İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI SPOR DALLARI YÖNETMELİĞİ

    İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı Spor Dalları Yönetmeliği

    Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 30/10/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25981

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde yer alan kulüplerin spor dallarındaki müsabakalarının hazırlığı, oynanması ve tescili ile bu müsabakaların uluslar arası kural ve talimatlara uygun olarak yönetimi konusunda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde spor dallarında yer alan müsabakalara iştirak edecek ferdi sporcular ile kulüpleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

    Federasyon Başkanı: İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanını,

    Federasyon: İşitme Engelliler Spor Federasyonunu,

    İl başkanı: Gençlik ve spor il başkanını,

    İl müdürü: Gençlik ve spor il müdürünü,

    İl müdürlüğü: Gençlik ve spor il müdürlüğünü,

    İlçe başkanı: Gençlik ve spor ilçe başkanını,

    İlçe müdürlüğü: Gençlik ve spor ilçe müdürlüğünü,

    Deaflympıc: İşitme Engelliler Dünya Spor Komitesini,

    Edso: İşitme Engelliler Avrupa Spor Birliğini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Müsabakalarla İlgili Hususlar

    Müsabaka dönemi ve katılım şartları

    Madde 5 - Federasyon bünyesinde yer alan spor dallarına ait tescili yapılmış olan spor kulüpleri arasındaki müsabakalar ile ferdi müsabakalar, Federasyonun belirleyeceği ve Genel Müdürün onaylayacağı tarihler arasında yapılır.

    Müsabakalara katılacak spor kulüplerinin ve ferdi sporcuların her yıl Temmuz- Ağustos ayları içinde il müdürlüğüne yazılı taahhütte bulunmaları zorunludur. Taahhütte bulunan spor kulüpleri veya ferdi sporcular mazeretsiz olarak müsabakalara katılmadıkları taktirde, takip eden ilk sezonda müsabakalara katılamazlar.

    Müsabakalara katılacak sporcularda aranacak şartlar

    Madde 6 - Federasyon bünyesinde yer alan spor dallarına ait tescili yapılmış olan spor kulüpleri adına veya ferdi olarak müsabakalara katılacak sporcularda aranacak şartlar Federasyonca belirlenir.

    Sporcuların müsabakalara katılabilmeleri için her iki kulakta işitme kaybının en az 55 Db veya üstü olması gerekir. İşitme kaybı raporu Devlet veya üniversite hastahanelerinden alınır.

    Sporcular müsabakalarda kulaklık takamazlar.

    Müsabaka çeşitleri

    Madde 7 - Federasyon bünyesinde yer alan spor dallarında ferdi olarak yarışan sporcular veya kulüplerin katıldıkları müsabakalar resmi veya özel olarak iki şekilde düzenlenir.

    a) Resmi müsabakalar: Federasyon tarafından yapılacak yıllık programa uygun olarak tertiplenen müsabakalar ile uluslar arası resmi organizasyonlar tarafından tertip ve idare edilen müsabakalardır.

    b) Özel müsabakalar: Tescil edilmiş spor kulüpleri veya diğer resmi veya özel kuruluşlar tarafından düzenlenen müsabakalardır. Bu müsabakaların yapılacağı il müdürlüğünden izin alınması zorunludur. Yurtiçi veya yurtdışında yerli veya yabancı takım veya sporcularla yapılacak her türlü müsabakalarda Genel Müdürlük veya Federasyondan izin alınması şarttır. İzinsiz müsabakalara katılanlar Genel Müdürlük Ceza Kuruluna sevk edilir.

    Müsabaka kuralları ve kategoriler

    Madde 8 - Takımlar arasında veya ferdi olarak yapılacak müsabakalar yaş esasına göre uluslar arası kurallar (Deaflympıc ve Edso) ve Genel Müdürlük mevzuatına göre yapılır. Müsabaka kuralları Federasyonca her spor dalı için ayrı ayrı düzenlenen talimatlarla belirlenir.

    Müsabaka sistemi

    Madde 9 - Federasyon gerekli gördüğü spor dallarında gruplar kurarak, bu gruplara alınacak takımları sezon başında belirler. Müsabakaların deplasmanlı, tek veya çift devre lig usulüne göre oynanması Federasyon onayı ile belirlenir. Gerekli görülmesi halinde takım müsabakalarının bölgesel olarak düzenlenmesine Federasyon karar verir. Deplasmanlı lig statüleri talimatlarla belirlenir.

    Tertip kurulları

    Madde 10 - Federasyon bünyesinde ligi olan her spor branşı için bir tertip ve lig yürütme kurulu kurulması zorunludur.

    Federasyon Başkanının onayı ile kurulan tertip ve lig yürütme kurulu beş asil iki yedek üyeden oluşur. Kurullar, kendi aralarında bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçer. Kurulların görev süresi iki yıl olup, her yıl Ağustos ayının ilk haftasında teşekkül ettirilir. İstifa, ölüm ve benzeri nedenlerle boşalan üyeliklere sıradaki yedek üye getirilir. Üst üste üç toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

    Tertip ve lig yürütme kurulları üyeliklerine atanacaklarda yüksek okul mezunu olmaları şartı aranır. İlgili oldukları branşlarında faal olmayan hakem, antrenör ve sporcular bu kurullara seçimde tercih edilir.

    Tertip ve lig yürütme kurullarının görev ve yetkileri

    Madde 11 - Tertip ve lig yürütme kurullarının görev yetkileri şunlardır:

    a) Müsabakalara katılacak takımları bölgesel esaslara göre gruplara ayırarak, onay için Federasyona göndermek.

    b) Müsabakaların fikstürlerini yaparak Federasyonun onayına göndermek.

    c) Federasyondan onaylı fikstüre göre müsabakaların yer, gün ve saatini belirlemek.

    d) Müsabakalarda çıkacak anlaşmazlıkları ve itirazları birinci derecede karara bağlamak.

    e) Fikstürün herhangi bir nedenle uygulanamaması nedeniyle ertelenen müsabakaların tarihlerini tespit etmek.

    f) Müsabakalarla ilgili raporları inceleyerek gerektiğinde Genel Müdürlük Ceza Kuruluna sevk etmek (Futbol branşı ile ilgili olarak iki sarı kart cezasından ihraç edilen sporcular hariç).

    g) Hava şartlarından dolayı yapılamayan müsabakaların ertelenmesine karar vermek.

    h) Müsabakaların programları tamamlandıktan sonra hakem raporlarına göre onanmış teknik sonuçlar ve ilgili kurullar tarafından verilmiş kararlara göre müsabakalara katılan kulüplerin veya ferdi sporcuların derecelerini tayin edip, Federasyonun tecil ve tasdikinden sonra ilan etmek.

    Tescil ve vize şartları

    Madde 12 - Federasyona bağlı spor branşlarında müsabakalara katılabilmek için, 7/12/2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğine göre alınmış ve o yılın vizesi yapılmış sporcu lisansının müsabakadan önce görevli hakemlere verilmesi şarttır.

    Müsabakaların ertelenmesi, yerinin değiştirilmesi

    Madde 13 - Müsabakalar belirlenen sahalarda, ilan olunan gün ve saatte oynanır.

    Takımların veya ferdi yarışan sporcuların anlaşması ile müsabaka ertelenemez.

    Hava şartları ve güvenlik nedeniyle ertelenen müsabakalara erteleme tarihinde oynamaya hak kazanan sporcular katılabilir. Erteleme tarihinde oynama hakkı bulunup da sonradan ceza almış ve bu cezasının infazı erteleme müsabakasının tarihine rastlayan sporcular hakkında tamamlanamayan müsabakalarda oynayıp oynamayacağına Federasyon tarafından karar verilir.

    Her şartta erteleme nedeninin Federasyon tarafından kabulü şarttır.

    Müsabakalarda güvenlik açısından çıkan olaylar hakkında 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler uygulanır.

    Gözlemci ve hakem raporu ile müsabakalara katıldığı tespit edilen, duyan ve konuşan sporcular hakkında 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

    Takım kadroları

    Madde 14 - Federasyon bünyesinde yer alan spor dallarında müsabakalara katılacak takımlardaki oyuncu sayısı o branşın uluslar arası oyun kurallarında belirtildiği sayıda olması şarttır. Sporcuların müsabakalara katılma yaşı ile özel durumları gerektiren diğer koşullar her spor branşına göre Federasyonca belirlenir.

    Müsabaka alanları

    Madde 15 - Müsabakaların yapılacağı saha veya salonlar, fikstüre göre il müdürlüklerince tahsis edilerek Federasyona bildirilir.

    İl müdürlükleri gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlar. Müsabakalar için yeterli personel görevlendirilir. Müsabakaya katılacak sporcuların isim listeleri, oyun alanına girecek yöneticiler, sağlık personeli ve bunların ibraz etmekle zorunlu oldukları belgeler, spor branşlarına göre Federasyonca belirlenir.

    Disiplin hükümleri

    Madde 16 - Federasyon bünyesinde yer alan spor dallarında meydana gelen disipline aykırı olaylar hakkında 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Takım müsabakalarındaki sarı veya kırmızı kart uygulamaları ile ilgili disiplin hükümleri, Federasyonca belirlenir.

    Müsabaka sonuçlarının tescili, küme düşme ve terfiler

    Madde 17 - Müsabakaların sonuçları tertip ve lig yürütme kurulları ve Federasyonca tescil ve ilan edilmedikçe geçerli sayılmaz.

    Sonuçların tescil ve ilanını takiben müsabakalara katılan takım veya ferdi sporcuların derecelerinin tayini, tebliği, terfi ve küme düşmeleri tertip ve lig yürütme kurullarınca ilan edildikten sonra Federasyonca tasdik edilir.

    Hükmen yenik sayılma

    Madde 18 - Müsabakalarda hükmen yenilgi, puan silinmesi, lig dışında bırakma durumlarını gerektiren nedenler ve sonuçları ile ilgili hususlar Federasyonca belirlenir.

    Hakem, gözlemci, temsilci, saha komiseri ve personel tayini

    Madde 19 - Müsabakalarda hakem, gözlemci, temsilci, saha komiseri ve diğer personelin görevlendirilmesi, tertip ve lig yönetme kurullarınca yapılır.

    Sporcu kıyafetleri

    Madde 20 - Takımların veya ferdi sporcuların uluslar arası oyun kurallarına veya ilgili mevzuata uygun olarak giyecekleri kıyafetler Federasyonca belirlenir.

    İtirazlar

    Madde 21 - Geçerli lisansı bulunan sporcuların müsabakalara katılmasına, engel olunamaz.

    İtirazların hangi şartlarda ve süre içerisinde yapılabileceğine dair usul ve esaslar her spor dalı için ayrı ayrı olmak üzere bu Yönetmelik hükümlerine göre Federasyonca belirlenir.

    Resmi veya özel müsabakalara çağırılan sporcular

    Madde 22 - Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak özel veya uluslar arası müsabakalar için seçilen takım veya ferdi sporcular, Federasyonca yapılacak çağrıya uymak zorundadırlar. Bu sporcuların kulüpleri adına veya ferdi sporcu olarak her türlü müsabakaya katılıp katılamayacağına Federasyon karar verir.

    Federasyonun kabul edebileceği mazeretleri dışında yapılan çağrıya uymayan sporcular ve gerektiğinde kulüp ilgilileri Genel Müdürlük Ceza Kuruluna sevk edilir.

    Öğrenci sporcuların transferleri

    Madde 23 - Öğrenci sporcuların transferleri ile ilgili usul ve esaslar 7/12/2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği hükümlerine göre Federasyonca belirlenir.

    Yabancı uyruklu sporcular

    Madde 24 - Federasyon bünyesinde yer alan spor dallarında yabancı uyruklu sporcular müsabakalara katılamaz.

    Teknik sorumlu veya antrenörler

    Madde 25 - Takımların veya ferdi sporcuların antrenör veya teknik sorumlularının taşıması gereken hususlar her spor dalı için ayrı ayrı olmak üzere Federasyonca belirlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 26 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 27 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar