TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ DANIŞMA KURULLARI VE KOMİSYONLARININ KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

    Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulları Ve Komisyonlarının Kuruluş, Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik

    Adalet Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25915

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Akademinin; eğitim, danışma ve yardım, inceleme, araştırma, yayın ve dokümantasyona ilişkin görevlerini bilimsel bir yaklaşımla etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla oluşturulacak danışma kurulları ve komisyonların kuruluş, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Akademinin görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan ve bilimsel ve teknik çalışmaları yapmak üzere oluşturulacak danışma kurulları ve komisyonların çalışma usul ve esasları ile mali esaslara ilişkin konuları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 6 ncı maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

    Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,

    Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

    Kanun: 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununu,

    Kurul: Bu Yönetmelik hükümlerince kurulacak daimi veya geçici statüdeki danışma kurullarını,

    Komisyon: Bu Yönetmelik hükümlerince kurulacak daimi veya geçici statüdeki komisyonları,

    Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kuruluş, Üyelerin Belirlenmesi, Çalışma Usulü, Başkanlık ve Üyeliğin Düşmesi

    Kuruluş

    Madde 5 - Akademinin; eğitim, danışma ve yardım, inceleme, araştırma, yayın ve dokümantasyon görevlerine ilişkin çalışmalar yapmak üzere, Başkanlığın teklifi üzerine, Yönetim Kurulunun kararıyla, hizmet süresi ve çalışma alanları belirlenmek suretiyle, konunun niteliğine göre daimî veya geçici statüde danışma kurulları ya da komisyonlar kurulabilir.

    Kurullar ve komisyonlar, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına bağlı olarak görev yaparlar ve sekreterya hizmetleri Başkanlıkça yürütülür.

    Danışma kurulları ve komisyonların üyelerinin belirlenmesi

    Madde 6 - 5 inci maddeye göre oluşturulan danışma kurulları veya komisyonlara; bakanlıklar, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği ve üniversitelerin temsilcileri ile gerektiğinde diğer ilgili kamu kurum, kuruluş veya kurullarının temsilcileri ve diğer uzmanlar üye olarak çağrılabilirler.

    Çalışma usulû

    Madde 7 - Kurul ve komisyonlar, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verirler. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyları geçerli sayılır.

    Kurul ve komisyonlar gerektiğinde alt kurul veya komisyonlara ayrılmak suretiyle çalışmalarını sürdürebilirler.

    Alt kurul ve komisyonlar kararlarını çoğunlukla verirler.

    Kurul ve komisyonlar, alt komisyonların aldığı kararlarla bağlı olmayıp, görüş ve önerilerini bizzat tespit ederler.

    Çalışma gün ve saatleri kurul ve komisyonlar tarafından üyelerin iş durumu da gözönüne alınarak belirlenir.

    Başkan, kurul ve komisyonların gündemini belirleyebilir ve toplantılara başkanlık edebilir.

    Kurul ve komisyonlar, çalışmalarıyla ilgili olarak hazırlayacakları görüş, öneri veya taslak metinlerini varsa karşı görüş ve öneriler de belirtilmek suretiyle elektronik ortamda ve/veya yazılı olarak Başkanlığa teslim ederler.

    Kurul ve komisyon başkanı

    Madde 8 - Kurul ve komisyonlar, kendi üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekili seçerler.

    Kurul ve komisyonların etkin ve verimli çalışmasını başkanları sağlarlar ve temsil görevini yerine getirirler.

    Üyeliğin düşmesi ve sona ermesi

    Madde 9 - İzinsiz ve özürsüz olarak üst üste iki veya bir yıl içinde toplam dört defa kurul ve komisyon toplantılarına katılmayanların üyelikleri kendiliğinden düşer.

    Kurul ve komisyon çalışmalarına etkin ve verimli katılmayan üyeler ile verilen yükümlülükleri yerine getirmeyen üyelerin; üyeliklerinin sona erdirilmesine, Başkanın teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

    Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre üyeliğin düşme ve sona erme durumları, ilgililerin bağlı olduğu kurum ve kuruluşlar ile kendilerine bildirilir.

    Boşalan üyelikler, gerektiğinde 6 ncı maddedeki usule göre doldurulur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Bütçe ve Yolluk

    Ödemelerin yapılacağı bütçe

    Madde 10 - Kurul ve komisyonların üyelerine 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yapılacak ödemeler, Akademi bütçesinden karşılanır.

    Yolluklar

    Madde 11 - Kurul ve komisyonlara toplantı yeri dışında bir mahalden katılan üyelere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre, yol masrafı ve yevmiye ödemesi yapılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yürürlük ve Yürütme

    Yürürlük

    Madde 12 - Sayıştayın ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar