YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK DEVLET MEMURLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK - 2

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 05/10/2005 - 2005/9510

    Resmi Gazete Tarihi : 27/10/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25979

    **Ekli "Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 80 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/10/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.**

    Madde 1 - 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f)bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "f) Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak,"

    Madde 2 - Bu Yönetmelik 14/6/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar