EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ RÜTBE TERFİLERİ VE DEĞERLENDİRME KURULLARININ ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 04/07/2005 - 2005/9130

    Resmi Gazete Tarihi : 21/07/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25882

    Ekli "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı'nın 31/5/2005 tarihli ve 1500 sayılı yazısı üzerine, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun değişik 13 üncü ve 55 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/7/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 9/7/2001 tarihli ve 2001/2785 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesine "Eğitim programı" tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanım eklenmiştir.

    "Pol-Net: Polis Bilgi Sistemi ile iletişim altyapısını,"

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Sınav soru kitapçıkları hariç sınavlarla ilgili her türlü evrak, tutanak ve diğer belgeler ile cevap kağıtları üç yıl süreyle saklanır."

    Madde 3 - Aynı Yönetmeliğe 48 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

    "Ek Madde 1- Bu Yönetmelikte geçen yazılı sınavların soru ve cevapları, sınavdan sonra 24 saat içinde POL-NET'te yayımlanır"

    Madde 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar