: 01/03/2011-27861 S.R.G. Yön/14.mad.)

    Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir. Sınav sonuçları; sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere, aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 20 - Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri en az bir yıl veya bir sonraki sınava kadar Personel Dairesi Başkanlığı arşivinde saklanır.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 21 - (Değişik madde: 01/03/2011-27861 S.R.G. Yön/15.mad.)

    Sınava katılanlar sonuçların bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından on gün içerisinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

    Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Sınav şartı ve atama (Değişik başlık: 01/03/2011-27861 S.R.G. Yön/16.mad.)

    Madde 22 - (Değişik madde: 01/03/2011-27861 S.R.G. Yön/16.mad.)

    Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır. Unvan değişikliği suretiyle ataması yapılacakların ise; eğitime tabi tutulmaksızın, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavına katılarak başarılı bulunmaları zorunludur.

    Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

    a) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    Duyurulan kadrolardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arasındaki geçişler

    Madde 23 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

    a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

    b) Yönetim grubundaki görevlerden daha önce çalışılan görev grubundaki görevlere sınavsız atama yapılabilir.

    c) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimine ve sınavına tabidir. Ancak kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeyde olan görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    d) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    Naklen atamalar

    Madde 24 - Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden;

    a) Bu Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara,

    b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde Teknik Hizmetler Sınıfı olarak sayılan unvanlara ilişkin kadrolarda görev yapanlar bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan Teknik Hizmetler Sınıfındaki Uzman unvanına genel hükümlere göre naklen,

    c) Diğer personel kanunlarına tabi olanların Kuruma yapılacak atamalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınarak

    atama yapılabilir.

    Açıktan Atamalar

    Madde 25 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c) bentlerinde ve üçüncü fıkrasında sayılan görevlere, hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre açıktan atama yapılabilir.

    Özelleştirilen kurumlardan atama

    Madde 26 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Kazanılmış haklar

    Madde 27 - Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır. 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan o tarihte iki yıllık yüksek öğrenimi tamamlayanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

    Yukarıda adı geçen Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Kurumda görevde bulunan personel bakımından bu Yönetmelikte unvanlar itibarıyla öngörülen öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi belirlenebilir.

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 28 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 29 - 19/12/1999 tarihli ve 23911 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 30 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 31 - Bu Yönetmelik hükümlerini Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar