TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN İSİMLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (96/74/AT)

    Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (96/74/At)

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 12/08/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25904

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; tekstil ürünlerinin lif kompozisyonuna göre isimlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik;

    a) Tekstil ürünü tanımı kapsamına giren ürünleri,

    b) Kütlesinin en az %80'i tekstil liflerinden oluşan ürünleri,

    c) Kütlesinin en az %80'i tekstil parçalarından oluşan mobilya, şemsiye ve güneşlikler ile kütlece en az %80'i tekstil veya müflonlardan oluşmak şartıyla çok katlı yer kaplamaları, yataklar ve kamp malzemelerinin tekstil kısımlarını, ayakkabı müflonlarını, tam ve yarım eldivenleri,

    d) Bileşimleri belirtilmek suretiyle, başka ürünlerle birleştirilmiş olanları veya bunların bir parçasını teşkil eden tekstil ürünlerini,

    kapsar.

    Ancak;

    a) Avrupa Birliği üyesi ülkeleri dışındaki ülkelere ihraç edilmek üzere üretilen tekstil ürünlerini,

    b) Gümrük kontrolü altında transit geçiş amacıyla yurda giren tekstil ürünlerini,

    c) Dahilde işleme rejimi kapsamında Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelerden gelen tekstil ürünlerini,

    d) İşyeri olarak kendi evini kullananlara gönderilenler ile ithal ürünü devralmamak koşuluyla ücret mukabili konfeksiyon işlemleri yapan bağımsız firmalara gönderilen tekstil ürünlerini,

    kapsamaz.

    Dayanak

    Madde 3 - (Değişik madde: 01/06/2008-26893 S.RG. Yön/2.md.)

    Bu Yönetmelik;

    a) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak,

    b) Avrupa Birliğinin 96/74/EC direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

    Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

    Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

    Tekstil Ürünü: Kullanılan karıştırma veya birleştirme işlemlerine bakılmaksızın, yalnızca tekstil liflerinden oluşmuş ham, yarı işlenmiş, işlenmiş, yarı üretilmiş, üretilmiş, yarı hazır veya hazır ürünleri,

    Tekstil Lifi: Esnekliği, inceliği ve uzunluğunun maksimum enine olan oranının yüksek oluşu ile karakterize edilen ve bu özellikleriyle tekstil işlemleri için uygun olan tekstil birimini,

    Daha geniş şeritler veya filmlerden kesilmiş şeritler dahil olmak üzere, görünür genişliği 5 mm'yi aşmayan ve EK I'de 19'dan 44'e kadar olan bölümlerde listelenen liflerin üretiminde kullanılan maddelerden üretilmiş ve tekstil işlemlerine uygun esnek şerit ve tüpler de tekstil lifi olarak kabul edilir. Görünür genişlik, şerit veya tüpün katlanmış, düzleştirilmiş, sıkıştırılmış veya bükülmüş genişliğidir veya genişliğin bir örnek olmadığı yerlerde ortalama genişliktir.

    Lif Bileşimi (kompozisyonu): Bir tekstil ürününü meydana getiren tekstil liflerinin bu tekstil ürünü içindeki kütlece yüzde oranını,

    Piyasaya Arz: Tekstil ürününün, tedariki ve/veya kullanımı amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan ilk faaliyeti,

    Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişiyi,

    Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişileri,

    Üretici: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünleri üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

    Etiket: Tekstil ürünleri hakkında tüketicileri bilgilendirmek ve aydınlatmak üzere kullanılan çeşitli boyut ve şekildeki etiketi,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Tekstil Liflerinin İsimlendirilmesi

    Madde 5 - Endüstriyel işlemden önce, endüstriyel işlem süresince veya dağıtım aşamasında sadece bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan tekstil ürünleri piyasaya arz edilebilir.

    Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan tekstil lifleri, isim ve cinsleri itibariyle EK I' de yer almaktadır. EK I' deki tabloda yer alan isimlerin kullanımı yalnızca, bu tabloda aynı başlık altında açıklanmış lifler için geçerlidir. Bu isimlerin hiçbirisinin kendisi, kökü veya sıfatı, herhangi bir dilde diğer bir lif için kullanılamaz.

    "İpek" kelimesi, tekstil liflerinin filament ipliklerinin özel sunumunu veya şeklini belirtmek için kullanılamaz.

    Tekstil ürünü sadece bir cins lif kullanılarak yapılmadığı sürece "%100", "saf" veya "tamamen" diye tanımlanamaz, benzer terimler kullanılamaz. Ancak bir tekstil ürünü, rutin olarak değil de teknik sebepler sonucu eklenmiş olmak şartıyla %2'sine kadar başka lif içerebilir. Tarama işleminden geçirilmiş bir tekstil ürünü için bu tolerans değeri %5'e çıkarılabilir.

    Yünlü Tekstil Ürünlerinin Etiketlenmesi

    Madde 6 - Bir yünlü tekstil ürünü, yalnızca, daha önce bir ürünün içeriği olmayan, o ürünün üretiminde gerekli olan işlemlerin dışında, keçeleşme ve/veya eğirme işlemlerine konu olmamış ve dolayısıyla kullanım veya hazırlama sırasında hasar görmemiş yün lifinden oluşmuşsa aşağıdaki ibarelerle tanımlanabilir:

    a) "yeni yün",

    b) "fleece wool" veya "virgin wool",

    c) "ren, ny uld",

    d) "schunvolle",

    e) "-ane

    fi iaeess",

    f) "lana virgen" veya "lana de esquilado",

    g) "laine vierge" veya "laine de tonte",

    h) "lana vergine" veya "lana di tosa",

    i) "scheerwol",

    j) "la virgem",

    k) "uusi villa",

    l) "ren ull".

    Bu tanıma uygun yün ürünlerinin iç piyasaya arzı sırasında "yeni yün" ibaresinin etikette yer alması zorunlu olup diğer ibarelerden birinin veya birkaçının yer alması isteğe bağlıdır.

    Aşağıdaki durumlarda da yukarıdaki ibareler, bir lif karışımını içeren yünü tanımlamak için kullanılabilir. Bu durumlarda, bileşim yüzdesi tam olarak verilmelidir:

    a) Karışımdaki bütün yün lifleri, birinci fıkrada belirtilen hususlara uyduğunda,

    b) Bu yünün kütlesi, karışımın toplam kütlesinin %25'inden daha fazlasını oluşturduğunda,

    c) Gelişigüzel karışımlarda, yün lifi sadece başka bir lif ile karıştırıldığında,

    tarama işleminden geçmiş yünlü ürünler dahil olmak üzere, bir ve ikinci fıkralarda belirtilen ürünlerde, üretimle ilgili teknik sebepler için kabul edilecek lifsel kirlilikler toleransı %0,3'ü geçemez.

    Tekstil Ürünlerinde Liflerin Belirtilmesi

    Madde 7 - İki veya daha fazla liften oluşan bir tekstil ürününde, liflerin birisi toplam kütlenin en az %85'ini oluşturuyorsa, işaretleme aşağıdaki yollardan herhangi biri ile yapılır:

    a) Söz konusu lifin kütlece yüzde bileşimini takiben ismi yazılır,

    b) "Asgari %85" ibaresini takiben lifin ismi yazılır,

    c) Ürünün tam olarak lif bileşim yüzdesi yazılır.

    İki veya daha fazla liften oluşan tekstil ürünlerinde, liflerden hiçbiri toplam kütlenin %85'ine ulaşmıyorsa; bu ürünlerde, öncelikle en az iki temel lifin isim ve kütle yüzdeleri belirtilmek suretiyle, diğer liflerin isim ve kütle yüzdeleri belirtilerek veya sadece isim olarak, kütle yüzdeleri dikkate alınarak büyükten küçüğe yazılarak işaretlenir. Bununla birlikte:

    a) Bir ürünün toplam kütlesinin %10'undan daha az miktarda bulunan lifler, toplam kütle yüzdeleri yazılarak birlikte "diğer lifler" ibaresiyle işaretlenebilir,

    b) Ürünün toplam kütlesinin %10'undan daha az miktarda bulunan bir lifin ismi açıkça yazıldığı takdirde, ürünün yüzde bileşiminin tamamı verilmelidir.

    Çözgüsü saf pamuk ve atkısı saf keten olan ürünlerde, keten yüzdesi haşıllanmamış kumaşın toplam kütlesinin %40'ından fazlaysa, bu ürünler "saf pamuk çözgü-saf keten atkı" bileşim tanımlaması yazılmak şartıyla "pamuk keten karışımı" olarak isimlendirilebilir.

    Nihai tüketici için tasarlanan tekstil ürünlerinde, bu maddenin bir, iki, üç ve sekizinci fıkralarında belirtilen yüzde bileşimleri:

    a) Tekstil ürününün toplam kütlesinin %2'sine kadar miktardaki yabancı lifler, bu liflerin rutin olarak değil de teknik sebepler sonucu ilave edilmiş olması şartıyla tolere edilebilirler. Bu tolerans, tarama işleminden geçen ürünler için, 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla %5'e çıkarılır,

    b) Belirtilen lif yüzdeleri ile analizlerde bulunan yüzdeler arasında, etikette gösterilen liflerin toplam kütlesine bağlı olarak, %3'lük bir imalat toleransına izin verilir: Bu tolerans, ikinci fıkrada belirtildiği şekilde kütle yüzdeleri belirtilmeden büyükten küçüğe sıralanarak listelenmiş liflere ve 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendine de uygulanır.

    Analizlerde, toleranslar ayrı ayrı hesaplanır. Dördüncü fıkranın (b) bendinde belirtilen toleransın hesaplanmasında göz önüne alınacak toplam kütle, bitmiş üründeki liflerin kütlesinden, aynı fıkranın (a) bendinde belirtilen tolerans uygulandığında bulunan yabancı liflerin kütlesi düşülerek hesaplanan kütledir.

    Dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen toleransların toplanmasına yalnızca, aynı fıkranın (a) bendinde belirtilen toleransın uygulanmasıyla yapılan analiz sonucunda elde edilen yabancı liflerin, etikette yer alan liflerden biri veya birkaçı ile aynı kimyasal tipte lifler olduğu durumlarda izin verilir.

    İmalat işleminin dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen miktardan daha yüksek toleranslara ihtiyaç duyduğu belirli ürünlerde, sadece istisnai ve üretici tarafından yeterli gerekçe gösterildiği durumlarda, ürünün uygunluğu 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen hüküm doğrultusunda kontrol edilerek daha yüksek toleranslara izin verilebilir. Bu durum, Komisyona bildirilmek üzere Bakanlık tarafından Müsteşarlığa iletilir.

    "Karışık lifler" terimi veya "belirsiz tekstil bileşimi" terimi, üretimi sırasında bileşimi kolaylıkla belirlenemeyen ürünler için kullanılabilir.

    5 inci maddenin dördüncü fıkrası, 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası ve bu maddenin dört, beş, altı ve yedinci fıkralarında belirtilen toleranslar saklı kalmak kaydıyla, bitmiş ürünün kütlesinin %7'sini geçmeyen miktarlardaki görünen, izole edilebilen ve sadece dekoratif amaçlı liflerin, 5 inci maddenin dördüncü fıkrası ve bu maddede yer alan lif bileşiminde belirtilmesine gerek yoktur. Aynı durum, antistatik etki elde etmek için kullanılan ve bitmiş ürünün kütlesinin %2'sini aşmayan lifler (örneğin metalik lifler) için de geçerlidir. Bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ürünler için, bu yüzdeler kumaşın kütlesi üzerinden değil, çözgü ve atkı kütleleri üzerinden ayrı ayrı hesaplanır.

    Sipariş Üzerine Üretilen Tekstil Ürünleri

    Madde 8 - Üretim veya ticari amaçlarla piyasaya arz edilecek tekstil ürünlerinin, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak etiketlenmesi veya işaretlenmesi gerekir. Ancak, tüketiciye satış amacıyla üretilmeyen veya kamu kurum ve kuruluşlarının siparişi üzerine üretilen tekstil ürünlerinin beraberindeki ticari belgeler, etiketleme ve işaretlemeleri tamamlamak üzere yer alabileceği gibi onların yerine de geçebilirler.

    5, 6 ve 7 nci maddeler ile EK I'de belirtilen tekstil liflerine ait isimler, tanımlamalar ve ayrıntılar, ticari belgelerde açıkça belirtilir. Satış sözleşmeleri, sevk irsaliyeleri ve faturalarda kısaltmalar kullanılmaz. Bununla beraber, mekanize edilmiş bir işlem kodu, aynı belgede bu kod açıklanmış olmak koşulu ile kullanılabilir.

    5, 6 ve 7 nci maddeler ile EK I'de belirtilen tekstil liflerine ait isimler, tanımlamalar ve ayrıntılar, tekstil ürünleri satışa sunulduğu veya tüketiciye satıldığı zaman özellikle katalog, ticari broşür, ambalaj, etiket ve işaretlemelerde açık, okunaklı ve tek tipte yazılmış olarak yer alır.

    Bu Yönetmelikte belirtilenlerin dışındaki bilgiler ve ayrıntılar, belirgin şekilde ayrı olarak belirtilir. Bu hüküm, bu Yönetmeliğe göre belirtilen ayrıntılardan hemen önce veya sonra verilebilecek ticari marka veya teşebbüs isimlerine uygulanmaz.

    Bununla birlikte, bir tekstil ürünü dördüncü fıkrada belirtildiği gibi satışa sunulduğu veya tüketiciye satıldığında, sözkonusu ticari marka veya teşebbüs ismi, EK I'de listelenen isimlerden birinin kendisini veya kökünü veya sıfatını veya bunlarla karıştırmaya müsait bir ismi içeriyorsa, bu durumda 5, 6 ve 7 nci maddelerde ve EK I'de belirtilen tekstil liflerine ait isimler, tanımlamalar ve ayrıntılar, ticari marka veya teşebbüs isminin hemen önüne veya arkasına açık ve okunaklı bir şekilde yazılır.

    İthal edilen tekstil ürünlerinde, bu madde gereğince yapılacak etiketleme ve işaretlemelerin Türkçe olarak da yazılması gerekir.

    Bobinler, makaralar, çileler, topslar veya diğer küçük miktardaki dikiş, tamir veya nakış iplikleri konusunda, altıncı fıkrada yer alan hüküm, yalnızca paketler veya teşhir üniteleri üzerindeki kapsamlı etiketler için geçerlidir. EK IV' ün onsekizinci bendinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, münferit ürünler Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dillerinden herhangi birinde etiketlenebilir.

    Dürüst ticaret uygulamalarına uygun olmaları halinde, ürünlerin özellikleriyle ilgili 5 ve 6 ncı maddelerde yer alan tanım ve ayrıntılar dışında kalan tanım ve ayrıntılar kullanılabilir.

    Birden Fazla Bileşenden Oluşan Tekstil Ürünlerinin Etiketlenmesi

    Madde 9 - Farklı lif içeriğine sahip iki veya daha fazla bileşenden oluşmuş tekstil ürünü, her bileşenin lif içeriğini gösteren bir etiketi taşır. Bu tür etiketleme, ana astarlar hariç, ürünün toplam kütlesinin %30'undan daha az olan bileşenler için zorunlu değildir.

    İki veya daha fazla tekstil ürünü aynı lif içeriğine sahipse ve normal olarak bir birim oluşturuyorsa, bunların tek etiket taşıması yeterlidir.

    11 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla:

    a) Aşağıdaki korse ürünlerinde lif bileşimleri, tüm ürünün bileşimini veya aşağıda listelenen bileşenleri tümüyle kapsayacak veya ayrı ayrı olacak şekilde belirtilir.

    1) Sutyenler için: çanaklar ve arka kısmın iç ve dış kumaşı,

    2) Korseler için: ön, arka ve yan sertleştirme panelleri,

    3) Büstiyerler için: çanakların iç ve dış kumaşları, arka ve ön sertleştirici paneller ve yan paneller.

    Bu ürünler dışında kalan korse ürünlerinin lif bileşimleri, ürünün tamamının bileşimini veya ürünün çeşitli bileşenlerinin bileşimlerini tümüyle kapsayacak şekilde veya ayrı ayrı olacak şekilde belirtilir. Bu etiketleme, ürünün toplam kütlesinin %10'undan az olan bileşenler için zorunlu değildir.

    Anılan korse ürünlerinin değişik bölümlerinin ayrı ayrı etiketlenmesi durumunda, etiketleme, tüketicinin, etiket üzerindeki bilgilerin ürünün hangi bölümüne ait olduğunu kolayca anlayabileceği şekilde yapılır.

    b) Asidik yakma yöntemiyle basılmış tekstillerin lif bileşimi tüm ürün için verilir. Yakılmış bölümlerin ve zemin kumaşın bileşimleri ayrı ayrı tespit edilerek de belirtilebilir. Bu bileşenler isimleriyle belirtilmelidir.

    c) Nakışlı tekstillerin lif bileşimi ürünün tamamı için verilir. Zemin kumaş ile nakış ipliğinin bileşimleri ayrı ayrı tespit edilerek de belirtilebilir. Bu bileşenler isimleriyle belirtilmelidir. Nakışlı kısmın alanı, ürünün bütün alanının %10'undan az ise sadece zemin kumaşın bileşimini belirtmek yeterlidir.

    d) Farklı liflerden oluşan nüve ve kılıfa sahip ve tüketiciye satış için piyasaya arz edilen ipliklerin lif bileşimi, tüm iplik için verilir. Nüve ile kılıf kısımlarının bileşimleri ayrı ayrı tespit edilerek de belirtilebilir. Bu bileşenler isimleriyle belirtilmelidir.

    e) Kadife ve pelüş tekstil ürünlerinin veya bunlara benzeyen tekstil ürünlerinin lif bileşimleri tüm ürün için verilir. Ürünün değişik liflerden oluşan bir kullanım yüzeyi ile farklı bir arka yüzey içermesi durumunda, bu iki yüzey için ayrı ayrı da tespit edilebilir. Bu bileşenler isimleriyle verilmelidir.

    f) Arka ve kullanım yüzeyi farklı liflerden oluşan yer döşemelikleri ve halıların bileşimleri sadece kullanım yüzeyleri için tespit edilir ve isimleriyle belirtilir.

    İstisnalar

    Madde 10 - 8 ve 9 uncu madde hükümlerinin istisnaları aşağıda belirtilmiştir.

    a) EK III'de listelenen tekstil ürünlerinin, 4 üncü maddede yer alan tekstil ürünü tanımında belirtilen aşamalardan birinde olması halinde, bunların lif bileşimlerini ve isimlerini taşıyan etiketlemenin veya işaretlemenin yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu ürünlerin, lif bileşimini ve isimlerini veya EK I'de listelenen isimlerden birinin kendisini veya kökünü veya bunlarla karıştırmaya müsait bir ticari marka veya teşebbüs ismini içeren bir etiket veya işaretlemeye sahip olması halinde, 8 ve 9 uncu maddede yer alan hükümler bunlara da uygulanır.

    b) EK IV'de listelenen tekstil ürünleri aynı tip ve bileşimde oldukları takdirde, bunlar, bu Yönetmelikte yer alan bileşim özelliklerini belirleme esaslarına göre hazırlanmış kapsamlı tek bir etiket altında, birlikte satışa sunulabilir.

    c) Metre veya metrekare hesabı ile satılan tekstil ürünlerinin bileşimi, top boyunca veya satışa sunulan rulo üzerine uygun bir etiket uygulanarak gösterilir.

    Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ürünlerin, tüketicinin bu ürünlerin bileşimlerinden tam olarak haberdar olması sağlanacak şekilde piyasaya arz edilmesi zorunludur.

    Bu Yönetmelikte belirtilen ibareler ve özellikler, ürünün üzerinde, etiketinde veya ambalajında yer alacak diğer bilgilerle karışmayacak şekilde bulunur.

    Tekstil Lif Yüzdelerinin Belirlenmesi

    Madde 11 - 8 inci maddenin birinci fıkrası ile bu Yönetmeliğin tekstil ürünlerinin etiketlenmesine ilişkin diğer hükümlerinin uygulanması amacıyla 5, 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen lif yüzdeleri, aşağıdaki bentler dikkate alınmadan belirlenir:

    a) Bütün tekstil ürünlerinin tekstil olmayan kısımları, kumaş kenarları, etiketler ve armalar, tekstil ürünün ayrılmaz parçasını oluşturmayan kenarlar ve süslemeler, tekstil malzemesiyle kaplanmış tokalar ve düğmeler, aksesuarlar, süslemeler, elastik olmayan kurdeleler ürünün belirli ve sınırlı noktalarına eklenen elastik iplik ve bantlar, 7 nci maddenin son fıkrasında belirtilen şartlar kapsamına giren ve yalnızca dekoratif amaçlı görünür ve izole edilebilen lifler ile antistatik lifler,

    b) Yer döşemelikleri ve halıların, kullanım yüzeyi dışında kalan bütün bileşenleri,

    c) Döşemelik kumaşların, kullanım yüzeyinin bir parçası olmayan bağlama, dolgu, çözgü ve atkı iplikleri; perdeler ve duvar halılarının, kumaşın ön yüzeyini oluşturmayan bağlama, dolgu, çözgü ve atkı iplikleri,

    d) Diğer tekstil ürünlerinin, temel veya taban oluşturan kumaşları, sertleştirici ve kuvvetlendiricileri, ara astarlar ve çadır-yelken bezinden arkalıkları, kumaşın atkı ve/veya çözgü ipliklerinin yerini almıyorlarsa dikiş ve birleştirici iplikleri, 9 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamına giren ve yalıtma fonksiyonu olmayan dolgulukları, astarları,

    Sertleştirici ve kuvvetlendiriciler, tekstil ürününün özel ve sınırlı noktalarına bunları güçlendirmek, sertlik, sıklık veya kalınlık sağlamak amacıyla ilave edilen iplikler veya malzemelerdir. (d) bendinde yer alan düzenlemenin uygulanabilmesi için, kullanım yüzeyi için taban olarak kullanılacak tekstil ürünlerinin, özellikle battaniyelerin ve iki katlı kumaşların zemin veya taban malzemeleri ve kadife veya pelüş kumaşların ve benzer ürünlerin tabanları ayrılabilecek cinsten tabanlar olmamalıdır.

    e) Yağlı maddeler, yapıştırıcılar, ağırlık vericiler, haşıllar ve apreler, emdirme ürünleri, ek boyama ve baskı ürünleri ve diğer tekstil işlemleri için gerekli yardımcı maddeler. Bu bentte yer alan maddeler, tüketiciyi yanıltabilecek miktarda olamaz.

    Tekstil Ürünlerinin Bileşimlerinin Test Edilmesi

    Madde 12 - Tekstil ürünlerinin bileşiminin bu Yönetmelik hükümleriyle uyumlu olup olmadığının test edilmesi, ikinci fıkrada atıfta bulunulan Yönetmeliklerde belirtilen analiz metotlarına göre yapılacaktır. Bu amaçla, 5, 6 ve 7 nci maddelerdeki lif yüzdeleri, 11 inci maddede belirtilen maddeler çıkartıldıktan sonra, EK II'de yer alan kabul edilmiş uygun doğal nem değerlerinin her lifin mutlak kuru kütlesine uygulanmasıyla belirlenecektir.

    Bu Yönetmeliğin kapsadığı ürünlerin lif bileşimlerinin belirlenmesinde kullanılacak örnekleme ve analiz metotları, 22/4/2001 tarihli ve 24381 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İkili Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmelik ve 24/4/2001 tarihli ve 24382 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Üçlü Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmelikte belirtilmişlerdir.

    Bu Yönetmelik eklerinin teknik gelişmelere uyarlanması için gerek duyulan EK I'e yapılacak eklemeler ve EK II'ye yapılacak eklemeler ve düzeltmeler İkili Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen prosedüre uygun olarak yapılır.

    Üçlü Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmelik ve İkili Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Yöntemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilenlerin dışındaki ikili ve üçlü lif karışımlarının kantitatif analizi için yeni metotlar da üçüncü fıkrada belirtilen prosedüre göre belirlenir.

    Bu Yönetmelik hükümlerini karşılayan tekstil ürünlerinin piyasaya arzı, ibareler veya bileşim özellikleri ile ilgili nedenlerle yasaklanamaz veya engellenemez.

    Bu Yönetmelik hükümleri, sınai ve ticari mülkiyetin korunması, ürün kökenini gösteren bilgiler, menşei işaretleri ve haksız rekabetin önlenmesine ilişkin mevzuatın uygulanmasını engellemez.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Sorumluluk

    Madde 13 - Üretici veya yetkili temsilcisi, bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde etiket uygulamasını sağlamaktan ve etikette yer alan bilgilerin doğru olmasından dolayı tüketiciye karşı sorumludur. Üreticisine veya yetkili temsilcisine ulaşılamadığı takdirde, satıcı, ürünün üzerinde bu Yönetmelikte yer alan hükümlere uygun bir etiket bulunmasından dolayı tüketiciye karşı sorumludur.

    İdari Yaptırım

    Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve/veya 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun idari para cezası ile ilgili hükümleri uygulanır.

    Denetim

    Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak denetim 13/11/2001 tarihli ve 2001/3528 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 9/5/2003 tarihli ve 25103 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılır.

    Yürürlük

    Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

    Ekler "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi tıklayınız.

    Mevzuat Kanunlar