MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal Ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Milli Savunma Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 19/11/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25998

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden şube müdürü veya daha alt unvanlı görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5/4/2001 tarihli ve 4636 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Başkanlık: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığını,

    Başkan: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanını,

    Merkez: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı merkez teşkilatını,

    Taşra: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Bölge teşkilatını,

    Hizmet grupları : Benzer ve eşit düzeydeki görev unvanlarının gruplandırılmasını,

    Hizmet süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde, Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığında çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi ve özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

    Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere, aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

    Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

    Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    İlgili birim : 4636 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilen merkez ve taşra birimlerini

    Unvan değişikliği sınavı: (Ek tanım: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./1.md.) En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları

    Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

    Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Daire Başkanı, Bölge Müdürü

    2) İşletme Müdürü

    3) (Değişik bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./2.md.) Şube Müdürü, Depo Müdürü, Başmühendis

    4) Koruma ve Güvenlik Şefi, Şef

    b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

    1) Hukuk Müşaviri

    c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

    1) (Değişik altbent: 06/05/2009 - 27220 S.R.G Yön/1.mad.) Uzman, Eğitim Uzmanı

    ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

    1) Çözümleyici

    d) (Mülga bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./17.md.)

    (e) (Değişik bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./2.md.) Savunma Hizmetleri Grubu;

    1) Sivil Savunma Uzmanı

    f) (Değişik bent: 15/09/2007- 26644 S.R.G Yön/1.md.) İdari Hizmetler Grubu;

       1) Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Santral Memuru, Sekreter, Veznedar, Tahsildar, Şoför, Koruma ve Güvenlik Memuru.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

    Avukat, Mühendis, Mütercim, Programcı, Tekniker, Hemşire .

    Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

    Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan kadrolara sınavsız atama yapılır. Ancak bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

    a) Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

    3) Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

    4) (Değişik bent: 15/09/2007- 26644 S.R.G Yön/2.md.) Başkanlıkta Bölge Müdürü olarak görev yapmış olmak veya merkezde Şube Müdürü, taşrada ise İşletme Müdürü olarak beş yıl hizmeti bulunmak,

    b) Bölge Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

    3) Başkanlıkta İşletme Müdürü, Başmühendis veya Şube Müdürü olarak üç yıl hizmeti bulunmak,

    c) İşletme Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

    3) (Değişik bent: 06/05/2009 - 27220 S.R.G Yön/2.mad;Değişik bent: 04/12/2009- 27422 S.R.G Yön/1.md.) Başkanlıkta şube müdürü, başmühendis, depo müdürü, mühendis, uzman ya da eğitim uzmanı olarak dört yıl hizmeti bulunmak

    gerekir.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 7 - Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

    a) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

    b) (Mülga bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./17.md.)

    c) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak

    gerekir.

    Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 8 - (Değişik madde: 15/09/2007- 26644 S.R.G Yön/3.md.)

    Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

       a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

       2) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

       3) (Değişik altbent: 06/05/2009 - 27220 S.R.G Yön/3.mad. ; Değişik bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./3.md.) Başkanlıkta mühendis, uzman, eğitim uzmanı, programcı, çözümleyici veya şef olarak iki yıl hizmeti bulunmak,

       b) Depo Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

       2) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

       3) (Değişik altbent: 06/05/2009 - 27220 S.R.G Yön/3.mad.) Uzman, eğitim uzmanı veya şef olarak en az iki yıl hizmeti bulunmak

       c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

       2) (Değişik altbend: 13/08/2009 - 27318 S.R.G Yön\1.mad) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen idari hizmetler kadrosundan şef kadrosuna geçmek için, Başkanlıkta en az üç yıl hizmeti bulunmak,

       ç) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

       2) Başkanlıkta en az üç yıl Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışmış olmak,

       3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

       d) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

       1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

       2) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

       3) Başkanlıkta Avukat olarak en az iki yıl çalışmış olmak,

       e) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

       2) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

       3) (Değişik bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./3.md.) Şef olarak en az bir yıl hizmeti bulunmak veya 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen idari hizmetler kadrosunda belirtilen görevlerden birinde bulunmak ve en az iki yıl hizmeti bulunmak,

       f) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

       2) En az iki yıl programcı kadrosunda çalışmış olmak,

       3) Başkanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

       4) En az bir bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

       g) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için;

       1) Mühendis unvanını almış olmak,

       2) Beş yılı Başkanlıkta Mühendis unvanında olmak şartıyla, başmühendis kadrosunun birinci ve ikinci dereceleri için on yıl, üçüncü ve dördüncü dereceleri için sekiz yıl hizmeti bulunmak,

       ğ) (Değişik bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./3.md.) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) 4 yıllık üniversite mezunu olmak,

    2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinde bulunan idari hizmetler kadrosunda belirtilen görevlerden birinde bulunmak ve en az iki yıl hizmeti bulunmak,

       h) Memur, Santral Memuru, Sekreter, Veznedar, Tahsildar kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

       ı) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

       2) Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak, Başkanlıkça düzenlenecek Bilgisayar İşletmenliği kursunda başarılı olmak, mezun olduğu okuldan bu dersi aldığını belgelendirmek şartlarından en az birini haiz olmak,

       i) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

       2) B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

       j) Koruma ve Güvenlik Memuru kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

       2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

    k) (Ek bent: 06/05/2009 - 27220 S.R.G Yön/3.mad.) Eğitim Uzmanı kadrosuna atanmak için;

       1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) Sınav tarihi itibariyle Başkanlıkta en az iki yıl hizmeti bulunmak

       gerekir.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 9 - Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

    a) (Mülga bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./17.md.)

    b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak

    gerekir.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

    Madde 10 - Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

    a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

    1) Hukuk fakültesinden mezun olmak ve avukatlık ruhsatını almış olmak,

    b) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

    1) Mühendis unvanını almış olmak,

    c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) (Mülga bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./17.md.)

    3) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) seviyesinde başarılı olmak,

    ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksek okulların bilgisayar programcılığı bölümlerinden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

    2) Bilgi işlem programlamada deneyimli olmak ve en az bir programlama dilini bilmek,

    (Mülga alt bend: 13/08/2009 - 27318 S.R.G Yön\2.mad)

    (Mülga alt bend: 13/08/2009 - 27318 S.R.G Yön\2.mad)

    d) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

    1) Teknik öğrenim veren iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2) (Mülga bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./17.md.)

    e) (Ek bent: 15/09/2007- 26644 S.R.G Yön/4.md.) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

       1) Öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak

    gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 11 - (Değişik madde: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./4.md.)

    Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetinde atamalarının yapılabilmesi amacıyla 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az 30 ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    Duyuru

    Madde 12 - (Değişik madde: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./5.md.)

    Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar sınavlardan en az kırkbeş gün önce kurum personeline duyurulur.

    Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 13 - (Değişik madde: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./6.md.)

    Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla en az beş iş günü içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına iletilir. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde kurumuna başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması hâlinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro veya pozisyon sayısının üç katından fazla personelin başvurması hâlinde, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro veya pozisyon sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    Görevde yükselme eğitimi programları, kurumlar tarafından sadece kendi personeli için düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması hâlinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 14 - (Değişik madde: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./7.md.)

    Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

    a) T.C. Anayasası,

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    e) Halkla ilişkiler,

    f) Etik davranış ilkeleri,

    g) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular ile mesleki etik ilkelerine ilişkin konular.

    Düzenlenecek eğitim programlarında birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın (%60) altında olamaz.

    Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme sınavı ve şekli

    Madde 15 - (Değişik madde: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./8.md.)

    Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular 14 üncü maddedeki konuların ağırlıklarına göre belirlenir.

    Sınavda yüz (100) üzerinden en az yetmiş (70) puan alanlar başarılı sayılır.

    Sınav kurulu

    Madde 16 - Sınav kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında personel birimi temsilcileri ile atamaya yetkili amirce belirlenecek diğer üyelerin katılımıyla toplam beş (5) kişiden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle yedek üye de seçilir.

    Sınav kurulları üye tam sayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılmaz.

    Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

    Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    Kurulun sekreterya hizmetleri İdari İşler ve İkmal Daire Başkanlığınca yürütülür.

    (Ek fıkra: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./9.md.) Başkanlık, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirir.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 17 - Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Atanacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,

    b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

    c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

    (ç) (Ek bend: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./10.md.) Öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce ilgili personele verilmesini sağlamak,

    d) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

    e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

    f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

    Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

    Madde 18 - Sınav kurulu tarafından yapılan sınav değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek nottan başlamak üzere düzenlenecek asil ve yedek başarı listesi, sınav kurulu başkanı ve üyeler tarafından imzalanarak Başkanlığa teslim edilir.

    (Değişik fıkra: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./11.md.) Sınav yaptırılan kurum tarafından, sınav sonuçlarının sınav kuruluna intikal ettirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçları ilan edilir ve ilgili birimlere yazı ile bildirilir.

    Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 19 - (Değişik madde: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./12.md.)

    İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

    Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden (%5) fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 20 - (Değişik madde: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./13.md.)

    Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

    Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

    a) 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    Unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslar

    Madde 21 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

    Bu sınava katılacaklarda Başkanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

    (Ek fıkra: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./14.md.) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli başvurabilir.

    (Ek fıkra: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./14.md.) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    (Ek fıkra: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./14.md.) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan personelin hizmet süresi

    Madde 22 - Kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan Bölge Müdürlüklerinde bu Yönetmelik gereği yapılacak atamalarda her bir unvan için aranılan hizmet süresinden bir yıl indirilir.

    Görev grupları arasında geçişler

    Madde 23 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

    a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

    b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    d) (Ek bend: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./15.md.) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Naklen atamalar

    Madde 24 - Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama talebinde bulunan personel, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki (a ) ve (c) bentlerinde sayılan unvanlar hariç çalıştığı kurumda son olarak bulunduğu unvandan Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığında aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atanabilir.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 25 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Başkanlığa ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Araştırmacı kadroları

    Madde 26 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun gereğince Başkanlığa Devlet Personel Başkanlığının anılan Kanun gereğince teklifi üzerine atama yapılır.

    Kazanılmış haklar

    Madde 27 - Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanlara ilgili mevzuatları uyarınca daha önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 28 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 29 - 28/4/2004 tarihli ve 25446 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - (Değişik madde: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./16.md.)

    Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

    Yürürlük

    Madde 30 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 31 - Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar