KADININ STATÜSÜ DANIŞMA KURULUNUN OLUŞUMU İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Kadının Statüsü Danışma Kurulunun Oluşumu İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Devlet Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 06/08/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25898

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Kadının Statüsü Danışma Kurulunun oluşumu ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Kadının Statüsü Danışma Kurulunun oluşumu, görevleri, gündemi, toplanması ve çalışması ile ilgili hususları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 27/10/2004 tarihli ve 5251 sayılı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 15 inci ve 16 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Başkan: Başbakan veya Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanı,

    Bakan: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanı,

    Kurul: Kadının Statüsü Danışma Kurulunu,

    Genel Müdürlük: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür: Kadının Statüsü Genel Müdürünü,

    Sekreterya: Kadının Statüsü Danışma Kurulu Sekreteryasını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kurulun Oluşumu ve Görevleri

    Kurulun oluşumu

    Madde 5 - Kurul; Başbakan veya Bakanın başkanlığında;

    a) Adalet, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Turizm bakanlıkları müsteşarları; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı; Avrupa Birliği Genel Sekreteri; Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı; Devlet Personel Başkanı; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı; Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü; Özürlüler İdaresi Başkanı; Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü ve Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı veya görevlendirecekleri birer yetkili,

    b) Üniversitelerin Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı başkanlıkları ile Kadın Araştırma ve Uygulama merkezlerinden Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek en az dört öğretim üyesi,

    c) Kadının Statüsü Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve ana hizmet birimleri daire başkanları,

    d) Kadın hakları konusunda çalışmalarda bulunan beş sivil toplum kuruluşu temsilcisinden,

    oluşur.

    Öğretim üyelerinin seçimi ve görev süresi

    Madde 6 - Üniversitelerin Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı başkanlıkları ile Kadın Araştırma ve Uygulama merkezlerinden Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek öğretim üyelerinin Kurul üyeliğindeki görev süresi üç yıldır. Öğretim Görevlisi üyenin görev süresi dolmadan herhangi bir nedenle bu görevinden ayrılması durumunda aynı esaslar dahilinde Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek yeni üye, eski üyenin görev süresini tamamlar. Üyeliği sona erenler yeniden seçilebilir.

    Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin seçimi ve görev süresi

    Madde 7 - Kadın hakları konusunda faaliyet gösteren;

    a) En fazla üyeye sahip beş dernek arasından bir,

    b) En fazla şubeye sahip beş dernek arasından bir,

    c) Faaliyetleri için en fazla harcama yapan beş dernek arasından bir,

    d) Dernek Federasyonları arasından bir,

    e) Gelirinden amacına yönelik hizmetler için en fazla harcama yapan beş vakıf arasından bir,

    temsilci olmak üzere Genel Müdürlükçe üç yıl için seçilir. Üyeliği sona erenler yeniden seçilebilir.

    Kurulun görevleri

    Madde 8 - Kurulun görevleri şunlardır:

    a) Devletin ekonomik, sosyal, kültürel ve kadına ilişkin politikaları çerçevesinde kadının statüsü ile ilgili sorunları inceleyerek genel politikalar oluşturulmasına yardımcı olmak, plan ve programların uygulanması hususunda görüş bildirmek.

    b) Devletin ekonomik, sosyal, kültürel ve kadın politikaları çerçevesinde plân ve yıllık programlara göre Genel Müdürlüğün görevlerini geliştirici tedbirleri belirlemek ve önerilerde bulunmak.

    c) Başbakan veya görevlendireceği Bakan tarafından istenen, Genel Müdürlüğün veya Kurul üyelerinin teklif ettiği kadının statüsüne ilişkin konuları incelemek, değerlendirmek ve bu konularda görüş oluşturmak ve önerilerde bulunmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kurulun Çalışma Düzeni, Gündemi, Kurul Kararları ve Sekreterya

    Toplantı usulü

    Madde 9 - Kurulun, Başkanın davetiyle, uygun göreceği yer ve tarihte yılda bir kez toplanması esastır. Ancak, Kurul Başkanı gerekli gördüğü hallerde Kurulu toplantıya çağırabilir.

    Toplantı gündemi

    Madde 10 - Kurulun Gündemi, Genel Müdürlük tarafından hazırlanır. Gündeme son şeklini Kurul Başkanı verir.

    Toplantı gündemi, Genel Müdürlükçe toplantı tarihinden en az bir hafta önceden varsa bilgi ve belgelerle birlikte Kurulu oluşturan üyelere gönderilir.

    Gündem üyelere gönderildikten sonra da Kurul Başkanı tarafından gerekli görüldüğü hallerde gündem değişikliği yapılabilir.

    Kurulun toplanması ve kurul kararları

    Madde 11 - Kurul, Başbakan veya Bakanın başkanlığında üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa, Başkan, belirleyeceği bir tarihte Kurulu yeniden toplantıya çağırır. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Başkanın Kurul toplantısında bulunamaması durumunda Başkanın görevlendireceği bir üye Kurula Başkanlık eder.

    Kurul, gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Kararlar toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Kurul Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

    Kurul, gündemine alınan konular üzerinde detaylı çalışmalar yapıp rapor ve rapor taslakları hazırlamak üzere gereğinde üyeler arasından çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma grupları başkan ve raportörlerini belirlerler. Hazırlanan raporların sonuç bölümü, maddeler halinde Grup Başkanınca kurulun onayına sunulur.

    Kurul kararları toplantı salonunda yazılarak, Başkan ve üyelerce imzalanır. Kurul kararlarına ek oluşturacak proje ve belge olması halinde, bu belgeler de Kurul üyelerince paraflanarak karar dosyasında saklanır.

    Kurul kararlarının duyurulması ve uygulanması

    Madde 12 - Kurulda alınan kararlar, Genel Müdürlükçe toplantıyı takip eden otuz gün içerisinde Kurul üyelerine ve ilgili kuruluşlara yazılı olarak bildirilir. Kurul kararlarının uygulanması ile ilgili Bakanlık ve diğer kuruluşlar, yaptıkları çalışmaları toplantı tarihinden itibaren en fazla altı aylık dönemler halinde faaliyet raporu düzenleyerek Genel Müdürlüğe gönderir. Genel Müdürlük bu raporları değerlendirerek sonuçlarını Bakana sunar.

    Sekreterya hizmetleri

    Madde 13 - Kurulun sekreterya hizmetleri Genel Müdürlüğün Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

    Sekreteryanın görevleri

    Madde 14 - Sekreteryanın görevleri şunlardır:

    a) Kurulun toplanması ve gündemine ilişkin çalışmaları yapmak,

    b) Hazırlanan gündemi kurul üyelerine göndermek,

    c) Kurul kararlarının kurul üyelerine ve ilgili kuruluşlara gönderilmesini sağlamak,

    d) Kurul kararları ile ilgili Bakanlık ve diğer kuruluşların düzenledikleri faaliyet raporlarını değerlendirmek.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Giderler

    Madde 15 - Kurul üyelerine 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödeme yapılır.

    Yürürlük

    Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdürlüğün Bağlı olduğu Bakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar