YARGITAY PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Yargıtay Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Yargıtay Başkanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 03/08/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25895

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Yargıtay Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Yargıtay Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Başkanlık: Yargıtay Başkanlığını,

    Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

    Hizmet süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde geçen süreleri,

    Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

    Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak Yargıtay Başkanlığınca görev özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    Alt hizmet grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları

    (Ek tanım : 05/02/2011 - 27837 S.R.G Yön/1.mad) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    (Ek tanım : 05/02/2011 - 27837 S.R.G Yön/1.mad) İşgünü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

    Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

    Görevde Yükselmeye Tabi Kadrolar:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Genel Yazı İşleri Müdürü, Personel ve Eğitim Müdürü, İdari ve Mali İşler Müdürü, Kütüphane Müdürü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Yayın İşleri Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, Müdür,

    2) Şef, Koruma Güvenlik Şefi,

    b) (Mülga bend: 02/04/2006-26127 S.R.G. Yön/5.mad)

    c) İdari Hizmetler Grubu;

    1) Ayniyat Saymanı, Sayman,

    2) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Zabıt Katibi, Veznedar, Ambar Memuru, Daktilograf, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Memur, Şoför.

    d) Yardımcı Hizmetler Grubu;

    1) Teknisyen Yardımcısı, Bekçi, Aşçı, Mübaşir, Hizmetli.

    Unvan Değişikliğine Tabi Kadrolar:

    Biyolog, Çocuk Gelişimcisi, Fizyoterapist, Hemşire, Diyetisyen, Laborant, Sağlık Teknikeri, Teknisyen.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev unvanlarına görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda;

    a) Atama yapılacak boş kadronun bulunması,

    b) Görevde yükselme eğitimine katılacak personelin, Başkanlıkta en az iki (2) yıl çalışmış olması,

    c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşıması,

    d) Mülga bend : 05/02/2011 - 27837 S.R.G Yön/2.mad)

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 7 - Bu maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

    a) Genel Yazı İşleri Müdürü, İdari ve Mali İşler Müdürü, Personel ve Eğitim Müdürü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Yayın İşleri Müdürü, Kütüphane Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) Dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

    2) Kütüphane Müdürlüğü için fakülte veya yüksekokulların kütüphanecilik bölümü mezunu olmak,

    3) Başkanlıkta en az beş (5) yıl şef olarak çalışmış olmak,

    4)Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    b) Yazı İşleri Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    2) Başkanlıkta en az beş (5) yıl şef olarak çalışmış olmak,

    3)Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    c) (Değişik bend: 02/04/2006-26127 S.R.G. Yön/2.mad) Müdür kadrosuna atanabilmek için;

    1) Dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

    2) 12/10/1987 tarihli ve 87/12197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    3) Toplam hizmetinin en az beş (5) yılını branşı ile ilgili olarak çalışmış olmak,

    4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    ç) (Ek bend: 02/04/2006-26127 S.R.G. Yön/2.mad) Şef kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

    2) Başkanlıkta en az beş (5) yıl Veznedar, Ambar Memuru, Ayniyat Saymanı, Daktilograf, Memur, Zabıt Kâtibi, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya ilk derece mahkemelerinde aynı süre Zabıt Kâtibi olarak çalışmış olmak,

    3)Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    d) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;

    1) İki yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

    2) Başkanlıkta en az iki (2) yıllık koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmış olmak,

    3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

    4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    e) (Mülga bend: 02/04/2006-26127 S.R.G. Yön/5.mad)

    f) Ayniyat Saymanı ve Sayman kadrosuna atanabilmek

    için;

    1) İki yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

    2) Başkanlıkta en az beş (5) yıl Veznedar, Ambar Memuru, Memur, Daktilograf, Zabıt Kâtibi, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak çalışmış veya ilk derece mahkemelerinde aynı süre Zabıt Kâtibi olarak çalışmış olmak,

    3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    g) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki (2) yılı Başkanlıkta veya ilk derece mahkemelerinde Zabıt Kâtibi olarak geçmiş olmak koşuluyla en az beş (5) yıl hizmeti olmak,

    2) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

    3) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak,

    4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    h) Zabıt Kâtibi, Daktilograf ve Memur kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki (2) yılı Başkanlıkta veya ilk derece mahkemelerinde geçmiş olmak koşuluyla en az üç (3) yıl hizmeti olmak,

    2) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

    3) 9/12/1983 tarihli ve 18246 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yargıtay Personeli Özlük İşleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    ı) Ambar Memuru ve Veznedar kadrosuna atanabilmek için;

    1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Başkanlıkta en az üç (3) yılı geçmiş olmak koşuluyla en az beş (5) yıl hizmeti olmak,

    3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    j) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise, tercihen yüksekokul mezunu olmak,

    2) Askerliğini tercihen komando olarak yapmış olmak,

    3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

    4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    k) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

    1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) En az beş yıllık (B) sınıfı ehliyete sahip olmak,

    3) Son üç (3) yılını Başkanlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş (5) yıl hizmeti bulunmak,

    4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şart (Değişik başlık : 05/02/2011 - 27837 S.R.G Yön/3.mad)

    Madde 8 - (Değişik madde : 05/02/2011 - 27837 S.R.G Yön/3.mad)

    Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda; atama yapılacak boş kadronun bulunması şartı aranır.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 9 - Bu maddede belirtilen kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

    a) Biyolog ve Fizyoterapist kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    b) Çocuk Gelişimcisi kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakültelerin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunu olmak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    c) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    ç) (Ek bend: 02/04/2006-26127 S.R.G. Yön/3.mad) Diyetisyen kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    d) Laborant kadrosuna atanabilmek için;

    1) Meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    e) Sağlık Teknikeri kadrosuna atanabilmek için;

    1) Sağlık hizmetleri yüksekokulu mezunu olmak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    f) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

    1) Lise ve dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak.

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 10 - (Değişik madde : 05/02/2011 - 27837 S.R.G Yön/4.mad)

    Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki ders konularından en az otuz ve (h) bendinde yer alan ders konularından en az kırkbeş saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    Birinci fıkrada yer alan izinler dışında zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    Duyuru

    Madde 11 - (Değişik madde : 05/02/2011 - 27837 S.R.G Yön/5.mad)

    Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar Başkanlık personeline sınavlardan en az kırkbeş gün önce, eğitimin yeri ve zamanı ise eğitime katılacaklara en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde Başkanlığa başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan Başkanlık personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru süresinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri Personel ve Eğitim Müdürlüğüne iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Müdürlüğü tarafından incelenir.

    Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 12 - (Değişik madde : 05/02/2011 - 27837 S.R.G Yön/6.mad)

    Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Duyurulan kadro sayısının üç katından az istekli olması halinde başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere duyurulan kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir. Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    Görevde yükselme eğitimi programları, Yargıtay Başkanlığınca düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması hâlinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.

    Görevde yükselme eğitimine ilişkin sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Müdürlüğünce yürütülür.

    Görevde yükselme eğitimi konuları

    Madde 13 - (Değişik madde : 05/02/2011 - 27837 S.R.G Yön/7.mad)

    Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları.

    b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

       f) Halkla ilişkiler,

    g) Etik davranış ilkeleri,

    h) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular.

    Eğitim programında, birinci fıkranın (h) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları

    Görevde yükselme sınavı

    Madde 14 - (Değişik madde : 05/02/2011 - 27837 S.R.G Yön/8.mad)

    Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Başkanlık bu sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırır.

    Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içerisinde sınavın yapılması için Başkanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birisine başvurulur.

    Sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

    Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da sınav tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere, müteakip sınava kadar atanmamış olanlar; aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidirler.

    Sınavın geçersiz sayılması

    Madde 15 - Yazılı sınavda kopya çekenler, verenler veya bunlara teşebbüs edenler sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

    Sınav sonuçlarının açıklanması

    Madde 16 - (Değişik madde : 05/02/2011 - 27837 S.R.G Yön/9.mad)

    Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 17 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan unvan değişikliğine tabi kadrolar, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere, bu unvanları ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Bu sınava katılacaklarda Başkanlıkta veya öğretim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. (Ek cümle : 05/02/2011 - 27837 S.R.G Yön/10.mad) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Başkanlık personeli başvurabilir.

    Unvan değişikliği sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yapılır.

    (Ek fıkra : 05/02/2011 - 27837 S.R.G Yön/10.mad) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    (Ek fıkra : 05/02/2011 - 27837 S.R.G Yön/10.mad) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

    Sınav kurulu

    Madde 18 - Sınav Kurulu; Yargıtay Yönetim Kurulunun görevlendireceği, Yönetim Kurulu üyesi olan Daire Başkanının başkanlığında, Genel Sekreter, bir Yönetim Kurulu üyesi, görevlendirilen Genel Sekreter Yardımcısı ile Personel ve Eğitim Müdürü olmak üzere toplam beş (5) kişiden oluşur. Ayrıca her üyenin yedeği de tespit edilir. Kurul, Başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye katılır. Kararlar oyçokluğu ile alınır.

    Sınav Kurulu başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavında görev alamazlar.

    Sınav Kurulunu oluşturacak üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğretim ve unvanları itibarıyla daha düşük düzeyde olamaz.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 19 - (Değişik madde : 05/02/2011 - 27837 S.R.G Yön/11.mad)

    Sınav kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 13 üncü maddeyle öngörülen, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

    Başkanlık, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirir. Sınav kurulu, bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 13 üncü maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

    Sınavı kazananların ataması

    Madde 20 - (Değişik madde : 05/02/2011 - 27837 S.R.G Yön/12.mad)

    Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

    Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

    a) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dahil, atanmaya hak kazandıkları kadrolara ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    Duyurulan kadrolardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadroya ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 21 - Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, başarı göstermeyenlerin belgeleri en az bir yıl veya aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar Personel ve Eğitim Müdürlüğünde saklanır.

    İtiraz

    Madde 22 - Sınav kurulunun her türlü kararına karşı itiraz mercii Yargıtay Yönetim Kuruludur.

    (Ek fıkra : 05/02/2011 - 27837 S.R.G Yön/13.mad) İlgililer, sınav sonucunun kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

    (Ek fıkra : 05/02/2011 - 27837 S.R.G Yön/13.mad) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun ikinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arasında geçişler

    Madde 23 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

    a) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıması koşuluyla, sınav yapılmaksızın, aynı alt hizmet grubunda bulunan diğer görevlere atamaları yapılabilir.

    b) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    c) (Ek bend : 05/02/2011 - 27837 S.R.G Yön/14.mad)

    Kazanılmış haklar

    Madde 24 - Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

    Naklen atamalar

    Madde 25 - Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden;

    a) Bu Yönetmelikte belirtilen unvanları kazanmış olanlar aynı unvanlara,

    b) Memur kadrosunda olanlar, 9/12/1983 tarihli ve 18246 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yargıtay Personeli Özlük İşleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen koşulları taşımaları halinde zabıt katibi unvanına,

    c) 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personel kazandıkları unvanlara uygun kadrolara naklen atanabilirler.

    Açıktan atamalar

    Madde 26 - Daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışıp da çeşitli nedenlerle görevden ayrılanların, yeniden memuriyete dönmelerinde bu Yönetmelikteki şartları taşımaları kaydıyla daha önceki unvanlarına veya daha alt gruptaki unvanlara açıktan atamaları yapılabilir.

    Ancak, Devlet Memurluğuna ilk defa açıktan atanacak personel için bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 27 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Başkanlığa yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Özürlülerin eğitim ve sınavları

    Madde 28 - Başkanlık, gerekli koşulları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimi ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 29 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 30 - 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yargıtay Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 31 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 32 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yargıtay Birinci Başkanı yürütür.

    EK-1 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar