KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Kültür Ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Kültür ve Turizm Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 22/08/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25914

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (Değişik madde: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\1.mad)

    Bu Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden 5 inci maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

    Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

    (Değişik tanım: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\2.mad) Bakanlık teşkilatı: Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünü,

    (Değişik tanım: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\2.mad) Hizmet grupları: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    Alt hizmet grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirlenen kadrolara aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak yükselme niteliğindeki atamaları,

    Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet gruplarında belirtilen unvanları/kadroları,

    Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,

    Personel: Bakanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışanları,

    Müze Müdürlüğü ihtisas elemanı: Üniversite, fakülte veya yüksekokulların arkeoloji bölümlerinin protohistorya, prehistorya ve önasya arkeolojisi ile klasik arkeoloji ana bilim dalları; sanat tarihi bölümü; eskiçağ dilleri ve kültürleri bölümlerinin hititoloji, sümeroloji, latin dili ve edebiyatı ile yunan dili ve edebiyatı (klasik filoloji) anabilim dalları; tarih bölümü; sosyal antropoloji ve etnoloji bölümlerinin sosyal antropoloji ile etnoloji anabilim dalları; fizik ve paleoantropoloji bölümlerinin paleoantropoloji ile fizikiantropoloji anabilim dalları; doğu dilleri ve edebiyatları bölümlerinin arap dili ve edebiyatı ile fars dili ve edebiyatı anabilim dallarının (klasik şark dilleri) herhangi birinden veya önceki yıllarda bu anabilim dallarıyla ilgili olmak üzere sayılan değişik unvanlarda lisans eğitimi almış olanları,

    Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvar ve Rolöve ve Anıtlar Müdürlükleri ihtisas elemanı: Üniversite, fakülte veya yüksekokulların mimarlık, inşaat, elektrik, makine, kimya, harita ve kadastro, jeoloji mühendisliği, şehir-bölge planlama, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık-dekorasyon, jeoloji, heykeltraşlık, restorasyon ve konservasyon bölümlerinin herhangi birinden lisans eğitimi alanları,

    Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ihtisas elemanı: Müze, Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvar ve Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri ihtisas elemanı olanları,

    Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve Milli Kütüphane Başkanlığı ihtisas elemanı: Üniversitelerin bilgi ve belge yönetimi bölümü, kütüphanecilik, dokümantasyon-enformasyon veya arşivcilik anabilim dallarının herhangi birinden lisans eğitimi alanları,

    Müze başkanı: Üniversitelerin arkeoloji, sanat tarihi, antropoloji, etnoloji, iktisat, işletme, kamu yönetimi gibi dalların herhangi birinden lisans eğitimi alanları,

    Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

    (Değişik tanım: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\2.mad) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

    (Ek tanım: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\2.mad) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Hizmet grupları

    Madde 5- Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda gösterilmiştir.

    Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Genel Müdürlük ve Başkanlık Daire Başkanı, Savunma Sekreteri,

    2) Müze Başkanı,

    3) (Değişik altbent : 23/09/2006 - 26298 S.R.G Yön/1.mad) Bakanlığın doğrudan merkeze bağlı taşra Müdürlükleri olan; İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Müdürü, Ankara Atatürk Kültür Merkezi Müdürü, Ankara Resim Heykel Müzesi Müdürü, Atatürk Kültür Merkezi Alanı Tesis ve İşletme Müdürü, Devlet Türk Dünyası Dans ve Müziği Topluluğu Müdürü, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü, Devlet Türk Müziği Topluluğu Müdürü, Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürü, Devlet Modern Dans Topluluğu Müdürü, Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü, Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu Müdürü, Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü, Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü, Devlet Çoksesli Müzik Korosu Müdürü, Devlet Halk Dansları Topluluğu Müdürü, (Değişik ibare: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\3.mad ) Türk Dünyası Müzik Topluluğu Müdürü , Tarihi Türk Müziği Topluluğu Müdürü, (Değişik ibare: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\3.mad) Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Müdürü , (Değişik ibare: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\3.mad) Koruma Bölge Kurulları Koordinasyon Müdürü, Koruma Bölge Kurulu Müdürü , Telif Hakları ve Sinema Müdürü, Rölöve ve Anıtlar Müdürü, Devlet Güzel Sanatlar Galeri Müdürü, Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvar Müdürü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürü ve yardımcıları,

    4) Şube Müdürü, Merkez Müdürü, İşletme Müdürü, Kütüphane Müdürü, Müze Müdürü, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürü, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdürü,

    5) Kütüphane Müdür Yardımcısı, Müze Müdür Yardımcısı, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdür Yardımcısı, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı ,

    6) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi.

    b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

    1) I. Hukuk Müşaviri,

    2) Hukuk Müşaviri,

    3) Raportör.

    c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

    1) Eğitim Uzmanı, Uzman,

    2) Araştırmacı,

    3) Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı.

    d) İdari Hizmetler Grubu;

    1) Ayniyat Saymanı,

    2) (Değişik ibare: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\3.mad) Veznedar , Enformasyon Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Mutemet, Fotoğrafçı, Daktilograf, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför.

    e) Savunma Hizmetleri Grubu;

    1) Sivil Savunma Uzmanı.

    f) Yardımcı Hizmetler Grubu;

    1) Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Aşçı, Dağıtıcı, Kaloriferci, İtfaiyeci, Bekçi.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

    Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Arkeolog, Jeomorfolog, Jeolog, İstatistikçi, Kimyager, Ekonomist, Dekoratör, Heykeltıraş, Restoratör, Grafiker, Tekniker, Teknisyen, Topograf, Fen Memuru, Teknik Ressam, Biyolog, Laborant, Sağlık Teknisyeni, Hemşire, Programcı, Mütercim, Çocuk Eğitimcisi, Kütüphaneci, Kitap Pataloğu.

    Sınava tabi olmadan yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

    Madde 6- Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) numaralı alt bentleri ve (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan kadrolara sınavsız atama yapılır. Ancak bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

    a) Genel Müdürlük ve Başkanlık Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için:

    1) Mesleğe özel yarışma sınavı ile girerek belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonucu atanmış olmak veya

    Hukuk Müşaviri, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı, Bakanlığın doğrudan merkeze bağlı taşra müdürleri, Şube Müdürü, Merkez Müdürü, İşletme Müdürü, Kütüphane Müdürü, Müze Müdürü, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürü, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdürü kadrolarında toplam en az iki yıl asaleten çalışmış olmak veya

    Bakanlığın doğrudan merkeze bağlı taşra müdür yardımcıları, Müze Müdür Yardımcısı, Kütüphane Müdür Yardımcısı, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdür Yardımcısı, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı, APK Uzmanı, Uzman, Eğitim Uzmanı, Araştırmacı kadrolarında toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak veya

    Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Arkeolog, Jeomorfolog, Jeolog, İstatistikçi, Kimyager, Ekonomist, Kütüphaneci, Kitap Pataloğu, Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı (Ek ibare: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\4.mad) , Enformasyon Memuru kadrolarında toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak veya

    Bir yüksek öğretim kurumunda öğretim elemanı olarak en az sekiz yıl süre ile görev yapmış olmak veya

    Bu bendin ikinci, üçüncü ve dördüncü paragraflarında belirtilen farklı kadrolarda çalışılan sürenin eksik olması halinde sözü edilen kadrolarda toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak,

    2) (Mülga bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\4.mad)

    3) (Mülga bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\4.mad)

    4) (Mülga bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\4.mad)

    5) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    6) (Mülga bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\4.mad)

    7) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan şartlara sahip olmak,

    b) (Mülga bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\4.mad)

    1) 24/10/1960 tarihli ve 108 sayılı Savunma Sekreterliğinin Kurulmasına Dair Kanun hükümlerini haiz olmak,

    c) I. Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

    2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

    3) (Mülga bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\4.mad)

    4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan şartlara sahip olmak,

    d) Doğrudan merkeze bağlı taşra müdür ve yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

    1) (Değişik bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\4.mad) Ankara Resim Heykel Müzesi Müdürü ve Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için ayrıca; müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim, Heykel, Seramik, Grafik, İç Mimari, Geleneksel Türk El Sanatları bölümü mezunu olmak, Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvar Müdürü ve yardımcısı, Rölöve ve Anıtlar Müdürü ve yardımcısı, Koruma Bölge Kurulları Koordinasyon Müdürü, Koruma Bölge Kurulu Müdürü kadrolarına atanabilmek için ayrıca; Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvar ve Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ihtisas elemanı olmak,

    2) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    3) (Mülga bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\4.mad)

    4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan şartlara sahip olmak,

    e) (Ek bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\4.mad) Müze Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Üniversitelerin arkeoloji, sanat tarihi, antropoloji, etnoloji, iktisat, işletme, kamu yönetimi gibi dallarının herhangi birinden lisans eğitimi almış olmak,

    2) Toplam hizmetinin en az iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,

    gerekir.

    Sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

    Madde 7- Bu maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıda belirtilen şartlar aranır.

    a) Şube Müdürü, Merkez Müdürü, İşletme Müdürü, Kütüphane Müdürü, Müze Müdürü, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürü, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdürü kadrolarına atanabilmek için:

    1) Kütüphane Müdür Yardımcısı, Müze Müdür Yardımcısı, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdür Yardımcısı, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı , APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Araştırmacı kadrolarında toplam en az iki yıl asaleten çalışmış olmak veya

    Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Ayniyat Saymanı kadrolarında toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak veya

    Programcı, Mütercim kadrolarında toplam en az beş yıl asaleten çalışmış olmak veya

    (Değişik paragraf: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\5.mad) Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Arkeolog, Jeomorfolog, Jeolog, İstatistikçi, Kimyager, Ekonomist, Kütüphaneci, Kitap Pataloğu, Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı, Enformasyon Memuru kadrolarında toplam en az üç yıl asaleten çalışmış olmak veya

    Dekoratör, Heykeltıraş, Restoratör, Grafiker, Tekniker kadrolarında toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak veya

    Bu bentte belirtilen farklı kadrolarda çalışılan sürenin eksik olması halinde sözü edilen kadrolarda toplam en az beş yıl asaleten çalışmış olmak,

    2) (Değişik bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\5.mad) Personel, idari ve mali işler ile istatistik ve dökümantasyon işlemlerinin yürütüldüğü şube müdürlükleri hariç olmak üzere, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığındaki Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için ayrıca; KPDS'den en az (C) düzeyinde başarılı olmak veya Yükseköğretim Kurulunca bu düzeye denk kabul edilen bir belgeye sahip olmak veya üniversitelerin filoloji bölümlerinden lisans düzeyinde eğitim görmüş olmak veya yurt dışında üniversitelerde lisans veya lisansüstü düzeyde eğitimini başarı ile tamamlamış ve denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş olmak ya da Mütercim, Rehber ve Enformasyon Memuru kadrolarında en az yedi yıl asaleten çalışmış olmak

    3) (Değişik bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\5.mad) Müze Müdürü kadrosuna atanabilmek için ayrıca; Müze Müdürlüğü ihtisas elemanı olmak, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdürü kadrosuna atanabilmek için ayrıca; Müze Müdürlüğü ihtisas elemanı olmak veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim, Heykel, Seramik, Grafik, İç Mimari, Geleneksek Türk El Sanatları bölümü mezunu olmak

    4) Kütüphane Müdürü, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürü kadrolarına atanabilmek için ayrıca; Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve Milli Kütüphane Başkanlığı ihtisas elemanı olmak, il halk kütüphaneleri dışındaki Kütüphane Müdürü kadrolarına yeterli sayıda ihtisas elemanı bulunamadığı takdirde diğer koşulları taşımakla birlikte dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

    5) Toplam hizmetinin en az iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,

    6) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    7) (Mülga altbend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\5.mad) ,

    8) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan şartlara sahip olmak,

    9) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    b) Kütüphane Müdür Yardımcısı, Müze Müdür Yardımcısı, B asma Yazı ve Resimleri Derleme Müdür Yardımcısı, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı, Eğitim Uzmanı ve Uzman kadrolarına atanabilmek için;

    1) (Değişik paragraf: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\5.mad) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Ayniyat Saymanı, Programcı, Mütercim, Dekoratör, Heykeltıraş, Restoratör, Grafiker, Tekniker kadrolarında toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak veya Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Arkeolog, Jeomorfolog, Jeolog, İstatistikçi, Kimyager, Ekonomist, Kütüphaneci, Kitap Pataloğu, Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı, Enformasyon Memuru kadrolarında toplam en az üç yıl asaleten çalışmış olmak veya bu kadrolarda çalışılan sürenin eksik olması halinde sözü edilen kadrolarda toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak,"

    (Değişik paragraf: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\5.mad) Ancak, Müze Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için ayrıca; Müze Müdürlüğü ihtisas elemanı olmak, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için ayrıca; Müze Müdürlüğü ihtisas elemanı olmak veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim, Heykel, Seramik, Grafik, İç Mimari, Geleneksel Türk El Sanatları bölümü mezunu olmak,

    Kütüphane Müdür Yardımcısı, B asma Yazı ve Resimleri Derleme Müdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için ayrıca; Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve Milli Kütüphane Başkanlığı ihtisas elemanı olmak, Kütüphane Müdür Yardımcısı kadrosuna yeterli sayıda ihtisas elemanı bulunamadığı takdirde diğer koşulları taşımakla birlikte dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

    2) Toplam hizmetinin en az iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,

    3) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    4) (Mülga altbend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\5.mad) ,

    5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan şartlara sahip olmak,

    6) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    c) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

    2) (Değişik altbend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\5.mad) Hakim, savcı veya avukat olarak en az üç yıl görev yapmış olmak ya da Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğinde en az dört yıl çalışmış olmak ,

    3) (Mülga altbend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\5.mad) ,

    4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan şartlara sahip olmak,

    5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    d) Şef kadrosuna atanabilmek için;

    1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda toplam en az dört yıl çalışmış olmak,

    2) Toplam hizmetinin en az iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,

    3) İki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    4) (Mülga altbend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\5.mad) ,

    5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan şartlara sahip olmak,

    6) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    e) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına atanabilmek için;

    1) (Değişik altbent : 23/09/2006 - 26298 S.R.G Yön/3.mad; Değişik altbend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\5.mad ) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına veya kamu kurum ve kuruluşlarınca bilgisayar işletmeni konusunda açılan en az on gün süreli kurslara katılıp başarılı olduğunu gösterir belge sahibi olmak,

    2) Toplam hizmetinin en az iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,

    3) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

    4) (Mülga altbend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\5.mad) ,

    5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    f) Raportör kadrosuna atanabilmek için;

    1) Toplam hizmetinin en az iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,

    2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    3) (Mülga altbend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\5.mad) ,

    4) (Değişik altbend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\5.mad ) Hukuk Müşavirliğinde en az iki yıl çalışmış olmak ,

    5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    g) Memur, Ambar Memuru, Mutemet, Veznedar, Fotoğrafçı kadro unvanlarına atanabilmek için;

    1) En az iki yılı Bakanlıkta olmak kaydıyla sekiz yıl hizmeti bulunmak,

    2) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

    3) (Mülga altbend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\5.mad) ,

    4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    h) Daktilograf ve Sekreter kadrosuna atanabilmek için;

    1)Ticaret lisesi mezunları hariç, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı daktilo kullanmasını bildiğine dair sertifika sahibi olmak,

    2) En az iki yılı Bakanlıkta olmak kaydıyla sekiz yıl hizmeti bulunmak,

    3) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

    4) (Mülga altbend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\5.mad) ,

    5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    i) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yılı Bakanlıkta olmak kaydıyla üç yıl hizmeti bulunmak,

    2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

    3) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

    4) (Mülga altbend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\5.mad) ,

    5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    j) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

    2) En az iki yılı Bakanlıkta olmak kaydıyla sekiz yıl hizmeti bulunmak,

    3) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

    4) (Mülga altbend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\5.mad) ,

    5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    k) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;

    1) Bakanlıkta, Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak en az iki yıl süreyle görev yapmış olmak,

    2) Dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunları için en az dört yıl, iki yıllık yüksekokul mezunları için en az altı yıl hizmet süresi bulunmak,

    3) (Mülga altbend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\5.mad) ,

    4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    l) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununda belirtilen şartları taşımak,

    m) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda toplam en az dört yıl çalışmış olmak,

    2) Toplam hizmetinin en az iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,

    3) İki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    4) (Mülga altbend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\5.mad) ,

    5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan şartlara sahip olmak,

    6) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    n) (Ek bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\5.mad ) Enformasyon memuru kadrosuna atanabilmek için;

    1) Toplam hizmetinin en az iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,

    2) KPDS'den en az (C) düzeyinde başarılı olmak veya Yükseköğretim Kurulunca bu düzeye denk kabul edilen bir belgeye sahip olmak veya üniversitelerin filoloji bölümlerinde lisans düzeyinde eğitim görmüş olmak ya da yurt dışında üniversitelerde lisans veya lisansüstü düzeyde eğitimini başarı ile tamamlamış ve denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş olmak,

    3) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    o) (Ek bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\5.mad ) Folklor Araştırmacısı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Toplam hizmetinin en az iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,

    2) Üniversite ve yüksekokulların; müzik, halkbilim, Türk halk bilimi, etnoloji, Türk dili ve edebiyatı, Türkoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, tiyatro, dilbilim, sanat tarihi, ilahiyat bölümleri veya anabilim dalları, Üniversitelere bağlı Devlet konservatuarlarının; tiyatro, müzik, halk oyunları, temel bilimler, folklor ve etnomüzikoloji bölümleri, güzel sanatlar fakültelerinin geleneksel el sanatları, müzik, tiyatro, tekstil, halı, kilim ve eski kumaş desenleri bölümleri, lisans mezunu olmak,

    3) Folklor araştırmacılığı görevini gerektiren görme, işitme, bedensel kusur ve sağlık sorunu bulunmamak,

    4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    p) (Ek bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\5.mad ) Müze Araştırmacısı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Toplam hizmetinin en az iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,

    2) Müze Müdürlüğü ihtisas elemanı olmak,

    3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak

    gerekir.

    Ancak, görevde yükselmeyle ilgili ilanlara yeterli başvuru olmaması halinde toplam hizmetinin en az iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak şartı aranmaz.

    (Ek fıkra: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\5.mad ) Ayrıca bu maddede ilgili kadroya görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranan şartlar arasında yer alan ihtisas elemanı olma şartı, bu kadrolara 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre yapılacak vekâleten atamalarda; ilgili birimde ihtisas elemanı bulunmadığı veya vekâlet şartlarını taşımadığı takdirde, diğer koşullara sahip olmaları kaydıyla dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

    Madde 8- Bu maddede belirtilen kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

    a) Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Arkeolog, Jeomorfolog, Jeolog, İstatistikçi, Kimyager, Ekonomist, Biyolog, Kütüphaneci, Kitap Pataloğu kadrosuna atanabilmek için;

    1) İlgili bilim dallarında en az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

    2) Son yıl sicili olumlu olmak,

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    b) Dekoratör, Heykeltıraş, Restoratör, Grafiker, Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

    1) İlgili bilim dallarında en az iki yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

    2) (Mülga bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\6.mad)

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    c) Teknisyen, Topograf, Fen Memuru, Teknik Ressam, Laborant, Sağlık Teknisyeni, Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

    1) Meslek lisesinin ilgili bölümünden mezun olmak,

    2) Son yıl sicili olumlu olmak,

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    d) Çocuk Eğitimcisi kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya yüksekokulların ya da meslek lisesinin ilgili bölüm mezunu olmak,

    2) (Mülga bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\6.mad)

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    e) Programcı kadrosuna atanabilmeleri için;

    1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölüm mezunu olmak ya da diğer fakülte veya yüksekokullardan mezun olup, en az bir bilgisayar programlama dilini bildiğini Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikası ile belgelemek,

    2) (Mülga bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\6.mad)

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    f) Mütercim kadrosuna atanabilmeleri için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölüm mezunu olmak ya da fakülte veya dört yıllık yüksekokullardan mezun olup KPDS'den en az (B) düzeyinde başarılı olmak,

    2) (Mülga bend: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\6.mad)

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    gerekir.

    Görevde yükselme eğitim ve sınavı ile unvan değişikliği sınavının kapsamı

    Madde 9- Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) numaralı alt bentleri ile (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen kadrolar dışındaki unvanlara yapılacak atamalar, görevde yükselmeye ilişkin usul ve esaslara tabidir.

    Ayrıca, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki kadrolara asaleten atanabilecekler unvan değişikliği sınavına tabidir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 10 - (Değişik madde: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\7.mad)

    Bu Yönetmelik kapsamında bulunan Bakanlık personelinden; görevde yükselme sınavına tabi olanların, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yer alan ortak ders konularında en az otuz saat, (h) bendinde yer alan ders konularında en az kırk beş saat ve günde en fazla yedi saat olmak üzere, atanacakları görevin niteliğine göre toplam en az yetmiş beş saat, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile Personel Dairesi Başkanlığınca müştereken düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır.

    Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    Duyuru

    Madde 11 - (Değişik madde: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\8.mad)

    Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar sınavlardan en az kırk beş gün önce Bakanlık personeline duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir.

    Başvuru

    Madde 12 - (Değişik madde: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\9.mad)

    İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru formu ile birlikte görevli oldukları birime başvuruda bulunabilir.

    Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personelin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Bakanlık personeli başvurabilir.

    Birim amirleri, başvuru formlarını bir yazı ekinde son başvuru tarihini izleyen bir hafta içinde Personel Dairesi Başkanlığına gönderir.

    Başvuruların değerlendirilmesi

    Madde 13- Birimler tarafından gönderilen başvuru formları Personel Dairesi Başkanlığınca incelenir. İnceleme sonucu, gerekli şartları taşımadıkları tespit edilenlere başvurularının kabul edilmediği;

    a) Görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılacaklar için eğitime katılacaklara duyurunun yapılmasından önce,

    b) Unvan değişikliği sınavına katılacaklar için sınava katılacaklara duyurunun yapılmasından önce,

    görevli oldukları birimleri aracılığıyla yazılı olarak bildirilir.

    (Ek fıkra: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\10.mad) Başvuruları öngörülen şartlara uygun olmayanlar ile başvuruları öngörülen şartlara uygun olup da Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen sayıda personel arasına giremeyenler, bu hususların kendilerine tebliğinden itibaren beş iş günü içinde, görevli oldukları birimleri aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itirazda bulunabilirler. İtirazlar adı geçen Başkanlıkça on iş günü içinde incelenir ve sonucu ilgililere görevli oldukları birimleri aracılığıyla yazılı olarak bildirilir.

    Görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 14- (Değişik fıkra : 23/09/2006 - 26298 S.R.G Yön/4.mad.;Değişik madde: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\11.mad)

    Görevde yükselme için gerekli şartları taşıdıkları tespit edilen personel, Bakanlık tarafından bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde görevde yükselme eğitimine alınırlar. Ancak, bu eğitime katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez.

    Duyurulan boş kadro sayısının üç katından az istekli bulunması hâlinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır.

    Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde, sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    Bakanlık, görevde yükselme eğitimi programlarını sadece kendi personeli için düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması hâlinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.

    Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Eğitim başladıktan sonra herhangi bir nedenle eğitime katılmayanların yerine başka aday veya adaylar eğitime alınmaz.

    (Değişik fıkra : 23/09/2006 - 26298 S.R.G Yön/4.mad) Atama yapılacağı duyurulan boş kadro sayısının üç katından az personelin başvurması durumunda, durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır.

    Bakanlık, görevde yükselme eğitim programlarını sadece kendi personeli için düzenleyebilir. Ancak, Bakanın uygun görmesi durumunda bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak kadro unvanları ve eğitim programları bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde, Devlet Personel Başkanlığı veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu ile ortaklaşa düzenlenebilir.

    Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava herhangi bir sebeple katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Görevde yükselme eğitimi konuları

    Madde 15 - (Değişik madde: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\12.mad)

    Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    f) Halkla ilişkiler,

    g) Etik davranış ilkeleri,

    h) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular.

    Düzenlenecek görevde yükselme eğitim programlarında birinci fıkranın (h) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

    Sınav şekli

    Madde 16 - (Değişik madde: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\13.mad)

    Görevde yükselme eğitim programına katılanlar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılacak yazılı sınava tabi tutulur.

    Her sorunun puan değeri ve sorulacak soru sayısı 15 inci maddedeki konuların ağırlıklarına göre, sınav kurulunca belirlenir.

    Sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. En az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

    Sınavlara katılanların, süresi içinde, sorulara yönelik itirazları üzerine sınav kurulunca; bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre yapılacak inceleme sonucu, hatalı olduğu belirlenen sorular iptal edilir. Bu durumda sınav puanı, iptal edilen sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılarak hesaplanır.

    Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun 20 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Sınavları yapan kurumlar tarafından talep edilen her türlü sınav ücreti ve diğer ödemelerin katılımcılar tarafından karşılanması talep edilebilir

    Sınav kurulu

    Madde 17- Sınav Kurulu beş asil ve üç yedek üyeden oluşur.

    Sınav Kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü, Personel Dairesi Başkanı ve atamaya yetkili amirce belirlenecek diğer üyelerden teşekkül eder. Gerektiğinde atamaya yetkili amirin uygun görmesi halinde Sınav Kuruluna üniversitelerden, sınav konusu ile ilgili bilim dalında görev yapan üyeler de alınabilir.

    Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

    Sınav Kurulu üye tamsayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılmaz.

    Sınav Kurulunun sekreterya hizmetleri, Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Sınav kurulunun görev ve yetkileri

    Madde 18 - (Değişik madde: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\14.mad)

    Sınav kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 15 inci maddeyle öngörülen, Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Bakanlık, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirir. Sınav kurulu, bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 15 inci maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

    Sınav sonuçlarının açıklanması (Değişik başlık: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\15.mad)

    Madde 19 - (Değişik madde: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\15.mad)

    Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve sonuçlar Personel Dairesi Başkanlığınca ilgililere yazılı olarak bildirilir.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 20 - (Değişik madde: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\16.mad)

    İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak itirazlar Sınav Kurulu tarafından en geç on gün içerisinde karara bağlanır ve sonuç Personel Dairesi Başkanlığınca ilgililere yazılı olarak bildirilir.

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 21 - (Değişik madde: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\17.mad)

    Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

    a) 15 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    Duyurulan kadrolardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 22- Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük ve sicil dosyalarında; başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise en az bir yıl veya müteakip sınava kadar Personel Dairesi Başkanlığı arşivinde saklanır.

    Sınavların ertelenmesi, geçersiz sayılması

    Madde 23- Sınava giriş belgesine esas olmak üzere adayların doldurduğu başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir.

    Sınavlarda; kopya çekenler, kopya verenler ve bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaretler koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca, bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

    Sınava girecek aday yerine, başka bir kişinin sınava girdiğinin veya sınava giren kişinin sınav sorularını çaldığının anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca, her iki kişi hakkında da kanuni işlem yapılır.

    Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespiti veya deprem, sel ve benzeri doğal afetler nedeniyle sınavlar ertelenebilir.

    Sınav yapıldıktan sonra, yazılı sınav sorularının çalındığının belirlenmesi halinde sınav geçersiz sayılır.

    Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle haklarında işlem yapılanlar birbirini izleyen üç sınava katılamazlar.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 24- Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Bakanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

    (Ek fıkra: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\18.mad) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    (Ek fıkra: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\18.mad) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arasındaki geçişler

    Madde 25- (Değişik madde: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\19.mad)

    Bu Yönetmelikte belirtilen gruplar ve unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

    a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, personel; istekleri halinde ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla, alt görevlere sınav yapılmaksızın atanabilirler.

    b) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğinde geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak kaydıyla, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    ç) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olarak profesör ve doçent kadrolarında bulunmuş olanlar uzman ve daha üst kadrolar ile öğrenimlerine uygun diğer kadrolara sınavsız atanabilirler.

    d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden; Atanılacak görev için aranan ve bölümünde hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere görevde yükselme eğitim ve sınavına katılmaksızın atanabilirler.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 26- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılan ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Ancak, araştırmacı kadrolarına, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca atama yapılır.

    Yurt dışı teşkilatında çalışılan süreler

    Madde 27- Bakanlığın yurt dışı teşkilatında asaleten çalışılan süreler, yurt dışına atanmadan önceki kadroda geçirilmiş sayılır.

    Kazanılmış haklar

    Madde 28- Bu Yönetmeliğin kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

    Kurum içi ve kurum dışından yapılacak atamalar

    Madde 29- Görevlerinden herhangi bir şekilde ayrıldıktan sonra tekrar dönmek isteyenler, gerekli koşulları taşımaları, boş kadro bulunması, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları göreve, aynı hizmet grubuna dahil görevlerden birine ya da bir alt göreve atanabilir.

    Kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama talebinde bulunan personel, bu Yönetmelikte belirlenen şartları taşımaları koşuluyla kurumdaki aynı unvanlı kadrolara veya aynı grup ya da daha alt gruptaki diğer unvanlı kadrolara atanabilir.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 30- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

    Madde 31- 5/12/1999 tarihli ve 23897 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği ile 17/12/1999 tarihli ve 23909 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kültür Bakanlığı Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1- Geçici Madde 1 - (Değişik madde: 10/07/2010 - 27637 S.R.G Yön\20.mad)

    15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan personelden aynı tarih itibariyle iki veya üç yıllık yükseköğrenim görmüş olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde ve ilgili kanuna aykırı olmamak üzere, 7 nci maddenin uygulanması bakımından, dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

    Yürürlük

    Madde 32- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 33- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

    EK - 1 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar