TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 08/10/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25960

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatında çalışan personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki I ve II sayılı cetvelde yer alan personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Kurum: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

    Genel Müdürlük: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünü,

    Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

    Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi kapsamında; Kurumda çalışılan süreler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılan süreler, özel işyerlerinde meslekleriyle ilgili çalışılan süreler ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

    Görevde yükselme: (Değişik tanım :10/02/2011 - 27842 S.R.G Yön/1.mad) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak atamaları,

    İş günü: (Ek tanım :10/02/2011 - 27842 S.R.G Yön/1.mad) Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

    Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    Üst görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    Alt görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

    Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

    Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Daire Başkanı, Müessese Müdürü, İşletme Müdürü,

    2) Daire Başkan Yardımcısı, Müessese Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı,

    3) Müdür, Şube Müdürü,

    4) (Değişik alt bend :10/02/2011 - 27842 S.R.G Yön/2.mad) Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Şef, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi.

    b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

    1) I. Hukuk Müşaviri,

    2) Hukuk Müşaviri.

    c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

    1) Müşavir, Başuzman,

    2) Teknik Uzman, Uzman.

    d) Teknik Hizmetler Grubu;

    1) Başmühendis.

    e) (Değişik bend :10/02/2011 - 27842 S.R.G Yön/2.mad) Savunma Hizmetleri Grubu;

    1) Sivil Savunma Uzmanı,

    f) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

    1) Çözümleyici,

    2) Sistem Programcısı.

    g) İdari Hizmetler Grubu;

    Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Dava Takip Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Muhasebeci Yardımcısı, Başveznedar, Veznedar, Tahsildar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför.

    h) Yardımcı Hizmetler Grubu;

    1) Aşçı, Hizmetli.

    Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar:

    Mühendis, Mimar, Kimyager, Biyolog, Avukat, Programcı, Tekniker, Teknisyen, Teknik Ressam, Topograf, Laborant, Hemşire, Sağlık Memuru.

    Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

    Madde 6 - (Değişik madde :10/02/2011 - 27842 S.R.G Yön/3.mad)

    Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde, (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde, (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan kadrolara sınavsız atama yapılır. Ancak, bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

    a) I. Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartları taşımak,

    2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

    3) Kurumda Hukuk Müşaviri kadrosunda çalışmış olmak,

    b) Daire Başkanı, Müessese Müdürü, İşletme Müdürü, Müessese Müdür Yardımcısı ve İşletme Müdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

    1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartları taşımak,

    2) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

    3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

    c) Müşavir kadrosuna atanabilmek için;

    1) Müdür, Şube Müdürü, Başuzman ve daha üst görevlerde çalışmış olmak,

    d) Başuzman kadrosuna atanabilmek için;

    1) Müdür, Şube Müdürü ve daha üst görevlerde çalışmış olmak.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 7 - Bu Yönetmelikte belirtilen kadro ve pozisyonlara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

    a ) (Mülga bend :10/02/2011 - 27842 S.R.G Yön/4.mad)

    b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak

    gerekir.

    Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 8 - (Değişik madde :10/02/2011 - 27842 S.R.G Yön/5.mad)

    Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Müdür ve Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

    1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartları taşımak,

    2) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

    3) Kurumda en az üç yıllık hizmeti olmak,

    4) Teknik branş için; Teknik Uzman, Başmühendis, Mühendis olmak, İş Güvenliği ve İş Sağlığı ile ilgili kadrolara atanabilmek için A sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı belgesi bulunmak,

    5) İdari branş için; Uzman, Şef, Programcı, Çözümleyici, Sistem Programcısı, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi olmak,

    b) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

    2) Son iki yılı Kurumda mühendis pozisyonunda olmak üzere toplam en az sekiz yıllık hizmeti bulunmak,

    c) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Son iki yılı Kurumda programcı, sağlık memuru veya idari hizmetler grubunda yer alan unvanlarda olmak üzere en az beş yıllık hizmeti bulunmak,

    d) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartları taşımak,

    2) En az iki yılı Kurumda olmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında en az on yıl avukat olarak çalışmış olmak,

    e) Teknik uzman pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık teknik eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

    2) Son altı yılı Kurumda olmak kaydıyla en az on yıl hizmeti bulunmak,

    f) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

    2) Son iki yılı Kurumda Şef, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Programcı, Sistem Programcısı, Çözümleyici unvanlarında olmak üzere en az sekiz yıllık hizmeti bulunmak,

    g) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için,

    1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartları taşımak,

    2) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

    3) Kurumda en az üç yıllık hizmeti olmak,

    4) Uzman, Şef, Programcı, Sistem Programcısı, Çözümleyici, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi olmak,

    h) Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonlarına atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Kurumda en az üç yıl Özel Güvenlik Teşkilatı personeli olarak çalışmış olmak,

    3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

    ı) Sistem Programcısı ve Çözümleyici pozisyonlarına atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

    2) En az iki programlama dili ile işletim sistemi konularında deneyimli olduklarını belgelemek,

    3) Programcı unvanında en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    i) Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Dava Takip Memuru, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Bilgisayar İşletmeni, Başveznedar, Veznedar, Tahsildar ve Şoför pozisyonlarına atanabilmek için;

    1) En az orta öğretim mezunu olmak,

    2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanabilmek için ayrıca 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

    3) Şoför pozisyonuna atanabilmek için ayrıca en az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

    gerekir.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 9 - Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanabilmek için;

    a) (Mülga bend :10/02/2011 - 27842 S.R.G Yön/6.mad)

    b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak

    gerekir.

    Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

    Madde 10 - (Değişik madde: 10/02/2011 - 27842 S.R.G Yön/7.mad)

    Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanabilme şartları aşağıda belirtilmiştir.

    a) Mühendis, Mimar, Kimyager veya Biyolog pozisyonlarına atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

    b) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık meslek yüksekokullarının hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

    c) Teknisyen, Teknik Ressam, Laborant veya Topograf pozisyonlarına atanabilmek için;

    1) Meslek liselerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

    d) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

    2) Bilgi işlem programlamada deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek,

    3) En az iki programlama dilini bilmek,

    e) Hemşire veya Sağlık Memuru pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik veya sağlık memurluğu bölümü mezunu olmak,

    f) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Hukuk fakültesi mezunu ve avukatlık stajını yapmış olmak,

    gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 11 - (Değişik madde :10/02/2011 - 27842 S.R.G Yön/8.mad)

    Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için 15 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki ders konularından en az otuz ve (h) bendinde yer alan ders konularından en az kırkbeş saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    Birinci fıkrada belirtilen izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    Duyuru

    Madde 12 - (Değişik madde :10/02/2011 - 27842 S.R.G Yön/9.mad)

    Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi belirtilerek bütün personele sınavlardan en az kırkbeş gün önce, eğitimin yeri ve zamanı ise eğitime katılacaklara en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde kuruma başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    Başvuru

    Madde 13 - Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir ve durumu uygun olan adaylara görevde yükselme eğitimine alınacaklarına dair bilgi verilir.

    (Ek fıkra :10/02/2011 - 27842 S.R.G Yön/10.mad) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atama yapılacak kadro veya pozisyonların birden fazlasının şartlarını taşıyanlar yalnızca bu kadro veya pozisyonlardan birisine müracaat edebilirler.

    Görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 14 - (Değişik fıkra :10/02/2011 - 27842 S.R.G Yön/11.mad) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Duyurulan kadro sayısının üç katından az istekli olması halinde başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere duyurulan kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir. Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Görevde yükselme eğitiminin programları, Genel Müdürlükçe düzenlenir. Ancak, Genel Müdürlüğün uygun görmesi durumunda başka bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programı da düzenlenebilir.

    Aday listelerine itirazlar, eğitime katılacakların listesinin ilanından itibaren 7 gün içerisinde Sınav Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yapılır, itirazlar itiraz tarihinden itibaren 7 gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

    Aynı unvan için görevde yükselme sınavına gireceklerin sayısı beş (5) kişiden az ise, guruplar duruma göre diğer görevde yükselme sınavlarına girecekler ile birleştirilebilir. Ortak konularda da birlikte eğitim yapılabilir.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 15 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar.

    2) Temel hak ve ödevler.

    3) Devletin temel organları.

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, Ulusal güvenlik.

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat.

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler, Kurum ana statüsü ve ilgili mevzuat,

    e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar.

    f) (Değişik bend: 10/02/2011 - 27842 S.R.G Yön/12.mad) Halkla ilişkiler.

    g) (Değişik bend: 10/02/2011 - 27842 S.R.G Yön/12.mad) Etik davranış ilkeleri.

    h) (Ek bend: 10/02/2011 - 27842 S.R.G Yön/12.mad) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular ile Kurumun hizmet alanına ilişkin konular.

    (Ek fıkra: 10/02/2011 - 27842 S.R.G Yön/12.mad) Eğitim programlarında birinci fıkranın (h) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    (Ek fıkra: 10/02/2011 - 27842 S.R.G Yön/12.mad) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme sınavı ve şekli

    Madde 16 - (Değişik fıkra: 10/02/2011 - 27842 S.R.G Yön/13.mad) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yüksek öğretim kurumlarından birine yaptırılır. Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular 15 inci maddedeki konuların ağırlıklarına göre belirlenir.

    Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için Kurum tarafından birinci fıkrada belirtilen kurumlardan birisine başvurulur.

    (Değişik fıkra: 10/02/2011 - 27842 S.R.G Yön/13.mad) Sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların, "Başvuru Belgesi"nde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler beş (5) yıl süreyle görevde yükselme sınavına alınmazlar ve haklarında disiplin işlemleri uygulanır.

    Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgililerin sınavı bir tutanakla saptanarak, geçersiz sayılır. H er iki k işi hakkında da yasal işlem yapılır.

    Sınav kurulu

    Madde 17 - (Değişik fıkra: 19/12/2007- 26735 S.R.G Yön/2.md.) Sınav kurulu, Genel Müdürün görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Genel Müdürün belirleyeceği personel birimi ve eğitim birimi temsilcileri ile diğer üyelerin katılımıyla bir başkan ve dört üyeden olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Ayrıca üye sayısı kadar yedek üye belirlenir.

    Kurul, Başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır, asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

    Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme eğitim ve sınavlarında görev alamazlar.

    Sınav kurulunun görev ve yetkileri

    Madde 18 - (Değişik madde: 10/02/2011 - 27842 S.R.G Yön/14.mad)

    Genel Müdürlükçe, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunun bilgilendirilmesi üzerine;

    a) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek.

    b) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 15 inci maddeyle öngörülen, kurumca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevlerin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesini sağlamak.

    c) Sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce ilgili personele verilmesini sağlamak.

    d) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak.

    e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

    f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

    15 inci maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

    Sınav sonuçlarının duyurulması ve geçerliliği

    Madde 19 - (Mülga madde: 10/02/2011 - 27842 S.R.G Yön/15.mad)

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 20 - Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri en az bir yıl veya bir sonraki sınava kadar topluca saklanır.

    Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz (Değişik başlık: 10/02/2011 - 27842 S.R.G Yön/16.mad)

    Madde 21 - (Değişik madde :10/02/2011 - 27842 S.R.G Yön/16.mad)

    Sınav Kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilirler.

    Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır, ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 22 - (Değişik madde: 10/02/2011 - 27842 S.R.G Yön/17.mad)

    Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

    Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

    a) 15 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dahil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    Unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslar

    Madde 23 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan kurum personelinin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    (Değişik fıkra: 10/02/2011 - 27842 S.R.G Yön/18.mad) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır. Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    (Değişik fıkra: 10/02/2011 - 27842 S.R.G Yön/18.mad) Unvan değişikliği sınavına katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar ilan tarihinden beş iş günü içinde bir dilekçe ile Sınav Kurulu Başkanlığına yapılır. Sınav Kurulu, yapılan itirazları on gün içinde değerlendirerek karara bağlar ve ilgili adaya bildirir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arasındaki geçişler

    Madde 24 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

    a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro ve pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.

    b) Gruplar arasındaki görevde yükselme niteliğindeki geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara geçişler ile bu pozisyonlar arasındaki geçişler ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavında başarılı olmakla mümkündür.

    d) (Ek bend: 10/02/2011 - 27842 S.R.G Yön/19.mad) Doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, atanılacak görev için aranılan şartları taşımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt düzeyde görevlere atanabilirler.

    Kurum dışından yapılacak atamalar

    Madde 25 - (Değişik madde: 10/02/2011 - 27842 S.R.G Yön/20.mad)

    Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bu Yönetmelikte belirtilen unvanlarla çalışmış olan personelden gerekli şartları taşıyanlar, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetveldeki aynı veya daha alt düzeydeki unvanlara genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 26 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Kuruma yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Kazanılmış haklar

    Madde 27 - Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

    Özürlülerin eğitim ve sınavı

    Madde 28 - Kurum gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimlerinin ve sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 29 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 30 - 14/4/2001 tarihli ve 24373 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Atama Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - (Değişik madde: 10/02/2011 - 27842 S.R.G Yön/21.mad)

    18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki ve üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 8 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

    Yürürlük

    Madde 31 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 32 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    EKLER "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar