YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 12/11/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25991

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı ile yükseköğretim kurumlarında görev yapan memurlardan 5 inci maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51 ve 52 nci maddeleri, 7/10/1983 tarihli ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Kurum: Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarını,

    Yükseköğretim Üst Kuruluşları: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversiteler-arası Kurul Başkanlığı'nı,

    Yükseköğretim Kurumları: Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri'ni,

    Başkan: Yükseköğretim Kurulu Başkanı ile Üniversitelerarası Kurul Başkanı'nı,

    Rektör: Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörlerini,

    Hizmet Süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler ve diğer kurum ve kuruluşlarda fiilen çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

    Görev Unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen kadrolar içinde sayılan görev unvanlarını,

    Görevde Yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen aynı veya başka hizmet sınıflarındaki alt görevlerden üst görevlere yapılacak atamaları,

    Unvan Değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

    Hizmet Grubu: Benzer görevleri yapan unvanların gruplandırılmasını,

    Alt Hizmet Grubu: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    (Değişik tanım: 30/06/2011 - 27980 S.R.G. Yön./1. md.) Unvan Değişikliği Sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    (Ek tanım: 30/06/2011 - 27980 S.R.G. Yön./1. md.) İşgünü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri.

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Hizmet grupları

    Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanları aşağıda gösterilmiştir.

    Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Genel Sekreter,

    2) Genel Sekreter Yardımcısı,

    3) Daire Başkanı,

    4) Üniversite Hastaneleri Başmüdürü,

    5) Fakülte Sekreteri, Yüksek Okul Sekreteri, Enstitü Sekreteri,

    6) Savunma Sekreteri,

    7) Özel Kalem Müdürü, Çiftlik Müdürü, Yurt Müdürü, Hastane Müdürü, İlköğretim ve Ortaöğretim Müdürü, Döner Sermaye İşletme Müdürü ile diğer unvanlı müdürler, Şube Müdürü,

    8) Müdür Yardımcısı,

    9) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi.

    b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

    1) I.Hukuk Müşaviri,

    2) Hukuk Müşaviri.

    c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

    Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Uzman, Araştırmacı, Müze Araştırmacısı.

    d) Sağlık Hizmetleri Grubu;

    Başhemşire.

    e) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

    Çözümleyici.

    f) İdari Hizmetleri Grubu;

    1) Ayniyat Saymanı, Sıhhi Malzeme Saymanı, Sayman,

    2) Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Ambar Memuru, Santral Memuru, Daktilograf, Sekreter, Veznedar, Satınalma Memuru, Ayniyat Memuru, Yurt Yönetim Memuru, Tahsildar, Mutemet, İkmal Malzeme Sorumlusu, Raportör, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

    g) Yardımcı Hizmetler Grubu;

    Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Kaloriferci, Bekçi, Dağıtıcı, Hizmetli, Hastabakıcı, Gassal ve Hayvan Bakıcısı.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

    (Değişik fıkra: 30/06/2011 - 27980 S.R.G. Yön./2. md.) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Avukat, Jeolog, Hidrobiyolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci, Ekonomist, Kimyager, Heykeltıraş, Arkeolog, Astronom, Kaptan, Veteriner, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Bakteriyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Pedagog, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi, Kütüphaneci, Mütercim, Antrenör, Öğretmen, Kameraman, Sinema TV Uygulayıcısı, Programcı, Sağlık Teknikeri, Odyometri Teknikeri, Tıbbi Teknolog, Tekniker, Teknik Ressam, Grafiker, Resteratör, Teknisyen, Rasatçı, Ressam, Makinist, Matbaacı, Gemi Adamı, Fotoğrafçı, Dekoratör, Desinatör, Çocuk Eğitimcisi, İmam, Hemşire, Sağlık Memuru, Ebe, Laborant, Hayvan Sağlığı Memuru, Sağlık Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni.

    Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

    Madde 6 - (Değişik madde: 30/06/2011 - 27980 S.R.G. Yön./3. md.)

    Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer alan kadrolar ile (7) numaralı alt bendinde yer alan Özel Kalem Müdürü kadrosuna ve aynı fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan I. Hukuk Müşaviri kadrosuna sınavsız atama yapılır. Doktora eğitimini bitiren personelden atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olanlar uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere sınavsız atanırlar. Ancak, bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

    a) Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Üniversite Hastaneleri Başmüdürü, Fakülte Sekreteri, Yüksek Okul Sekreteri, Enstitü Sekreteri, Savunma Sekreteri ve Özel Kalem Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

    2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 7 - Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

    b) (Mülga bent: 30/06/2011 - 27980 S.R.G. Yön./4. md.)

    c) İlan tarihi itibarıyla yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında en az iki yılını geçirmek kaydıyla üç yıl hizmeti bulunmak,

    d) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    gerekir.

    Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 8 - (Değişik madde: 30/06/2011 - 27980 S.R.G. Yön./5. md.)

    Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

    2) En az iki yıl avukat olarak çalışmış olmak.

    b) Çiftlik Müdürü, Yurt Müdürü, Hastane Müdürü, İlköğretim ve Ortaöğretim Müdürü, Döner Sermaye İşletme Müdürü, Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak.

    2) İlan tarihi itibarıyla Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarında Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Uzman, Araştırmacı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Müze Araştırmacısı, Çözümleyici, Baş Hemşire, Müdür Yardımcısı kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik kadrolardan (Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Avukat, Jeolog, Hidrobiyolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci, Ekonomist, Kimyager, Heykeltıraş, Arkeolog, Astronom, Kaptan, Veteriner, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Bakteriyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Pedagog, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi) birine sahip olmak.

    c) Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak.

    2) İlan tarihi itibarıyla Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarında Ayniyat Saymanı, Sıhhi Malzeme Saymanı, Sayman, Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Baş Hemşire, Uzman, Araştırmacı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Müze Araştırmacısı, Çözümleyici veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik kadrolardan (Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Avukat, Jeolog, Hidrobiyolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci, Ekonomist, Kimyager, Heykeltıraş, Arkeolog, Astronom, Kaptan, Veteriner, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Bakteriyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Pedagog, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi) birine sahip olmak.

    ç) Araştırmacı, Uzman, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Müze Araştırmacısı kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak.

    2) İlan tarihi itibarıyla Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarında Ayniyat Saymanı, Sıhhi Malzeme Saymanı, Sayman, Koruma ve Güvenlik Şefi ve Şef kadrolarından birinde çalışıyor olmak.

    d) Şef kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak.

    2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan kadrolarından birinde çalışıyor olmak.

    e) Koruma ve Güvenlik Şefi Kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak.

    2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda çalışıyor olmak.

    3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak.

    f) Baş Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

    1) Lisans düzeyinde eğitim veren okulların hemşirelik bölümünden mezun olmak.

    2) Hemşire kadrosunda çalışıyor olmak.

    g) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak.

    2) En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulanmasını bilmek, bu konuda tecrübeli olduğunu belgelemek.

    3) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak.

    4) Programcı unvanında çalışıyor olmak.

    ğ) Ayniyat Saymanı, Sıhhi Malzeme Saymanı, Sayman kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

    2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinin 2 numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda çalışıyor olmak.

    h) Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Ambar Memuru, Santral Memuru, Daktilograf, Sekreter, Veznedar, Satınalma Memuru, Ayniyat Memuru, Yurt Yönetim Memuru, Tahsildar, Mutemet, İkmal Malzeme Sorumlusu, Raportör kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az orta öğretim mezunu olmak.

    ı) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az ortaöğretim mezunu olmak.

    2) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartlara haiz olmak.

    i) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az ortaöğretim mezunu olmak.

    2) En az 5 yıllık (B) tipi sürücü belgesine sahip olmak.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 9 - Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

    a) (Mülga bent: 30/06/2011 - 27980 S.R.G. Yön./6. md.)

    b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    şarttır.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

    Madde 10 - Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

    a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

    1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

    2) Avukatlık stajını tamamlamış olmak,

    b) (Değişik bent: 30/06/2011 - 27980 S.R.G. Yön./7. md.) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Jeolog, Hidrobiyolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci, Ekonomist, Kimyager, Heykeltıraş, Arkeolog, Astronom, Kaptan, Veteriner, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Bakteriyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Pedagog, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi kadrolarına atanabilmek için;

    1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

    c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte ve yüksek okulların mütercim ve tercümanlık bölümü mezunu olmak,

    2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (B) düzeyinde başarılı olmak,

    d) Öğretmen kadrosuna atanabilmek için;

    1) Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    e) Kameraman ve Sinema TV Uygulayıcısı kadrolarına atanabilmek için;

    1) Güzel Sanatlar ve İletişim Fakültelerinin Sinema TV bölümünden mezun olmak,

    f) Antrenör kadrosuna atanabilmek için;

    1) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Antrenörlük eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak,

    g) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksek okulların Kütüphanecilikle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    h) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yüksek öğrenim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

    2) En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulanmasını bilmek,

    i) (Değişik bent: 30/06/2011 - 27980 S.R.G. Yön./7. md.) Sağlık Teknikeri, Odyometri Teknikeri, Tıbbi Teknolog, Tekniker, Teknik Ressam, Grafiker, Restoratör kadrolarına atanabilmek için;

    1) İki veya üç yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğrenim mezunu olmak.

    j) İmam kadrosuna atanabilmek için;

    1) İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksekokulu veya İmam Hatip Lisesi mezunu olmak,

    k) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak,

    l) Teknisyen, Rasatçı, Ressam, Makinist, Matbaacı, Gemi Adamı, Fotoğrafçı, Dekoratör, Desinatör, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Memuru, Ebe, Laborant, Hayvan Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni kadrolarına atanabilmek için;

    1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

    şarttır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 11 - (Değişik madde: 30/06/2011 - 27980 S.R.G. Yön./8. md.)

    Kurumun belirleyeceği tarihlerde Personel Dairesi Başkanlıklarınca, 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde yer alan ders konularında en az 30 saat (günde en fazla 7 saat), (g) bendinde yer alan ders konusunda ise en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olacak şekilde görevde yükselme eğitim programı düzenlenir. Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi için eğitim programının tamamına katılmaları şarttır.

    Aylıksız izinde bulunanlarda dahil olmak üzere, kanunen verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavına katılmaları mümkündür. Başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç başvuru tarihinin son gününe kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.

    Ancak, kanunen verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    Yukarıdaki izinler dışında zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    Görevde yükselme eğitimi programları, kurumlar tarafından sadece kendi personeli için düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde, Devlet Personel Başkanlığınca veya bu Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi ve programları düzenlenebilir.

    Duyuru

    Madde 12 - (Değişik madde: 30/06/2011 - 27980 S.R.G. Yön./9. md.)

    Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, birimi, sayısı, son başvuru tarihi ve görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girecek personelde aranacak nitelikler, görevde yükselme eğitimine girecek personele ve birimlere eğitim tarihinden, unvan değişikliği sınavına girecek personele ve birimlere sınav tarihinden en az 45 gün önce; Görevde yükselme eğitimine katılacaklara eğitimin yapılacağı yer, zaman ve diğer hususlar ise eğitim tarihinden en az 15 gün önce kurumca duyurulur.

    Başvuru süresi beş işgününden az olamaz.

    Başvuru

    Madde 13 - (Değişik madde: 30/06/2011 - 27980 S.R.G. Yön./10. md.)

    Görevde yükselme eğitimi ve unvan değişikliği sınavı duyurusunun yapılmasından sonra durumları aranan niteliklere uyan personel, görevde yükselme eğitimine ve unvan değişikliği sınavına ilan edilen kadrolardan ancak birisi için katılma isteklerini ilan tarihi içerisinde başvuru inceleme kurulunca açılmak üzere kapalı zarf içerisinde bir dilekçe ile ilgili daire başkanlıklarına veya birim amirlerine bildirirler.

    İlgili daire başkanlıkları veya birim amirleri, başvuru dilekçelerini ilanın bitim tarihinden itibaren en geç beş işgünü içerisinde personel daire başkanlığına gönderirler.

    Görevde Yükselme Eğitimi ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru İnceleme Kurulunun oluşumu, toplantı nisabı ve başvuruların incelenmesi (Değişik başlık: 30/06/2011 - 27980 S.R.G. Yön./11. md.)

    Madde 14 - (Değişik madde: 30/06/2011 - 27980 S.R.G. Yön./11. md.)

    Görevde Yükselme Eğitimi ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru İnceleme Kurulu Yükseköğretim Üst Kuruluşlarında bu kurumların başkanlarının, yükseköğretim kurumlarında ise rektörlerin atayacağı ve personel birimi ve/veya eğitim birimi temsilcilerinin de bulunacağı en az üç asil ve bir yedek olmak üzere atama yapılacak kadroların unvanına göre aynı veya farklı kişilerden oluşur. Kurumlar, gerekli hazırlıkların yapılması için en geç başvuru tarihinin son günü itibarıyla görevde yükselme eğitimi ve unvan değişikliği sınavı başvuru inceleme kurulunu oluştururlar.

    Görevde Yükselme Eğitimi ve Unvan Değişikliği Başvuru İnceleme Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada çekimser oy kullanılmaz.

    Birimler tarafından personel dairesi başkanlığına gönderilen başvuru dilekçeleri, Görevde Yükselme Eğitimi ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru İnceleme Kurulunca, başvuruda bulunanların gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadıklarının saptanması amacıyla incelenir.

    Görevde Yükselme Eğitimi ve Unvan Değişikliği Başvuru İnceleme Kurulunun sekretarya hizmeti personel birimince veya eğitim birimince yürütülür.

    Görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 15 - Personel dairesi başkanlıkları veya ilgili birimler başvuru inceleme kurulunun belirlediği adayları bir üst göreve hazırlamak amacıyla görevde yükselme eğitimine alır.

    (Değişik fıkra: 30/06/2011 - 27980 S.R.G. Yön./12. md.) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise başvuru şartlarını taşıyan tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde sırasına göre;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir. Bunların da eşitliği halinde kura ile tespit yapılır. Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atanmak suretiyle yükseköğretim üst kuruluşları veya yükseköğretim kurumlarına geçen personelin kendi kurumlarında aldıkları görevde yükselme eğitimi kabul edilmez.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 16 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konulardan oluşur;

    a) T.C. Anayasası,

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    f) (Değişik bent: 30/06/2011 - 27980 S.R.G. Yön./13. md.) Halkla ilişkiler,

    g) Atama yapılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular.

    h) (Ek bent: 30/06/2011 - 27980 S.R.G. Yön./13. md.) Etik davranış ilkeleri.

    (Değişik fıkra: 30/06/2011 - 27980 S.R.G. Yön./13. md.) Görevin niteliği ile ilgili konuları içeren ders notları kurumca hazırlanarak eğitimden önce eğitime katılacaklara verilir. Birer örnekleri de sınavdan önce Devlet Personel Başkanlığına ve soruların hazırlanması amacıyla sınavı yapacak kuruma gönderilir.

    Düzenlenecek eğitim programlarında, (g) bendinde belirtilen konuların ağırlığı %60'ın altında olamaz.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ve şekli (Değişik başlık: 30/06/2011 - 27980 S.R.G. Yön./14. md.)

    Madde 17 - (Değişik madde: 30/06/2011 - 27980 S.R.G. Yön./14. md.)

    Görevde yükselme sınavı ve unvan değişikliği sınavı kurum tarafından boş kadro durumu ve talepleri göz önüne alınarak her unvan için ayrı ayrı ve yılda iki defadan fazla olmamak üzere yapılır.

    Yükseköğretim Üst Kuruluşları görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile yükseköğretim kurumları ise bu sınavları kendileri yapabileceği gibi yukarıda sayılan kurumlardan birine de yazılı olarak yaptırırlar.

    Kurumlar, görevde yükselme sınavı için görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasını, unvan değişikliği sınavı için ise başvuru inceleme kurulunca sınava girecek adayların ilan edildiği tarihi müteakiben otuz gün içerisinde gerekli protokolü tesis etmek amacıyla sınavı yapacak olan kuruma müracaat eder.

    Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarından talep gelmesi halinde, bu kurumların personelinin eğitimleri ve/veya sınavları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca merkezi olarak yaptırılabilir. Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular 16 ncı maddedeki konuların ağırlığına göre belirlenir. Sınavda sorulacak sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış ve klasik şekilde sorulabilir.

    Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

    Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler beş yıl süreyle görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınmazlar ve haklarında disiplin işlemleri uygulanır.

    Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgililerin sınavı bir tutanakla saptanarak geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da yasal işlem yapılır.

    Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunun oluşumu ve toplantı nisabı (Değişik başlık: 30/06/2011 - 27980 S.R.G. Yön./15. md.)

    Madde 18 - Sınav kurulu, Yükseköğretim Üst Kuruluşlarında bu kurumların başkanlarının, yükseköğretim kurumlarında ise rektörlerin atayacağı ve personel birimi ve/veya eğitim birimi temsilcilerinin de bulunacağı atama yapılacak kadroların unvanına göre aynı veya farklı kişilerden olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Ayrıca aynı usulle yedek üyeler de belirlenir. (Ek cümle: 30/06/2011 - 27980 S.R.G. Yön./15. md.) Kurumlar gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirirler.

    Sınav Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz.

    Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    Sınav kurulunun başkan ve üyeleri eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar.

    Sınav kurulunun sekretarya hizmeti personel birimince veya eğitim birimince yürütülür.

    Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunun görevleri (Değişik başlık: 30/06/2011 - 27980 S.R.G. Yön./16. md.)

    Madde 19 - (Değişik madde: 30/06/2011 - 27980 S.R.G. Yön./16. md.)

    Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

    b) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılmasını sağlamak.

    c) Sınav kurulu 16 ncı maddenin (g) bendindeki konulara ilişkin ders notlarını görevde yükselme eğitimine katılacak adaylara eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliği ile ilgili ders notlarını ise unvan değişikliği sınavına katılacak adaylara sınav tarihinden en az bir ay önce verilmesini sağlamak.

    d) Sınavların sonuçlarını, en yüksek nottan başlamak üzere bir başarı listesi düzenleyerek ilan etmek.

    e) Sınavlarla ilgili tutanakları tanzim etmek.

    f) İtirazları inceleyip, sonuca bağlamak.

    g) Sınavlara ilişkin diğer işlemleri yapmak.

    Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığının ortak konulara ilişkin hazırlamış olduğu ders notları esas alınır. Bu ders notları eğitime katılacak ilgili personel tarafından temin edilir.

    Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

    Madde 20 - (Değişik madde: 30/06/2011 - 27980 S.R.G. Yön./17. md.)

    Sınav kurulu, sınav sonuçlarını sınav kuruluna intikal ettiği tarihten itibaren beş işgünü içerisinde ilan eder ve ilgililere tebliğ edilmek üzere birimlere yazılı olarak bildirir.

    Yapılan sınavlarda hatalı soru sorulduğu tespit edilmesi halinde hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların % 5'inden fazlasının hatalı olduğunun beş işgünü içerisinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılmayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılır.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 21 - (Değişik madde: 30/06/2011 - 27980 S.R.G. Yön./18. md.)

    Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilanını takip eden beş işgünü içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır. İtirazlar sınav kurulu tarafından beş işgünü içerisinde incelenerek sonuç, ilgiliye ve kuruma yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 22 - (Değişik madde: 30/06/2011 - 27980 S.R.G. Yön./19. md.)

    Yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olanlar, başarı sırasına göre ilgili birimlerdeki boş kadrolara sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde atanırlar. Başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel bu Yönetmelik ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlandırma yapılmak suretiyle toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

    a) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    Bunların da eşitliği halinde kura ile tespit yapılır.

    Ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmadan mevzuatta öngörülen süre içinde göreve başlamayanların aylıksız izinde olanlar dahil atama hakları sona erer ve sınav sonuçlarından doğan hakları kaybolur.

    Unvan değişikliği sınavına ilişkin esaslar

    Madde 23 - (Değişik madde: 30/06/2011 - 27980 S.R.G. Yön./20. md.)

    5 inci maddede belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara personelin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli başvurur, sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alan başarılı sayılır.

    Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arasındaki geçişler

    Madde 24 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

    a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.

    b) (Değişik bent: 30/06/2011 - 27980 S.R.G. Yön./21. md.) Gruplar arasındaki görevde yükselme ve unvan değişikliği niteliğindeki geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. (Ek ifade: 30/06/2011 - 27980 S.R.G. Yön./21. md.) Bu Yönetmeliğin Hizmet grupları başlıklı 5 inci maddesinde sayılan unvan değişikliğine tabi kadrolardan, aynı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinin 2 numaralı alt bendinde sayılan kadrolara görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi olmadan geçiş yapılabilir.

    Kurum dışından yapılacak atamalar

    Madde 25 - Diğer personel kanunlarına tabi olan personel öğrenim durumları ve ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolara atanmalarında görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan genel hükümlere göre atanabilirler. Emsali kadroların belirlenmesi ve benzeri konularda tereddüt olması halinde Devlet Personel Başkanlığının görüşü dikkate alınır.

    Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, kuruma naklen atanacaklar için, aynı düzeyde unvanlı kadrolarda görev yapmış olmak şarttır. Bunların atanmış oldukları unvanlardan daha üst unvanlara yükselebilmeleri bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

    Özelleştirilen kuruluşlardan yapılacak atamalar

    Madde 26 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre ilk defa kuruma atanacaklar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Kazanılmış haklar

    Madde 27 - Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 28 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 29 - 8/3/2000 tarihli ve 23987 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yüksek-öğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - (Değişik madde: 30/06/2011 - 27980 S.R.G. Yön./22. md.)

    18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlar ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenimi bitirmiş olanlar, diğer koşullara sahip oldukları taktirde; 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2), (3), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlar ile aynı fıkranın (c), (d) ve (e) bentlerinde sayılan unvanlara yapılacak atamalarda dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

    Yürürlük

    Madde 30 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 31 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

    EK-1 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar