ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 18/10/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25970

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 24/3/1950 tarihli ve 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Müdürlük: Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünü,

    Müdür: Atatürk Orman Çiftliği Müdürünü,

    Birim: Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü birimlerini,

    Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde; Müdürlükte çalışılan süreler ile genel bütçeli idareler, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

    Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

    Görev grupları: (Değişik tanım: 10/12/2010-27781 S.R.G. Yön/1.md.) Benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

    Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

    Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

    Unvan değişikliği sınavı: (Değişik tanım: 10/12/2010-27781 S.R.G. Yön/1.md.) En az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    (Ek tanım : 01/08/2006 - 26246 S.R.G Yön/1.mad) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

    İş günü: (Ek tanım: 10/12/2010-27781 S.R.G. Yön/1.md.) Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Hizmet grupları

    Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanları aşağıda gösterilmiştir.

    Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Atatürk Orman Çiftliği Müdürü,

    2) Atatürk Orman Çiftliği Müdür Yardımcısı,

    3) Ziraat Sanatları Müdürü, Mayalandırma Sanatları Müdürü, Hayvanat Bahçesi Müdürü, Hayvancılık Müdürü, Bağ-Bahçe Kültürleri Müdürü, Tarla Kültürleri Müdürü, Atölye-ler Müdürü, Muhasebe ve Mali İşler Müdürü, Ticaret Müdürü, Personel ve Eğitim Müdürü,

    4) Müdür yardımcısı,

    5) Şef,

    b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

    1) Hukuk müşaviri,

    c) İdari Hizmetler Grubu;

    1) Bilgisayar işletmeni, memur, ambar memuru, ayniyat memuru, dava takip memuru, gişe memuru, santral memuru, sekreter, veznedar, tahsildar, mutemet, daktilograf, şoför.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

    Avukat, Mühendis, Kimyager, Tekniker, Teknisyen, Veteriner Hekim, Biyolog, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Hemşire, Laborant.

    Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

    Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan kadroya sınavsız atama yapılır. Ancak, bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

    a) Atatürk Orman Çiftliği Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) Hizmetin öngördüğü dallarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

    2) (Değişik altbent : 01/08/2006 - 26246 S.R.G Yön/2.mad) Tarım ve Köyişleri Bakanlığında veya bağlı ve ilgili kurum ve/veya kuruluşlarında en az 4 yıl müdürlük ve üzeri görev yapmış olmak kaydıyla en az 12 yıl hizmeti bulunmak,

    3) (Mülga bent: 10/12/2010-27781 S.R.G. Yön/2.md.)

    4) (Mülga bent: 10/12/2010-27781 S.R.G. Yön/2.md.)

    gerekir.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 7 - Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

    b) (Mülga bent: 10/12/2010-27781 S.R.G. Yön/3.md.)

    c) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    gerekir.

    Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 8 - Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Atatürk Orman Çiftliği Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Müdürlük kadrolarında en az 3 yıl birim müdürü olarak görev yapmış olmak kaydıyla en az 12 yıl hizmeti bulunmak,

    2) Hizmetin öngördüğü dallarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

    b) Ziraat Sanatları Müdürü, Mayalandırma Sanatları Müdürü, Hayvanat Bahçesi Müdürü, Hayvancılık Müdürü, Bağ-Bahçe Kültürleri Müdürü, Tarla Kültürleri Müdürü, Atölyeler Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

    1) Müdürlük kadrolarında en az 2 yıl mühendis veya müdür yardımcısı olarak görev yapmış olmak kaydıyla en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    2) Hizmetin öngördüğü dallarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

    c) Muhasebe ve Mali İşler Müdürü, Ticaret Müdürü, Personel ve Eğitim Müdürü kad-rolarına atanabilmek için;

    1) Müdürlük kadrolarında en az 4 yıl şef olarak görev yapmış olmak kaydıyla muhasebe, ticaret ve personel işlerinde 10 yıl çalışmış olmak,

    2) Hizmetin öngördüğü dallarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

    d) Müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2) Son 2 yılı Müdürlükte olmak kaydıyla en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    e) Şef kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2) Son 2 yılı Müdürlükte olmak kaydıyla en az 12 yıl hizmeti bulunmak,

    f) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    1) (Değişik altbent : 01/08/2006 - 26246 S.R.G Yön/3.mad) Son 2 yılı müdürlükte olmak kaydıyla en az 8 yıl Avukat olarak çalışmış olmak ve toplam en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    g) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Son 3 yılını Müdürlükte çalışmış olmak kaydıyla en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya Müdürlükçe düzenlenecek kursta başarılı olmak,

    h) Memur, Ambar Memuru, Ayniyat Memuru, Dava Takip Memuru, Gişe Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Veznedar, Tahsildar ve Mutemet kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Son 3 yılını Müdürlükte çalışmış olmak kaydıyla en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

    ı) Daktilograf kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Son 3 yılını Müdürlükte çalışmış olmak kaydıyla en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Daktilograf sertifikasına sahip olmak,

    j) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Son 3 yılını Müdürlükte çalışmış olmak kaydıyla en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

    3) En az beş yıllık (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

    gerekir.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 9 - Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,

    b) (Mülga bent: 10/12/2010-27781 S.R.G. Yön/4.md.)

    c) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    gerekir.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

    Madde 10 - Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

    a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

    1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

    2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

    b) Mühendis, Kimyager, Veteriner Hekim, Biyolog kadrolarına atanabilmek için;

    1) Fakülte veya yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    c) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

    1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğrenim mezunu olmak,

    d) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

    1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak,

    e) Veteriner Sağlık Teknisyeni kadrosuna atanabilmek için;

    1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak,

    f) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakültelerin, yüksek okulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

    g) Laborant kadrosuna atanabilmek için;

    1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak,

    gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 11 - (Değişik madde: 10/12/2010-27781 S.R.G. Yön/5.md.)

    Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için en az yetmişbeş saat olmak üzere, düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    Duyuru ve görevde yükselme eğitimine alınma (Değişik başlık: 10/12/2010-27781 S.R.G. Yön/6.md.)

    Madde 12 - (Değişik madde: 10/12/2010-27781 S.R.G. Yön/6.md.)

    Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar sınavlardan en az kırkbeş gün önce Müdürlük personeline duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde Müdürlüğe başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Duyurulan kadro sayısının üç katından az istekli olması halinde başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere duyurulan kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

    Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 13 - Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla Personel ve Eğitim Müdürlüğüne iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Müdürlüğü tarafından incelenir.

    (Değişik fıkra : 01/08/2006 - 26246 S.R.G Yön/5.mad ; Mülga fıkra: 10/12/2010-27781 S.R.G. Yön/7.md.)

    (Değişik fıkra: 10/12/2010-27781 S.R.G. Yön/7.md.) Görevde yükselme eğitimi programları; Müdürlük tarafından sadece kendi personeli için düzenlenebileceği gibi, usulüne uygun olarak müşterek görevde yükselme eğitimi programları da düzenlenebilir.

    (Mülga fıkra: 10/12/2010-27781 S.R.G. Yön/7.md.)

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 14 - (Değişik fıkra: 10/12/2010-27781 S.R.G. Yön/8.md.)

    Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

    a) T.C. Anayasası,

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

    e) Halkla ilişkiler,

    f) Etik davranış ilkeleri,

    g) Atama yapılacak kadronun görev alanı ve niteliği ile ilgili konular.

    Kurumların düzenleyecekleri eğitim programlarında birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    Görevde yükselmeye ilişkin sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Müdürlüğünce yürütülür.

    Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

    Sınav şartı ve sınavın şekli (Değişik başlık: 10/12/2010-27781 S.R.G. Yön./9.md.)

    Madde 15 - (Değişik madde: 10/12/2010-27781 S.R.G. Yön/9.md.)

    Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır. Ancak, bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydı ile uzman ve aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular 14 üncü maddedeki konuların ağırlıklarına göre belirlenir.

    Sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    Bu sınava herhangi bir sebeple katılamayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Sınav kurulu

    Madde 16 - Sınav kurulu, Müdürün veya görevlendireceği Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel ve Eğitim Müdürü ve Birim müdürlerinden üçünün katılımıyla, bir başkan ve dört üye olmak üzere toplam 5 kişiden teşekkül eder. Ayrıca her üyenin yedeği de aynı usulle tespit edilir. Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

    (Değişik fıkra: 10/12/2010-27781 S.R.G. Yön/10.md.) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar ( bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespiti halinde bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkarılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

    (Değişik fıkra : 01/08/2006 - 26246 S.R.G Yön/6.mad Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 17 - (Değişik madde: 10/12/2010-27781 S.R.G. Yön./11.md.)

    Sınav Kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 14 üncü maddeyle öngörülen, Müdürlükçe belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Müdürlük, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirir. Sınav kurulu, bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 14 üncü maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

    Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

    Madde 18 - (Değişik madde: 10/12/2010-27781 S.R.G. Yön./12.md.)

    Sınav Kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 19 - Sınava katılanlardan başarılı olanların, sınavlarla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında saklanır. Diğerlerinin belgeleri ise müteakip sınava kadar Personel ve Eğitim Müdürlüğünde saklanır.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 20 - (Değişik madde: 10/12/2010-27781 S.R.G. Yön./13.md.)

    İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

    Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Madde 21 - (Değişik madde: 10/12/2010-27781 S.R.G. Yön./14.md.)

    Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

    a) 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlere mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    Duyurulan kadrolardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadroya ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    Unvan değişikliğine ilişkin esaslar

    Madde 22 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan kurum personelinin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yapılır. (Ek cümle: 10/12/2010-27781 S.R.G. Yön./14.md.) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli başvurabilir.

    Unvan değişikliği sınavına katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde bir dilekçe ile Sınav Kurulu Başkanlığına yapılır. Sınav Kurulu, yapılan itirazları 15 gün içinde değerlendirerek karara bağlar ve ilgili adaya bildirir.

    Bu sınavlara katılacaklarda, Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

    (Ek fıkra: 10/12/2010-27781 S.R.G. Yön./15.md.) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    (Ek fıkra: 10/12/2010-27781 S.R.G. Yön./15.md.) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arasındaki geçişler

    Madde 23 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

    a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.

    b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    Kurum dışından yapılacak atamalar

    Madde 24 - (Değişik madde : 01/08/2006 - 26246 S.R.G Yön/7.mad

    Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan genel hükümlere göre Müdürlükte aynı unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atanabilirler.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 25 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Müdürlüğe yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Kazanılmış haklar

    Madde 26 - (Mülga madde: 10/12/2010-27781 S.R.G. Yön./16.md.)

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 27 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 28 - 3/3/2000 tarihli ve 23982 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - (Değişik madde: 10/12/2010-27781 S.R.G. Yön./17.md.)

    Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

    Yürürlük

    Madde 29 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 30 - Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Orman Çiftliği Müdürü yürütür.

    (Mülga form: 10/12/2010-27781 S.R.G. Yön./18.md.)

    .

    Mevzuat Kanunlar