TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Memurlarının Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmeleri Hakkında Yönetmelik

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 30/10/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25981

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı memurlarının, mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına gönderilmelerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, yurt dışı eğitime gönderilecek Tarım ve Köyişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile bunlara bağlı taşra teşkilatlarında görevli memurlar hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

    Merkez Birimi: Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ana hizmet birimlerini, danışma birimlerini, denetim birimlerini, yardımcı hizmet birimlerini,

    Bağlı Kuruluşlar: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü ve Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünü,

    Taşra Birimi: Tarım ve Köyişleri Bakanlığına doğrudan bağlı kuruluşları, il müdürlüklerini ve il müdürlüklerine bağlı kuruluşlar ile ilçe müdürlüklerini,

    Dış Burs veya Teknik İşbirliği Programı: Yabancı ülkeler tarafından yurt dışı eğitim kuruluşlarınca verilen bursları veya teknik işbirliği anlaşmalarıyla finansman imkânı sağlanan eğitim programlarını,

    Kurs: Personelin belirli bir konuda yetiştirilmesi, eğitilmesi veya bilgilerinin artırılması amacıyla kısa süreli düzenlenen ders veya öğretimi,

    Yurt dışı Eğitim: Yüksek lisans, doktora, ön doktora, doktora sonrası eğitim, staj yapmayı ve kurs görmeyi,

    ifade eder.

    Yurt dışı eğitimin esasları

    Madde 5 - Mesleklerine ait, hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına gönderilecek devlet memurları hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 80 inci maddesi gereğince ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre yurt dışı eğitim esasları belirlenir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Yurt Dışı Eğitim Hizmetlerinin Yürütülmesi

    Sınav kurulu ve seçme komisyonu

    Madde 6 - Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre sınav kurulu oluşturulur. Sınav kurulu müsteşar başkanlığında, diğer üç müsteşar yardımcısından veya bunların vekillerinden oluşur. Sınav kurulu başkanın daveti üzerine belirtilen gün ve saatte toplanır.

    Sınav kurulunun görevleri;

    a) Yabancı ülkelere gönderilecek Devlet memurları söz konusu sınav kurulu tarafından, yarışma sınavı veya (öğrenim, hizmetteki durumu, hizmetle ilgili belge ve nitelikleri göz önünde bulundurularak yapılacak) seçme suretiyle saptanmasına karar verir.

    b) Sınav kurulu kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır, eşitlik halinde başkanın oyu yönünde karar kabul edilir.

    c) Sınav kurulu kararı Bakanlık makamının onayı ile kesinleşir.

    d) Sınav kurulu, adayların yarışma sınavı ile belirlenmesine karar verirse; sınavın yeri, tarih ve saati, ilgililere tebliğen Bakanlık birimlerine bildirilir.

    e) Adayların seçme suretiyle belirlenmesine karar verilirse, seçme komisyonu oluşturulur.

    Seçme komisyonunun görevleri

    Madde 7 - Seçme komisyonu dış ilişkilerden sorumlu müsteşar yardımcısı başkanlığında, personelden sorumlu müsteşar yardımcısı, personel genel müdürü ile dış ilişkiler ve Avrupa topluluğu koordinasyon dairesi başkanından veya bunların vekillerinden oluşur.

    Seçme komisyonu kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır, eşitlik halinde başkanın oyu yönünde karar kabul edilir.

    Seçme komisyonunun görevleri;

    a) (Değişik bent: 28/09/2008-27011 S.R.G. Yön/1.md.) Seçme komisyonu Bakanlar Kurulu Kararı ile tahsis edilen yurt dışı eğitim kontenjanlarının, Bakanlığa bildirilmesinden itibaren, seçme komisyonu başkanının daveti ile toplanarak, seçme ya da mülakat yoluyla yurt dışı eğitime gönderilecekleri belirler.

    b) Önemli bir hastalık, kaza veya diğer mücbir sebeplerle öğrenimine ara vermek zorunda kalan ve bu durumu belgelendirenlerin öğrenim sürelerinin uzatılmasına ya da geri çağrılmasına karar verir.

    c) Dış burs ve teknik işbirliği programları çerçevesinde adaylar arasından yurt dışı eğitime gönderilecekleri belirler.

    d) Seçme komisyonları gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanır ve karar alır.

    e) Seçme Komisyonu kararları Bakanlık Makamının onayı ile kesinleşir.

    Dış ilişkiler ve Avrupa topluluğu koordinasyon dairesi başkanlığının görevleri

    Madde 8 - Yurt dışı eğitimi ile ilgili görevleri;

    a) Bu Yönetmelikte öngörülen yurt dışı eğitim faaliyetlerinin ve sınav kurulu ile seçme komisyonunun sekretarya işlemlerini yürütür.

    b) Yurt dışı eğitimi ile ilgili olarak, Bakanlık makamının verdiği diğer görevleri yapar.

    Personel genel müdürlüğünün görevleri

    Madde 9 - Personel genel müdürlüğünün yurt dışı eğitimi ile ilgili görevleri;

    a) Bakanlık Birimleri ile işbirliği yaparak takip eden yılda yürütülecek yurt dışı eğitim programlarını hazırlar.

    b) Bakanlık Birimlerinin taleplerini de dikkate alarak personel genel müdürlüğü tarafından hazırlanan yurt dışı eğitim programları seçme komisyonu tarafından incelenerek, süre, konu ve eğitim görüleceği ülke bazında belirlenir. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına sunulmak üzere personel genel müdürlüğüne bildirilir.

    c) Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığımıza tahsis edilen yurt dışı eğitim kontenjan listesi Bakanlık birimlerine duyurulmak üzere sekretaryaya bildirilir.

    d) Yurt dışı eğitime gönderileceklerden yüklenme senedi ve muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alır, taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının yurt dışı maaş, yolluk, sağlık sigortası, eğitim göreceği yerdeki öğrenim ücretinin ödenmesi işlemini yapar.

    e) Yurt dışı eğitimi ile ilgili olarak Bakanlık makamının verdiği diğer görevleri yapar.

    Duyuru, başvuru ve elemede dikkat edilecek hususlar

    Madde 10 - Bakanlar Kurulu Kararı ile tahsisi yapılan burslar, tahsisin yapılmasını izleyen en kısa zamanda, genelge veya internet ortamında duyurulur. Bu duyuru üzerine, bütçe imkanlarıyla tahsis edilen kontenjanlardan yararlanmak isteyenler bağlı bulundukları birim yöneticilerine dilekçe ile başvururlar. Dış kaynaklı burslardan yararlanmak isteyenler ile Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kuruluşlara gönderilecekler, duyuruda belirtilen süre içinde başvuruda bulunmak zorundadır.

    Seçme suretiyle adayların elenmesinde dikkat edilecek hususlar;

    a) Yabancı dil bilgisi düzeyi,

    b) Yurt dışında yetiştirilmesine ihtiyaç duyulan konular arasındaki öncelik durumu,

    c) Öğrenim, hizmet durumu, hizmetle ilgili belge ve nitelikleri.

    Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecek memurların seçimi

    Madde 11 - Yurt dışı eğitime gönderilmesi talep edilen adaylarda;

       a) (Değişik bent: 28/09/2008-27011 S.R.G. Yön/2.md.) Kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında öğrenimi bitirmiş olmak ve bu meslekte Dışişleri Bakanlığı'nın bildirdiği uluslararası kuruluşlara gidebilmek için adaylık dahil en az üç yıl, diğerleri için aday memurluğunu tamamladıktan sonra mesleği ile ilgili konularda en az iki yıl çalışmış olmak,

    b) Son üç yıllık sicil döneminde olumlu sicil almış olmak,

    c) Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

    d) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

    e) Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecekler ile öğrenim veya ihtisas yapacak Devlet memurları için 40 diğerleri için 50 yaşını tamamlamamış olmak,

    f) Daha önce aynı düzeyde eğitim ve öğrenim görmemiş olmak,

    g) Bu Yönetmelikle belirlenen yabancı dil bilgisi düzeyine sahip olmak,

    h) Hastalık sebebiyle eğitim veya öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, bu Yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak,

    şartları aranır.

    Yabancı dil düzeyi

    Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurt dışına gönderilecek Devlet memurlarının yapacakları çalışmalar için gerekli olan yabancı dil düzeyi aşağıdaki şekilde belirlenir.

    a) Lisansüstü öğrenim için gönderileceklerin İngilizce için en az 213 puanlık geçerli TOEFL veya en az 6 puanlık IELTS belgesine; Fransızca ve Almanca için ise; ilgili ülke kurumlarının yaptığı sınavlarda alınan eş değer belgeye sahip olmaları şarttır.

    b) Dışişleri Bakanlığınca bildirilecek Uluslararası Kurum ve Kuruluşlara gönderileceklerin Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) İngilizce veya Fransızca dillerinin birinden (A) düzeyinde puan almaları veya (a) bendinde belirtilen belgelere sahip olmaları şarttır.

    c) (Değişik bent: 28/09/2008-27011 S.R.G. Yön/3.md.) Diğerlerinin çalışmaları için gerekli olan dil puanları aşağıda belirtilmiştir.

       1) Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların, KPDS'den en az 70 puan almaları veya 193 puanlık geçerli TOEFL ya da en az 6 puanlık IELTS belgesine sahip olmaları şarttır.

       2) Meslekleri ile ilgili konularda şahsen özel burs sağlayan ve maaşsız izin talep ederek, yurt dışına gidecek adayların, KPDS'den en az 50 puan almaları veya 153 puanlık geçerli TOEFL yada en az 5 puanlık IELTS belgesine sahip olmaları şarttır.

    Yurt dışına gönderileceklerin yabancı dil bilgisi düzeyini gösterir başarı belgelerinin, kurumlarınca kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yurt Dışına Gönderilen Devlet Memurlarına Yapılacak Ödemelere İlişkin Esaslar

    Aylık ve diğer ödemeler

    Madde 13 - Yurt dışına gönderilen Devlet memurlarına aylık ve diğer ödemeler aşağıdaki şekilde yapılır.

    a) Kurumlarınca açılan seçme veya yarışma sınavında başarılı olan ve Bakanlar Kurulunca kurumlar itibariyle belirlenen kontenjan kapsamında bütçe imkanları ile gönderilenlere, gittikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurt dışı aylığının 2/3'ü ile her türlü ödemeler dahil yurtiçi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60'ı,

    b) Kurumlarınca dış burslara dayandırılarak,

    1) Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında gönderilmiş olanlara, burs miktarının gittikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurt dışı aylığının 2/3'ünden az olması kaydıyla, aradaki bu fark ile her türlü ödemeler dahil yurtiçi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60'ı,

    2) Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan haricinde gönderilmiş olanlara, her türlü ödemeler dahil yurt içi aylığının kanuni kesintilerinden sonra kalan net tutarının %60'ı,

    ödenir.

    c) Şahsen özel burs sağlayanlara sadece aylıksız izin verilir.

    d) Bütçe imkânları ile yurt dışına gönderilenlerin;

    1) Gidiş-dönüş yol giderleri,

    2) Yükleme ve kefalet senedi, pasaport harcı alınır, (Kurumlarınca Devlet memurlarından, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış örneklerine uygun yükleme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınır.) Bu belgeleri tamamlamayanların yurt dışına çıkmalarına izin verilmez,

    3) Yolculuk süresince seyahat gündeliği ile diğer zorunlu giderler, (Eğitim veya öğretimleri sırasında ihtiyaç duyulan kitap, defter, kalem ve kırtasiye masraflarını karşılamak için 1416 sayılı Kanuna tabi öğrencilere ödenen miktarda ve zamanda ayrıca ek ödenek verilir.)

    e) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yurt dışına gönderilen Devlet memurlarının kademe ilerlemesi, emeklilik diğer bütün hak ve yükümlülükleri devam eder,

    f) Bu Yönetmeliğe göre Devlet memurlarına, başka memleket veya teşkilat tarafından sağlık sigortası imkânlarının sağlanmaması halinde, ilgili kurumlarca sağlık sigortası yaptırılır,

    g) Memurların ölümü halinde, 27/7/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği hükümlerine göre giderleri karşılanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Eğitim Programı Süresi ve Süre Uzatımına İlişkin Hususlar

    Program süresi ve süre uzatımı

    Madde 14 - Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırılmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak amacıyla yurt dışına gönderilen memurlardan, yüksek lisans düzeyindekilerin öğrenimlerini iki yılda, doktora düzeyindekilerin öğrenimlerini üç yılda, diğerlerinin ise kendi programlarını süresi içinde tamamlamaları esastır.

    Ancak, süresi içinde eğitim veya öğrenimini tamamlayamayan ve kurumu tarafından kabul edilebilir bir mazereti bulunan memurlardan;

    a) Doktora düzeyindekilere bir yıla,

    b) Yüksek lisans düzeyindekilere 6 aya,

    c) Diğerlerine, kendileri için öngörülen program süresinin 1/3'üne,

    süre uzatımı verilebilir.

    Süre uzatımları, Devlet Personel Başkanlığına bildirilmek kaydıyla, kurumlarınca yapılır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Yurt Dışına Gönderilen Memurların Yükümlülükleri

    Taahhüt ve kefalet senedi

    Madde 15 - Bütçe imkânları ile yurtdışı eğitim programına katılanlar, taahhüt senedi ile onaylanmış müteselsil kefalet senedini yurt dışı çıkışından önce Bakanlık personel genel müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

    Rapor verme

    Madde 16 - Yurt dışına gönderilen Devlet memurları görev bitimi dönüşlerinde ilgili makamları bilgilendirmek ve çalışma raporu düzenlemek zorundadır.

    a) Yurt dışına gönderilen memurlar, yabancı ülkelere intikal ettikleri tarih itibariyle bir ay içinde, kimlik ve memurlukla ilgili bilgiler ile eğitim veya öğrenim görecekleri yer, konu ve çalışmalarıyla ilgili bilgileri, varsa kurumlarının yurt dışındaki ihtisas birimi ile en yakın dış temsilcilik amirliğine bildirirler.

    b) Memurlar, çalışmalarına ilişkin bilgileri program süresinin bitiminde rapor şeklinde (a) bendinde belirtilen makamlara intikal ettirmekle yükümlüdürler.

    c) Yurt dışına gönderilen memurun hazırlamış olduğu eğitimle ilgili raporların bir örneği, göreve başladığı tarihi takip eden 3 ay içerisinde ilgili kurumca Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.

    Göreve başlama

    Madde 17 - Yurt dışına gönderilen Devlet memurları, tabi tutuldukları program sürelerinin bitiminde yol süreleri hariç olmak üzere, (15) gün içinde görevlerine dönerler. Bu sürenin bitiminde, özürsüz olarak görevlerine başlamayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

    Mecburi hizmet

    Madde 18 - Üç ay ve daha fazla süre ile yurt dışına gönderilenler yurt dışında kaldıkları sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler. Lisansüstü öğrenim maksadıyla yurt dışı eğitime gönderilenler yurda döndüklerinde göreve başlamalarını müteakip gördüğü yurt dışı eğitiminin konusuyla ilgili alanda en az eğitim süresi kadar çalıştırılır.

    Mecburi hizmeti tamamlamadan görevinden ayrılanlar ile memuriyetten çıkarılanların hizmetlerinin eksik kalan kısmına ait yükümlülüklerinin tazmini konusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

    Geri çağrılmayı gerektiren haller ve disiplin cezası

    Madde 19 - Eğitim amacıyla yurt dışına gönderilenlerden;

    a) Vatandaşlık ve memurluk şeref ve haysiyetini kıracak hareketlerde bulunanlar,

    b) Meşru ve zorunlu sebepler dışında çalışma programını gerçekleştirmeyen, geciktiren,

    kendiliğinden programdaki yer, kurum veya kuruluşları veya çalışma konularını değiştirenler,

    c) Eğitim gördüğü kurum veya kuruluşa düzenli ve sürekli devam etmeyenler,

    d) Devam ettiği kurum veya kuruluşlarla, kendi kusurları sebebiyle ilişiği kesilenler,

    e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesine aykırı hareket edenler,

    f) Hastalığı sebebiyle, programını gerçekleştiremeyeceği tespit edilenler,

    kurumlarının yetkili disiplin kurulları kararı ile geri çağrılırlar. Geri çağırma işlemine yapılan itiraz, bu işlemi durdurmaz.

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 20 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    ALTINCI BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 21 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 22 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar