MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 21/12/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 26030

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/1935 tarihli ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikle geçen;

    Genel Müdürlük: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürünü,

    Genel Müdürlük teşkilatı: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

    Birim: Merkez teşkilatı ana hizmet, danışma ve denetim ve yardımcı hizmet birimleri ile bölge müdürlüklerini,

    Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süreleri,

    Görevde yükselme: Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere aynı veya başka görev gruplarından yapılacak atamaları,

    Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

    (Değişik tanım: 16/01/2011 - 27816 S.R.G. Yön/1.mad.) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    (Ek tanım: 16/01/2011 - 27816 S.R.G. Yön/1.mad.) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Hizmet grupları

    Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

    Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Daire Başkanı, Bölge Müdürü,

    2) Bölge Müdür Yardımcısı,

    3) Şube Müdürü, Tabiat Tarihi Müze Müdürü,

    4) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi.

    b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

    1) Hukuk Müşaviri.

    c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

    1) (Değişik bent: 16/01/2011 - 27816 S.R.G. Yön/2.mad.) Uzman (GİH-TH), Eğitim Uzmanı.

    d) Teknik Hizmetler Grubu;

    1) Başmühendis.

    e) (Mülga bent:16/02/2007-26436 S.R.G. Yön/1.mad.)

    f) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

    1) Çözümleyici.

    g) İdari Hizmetler Grubu;

    1) Muhasebeci,

    2) Memur, Sekreter, Daktilograf, Şoför, Haberleşme Memuru, Santral Memuru, Dava Takip Memuru, Ayniyat Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Mutemet, Çocuk Eğitimcisi, Harita Çizimcisi, Obzerver, Programcı Yardımcısı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

    h) Yardımcı Hizmetler Grubu;

    1) Laborant Yardımcısı, Hizmetli, Bekçi.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

    Mühendis, Mimar, (Ek ibare: 16/01/2011 - 27816 S.R.G. Yön/2.mad.) Şehir Plancısı, Avukat, Biyolog, (Mülga ibare: 16/01/2011 - 27816 S.R.G. Yön/2.mad.) , Jeolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, Kimyager, Çocuk Gelişimcisi, İstatistikçi, Ekonomist, Mütercim, Kütüphaneci, Arkeolog, Paleontolog, Programcı, Tekniker, Prospektör, Topograf, Teknisyen, Sağlık Memuru, Ressam, Laborant, Hemşire.

    Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

    Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan kadrolara sınavsız atama yapılır. Ancak bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

    a) Jeoloji Etütleri, Jeofizik Etütleri, Sondaj, Fizibilite Etütleri, Enerji Hammadde Etüt ve Arama, Maden Analizleri ve Teknolojisi, Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

    2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

    b) (Değişik bent:16/02/2007-26436 S.R.G. Yön/2.mad.) Muhasebe, İdari ve Mali İşler, Personel ve Eğitim, Strateji Geliştirme, Makina İkmal, Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

       2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

    c) Bölge müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) Jeoloji, Maden, Jeofizik ve Petrol Mühendisi veya Jeolog, Jeomorfolog kariyerine sahip olmak,

    2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

    d) Bölge Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

    2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

    gerekir.

    Görevde yükselme sınavı sonucu suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 7 - Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

    b) (Mülga bent: 16/01/2011 - 27816 S.R.G. Yön/3.mad.) ,

    c) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    gerekir.

    Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 8 - Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) (Değişik bent: 16/01/2011 - 27816 S.R.G. Yön/4.mad.) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

    2) Uzman, APK Uzmanı, Mali Hizmetler Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Araştırmacı, Mühendis, Jeolog, Mimar, Şehir Plancısı, Jeofizikçi, Paleontolog, Jeomorfolog, Arkeolog, Kimyager, Çocuk Gelişimcisi, İstatistikçi, Ekonomist, Matematikçi kadrolarından birinde en az iki yıl asaleten çalışmış olmak veya Şef, Tekniker, Teknisyen, Ressam, Muhasebeci, Mütercim, Kütüphaneci, Programcı, Çözümleyici kadrolarından birinde en az üç yıl asaleten çalışmış olmak,

    3) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesindeki şube müdürlüklerine atanabilmek için muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmak,

    4) Kreş işlerini yürüten şube müdürü kadrosuna atanabilmek için sosyal hizmetler, çocuk gelişimi ve eğitimi, psikoloji ve çocuk sağlığı alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak veya yüksek öğretmen okulundan veya benzeri öğrenim kuruluşlarından mezun olup, okul öncesi öğretmeni unvanı almış olmak,

    5) Genel Müdürlük teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,

    b) Tabiat Tarihi Müze Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

    2) Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından İngilizce dilinde en az (C) düzeyinde belge sahibi olmak,

    3) Genel Müdürlük teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,

    c) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    1) Avukat unvanını almış olmak,

    2) Genel Müdürlük teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,

    d) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

    2) Genel Müdürlük teşkilatında en az iki yıl koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmış olmak,

    3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

    e) Şef kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

    2) Genel Müdürlük teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,

    f) (Değişik bent: 16/01/2011 - 27816 S.R.G. Yön/4.mad.) Uzman (TH) kadrosuna atanabilmek için;

    1) Mühendislik fakültelerinin birinden mezun olmak,

    2) Genel Müdürlük teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,

    g) (Mülga bent: 16/01/2011 - 27816 S.R.G. Yön/4.mad.) Uzman (GİH) veya Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

    2) Genel Müdürlük teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,

    h) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için;

    1) Mühendislik fakültelerinin jeoloji, jeofizik, petrol, maden, metalurji, kimya veya makina bölümlerinin birinden mezun olmak,

    2) En az iki yılı Genel Müdürlük teşkilatında olmak üzere son beş yılını mühendis olarak çalışmış olmak,

    ı) (Mülga bent:16/02/2007-26436 S.R.G. Yön/3.mad.),

    i) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

    2) Genel Müdürlük teşkilatında Programcı kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,

    j) Muhasebeci kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

    2) Genel Müdürlük teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,

    k) Memur, Sekreter, Daktilograf, Haberleşme Memuru, Santral Memuru, Dava Takip Memuru, Ayniyat Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Mutemet, Harita Çizimcisi, Çocuk Eğitimcisi, Obzerver kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Genel Müdürlük teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,

    l) Programcı Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıl süreli yüksek öğrenim görmüş olmak,

    2) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya Bilgisayar İşletmeni kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,

    3) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kursundan sertifika sahibi olmak,

    4) Genel Müdürlük teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,

    m) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

    1) Bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmak,

    2) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    3) Genel Müdürlük teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,

    n) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Genel Müdürlük teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,

    3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

    o) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

    3) Genel Müdürlük teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,

    gerekir.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 9 - (Değişik madde: 16/01/2011 - 27816 S.R.G. Yön/5.mad.)

    Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

    b) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan almak,

    gerekir.

    Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlük personeli başvurabilir.

    Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

    Madde 10 - (Değişik madde: 16/01/2011 - 27816 S.R.G. Yön/6.mad.)

    Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir:

    a) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Avukat, Biyolog, Jeolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, Kimyager, Çocuk Gelişimcisi, İstatistikçi, Ekonomist, Arkeolog, Paleontolog, Tekniker, Kütüphaneci kadrolarına atanabilmek için;

    1) Katılacağı unvan değişikliği sınavına ait kadronun öğrenim niteliğini taşımak,

    b) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

    1) Sınav duyurusunda dili veya branşı belirtilen fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

    2) KPDS'den en az (B) düzeyinde başarılı olmak,

    c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Yüksek öğrenim kurumlarının bilgisayar dalından en az ön lisans diplomasına sahip olmak veya en az iki yıllık yüksekokul mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

    d) Topograf, Prospektör, Teknisyen, Ressam, Sağlık Memuru, Laborant, Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakültelerin, meslek yüksekokullarının veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 11 - (Değişik madde: 16/01/2011 - 27816 S.R.G. Yön/7.mad.)

    Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a),(b),(c),(d),(e),(f) ve (g) bentlerindeki ders konularından en az 30, (h) bendinde yer alan konulardan en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir.

    Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz.

    Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele 10 saate kadar izin verilebilir.

    Duyuru

    Madde 12 - (Değişik madde: 16/01/2011 - 27816 S.R.G. Yön/8.mad.)

    Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar sınavlardan en az 45 gün önce Genel Müdürlük personeline duyurulur. Başvuru süresi en az 5 iş günü olarak belirlenir.

    Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 13 - (Değişik madde: 16/01/2011 - 27816 S.R.G. Yön/9.mad.)

    Görevde yükselme niteliğindeki atamalara ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birimleri aracılığıyla Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir.

    İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde Genel Müdürlüğe başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personelin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personel eğitime alınır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

    Puanların eşitliği halinde ise sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlar, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlar, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlar tercih edilir.

    Görevde yükselme sınav duyurusunda ilan edilen kadrolara başvuru olmaması halinde Genel Müdürlükte en az 2 yıl hizmeti bulunmak şartı aranmaz.

    Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da görevde yükselme sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı görev unvanları için düzenlenecek görevde yükselme eğitimi ve sınavına ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Görevde yükselme eğitimi programları; Genel Müdürlük tarafından sadece kendi personeli için düzenlenebileceği gibi, usulüne uygun olarak müşterek görevde yükselme eğitimi programları da düzenlenebilir.

    Hizmet grupları duruma göre ortak konularda birlikte eğitime alınabilir. Sınavları birleştirilebilir.

    Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 14 - (Değişik madde: 16/01/2011 - 27816 S.R.G. Yön/10.mad.)

    Görevde yükselme eğitimi ve sınavı aşağıdaki konuları kapsar:

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları.

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik.

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat.

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat.

    e) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar.

    f) Halkla ilişkiler.

    g) Etik davranış ilkeleri.

    h) Atama yapılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular.

    Düzenlenecek eğitim programlarında ve yazılı sınavlarda (h) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitim, soru ve puan ağırlığı yüzde altmışın (%60) altında olamaz.

    Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

    Görevde yükselmeye ilişkin sekretarya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme sınavı ve şekli

    Madde 15 - Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Genel Müdürlük tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, (Ek ibare: 16/01/2011 - 27816 S.R.G. Yön/11.mad.) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. (Ek cümle:16/02/2007-26436 S.R.G. Yön/4.mad.) Sınav ücretleri Genel Müdürlük tarafından karşılanır.

    Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için Genel Müdürlük tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, (Ek ibare: 16/01/2011 - 27816 S.R.G. Yön/11.mad.) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birisine başvurulur.

    Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

    Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların, "Başvuru Belgesi"nde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler beş (5) yıl süreyle görevde yükselme sınavına alınmazlar ve haklarında disiplin işlemleri uygulanır.

    Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgililerin sınavı bir tutanakla saptanarak, geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da yasal işlem yapılır.

    Sınavlara her ne sebeple olursa olsun girmeyenler hakkını kaybetmiş sayılırlar.

    Sınav kurulu

    Madde 16 - (Değişik madde: 16/01/2011 - 27816 S.R.G. Yön/12.mad.)

    Yaptırılacak yazılı sınava ilişkin işlemleri yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendireceği kişinin başkanlığında Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ile Genel Müdür tarafından sınav açılan kadronun görev alanı ile ilgili konularda tecrübe sahibi olanlar arasından belirlenecek diğer üyelerden teşekkül eder. Aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye de seçilir. Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

    Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin sınava eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 17 - (Değişik madde: 16/01/2011 - 27816 S.R.G. Yön/13.mad.)

    Sınav kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 14 üncü maddede öngörülen notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Genel Müdürlük gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirir. Sınav kurulu, bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 14 üncü maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

    Sınav sonuçlarının açıklanması (Değişik başlık: 16/01/2011 - 27816 S.R.G. Yön/14.mad.)

    Madde 18 - (Değişik madde: 16/01/2011 - 27816 S.R.G. Yön/14.mad.)

    Sınav sonuçları, Genel Müdürlüğe intikalinden itibaren beş iş günü içinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 19 - Sınava katılanlardan başarılı olanların, sınavlarla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında saklanır. Diğerlerinin belgeleri ise müteakip sınava kadar Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığında saklanır.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 20 - (Değişik madde: 16/01/2011 - 27816 S.R.G. Yön/15.mad.)

    İlgililer, kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun 5 iş günü içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 21 - (Değişik madde: 16/01/2011 - 27816 S.R.G. Yön/16.mad.)

    Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla; 14 üncü maddenin (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara, hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenim bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dahil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    Unvan değişikliğine ilişkin esaslar

    Madde 22 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır. (Ek cümle:16/02/2007-26436 S.R.G. Yön/5.mad.) Sınav ücretleri Genel Müdürlük tarafından karşılanır.

    Bu sınava katılacaklarda Genel Müdürlükte veya öğrenim durumlarıyla ilgili olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arasında geçişler

    Madde 23 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

    a) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan üst görevlerdeki personelden isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar, sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.

    b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan ve hizmet şartı aranmadan atama yapılabilir.

    c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    ç) (Ek bent: 16/01/2011 - 27816 S.R.G. Yön/17.mad.) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatta aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Kurum dışından yapılacak atamalar

    Madde 24 - (Değişik madde: 16/01/2011 - 27816 S.R.G. Yön/18.mad.)

    Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel ile görevinden herhangi bir nedenle ayrılmış bulunan personelin;

    a) Bu Yönetmeliğin görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamındaki aynı unvana veya alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara,

    b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan unvanlara, 6 ncı maddede belirtilen şartları taşımak kaydıyla,

    bu Yönetmelikteki hükümlere bağlı kalmaksızın genel hükümlere göre atamaları yapılabilir.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 25 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre yapılacak ilk atamalarda Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Kazanılmış haklar

    Madde 26 - Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına asaleten atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

    Özürlülerin eğitimi ve sınavları

    Madde 27 - Genel Müdürlük, özürlülerin açıktan atama ve görevde yükselme eğitim ve sınavları ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri alır ve uygular.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 28 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 29 - 24/5/2003 tarihli ve 25117 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - (Değişik fıkra: 16/01/2011 - 27816 S.R.G. Yön/20.mad.) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 8 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

    Ayrıca 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunan personel bakımından bu Yönetmelikte unvanlar itibarıyla öngörülen öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi belirlenebilir.

    Yürürlük

    Madde 30 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 31 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü yürütür.

    (Mülga değerlendirme formu: 16/01/2011 - 27816 S.R.G. Yön/19.mad.)

    Mevzuat Kanunlar