MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ(MÜLGA)

    Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden:

    Resmi Gazete Tarihi : 28/08/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25920

    ***07/04/2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 21. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.***

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcıları hariç Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik; 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Genel Sekreterlik: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğini,

    Genel Sekreter: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterini,

    Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

    Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde; Genel Sekreterlikte çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

    Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

    Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Hizmet grupları

    Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

    Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Daire Başkanı.

    b) Danışma ve Denetim Hizmetleri Grubu;

    1) 1 inci Hukuk Müşaviri,

    2) Hukuk Müşaviri.

    c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

    1) Grup Başkanı,

    2) Müşavir,

    3) Uzman.

    d) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

    1) Bilgi İşlem Müdürü,

    2) Çözümleyici.

    e) İdari Hizmetler Grubu;

    1) Müdür,

    2) Şef,

    3) Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni.

    f) Yardımcı Hizmetler Grubu;

    1)   Güvenlik Görevlisi, Şoför, Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Berber, Kaloriferci, Hizmetli,

    Garson, Bahçıvan.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

    Programcı, Hemşire, Teknisyen, Desinatör.

    Atanmalarda aranacak şartlar

    Madde 6 - Sınava tabi olmadan görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak şartlar:

    a) Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için,

    1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen hizmet sürelerine ilişkin şartları taşımak,

    2) Grup Başkanlığı kadrosunda en az 3 yıl bilfiil görev yapmış olmak veya

    Teşkilat yapısında Grup Başkanlığı olmayan Daire Başkanlıkları için yükseleceği Daire Başkanlığının alt kadrosunda 3 yıl Müşavir, Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığına yükselebilmek için en az 5 yıl Müdür olarak görev yapmış olmak.

    3) Sıralı amirlerince Daire Başkanlığı için uygun görülmek, son yıl sicili olumlu olmak ve son üç (3) yıllık sicil notu ortalaması 90 ve üzerinde olmak,

    4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

    5) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (C) seviyesinde başarılı olmak,

    b) 1 inci Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için,

    1) Kamuda Hakim, Savcı, Avukat, Hukuk Müşaviri, Öğretim Üyesi veya Hukuk İşleri Uzmanı olarak en az 12 yıl hizmeti bulunmak,

    2) Son yıl sicili olumlu olmak ve son üç (3) yıllık sicil notu ortalaması 90 ve üzerinde olmak,

    3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

    c) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için,

    1) Kamuda Hakim, Savcı, Avukat, Hukuk Müşaviri, Öğretim Üyesi veya Hukuk İşleri Uzmanı olarak en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    2) Son yıl sicili olumlu olmak ve son üç (3) yıllık sicil notu ortalaması 90 ve üzerinde olmak,

    3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

    d) Grup Başkanı kadrosuna atanabilmek için,

    1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen hizmet sürelerine ilişkin şartları taşımak,

    2) Müşavirlik kadrosunda en az 3 yıl bilfiil görev yapmış olmak,

    3) Sıralı amirlerince Grup Başkanlığı için uygun görülmek ve son yıl sicili olumlu olmak ve son 3 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve üzerinde olmak,

    4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

    5) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (C) seviyesinde başarılı olmak,

    e) Müşavir kadrosuna atanabilmek için,

    1) Uzmanlık kadrosunda en az 10 yıl görev yapmış olmak.

    Bu süre, kendi görev alanında lisans üstü eğitimi tamamlayanlarda 8 yıl olarak uygulanır.

    2) Dört (4) yıllık yüksek okul veya fakülte mezunu olmak,

    3) Son yıl sicili olumlu olmak ve son üç (3) yıllık sicil notu ortalaması 90 ve üzerinde olmak,

    4) Son 5 yıl içerisinde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

    5) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı notu en az (C) seviyesinde olmak,

    f) Uzman kadrosuna atanabilmek için,

    1) Uzman Yardımcılığı kadrosunda en az üç yıl görev yapmış olmak,

    2) Dört (4) yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

    3) Verilecek tezden 100 üzerinden 70 ve daha fazla not almak. Tezler, ikinci yıl sonunda son iki yıllık sicil not ortalaması 90 ve üzerinde ise verilir.

    4) Son yıl sicili olumlu olmak ve son üç (3) yıllık sicil not ortalaması 90 ve üzerinde olmak,

    5) Son 5 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

    6) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı notu en az (D) seviyesinde olmak,

    (Ek fıkra: 07/01/2005-26046 S.R.G. Yön/1.mad) Daire Başkanı, Grup Başkanı, Müşavir ve Uzman kadrolarına yapılacak atamalarda aranacak şartlardan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı notunun geçerlilik süresi; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci Maddesinin dördüncü fıkrasına göre beş yıldır. Bu sürenin bitiminde yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır.

    6 yıllık hizmet süresi içerisinde uzmanlığa yükselemeyen uzman yardımcıları hakkında Genel Sekreterlikte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında başka bir göreve atama işlemleri yapılır.

    Sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda sınavda başarılı olanlarda aranılacak şartlar:

    a) Bilgi İşlem Müdürü kadrosuna atanabilmek için,

    1) En az 3 yılı çözümleyici kadrosunda olmak üzere atanacağı alt veya eşidi farklı hizmet grubu içindeki görevlerde en az 10 yıl görev yapmış olmak,

    2) En az dört yıllık yüksek okul veya fakülte mezunu olmak,

    3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç (3) yıllık sicil notu ortalaması seksenbeş (85) puandan aşağı olmamak,

    4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

    b) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için,

    1) Üç yılı Genel Sekreterlikte programcı unvanında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    2) En az dört yıllık yüksek okul veya fakülte mezunu olmak,

    3) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

    4) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

    5) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş-beş (75) puandan aşağı olmamak,

    6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

    c) Müdür kadrosuna atanabilmek için,

    1) (Değişik bend: 07/01/2005-26046 S.R.G. Yön/1.mad) Üç yılı Genel Sekreterlikte şef kadrosunda olmak üzere en az on (10) yıl görev yapmış olmak,

    2) En az dört yıllık yüksek okul veya fakülte mezunu olmak,

    3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son 3 yıllık sicil notu ortalaması seksen-beş (85) ve daha yukarı olmak,

    4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak,

    d) Şef kadrosuna atanabilmek için,

    1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2) Atanacağı alt veya eşidi farklı hizmet grubu içindeki görevlerde en az 6 yıl görev yapmış olmak,

    3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son 3 yıllık sicil notu ortalaması yetmiş-beş (75) ve daha yukarı olmak,

    4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

    e) Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için,

    1) Son üç yılı Genel Sekreterlikte olmak şartı ile en az 6 yıl hizmeti bulunmak,

    2) En az orta öğretim mezunu olmak,

    3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son 3 yıllık sicil notu ortalaması yetmiş-beş (75) ve daha yukarı olmak,

    4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

    f) Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için,

    1) Son üç yılı Genel Sekreterlikte olmak şartı ile en az 6 yıl hizmeti bulunmak,

    2) En az orta öğretim mezunu olmak,

    3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son 3 yıllık sicil notu ortalaması yetmiş-beş (75) ve daha yukarı olmak,

    4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

    5) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

    g) Şoför kadrosuna atanabilmek için,

    1) Son üç yılı Genel Sekreterlikte olmak şartı ile en az 6 yıl hizmeti bulunmak,

    2) En az orta öğretim mezunu olmak,

    3) Son yıl sicil notunun olumlu olması kaydıyla son 3 yıllık sicil notu ortalaması yetmişbeş (75) ve daha yukarı olmak,

    4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

    5) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

    h) Aşçı, aşçı yardımcısı, berber, kaloriferci, hizmetli, garson ve bahçıvan kadrolarına atanabilmek için,

    1) Son üç yılı Genel Sekreterlikte olmak şartı ile en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

    2) En az orta öğretim mezunu olmak,

    3) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son 3 yıllık sicil notu ortalaması 75 ve daha yukarı olmak,

    4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

    5) Görevini yapabilecek sağlık şartlarına sahip olmak,

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar:

    a) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

    2) En az iki programlama dilini bilmek,

    3) Son yıl sicil notu yetmişbeş (75) puandan aşağı olmamak,

    4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

    b) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

    2) Son yıl sicil notu yetmişbeş (75) puandan aşağı olmamak,

    3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

    c) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

    1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

    2) Son yıl sicil notu yetmişbeş (75) puandan aşağı olmamak,

    3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

    d) Desinatör kadrosuna atabilmek için;

    1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

    2) Son yıl sicil notu 75 puandan aşağı olmamak,

    2)   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

    gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 7 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde ve (c) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlar hariç, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f) bentlerindeki ders konularından en az 30 ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az kırkbeş (45) saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş (75) saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, zorunlu hallerde en fazla on (10) saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

    Duyuru

    Madde 8 - Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi eğitim tarihinden en az bir ay önce personele duyurulur.

    Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az 15 gün önce Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca duyurulur.

    Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 9 - Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir.

    Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. İki katından az istekli bulunması halinde durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmeliğin EK-1'indeki Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

    Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre son sicil notu yüksek olan, hizmet süresi fazla ve yaşı küçük olanlar tercih edilir.

    Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Görevde yükselme eğitim programları, Genel Sekreterlik tarafından düzenlenir. Ancak, Genel Sekreterliğin uygun görmesi durumunda başka bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programı da düzenlenebilir.

    Görevde yükselme eğitimi konuları

    Madde 10 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

    a) T.C. Anayasası,

    1) Genel esaslar.

    2) Temel hak ve ödevler.

    3) Devletin temel organları.

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, Ulusal güvenlik.

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat.

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat.

    e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar.

    f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları.

    g) 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu, 29/12/2003 tarihli ve 2003/6688 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat ile görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolara ait görevin alanı ve niteliği ve kamu personelinin etik davranış ilkeleri ile ilgili konular.

    Düzenlenecek eğitim programlarında (g) bendinde belirtilenlere ilişkin eğitim ve soruların ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    Görevde yükselmeye ilişkin sekreterya hizmetleri Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları

    Görevde yükselme sınavı

    Madde 11 - Görevde yükselme sınavı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birisine yazılı olarak yaptırılır.

    Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde Genel Sekreterlik tarafından sınavın yapılması için gerekli işlemler başlatılır.

    Bu sınavda yüz (100) puan üzerinden yetmiş (70) puan ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

    Sınav kurulu

    Madde 12 - Sınav kurulu, Genel Sekreterin görevlendireceği bir Genel Sekreter Yardımcısı veya bir Ana Hizmet Birimi Daire Başkanlarından birinin başkanlığında 1 inci Hukuk Müşaviri veya Hukuk Müşaviri, Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanı ile sınav yapılacak boş kadroların bağlı veya ilgili olduğu birimlerden iki temsilci olmak üzere toplam beş (5) kişiden teşekkül eder. Aynı usulle yedek üye de seçilir. Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

    Sınav kurulunun başkan ve üyeleri eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme eğitim ve sınavlarında görev alamazlar.

    Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvan itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 13 - Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek.

    b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek.

    c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek.

    d) Sınav sonuçlarını ilan etmek.

    e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

    f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

    Sınav sonuçlarının açıklanması

    Madde 14 - Yazılı Sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından, sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç onbeş (15) gün içerisinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 15 - Sınavlara katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

    İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere tebliğinden itibaren on (10) gün içinde bir dilekçe ile Sınav Kuruluna yapılır.

    Sınav Kurulu, sınav sonuçlarına ilişkin itirazları sınavı yapan kurumla da görüşerek en geç on (10) gün içinde sonuçlandırır ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

    İtiraz üzerine sınav kurulunca verilecek kararlar kesindir.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 16 - Görevde yükselme sınavında başarılı olarak ataması yapılanların, sı-navla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığınca saklanır.

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 17 - Sınavı kazananların atanmaları, duyuruda belirtilen boş kadro sayısı dikkate alınarak, başarı listesindeki sıraya göre en geç üç ay içinde yapılır.

    Sınava girilen kadroya atama yapıldıktan sonra kadronun müteakip sınava kadar yeniden boşalması halinde yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir.

    Görevde yükselme sınavına tabi kadrolara, bu Yönetmeliğe uygun olarak atananlardan belge ile ispatı mümkün geçerli mazereti olmadan süresi içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir ve bu sınava ilişkin tüm haklarını kaybederler.

    Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile (c) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde sayılan gruplar için diğer niteliklere uymak kaydıyla Milli Güvenlik Akademisini tamamlamış olanlara, yapılacak görevde yükselme atamalarında öncelik verilir.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 18 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Hizmet grupları arasındaki geçişler

    Madde 19 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile (c) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri hariç olmak üzere, hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

    a) Aynı ana hizmet grubunun alt hizmet grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

    b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Genel Sekreterlikte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    Kazanılmış haklar

    Madde 20 - Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca ibraz etmiş olanların kazanılmış hakları saklıdır.

    Kurum dışından yapılacak atamalar

    Madde 21 - Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden; bu Yönetmelikteki aynı unvanlara veya bu unvanların bulunduğu grupta ya da alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara, bu Yönetmelikteki hükümlere bağlı kalınmaksızın genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak bu şekilde atama yapılacak kadrolara, Kurumda belirli süre çalışmış olma şartı dışındaki şartlar ayrıca aranır.

    Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar

    Madde 22 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Geçici Madde 1 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yüksek öğrenim görenler, diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

    Yürürlük

    Madde 23 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yürütür.

    EK-1 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar