TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ

    Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odasından:

    Resmi Gazete Tarihi : 23/09/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25945

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odasının amaçları, örgütlenmesi, işlev ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odasının kuruluş, oda amacı, üyelik, oda organlarının görevleri ve mali hükümlere ilişkin düzenlemeleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini (TMMOB),

    Kanun: 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı TMMOB Kanununu,

    Oda: Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odasını,

    Komisyon: Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu kararıyla belli olan konularda inceleme yapmak üzere oluşturulan çalışma gruplarını,

    Üye: Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası üyelerini

    ifade eder.

    Merkez

    Madde 5 - Odanın merkezi İstanbul'dadır. Yetkili organların kararı ile şube ve temsilcilikler açılabilir.

    Kuruluş

    Madde 6 - Yurt içinde ve dışında, Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğretimi yapan üniversitelerin fakülte ve bölümlerinden mezun olarak, diploma veya ruhsat almış, Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal olarak yetkili olup, meslek çalışmalarında bulunan tüm mühendisleri içinde toplayan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa göre kurulmuş, kamu tüzel kişiliğine sahip, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası, bu Ana Yönetmelik hükümlerine bağlıdır.

    Odanın amaçları

    Madde 7 - Odanın amaçları şunlardır:

    a) Denizcilik sektöründe ülke ve toplum yararı doğrultusunda üretimin ve kalitenin artırılması yönünde çalışmalar yapmak ve öneride bulunmak,

    b) Üyelerin mesleki alanlardaki hak ve yetkilerini tanımlamak, bu hak ve yetkilerin meslek ve üye onurunun korunması yönünde uygulanmasını sağlamak,

    c) Ulusal ve uluslararası bilimsel, teknik ve mesleki alanlarla ilgili her türlü araştırma, inceleme yapmak ve izlemek,

    ç) İlgili yabancı bilimsel mesleki kuruluşlara üye olmak, bunlarla gerekli ilişkiler kurarak, kongrelerine katılmak,

    d) Meslek alanları ile ilgili öğretim yapan kuruluşlarla işbirliği yaparak, yeterli nitelikte Gemi Makinaları İşletme Mühendisinin yetişmesine yardımcı olmak, diğer çağdaş ülkelerde uygulanan öğretim modellerinden yararlanılarak önerilerde bulunmak, öğrencileri mesleğe hazırlayacak, staj, eğitim çalışmalarında bulunmak, bu konularda üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerle ortak etkinlikler düzenlemek, öğrencilere meslek odaları etkinliklerine katılımlarını sağlamak amacıyla organlar oluşturmak,

    e) Meslek alanları ile ilgili konularda denizcilik sektörünün ihtiyacı olan her kademedeki teknik personel için uluslararası kurallar gereği zorunlu olan eğitimlerin ve belgelendirmenin yapılabilmesi için gerekirse ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitimler düzenleyerek belgelendirilmelerini sağlamak,

    f) Üyelerin mesleki alanlardaki ulusal ve uluslararası yeni gelişmeleri tartışmaları izleyebilmesi ve aktarabilmesi için mesleki sorunların dile getirilebilmesi, kamuoyunun bilgilendirilmesi, ilgili alanlarda politikaların oluşturulması amacıyla ulusal ve uluslararası ölçekte kongre, kurultay, sempozyum, fuar, sergi düzenlemek, üyelerin sosyal kültürel gelişimine katkıda bulunmak için kurs seminer, söylev gibi etkinlikler düzenlemek,

    g) Mesleki alanlar ile ilgili teknik kitap, gazete, dergi ve benzeri yayınlar çıkarmak, bu alanda çıkan yayınları izlemek, bu yayınları üyelerin ve toplumun hizmetine sunmak, yayın konusunda gerektiğinde yerli yabancı diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışma yapmak,

    h) Meslek alanları ile ilgili her türlü standartları, teknik şartnameler, tip sözleşmeleri gibi teknik bilgileri hazırlamak, diğer kuruluşlarca hazırlananları incelemek, geliştirmek, gerekli değişiklikleri yapmak ve uygulanmasını denetlemek,

    ı) Kamu kurumu ve kuruluşlar yerel yönetim, özel şirket ve benzeri kuruluşlar tarafından talep edilmesi halinde özel sözleşmeler yaparak onlar adına bilirkişilik, dispecilik, eksperlik, hakemlik ve teknik danışmanlık hizmetini üyeler aracılığı ile yaptırmak,

    i) Meslek disiplinini kapsayan alanlarda üyelerinin faaliyetlerini kontrol etmek ve denetlemek.

    İKİNCİ BÖLÜM : Üyeler

    Odaya üyelik

    Madde 8 - Üyelik statüleri şunlardır.

    a) Asil üyelik; Odaya asil üye olabilmek için, T.C. uyruğunda olmak, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, Gemi Makinaları İşletme Mühendisliğini ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği hizmetlerini Mühendis unvanı ile yapmaya yasal olarak yetkili bulunmak gereklidir. Oda kayıtlarında ve mesleği yapmada lisans eğitimi esastır. Lisansüstü eğitimi ile alınan unvan ikinci bir lisans diploması olarak değerlendirilemez.

    b) Onursal üyelik; Odanın amaçlarına uygun olarak, yurt içinde ve dışında, çalışma ve yardımları görülen ve Odanın çalışmalarına katılmak isteyen özel veya tüzel kişilere, Oda Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulu kararı ile onursal üyelik verilebilir. Bu üyelikler, Oda Onur Kurulunun görüşü alınarak, Oda Genel Kurulunca geri alınabilir.

    c) Geçici üyelik; Türkiye'de mesleklerini uygulamalarına yasal olarak izin verilen yabancı uyruklu Gemi Makinaları İşletme ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisleri, Odaya geçici üye olmak zorundadır. Geçici üyelik, çalışma izni süresi ile sınırlıdır. Geçici üyeler hakkında 1/2/2005 tarihli ve 25714 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren TMMOB Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    ç) Öğrenci üyelik; Üniversitelerin Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümlerinin son sınıfında okuyan öğrenciler, oy hakları olmaksızın bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci üye olarak kayıt olabilirler.

    Üyelerin yetki ve sorumluluğu

    Madde 9 - Üyelerin yetki ve sorumlulukları şunlardır;

    a) Odanın amaçlarının gerçekleşmesi için 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, bu Yönetmelik ve diğer yönetmelikler gereğince mesleki çalışmalarda bulunur.

    b) Oda tarafından hakemliklerine, tanıklıklarına ve bilgilerine başvurulduğunda bu isteği geçerli özürleri olmadıkça kabul etmek zorundadır.

    c) Oda ile ilişki kurulmasına ve bunun korunmasına dikkat eder.

    ç) Mühendis topluluğunun onuruna aykırı biçimde mesleki rekabet yapamaz.

    d) Oda Genel Kurulunca belirlenen üyelik ödentilerini zamanında ödemek zorundadır.

    e) Odaya kaydını yaptıran üyeye Oda kimlik kartı verilir. Kimlik kartı beş yıl geçerli

    olup, süresi dolan kimlik kartını değiştirmekle yükümlüdür.

    f) İş adresi değişikliklerini otuz gün içinde odaya bildirmek zorundadır.

    g) Askerlik görevine başlayan üyeler ilk otuz gün içinde durumlarını Odaya bildirmekle yükümlüdür. Askerlik süresince üyelikler askıya alınır ve üyelik ödentisi alınmaz. Askerlik hizmetlerini bitiren üyeler otuz gün içinde durumunu Odaya bildirir.

    Üyelikten ayrılma

    Madde 10 - Odaya üye olmak için gerekli nitelikleri yitirenler, üyelikten çıkarılır. Herhangi bir nedenle mesleksel etkinliğini sürdürmek istemeyen, kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında asli ve sürekli görevde çalışırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler, bu durumu Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda üye kimlik kartını geri vermek ve o tarihe kadar olan üyelik ödentilerinin tümünü ödemek koşuluyla ayrılabilir. Ayrılma isteği kabul edilmeyen üyenin, Oda Genel Kuruluna itiraz hakkı vardır. Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyeler, Odanın süreli yayınları ile duyurulur.

    Yeniden üye olma

    Madde 11 - Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyenin yeniden başvurması üzerine, durumu incelenir. Sonuç olumlu ise, Odaya kaydı yeni bir üye gibi yapılır. Ancak çıkarılan üye için, Oda Onur Kurulunun olumlu görüşü gereklidir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Oda Organları, Görev ve Yetkileri

    Oda organları

    Madde 12 - Oda organları şunlardır:

    a) Oda Gene Kurulu,

    b) Oda Yönetim Kurulu,

    c) Oda Onur Kurulu,

    ç) Oda Denetleme Kurulu,

    d) Oda Danışma Kurulu,

    e) Oda Yardımcı Organları.

    Oda Genel Kurulu

    Madde 13 - Oda Genel Kurulu Oda da kayıtlı asil üyelerden teşekkül eder. Oda Genel Kurulu iki yılda bir Şubat ayı içinde Oda Yönetim Kulunca belirlenen gün ve yerde toplanır. Toplantı tarihinin, görüşmeler Cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve Pazar günü seçimler yapılacak biçimde saptanması zorunludur. Oda Genel Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmaması durumunda ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz.

    Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce, Genel Kurula katılacak üyelerin, üç kopya olarak hazırlanmış listelerini, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanmazsa yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletir.

    Gerekli incelemeden sonra hakim tarafından onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, Odanın ve TMMOB nin ilan yerlerinde üç gün süre ile asılarak duyurulur. Genel Kurula ilişkin diğer hususların onaylanmasını izleyen üç gün içinde Oda Yönetim Kurulu tarafından Oda merkezinin bulunduğu yerde günlük bir gazetenin Türkiye baskısında duyurulur.

    Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının düzenli bir şekilde yapılmayacağının anlaşılması durumunda, toplantı başlamadan önce, Genel Kurulu ancak bir kez olmak ve iki ayı geçmemek üzere erteleyebilir. Bu durumda Oda Yönetim Kurulu, yeni Genel Kurul tarihini ve yerini görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az 10 gün önce üyelere bildirir. Günlük bir gazetenin Türkiye baskısında ilan edilir. Oda Genel Kurulunun seçimleri dışındaki sonuçlarıyla ilgili her türlü anlaşmazlık, TMMOB Yönetim Kurulu tarafından kesin çözüme bağlanır.

    Gündemde bulunması zorunlu maddeler

    Madde 14 - Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp duyurulan gündemde bulunması zorunlu olan maddeler şunlardır;

    a) Başkanlık Divanı seçimi,

    b) Çalışma, mali ve denetim raporlarının okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun aklanması,

    c) Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulları asil ve yedek adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,

    ç) TMMOB Yönetim ve Denetim Kurulları ile Yüksek Onur Kurulu aday adaylarının ve TMMOB Genel Kuruluna katılacak Oda delegeleri asil ve yedek adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,

    d) Seçimler.

    Genel Kurulun açılışı ve yönetilmesi

    Madde 15 - Oda Genel Kurulu toplantısı, TMMOB gözlemcisinin toplantıda hazır bulunmasıyla Oda başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesince açılır ve onun yönetiminde Genel Kurul Divan Başkanlığı seçilir.

    Genel Kurul toplantısı, Genel Kurulca seçilen bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve iki Yazmandan oluşan Başkanlık Divanınca yönetilir.

    Genel Kurul Toplantısında TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır.

    Gündemde değişiklik yapılması

    Madde 16 - Genel Kurul görüşmeleri, Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp duyurulan gündem maddeleri gereğince yapılır. Toplantıya katılan üyelerden en az birinin önerisi ve Genel Kurul kararı ile gündeme madde eklenebilir. Gündemde bulunması zorunlu maddeler dışında, gündemden madde çıkartılabilir veya maddelerin görüşme sıraları değiştirilebilir.

    Oy kullanma

    Madde 17 - Oy kullanmak için, Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp, görevli hakim tarafından kesinleştirilmiş listelerin imzalanması ve geçerli bir kimlik kartının kullanılması zorunludur.

    Oda Genel Kurulunda karar alınması

    Madde 18 - Genel Kurul kararları oylamaya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olursa, Divan Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Ancak, Oda Ana Yönetmeliğinde yapılacak değişiklik önerilerinin kabulü için, görüşmelere katılan delegelerin en az üçte iki (2/3) sinin olumlu oyu gereklidir.

    Genel Kurul tutanağı

    Madde 19 - Genel Kurul görüşmeleri ve kararları, bir tutanağa bağlanarak, Başkan, Başkan Yardımcıları ve Yazmanlarca imzalanıp, tutulan tüm notlar ve ekleriyle birlikte dosyasında saklanmak ve bir örneği TMMOB ne iletilmek üzere Oda Yönetim Kuruluna verilir. Tutanaklar veya özetleri, Genel Kurul toplantı tarihinden başlayarak üç (3) ay içinde, üyelere gönderilir veya Oda süreli yayınlarında yayımlanır.

    Uyuşmazlıkların çözümü

    Madde 20 - Oda Genel Kurulunun seçimler dışında almış olduğu kararlar ve sonuçlarıyla ilgili her türlü anlaşmazlık TMMOB Yönetim Kurulu tarafından kesin çözüme bağlanır.

    Olağanüstü Genel Kurul toplantısı

    Madde 21 - Olağanüstü Oda Genel Kurulu aşağıdaki durumlardan herhangi birinin oluşması üzerine, Oda Yönetim Kurulunca toplantıya çağırılır;

    a) Odaya kayıtlı üye sayısının beşte birinin, noter yoluyla Oda Yönetim Kuruluna başvurusuyla,

    b) Oda Denetleme Kurulu üyelerinin, Oda mali işleriyle ilgili gerekli görülen durumlarda ve oy birliğiyle alacakları kararla,

    c) Oda Yönetim Kurulunun üye tam sayısının üçte iki (2/3) çoğunlukla alacağı kararla, (a) ve (b) bentlerinde belirlenen durumlardan herhangi birinin oluşması durumunda,

    Oda Yönetim Kurulu başvuru tarihinden başlayarak bir hafta içinde Olağanüstü Oda Genel Kurulu için karar almak ve tarihini saptamak zorundadır.

    Olağanüstü Oda Genel Kurulu, karar tarihinden başlayarak otuz gün içinde toplanır.

    Oda Yönetim Kurulu üyeliklerinin boşalması

    Madde 22 - Oda Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin hepsinin birden çekilmesi veya herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine gelecek yedek üye kalmaması durumunda Oda Genel Kurulu, Birlik Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

    Olağanüstü Genel Kurul gündemi

    Madde 23 - Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılır. Ancak gündeme, çağrılış nedeni dışında madde eklenerek görüşme yapılmaz ve karar alınamaz.

    Gündemi seçim olmayan Olağanüstü Genel Kurullarda üye listesi İlçe Seçim Kuruluna gönderilmez, üç gün süreyle TMMOB ve Odanın ilan yerinde asılarak duyurulur. Olağanüstü Genel Kurul ilanında üye listesinin asılacağı yer ve tarihleri belirtilir. Listeler asılırken ve kaldırılırken her gün ayrı ayrı tutanak tutularak duyurma olayı belgelenir.

    Oda Genel Kurulunun görev ve yetkileri

    Madde 24 - Oda Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

    a) Oda amaçlarının gerçekleşmesine ilişkin kararlar almak,

    b) Oda Yönetim Kurulu raporlarını incelemek, karar almak ve gelecek dönem çalışmaları için yeni seçilecek Yönetim Kuruluna görevler vermek,

    c) Oda hesaplarını ve Denetleme Kurulu raporlarını incelemek ve Yönetim Kurulunun aklanması konusunda karar almak,

    ç) Yönetim Kurulunun önerdiği yeni dönem Oda bütçesini, kadro çizelgelerini incelemek, olduğu gibi veya değiştirerek onaylamak,

    d) Oda amaçlarının gerçekleşmesi ve işlerinin yürütülmesi için gerekli yönetmelikleri incelemek ve bu konuda kararlar almak,

    e) Odanın taşınmaz mallar satın alması, var olanların satılması ve bunlar üzerinde herhangi bir şekilde tasarrufta bulunulması konusunda kararlar almak veya bu konularda Oda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

    f) Şube açılması ya da kapatılması konusunda karar vermek,

    g) Oda Yönetim Kurulu, Onur ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini, TMMOB Genel Kurul asil ve yedek delegelerini, TMMOB Yönetim Kurulu için üç,Yüksek Onur Kurulu için bir, Denetleme Kurulu için bir adayı seçmek,

    h) Önerilen düzenleyici idari işlemler veya var olan düzenleyici işlemler hakkında değişiklik önergelerini ve Genel Kurul Komisyonlarının raporlarını karara bağlamak,

    Oda Yönetim Kurulu oluşması ve görev süresi

    Madde 25 - Oda Yönetim Kurulu, Oda Genel Kurulunca seçilen yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur. Görev süresi iki yıldır. Olağanüstü Genel Kurulca seçilen üyeler, yapılacak ilk Oda Genel Kurul toplantısına kadar görev yaparlar.

    İlk toplantı ve görev dağılımı

    Madde 26 - Yeni seçilen Oda Yönetim Kurulu üyeleri en yaşlı üyenin çağrısı ile, Oda Genel Kurul seçimlerinin kesinleşmesinden sonraki yedi gün içinde ve üye tam sayısıyla ilk toplantısını yapar.

    İlk toplantı en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır. Bu toplantıda, Yönetim Kurulu gizli oyla ve salt çoğunlukla, Başkan, İkinci Başkan, Yazman üye ve Sayman üye seçerek görev bölümü yapar.

    Toplantıların yönetimi ve karar şekli

    Madde 27 - Oda Yönetim Kurulu, ayda en az iki kez toplanır. Toplantıları Oda Başkanı, Başkanın bulunmaması halinde İkinci Başkan onun da bulunmaması halinde, Sekreter üye yönetir. Oda Yönetim Kurulu kararlarını üye tam sayısının çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde, toplantı başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    Oda Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde, Oda organlarını ve Şubeleri temsilen gerekli sayıda kişinin Yönetim Kurulu toplantılarına katılmasını isteyebilir. Bu görevliler yazılı olarak toplantıya davet edilir, karar tutanaklarına isimleri yazılır, davet edildikleri görüşmelere katılabilir, ancak oy kullanamazlar.

    Oda Yönetim Kurulundan istifa etmek mümkündür.. Bu durumda Oda Yönetim Kurulunun ilk toplantısında sıradaki yedek üye göreve çağrılır.

    Yönetim kurulu üyeliğinin düşürülmesi

    Madde 28 - Nedeni ne olursa olsun, üç ay süre ile toplantılara sürekli olarak katılmayan veya katılamayacağını bildiren veya özürsüz olarak bir yıl içinde olağan toplantılarının dörtte birine katılmayan Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sırada bulunan yedek üye geçer. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının birlikte çekilmesi durumunda, yerleri yedek üyelerle doldurulur ve ilk toplantıda, yeniden görev bölümü yapılır.

    Odayı temsil yetkisi

    Madde 29 - Odayı Oda Başkanı, bulunmadığı zamanlarda İkinci Başkan veya gerektiğinde Oda Yönetim Kurulunun seçeceği Yönetim Kurulu üyesi temsil eder. Olağan işlemlerde, Sekreter üye Odanın sözcüsüdür.

    Harcama yetkisi

    Madde 30 - Oda Başkanına, İkinci Başkana, Sekreter üyeye, Sayman üyeye, Oda Yönetim Kurulu kararı ile belirli bir miktara kadar harcama yetkisi verilebilir. Odanın olağan ödemelerini Sayman üye yürütür.

    Banka işlemlerinde, biri Sayman üye olmak üzere bu beş üyeden ikisinin imzasının bulunması gerekir.

    Görevlendirme

    Madde 31 - Oda Yönetim Kurulu denetim ve sorumluluğunda olmak üzere, belirlenmiş yetkilerinin bir bölümünü, kendi adına kullanmak üzere, Oda Yönetim Kurulu üyelerine, Oda Müdürüne ve temsilcilere devredebilir.

    Oda Yönetim Kurulunun görevleri

    Madde 32 - Oda Yönetim Kurulu, Oda amaçlarının gerçekleşmesi için aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür:

    a) Oda Genel Kurulunca alınan kararları uygulamak ve Oda işlerini Genel Kurul kararları uyarınca yürütmek,

    b) Odaya kayıtlı üyelerin mesleki onur, hak ve yararlarını koruyacak önlemleri saptamak ve bu konuda gerekli uygulamaları yapmak,

    c) İstenildiğinde üyelerin bilgi, uzmanlık ve deneyimleri ile ilgili referans vermek,

    ç) Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği çalışma alanlarıyla ilgili diğer meslek kuruluşları ile işbirliği yaparak, üyelerinin hak ve yetkilerini koruyucu önlemler almak,

    d) Bilirkişilik, hakemlik ve danışmanlık gibi görevlere seçileceklere uygulanacak esasları saptamak ve uygulanmasını sağlamak,

    e) Üyelerin kamu kuruluşları ve diğer kuruluş ve kişilerle olan tüm mesleki ilişkilerinde, birlikte uyulması zorunlu esasları saptamak, bunlara uyulmasını sağlamak ve uygulanmasını denetlemek,

    f) Odanın amaçları ile ilgili konularda çalışan yurt dışındaki kuruluşlar ile işbirliği yapmak, çeşitli sempozyum, kongre ve seminerler düzenlemek,

    g) Yasama ve yürütme organlarında Odanın amaçları ile ilgili olarak yapılacak yasa, tüzük, yönetmelik, kararname ve genelge hazırlama veya değişikliği çalışmalarına katılmak, görüş vermek ve önerilerde bulunmak,

    h) Oda Genel Kurulunun yerini, saatini ve gündemini saptayarak, toplantıdan en az on gün önce, çalışma ve denetleme raporlarını göndererek üyelere bildirmek ve basın yolu ile duyurarak toplantı için gerekli tüm işlemleri tamamlamak,

    ı) Genel Kurul kararlarını ve yapılan seçim sonuçlarını ilgili kuruluşlara bildirmek,

    i) Oda Onur Kurulunu gerektiğinde on gün içinde toplantıya çağırmak, Kurulun aldığı kararlardan Yüksek Onur Kurulunca onaylanması gerekenleri, TMMOB Yönetim Kuruluna göndermek, kararla ilgili olarak Oda adına itiraz etmek veya savunma yapmak,

    j) Odanın lehine ve/veya aleyhine açılan davalarda, Odayı temsil etmek, sav ve savunmada bulunmak ve bu konularda vekil atamak,

    k) Üyelerin ve diğer ilgililerin yararına sunmak üzere, kütüphane ve arşiv kurmak, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği alanlarında mesleki dergi, gazete, bülten benzeri yayınlar yapmak, Oda yayınlarının sürekli ve düzenli çıkmasını sağlamak,

    l) Oda görevlilerinin, atama, yer ve görev değiştirme, yükseltme, sicil ve benzeri özlük işlerini mevcut düzenlemeler uyarınca yapmak,

    m) Odanın taşınmaz mallarını yönetmek, kiraya vermek, Genel Kurulca verilecek yetkilere göre tasarruflarda bulunmak,

    n) Yurt içi ve yurt dışında sergi ve fuarlar düzenlemek, düzenlenmiş sergi ve fuarlara katılmak,

    o) Oda ve üye gereksinimlerini karşılamak üzere, lokal ve misafirhane gibi sosyal tesisler açmak ve işletmek,

    ö) Oda işlerinin yürütülmesi ve Oda Yönetim Kurulunun görevlerini yerine getirebilmesi için, gerekli düzenlemeleri hazırlayıp, yürürlüğe koymak ve gerektiğinde, Oda Genel Kurulunun onayına sunmak,

    p) 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun tanıdığı hak ve yetkilerin, bu Yönetmelik çerçevesinde iyi bir biçimde kullanılmasını sağlayacak diğer görevleri yerine getirmek,

    r) Oda Danışma Kurulunun gündemini hazırlamak ve düzenli olarak toplanmasını sağlamak,

    s) Çalışma dönemi bütçeleri ve kadro çizelgeleri ile önerilen, yeni dönem bütçeleri ve kadro çizelgelerini hazırlayarak Genel Kurul tarihinden en az onbeş gün önce Oda Denetleme Kuruluna iletmek,

    ş) Eğitim merkezi açmaktır.

    Başkanın görev, yetki ve sorumluluğu

    Madde 33 - Başkan, Odayı idari ve mali makamlar ile gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder.

    Oda işlerinin yürürlükteki mevzuata, bu Yönetmeliğe, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunu sağlar, Oda Yönetim Kurulu toplantılarını yönetir.

    İkinci başkanın görev, yetki ve sorumluluğu

    Madde 34 - İkinci Başkan, Başkanın olmadığı zamanlarda; Başkanın görev, yetki ve sorumluluklarını üstlenir.

    Sekreter üyenin görev, yetki ve sorumluluğu

    Madde 35 - Oda sekreteri, Oda Yönetim Kurulunun yürütme öğesi ve sözcüsüdür ve gerektiğinde Odayı temsil eder. Oda Sekreterinin görev ve yetkileri şunlardır;

    a) Oda Yönetim Kurulu ve Oda Genel Kurulu kararları doğrultusunda Oda işlerini yürütmek,

    b) Yönetim Kurulu toplantılarına ait gündemi Başkan ile birlikte hazırlamak, toplantı tutanaklarını tutmak ve Yönetim Kurulunca verilen kararların uygulanmasını sağlamak,

    c) Oda Genel Kuruluna sunulacak Oda Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporunu hazırlamak,

    ç) Oda tarafından verilecek belgeleri düzenler ve Oda Yönetim Kurulunun vereceği yetki içerisinde bunları imzalayıp onaylamak,

    d) Oda Yönetim Kurulunca saptanacak kurallar içerisinde, Oda Yönetim Kurulu kararıyla bilirkişilik, jüri üyeliği gibi belgeleri vermek,

    e) Kadrodaki elemanlara görev vererek bunların işlerini düzgün yapmalarını sağlamak ve mevcut düzenlemelere dayanarak atamalarını yapmak,

    f) Odaya ilişkin işlemlerden, sicillerin ve yasal defterlerle, Oda Yönetim Kurulu kararlarına göre tutulması gereken defterlerin tutulmasından, Odaya ait evrak ve dosyaların düzenlenme ve korunmasından sorumlu olmak.

    Sayman üyenin görev, yetki ve sorumluluğu

    Madde 36 - Sayman üyenin görev, yetki ve sorumluluğu şunlardır;

    a) Genel Kurula sunulacak bilanço, bütçe ve kadro cetvellerini hazırlamak,

    b) Yönetim Kuruluna aylık bilanço hazırlamak ve sunmak,

    c) Oda gelirlerinin aksamadan alınmasını sağlayacak önlemlerini almak ve izlemek,

    ç) Her üç ayda bir toplanacak Oda Denetleme Kurulu için gerekli hazırlığı yapmak ve toplantıda hazır bulunmak,

    d) Muhasebe servisinin düzenli çalışması için gerekli önlemleri alarak kontrolleri yapmak,

    e) Odanın taşınır ve taşınmaz malları ile demirbaşlarına ilişkin kayıt ve defterleri tutmak, iyi korunması için gerekli önlemleri almak.

    Oda Onur Kurulunun kuruluş ve çalışma şekli

    Madde 37 - Oda Onur Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl için seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.

    Onur Kurulu 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TMMOB Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre çalışmalarını yürütür.

    Onur Kurulu başkanlığı

    Madde 38 - Onur Kurulu, kendisine bir ya da birkaç konunun verilmesi üzerine Oda Yönetim Kurulunca yapılacak çağrı üzerine, ilk toplantısında, o işleri sonuçlandırıncaya kadar görev yapmak üzere aralarından bir Başkan seçer.

    Onur Kuruluna yedek üyelerin çağrılması

    Madde 39 - Onur Kurulu asil üyelerinden bir ya da birkaçı herhangi bir özürle toplantıya gelmeyeceklerini bildirir, ya da çağrıya uymazsa, yerlerine sıra ile yedek üyeler çağrılır. Bu yedek üyeler, toplantı konusu karara bağlanıncaya kadar asil üye gibi görev yapar.

    Onur Kurulu üyeliğinin düşmesi

    Madde 40 - Yapılan üç ayrı çağrıya karşılık toplantıya gelmeyen ve özür bildirmeyen üye, çekilmiş sayılır ve yerine asaleten sıradaki yedek üye geçer.

    Onur Kurulu üyelerinin çekilme nedenleri

    Madde 41 - Onur Kurulu üyelerinin ret ve çekilme nedenleri ile ilgili olarak 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki, hakimlerin ret ve çekilmesine ilişkin hükümler uygulanır.

    Onur Kurulunun toplanması

    Madde 42 - Onur Kurulu üye tam sayısıyla toplanır ve kararlarını salt çoğunlukla alır. Oylarda eşitlik olursa, Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    Onur Kurulunun çalışma şekli

    Madde 43 - Onur Kurulu, kendisine gönderilen konuları en geç üç ay içinde incelemek ve sonuçlandırmakla yükümlüdür. Onur Kurulunun konu hakkında karara varabilmesi için;

    a) Hakkında karar verilecek üyenin yazılı savunmasının alınmış olması gereklidir. Gerekli görüldüğü durumlarda suçlanan kişinin sözlü anlatımına da başvurulabilir. Savunma için onbeş günlük sürenin verilmiş olması gereklidir.

    b) Gerektiğinde, şikayetçi ile gösterilen tanıklar dinlenir ve bunlar bir tutanakla saptanır.

    c) Verilen süre içerisinde savunma gönderilmez veya sözlü savunma için gelinmez ve özür de bildirilmezse, incelemeler gıyabında yapılarak karar verilir.

    ç) Kurul, şikayetin kesin olarak haksız yapıldığı kanısına varırsa, şikayet edileni dinlemeden de karar verebilir.

    Onur Kurulunun bilirkişi seçmesi

    Madde 44 - Onur Kurulu, gereğinde, üç kişiden oluşan bir bilirkişi kurulu seçerek konu hakkında bu kuruldan mütalaa alabilir. Taraflar bilirkişiler üzerinde anlaşamazlarsa, bilirkişi kurulunu Başkanın kendisi seçer.

    Onur Kurulu kararının işleme konulması

    Madde 45 - Onur Kurulunun kararları, gerekçeleri ile beraber uygulanmak, ya da Yüksek Onur Kurulunun onayına sunulmak üzere, işlemli dosyasıyla birlikte Oda Yönetim Kuruluna teslim edilir.

    Onur Kurulunun karar verme süresi

    Madde 46 - Onur Kurulu üç ay içinde karar veremezse, bunu sürenin bitmesinden önce ilgililerin haberdar olabilmesi için, gerekçeleri ile birlikte Oda Yönetim Kuruluna bildirmek ve karara ne zaman varabileceğini açıklamak zorundadır.

    Onur Kurulunun giderleri

    Madde 47 - Onur Kuruluna verilen işlerle ilgili giderler Oda tarafından ödenir.

    Onur Kurulunun görev ve yetkileri

    Madde 48 - Oda Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

    a) Oda Yönetim Kurulunca soruşturma ve kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararlar aleyhine yapılan itirazları karara bağlamak,

    b) Oda Yönetim Kurulunun Onur Kuruluna ilettiği konularla ilgili karar vermek,

    c) Yüksek Onur Kurulunca bozulan kararları yeniden inceleyerek karara bağlamak,

    ç) Oda Onur üyeliği için görüş vermek.

    Disiplin cezası gerektiren davranışlar ve disiplin cezalarının uygulanması

    Madde 49 - Meslek mensuplarından; 6235 sayılı TMMOB Kanunu, 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TMMOB Ana Yönetmeliği, 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TMMOB Disiplin Yönetmeliği ve bu Yönetmelik ile bunlara uygun olarak alınan ve uyulması zorunlu Genel Kurul kararlarına aykırı davranışları görülenlere, meslekle ilgili işlerde gerek kasten ve gerekse ihmal göstererek zarara yol açanlara, taahhütlerine uymayanlara, meslek onurunu kırıcı davranışlarda bulunanlara, aşağıda yazılı disiplin cezaları verilir;

    a) Yazılı uyarma,

    b) Kanunda belirlenen hafif para cezası,

    c) Kanunda belirlenen ağır para cezası,

    ç) Onbeş (15) günden altı (6) aya kadar meslek uygulamasından uzaklaştırma,

    d) Üyelikten çıkarma.

    Disiplin cezalarının verilmesinde sıra gözetilmez. Oda Onur Kurulunca suç sayılan davranışın nitelik ve sonuçlarına göre, bu cezalardan biri tatbik olunur. Kararlar ve cezaların dayanağı gerekçeye dayanmak zorundadır.

    Cezaların kesinleşmesi ve itiraz

    Madde 50 - Oda Onur Kurulunca verilen ağır para, meslek uygulamasının yasaklanması ve Odadan ihraç cezalarına karşı bildirim tarihinden başlayarak onbeş gün içinde Oda Yönetim Kurulu tarafından veya doğrudan doğruya Yüksek Onur Kuruluna itiraz edilebilir. Ağır para, meslek uygulamasından men ve Odadan ihraç cezalarının uygulanabilmesi için Yüksek Onur Kurulunca onanması gerekir.

    Şikayetçi, Oda Onur Kurulunun aklama veya takipsizlik kararlarına karşı Yüksek Onur Kuruluna itirazda bulunabilir.

    Üyelikten çıkarma

    Madde 51 - Üyelikten çıkarma cezası, genel hükümlere göre, medeni haklarını yitirmiş olanlar ve meslek topluluğundan uzaklaştırılmasında kesin zorunluluk görülenlere uygulanabilir.

    Geçici uzaklaştırmada üyenin sorumluluğu

    Madde 52 - Üyeler veya üye olmayan meslek mensuplarından geçici olarak mesleği uygulamaktan uzaklaştırılanlar, bu süre içinde hiçbir biçimde mesleki etkinlikte bulunamaz ve mesleklerinin uygulanması için imza kullanamaz.

    Aksine davranırlarsa, uygulanan ceza iki katı ile yeniden verilir. Aksine davranışta ısrar edenler ile ilgili olarak üyelikten çıkarma veya men cezası uygulanır.

    Verilen kararlar ilgiliye ve kamuoyuna duyurulur. Uygulanmasını sağlamak üzere, ilgililere bildirilir. Kesinleşen cezalar üyenin siciline işlenir.

    Oda Denetleme Kurulu

    Madde 53 - Oda Denetleme Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl için seçilen, üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Oda Denetleme Kurulu, TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliği esaslarına göre çalışır.

    Denetleme Kurulunun görevleri

    Madde 54 - Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Oda hesaplarını ve buna ilişkin işlemlerini, en az üç ayda bir inceleyerek rapor düzenlemek ve Oda Yönetim Kuruluna vermek,

    b) Oda mali işlemleri, Yönetim Kurulunca uygulanmış eski dönem bütçeleri, hazırlanmış yeni dönem bütçesi ve kadro çizelgeleri ile ilgili raporu hazırlayarak Oda Genel Kuruluna sunmak,

    c) Oda Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Oda Yönetim Kurulundan istemek.

    Denetleme Kurulu üyeliğinin düşürülmesi

    Madde 55 - Nedeni ne olursa olsun, üst üste üç kez toplantıya ve/veya denetimlere katılmayan veya katılamayacağını bildiren Denetleme Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sırada bulunan yedek üye geçer.

    Oda Danışma Kurulu oluşması ve toplantıları

    Madde 56 - Oda Danışma Kurulu, TMMOB Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarında görev almış ve göreve devam eden Oda üyeleri, Oda Yönetim, Oda Onur, Oda Denetleme Kurulu organlarında görev almış üyeler, Oda Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü Oda uzmanlık komisyonları üyeleri ve Oda Müdüründen oluşur. Oda Yönetim Kurulunca yılda en az bir kez toplantıya çağırılır.

    Oda Danışma Kurulunun toplanamayacağı ivedi durumlarda, Oda Yönetim Kurulu, gerekli konuları danışmak için gerektiğinde Oda sekreterlerini ve/veya Oda saymanlarını toplantıya çağırabilir.

    Danışma Kurulunun görevleri

    Madde 57 - Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;

    a) Oda çalışmalarını gözden geçirmek, geliştirilmesi için öneride bulunmak,

    b) Oda çalışmalarının sürekliliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak,

    c) Gerektiğinde alınacak karar ve yapılacak uygulama konusunda eğilim belirlemek,

    ç) Oda Yönetim Kurulunun görüşülmesine gereksinim duyduğu konuları görüşmek ve öneri geliştirmek.

    Yardımcı organlar ve çalışma şekli

    Madde 58 - Odanın yardımcı organları şunlardır;

    a) Sürekli Teknik-Bilimsel Komisyonlar

    b) Öğrenci Komisyonları

    c) Diğer Komisyonlar

    Yardımcı organların çalışma şekli ve esasları iç düzenlemeler ile belirlenir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü kadar yeni komisyonlar oluşturabilir.

    Seçimler

    Madde 59 - Oda seçimlerine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Oda, seçimleri Kanunda belirlenen hükümlere uygun olarak yargı gözetiminde ve gizli oyla yapılır. Başkanlık Divanı ile görevlendirilecek komisyon üyelikleri için seçimler, aksine bir karar alınmadıkça açık oyla yapılır.

    b) Oda Onur, Denetleme ve Yönetim Kurulları seçimlerinde, en az asil ve yedek üyelerin toplamı kadar, diğer seçimlerde ise, seçilecek üye sayısı kadar adayın gösterilmesi gereklidir. Oy pusulalarına asil ve yedek üye sayısı kadar adayların ad ve soyadları yazılır. Oy pusulalarına yazılı isimler asil ve yedek üye sayısından fazla olamaz. Seçilebileceklerin sayısından daha az adayın adı yazılan oy pusulaları da geçerli sayılır.

    c) Pazar günü yapılacak olan seçimler için, Genel Kurulca adaylar önerilir. Genel Kurula katılan üyeler, kendilerini veya başka bir üyeyi aday gösterebilir. Aday olmak için Genel Kurul toplantısına katılmak zorunlu değildir. Ancak tüm adayların, adaylıkları için, yazılı bildirimde bulunmaları zorunludur. Adayların saptanmasından sonra başkanlık divanınca kesin aday listesi okunarak duyurulur ve yapılacak seçimler için, İlçe Seçim Kuruluna yazılı olarak bildirilir. Kesin aday listesi belirlenmeden Genel Kurul toplantısı kapatılamaz. Kesin aday listesinde adları bulunmayan üyelere verilen oylar, geçersizdir.

    ç) Bir üye; Oda Yönetim, Onur, Denetleme Kurulu, üyeliğinden yalnız ve ancak bir göreve seçilebilir veya atanabilir. Bu görevlerden birine seçilen veya atananlar TMMOB organlarına seçilebilir. Ancak, Oda Onur Kurulu üyesi olan bir üye Yüksek Onur Kurulu üyeliği adaylığına seçilemez.

    Seçimler sonucunda oylarda eşitlik olursa, Oda sicil numarası küçük olan öncelik kazanır. Seçim süresi sona eren üye, aynı göreve yeniden seçilebilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Mali Hükümler

    Bütçenin hazırlanması

    Madde 60 - Oda gelir ve giderleri, tüm oda örgütünü kapsayacak biçimde hazırlanan ve Genel Kurulca iki (2) yıllık çalışma dönemi için kabul edilen Oda bütçesi ile düzenlenir. Bütçe dönemi bir takvim yılıdır. Gelir ve giderler, cinsleri bakımından bölüm ve maddeler biçiminde gösterilerek her bölüm ve madde için uygulanacak esaslar yazılı olarak belirtilir. Bütçeye, ayrıca dönem için kullanılacak tüm Odaya ilişkin görevli kadro çizelgesi eklenir.

    Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulları uzmanlık komisyonları üyelerine yapılacak her türlü ödeme bütçe ile saptanır.

    Bütçe uygulaması

    Madde 61 - Bütçe, kabul edildikten sonra uygulanır. Oda Yönetim Kurulu, Olağan Genel Kurulunun yapılacağı takvim yılı başından bütçenin kabul edileceği Genel Kurul toplantısına kadar geçecek süre içinde, her ay için bir önceki yılın on ikide biri (1/12) oranında harcama yapabilir. Ancak, niteliği bakımından bir defada yapılacak giderlerin bu dönemde yapılması gerekirse bu gibi harcamalar on ikide biri (1/12) oranı aranmadan Oda Yönetim Kurulunca yapılabilir.

    Bölümler arası aktarma

    Madde 62 - Oda Yönetim Kurulu bütçe gider bölümleri ya da maddeleri arasında ihtiyaç durumunda ödenek aktarması yapabilir. Aktarılan ödeneğin hangi maddeler için olduğu da Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

    Oda adına gelir ve giderlerin yapılması

    Madde 63 - Merkez ve temsilciliklerden oluşan Oda teşkilatı, mali bakımdan merkezi bütçe ilkelerine göre yönetilir. Tüm gelirler Oda adına alınır ve tüm giderler Oda bütçesinden karşılanır.

    Taşınır ve taşınmaz mal alımı ve satımı

    Madde 64 - Odanın alacağı taşınır malların fatura bedelleri, Oda Genel Kurulunda onaylanan bütçelerindeki fasıl miktarını aşamaz.

    Oda taşınmaz mal alabilmesi ve satabilmesi için Oda Genel Kurulunda karar alınması zorunludur. Ancak Oda Genel kurulu taşınmaz mal alabilme ve satabilme yetkisini gerektiğinde Oda Yönetim Kuruluna devredebilir.

    Odanın gelir ve giderleri

    Madde 65 - Odanın gelirleri;

    a) Asil üyelerden ve geçici üyelerden Oda Genel Kurulunca saptanan miktarda alınacak kayıt ücreti,

    b) Asil üyelerden ve geçici üyelerden Oda Genel Kurulunca saptanan miktarda alınacak üyelik ödentileri,

    c) İlgililere gerektiğinde verilecek belgelere karşılık Oda Yönetim Kurulunca alınacak ücretler,

    ç) Yayın gelirleri,

    d) Bağış ve yardımlar,

    e) Para cezaları,

    f) Oda Yönetim Kurulunca saptanan taşınmaz mallardan elde edilecek gelirler,

    g) Diğer gelirler.

    Gelirin tahsil usul ve zamanları

    Madde 66 - Bütün Oda gelirlerinin gerçekleştirilmesi tahsil, usul ve zamanları Oda Yönetim Kurulunca saptanır.

    Her ay sonunda gider ve gelirler, birer çizelge biçiminde Oda Yönetim Kuruluna bildirilir.

    Üye ödentisi

    Madde 67 - Yıllık üye ödentisi, her takvim yılı içinde, peşin olarak veya Oda Yönetim Kurulunca saptanarak duyurulan belirli aylarda ödenir. Emekli veya maluliyet aylığı alıp çalışmayanlardan, bu Yönetmelik gereklerini yerine getirmek koşuluyla üyelik ödentisi alınmaz.

    Geçmiş yıllara ait üye ödenti borçları, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Üye ödentisi ile para cezalarını ödemeyenlere yazılı bildirim yapılır. Yazılı bildirim tarihinden başlayarak otuz (30) gün içinde ödemeyenlere, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

    Delegelerin yolluk ve giderleri

    Madde 68 - Oda Genel Kuruluna katılacak delegelerin, doğal delegeler ve TMMOB Genel Kuruluna katılacak Oda delegelerinin, Oda Yönetim Kurulunca belirlenen ulaşım ve bir gecelik konaklama gideri, Oda bütçesinin ilgili bölümünden karşılanır.

    Uyulması gereken esaslar

    Madde 69 - Odanın her türlü mali işlemleri, TMMOB Kanunu, TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği ve Mali Kanunlar esas alınarak yürütülür.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Üye adresleri

    Madde 70 - Oda, üye adreslerini hiçbir şekilde dışarıya veremez, mesleki araştırma ve meslekle ilgili tanıtım yapan kurum ve kuruluşlarca üyelere postalanması talep edilen tanıtım, broşür ve benzeri matbuat için posta masrafları, çeşitli giderler ve adres başına Yönetim Kurulunca belirlenecek uygun bir ücret alınarak, Oda tarafından üyelere gönderilir.

    Üye olmayan Gemi Makinaları İşletme Mühendisi yetki ve sorumlulukları

    Madde 71 - Türkiye'de Gemi Makinaları İşletme Mühendisi mesleğinde çalışabilmek ve mesleki öğretim yapabilmek için, Yüksek Mühendis veya Mühendisler Odaya üye olmak ve üyelik koşullarını korumak zorundadır. Kanunlarla Odaya üye olmaları isteklerine bağlı olan Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleksel bakımdan Odaya kayıtlı meslektaşlarının hak ve yetkilerine sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler. Bu kişilerin odaya üye olmamaları yasalarla belirtilen diğer koşullara uymak kaydıyla, meslekleriyle ilgili görevlerde çalışmalarına, mesleki hizmetleri yürütmelerine, yetkilerini kullanmalarına, mesleki eğitim ve öğretim yaptırmalarına, kurum amirlerinin izniyle kuruluşun bilimsel çalışmalarına katılmalarına, meslek kural ve koşullarına uymak yükümlülüklerine, haklarında Oda Onur Kurullarınca disiplin cezası uygulanmasına özel kanunların öngördüğü koşullarda mesleklerini serbestçe uygulamalarına, resmi ya da özel bir görev almalarına engel oluşturmaz.

    Askerlik yükümlüğünü yerine getirmekte olan Yedek Subay adayları ile er ve erbaşların üyelikleri, askerlik hizmetleri süresince askıda kalır. Bu durum ilgililerin kanunlardan doğan diğer mesleki yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz.

    Üye kimlik kartı

    Madde 72 - Türkiye'de Gemi Makinaları İşletme Mühendisi olarak çalışmaya kanunen hak kazanmış ve Odaya kayıtları yapılmış olan Mühendisler, Oda üye kimlik kartı almak zorundadır. Oda üye kimlik kartı almayanlar veya disiplin nedeniyle kartı iptal edilmiş olanlar, Gemi Makinaları İşletme Mühendisi hizmetlerinde çalışamaz.

    Ödül

    Madde 73 - Mesleki alanda araştırma yapan ve bu araştırmaları bir jüri tarafından değerlendirilerek dereceye giren üyelere ödül verilebilir. Bu konuda uygulanacak yöntem, yapılacak düzenlemelerle belirlenir.

    Odada görevlendirilecekler

    Madde 74 - Oda hizmetleri, her türlü iş ve işlemleri Oda Yönetim Kurulu veya görevlendireceği danışmanlar ve görevliler eliyle yürütülür. Bunların atanmaları, özlük hakları ve yetkileri, aralarındaki hiyerarşik sıralama ve diğer konular ya iç yönetmelik ya da Oda Yönetim Kurulunca imzalanan iş sözleşmeleri ile düzenlenir.

    TMMOB Ana Yönetmeliğinin uygulanması

    Madde 75 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda veya bu Yönetmeliğin 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TMMOB Ana Yönetmeliği ile çelişmesi durumunda TMMOB Ana Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 76 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 77 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar