TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

    Tasarruf Mevduatı Ve Sigorta Fonu Başkanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 27/12/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 26036

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun çalışma usul ve esaslarını kapsamaktadır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 116 ncı maddesinin onuncu fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen,

    Fon: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu,

    Kurul: Fon Kurulunu,

    Fon Başkanı: Fon Kurulu Başkanını,

    Kurul Üyeleri: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkanı, İkinci Başkanı ile Fon Kurulu Üyelerini,

    Fon Personeli: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde kadro karşılığı sözleşmeli statüde istihdam edilen personel ile idarî hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen personeli,

    5411 sayılı Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Fon Kurulunun Teşekkülü ile Görev ve Yetkileri

    Kurul

    Madde 5 - Kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kuruluş olan Fon; 5411 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile verilen yetkilerini Kurul vasıtasıyla kullanır. Fonun karar organı Kuruldur.

    Kurul Başkanı Fonun da başkanıdır. Kurul, biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur.

    Kurul görevini yaparken tamamen bağımsızdır. Kurul kararları yerindelik denetimine tâbi tutulamaz. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Kurul kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.

    Kurul üyelerinin atanma şartları

    Madde 6 - Fon Kurulu üyelerinin, aşağıda belirtilen şartları taşımaları zorunludur:

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

    b) 5411 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

    c) 5411 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde yer alan çalışması yasaklananlardan olmamak.

    d) Hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ve dengi dallarda lisans veya lisansüstü düzeyinde öğrenim görmüş olmak.

    Üyeler, yüksek öğrenim sonrası en az on yıl deneyim sahibi veya yukarıda sayılan öğrenim dallarında en az on yıl öğretim üyeliği yapan kişiler arasından Bakanlar Kurulunca atanır. Üyelerden en az birinin hukuk fakültesi mezunu, birinin ise Fonda başkan yardımcısı, ana hizmet birimi yöneticisi veya meslek personeli olarak çalışmış olması şarttır. Bakanlar Kurulu, üyelerden birini başkan birini de ikinci başkan olarak görevlendirir. Bakanlar Kurulunun atama kararı Resmî Gazetede yayımlanır.

    Kurulun görev ve yetkileri

    Madde 7 - Kurul 5411 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla verilen görevler yanında ayrıca aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır:

    a) Fonun ana stratejisini, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite standartlarını belirlemek, insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak, Fonun hizmet birimleri ve bunların görevleri hakkında öneride bulunmak.

    b) Fonun ana stratejisi ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe teklifini görüşmek ve karara bağlamak.

    c) Fonun performansını ve mali durumunu gösteren raporları onaylamak.

    d) Fon Başkanının önerisi üzerine, başkan yardımcıları ve daire başkanlarını atamak.

    Kurul başkanı

    Madde 8 - Fonun en üst yöneticisi olan Fon Başkanı, Fonun genel yönetiminden, temsilinden ve Fon Kurulu tarafından alınan kararların yürütülmesinden sorumludur.

    Fon Başkanının izin, hastalık, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme ve görevde bulunmadığı diğer hâller ile görevden alınması durumunda ikinci başkan, onun da bulunmadığı hâllerde Fon Kurulu tarafından belirlenecek bir üye Fon Başkanına vekâlet eder.

    Yemin ve göreve başlama

    Madde 9 - Kurul üyeleri Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda görevlerinin devamı süresince görevlerini tam bir dikkat, dürüstlük ve tarafsızlık ile yürüteceklerine, kanun hükümlerine aykırı hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair yemin ederler. Yemin için yapılan başvuru Yargıtay tarafından acele işlerden sayılır.

    Kurul üyeleri, yemin etmedikçe göreve başlayamazlar.

    Fon Başkanı ve Kurul üyelerinin görev süreleri

    Madde 10 - Kurul Başkan ve üyelerinin görev süreleri altı yıldır. Süreleri biten Başkan ve üyeler yeniden atanamazlar.

    Başkanlığın ve üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, boşalan yere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen esaslar dahilinde bir ay içinde atama yapılır. Bu şekilde atananlar, bir defalığına tekrar atanabilirler.

    Yasaklar ve kısıtlamalar

    Madde 11 - Fon Başkanı, İkinci Başkan ve Kurul üyeleri;

    a) Asli görevlerini aksatmayan bilimsel amaçlı yayın, ders ve konferans ile telif hakları hariç, Fondaki resmi görevlerinin yürütülmesi dışında özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiçbir görev alamazlar.

    b) Dernek, vakıf, kooperatif ve benzeri yerlerde yöneticilik yapamazlar, ticaretle uğraşamazlar.

    c) 5411 sayılı Kanun kapsamındaki kuruluşlar ve bunların doğrudan ya da dolaylı ortaklıklarında pay sahibi olamaz, hakemlik ve bilirkişilik yapamazlar.

    d) Serbest meslek faaliyetinde bulunamazlar.

    e) Göreve başlamadan önce, kendilerinin veya eş ve velâyeti altındaki çocuklarının sahibi bulunduğu menkul kıymetlerden Hazine tarafından çıkarılan borçlanmaya ilişkin olanlar hariç 5411 sayılı Kanun kapsamındaki kuruluşlar ve bunların doğrudan ya da dolaylı ortaklıklarına ait her türlü sermaye piyasası araçlarını eş, evlatlık, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları dışındakilere otuz gün içinde satmak suretiyle elden çıkarmak zorundadırlar.

    f) Fonun yönetim ve denetimindeki kuruluşlarda ve bunların doğrudan ya da dolaylı ortaklıklarında, görevlerinden ayrılmalarını izleyen iki yıl içinde görev alamazlar.

    g) Fonla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve ticari sırları, görevlerinden ayrılmış olsalar bile kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamazlar.

    Kurul üyeliğinin sona ermesi

    Madde 12 - Fon Başkanı, İkinci Başkan ve Kurul üyelerinin görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak;

    a) Fon Başkanı ve Kurul üyeleri aşağıdaki hallerin varlığı halinde süreleri dolmadan Başbakanın onayıyla görevleri sonlandırılır ve bunların yerine en geç 1 ay içinde atama yapılır.

    1) Ağır hastalık veya sakatlık nedeniyle iş göremeyecekleri belirlenenler,

    2) Atanmaları için gerekli şartları kaybettikleri belirlenenler,

    3) Durumları bu Yönetmeliğin 11 nci maddesinin (a), (b), (c), (d) ve (g) bentlerinde belirtilen yasaklara aykırı düştüğü belirlenenler,

    4) Görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı haklarında verilen mahkumiyet kararı kesinleşenler.

    b) Geçici iş göremezlik halinin üç aydan fazla sürmesi halinde bu durumu, Kurul kararıyla kesinleşenlerin üyelikleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden düşer ve bunların yerlerine bir ay içinde atama yapılır.

    c) Fon Başkanı, İkinci Başkan ve Kurul üyeleri, atanmalarından itibaren otuz gün içinde bu yönetmeliğin 11 nci maddesinin (e) bendine uygun hareket etmezlerse üyelikten çekilmiş sayılırlar.

    Kurul üyeliğini sona erdiren sebeplerin varlığı Kurul kararı ile tespit edilir ve ilişkili Bakana bildirilir.

    Ortak proje ve çalışma grupları

    Madde 13 - Fon faaliyetlerinin, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Kurul kararıyla alt birimler ile ortak proje ve çalışma grupları oluşturulabilir. Geçici proje ve çalışma gruplarının oluşturulmasına Fon Başkanı tarafından karar verilebilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

    Toplantılar ve gündem

    Madde 14 - Kurul, haftada en az bir defa olmak üzere, gerekli hallerde, Fon Başkanı tarafından belirlenen gün ve saatte toplanır.

    Toplantının gündemi Fon Başkanı, yokluğunda ikinci başkan, Fon Başkanı ve İkinci başkanın bulunmadığı hallerde Kurul tarafından belirlenecek bir üye tarafından hazırlanarak toplantıdan en az bir gün önce Kurul üyelerine bildirilir.

    Gündem maddelerine geçmeden önce Fon Başkanı tarafından Fonun faaliyetleri hakkında Kurula bilgi verilir.

    Gündeme yeni madde eklenebilmesi için toplantı başlamadan önce bir üyenin öneride bulunması ve önerilen maddenin gündeme eklenmesinin Kurul tarafından kabul edilmesi gerekir.

    Bir toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesi süre nedeniyle bitirilemezse; görüşülemeyen maddeler her hangi bir işleme gerek kalmaksızın bir sonraki toplantı gündemine taşınır.

    Toplantılar esas itibariyle Fon merkezinde yapılır. Kararlaştırılması halinde Fon merkezi dışındaki yerlerde de toplantı yapılması mümkündür.

    Toplantı ve karar yeter sayısı

    Madde 15 - Kurul, en az beş üyenin hazır bulunması ile toplanır ve 5411 sayılı Kanunda belirtilen özel nisap gerektiren haller dışında en az dört üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamaz.

    Toplantıda karar yeter sayısı sağlanamadığı durumlarda izleyen toplantılarda, oylarda eşitlik olması halinde Fon Başkanının bulunduğu tarafın oyu üstün sayılarak karar alınır.

    Toplanma esasları

    Madde 16 - Fon Başkanı, İkinci Başkan ve Kurul üyelerinin bütün toplantılarda bulunmaları esastır.

    Kurul üyelerinden toplantıya katılmamak için mazereti olanların, mazeretlerini yazılı olarak Başkanlık makamına bildirmeleri gerekir.

    Geçerli mazereti olmaksızın bir takvim yılında toplam üç toplantıya katılmayan veya bir toplantıya katıldığı halde Kurul kararlarını süresi içinde imzalamayan veya karşı oy gerekçesini süresi içinde yazılı olarak bildirmeyen Kurul üyelerine durum; Kurul Büro Müdürlüğü tarafından yazılı olarak bildirilir. Mazeretini bildirmeyen veya imzasını ya da karşı oy gerekçesini 5411 sayılı Kanunda belirtilen süreler içinde tamamlamayan Kurul Üyeleri üyelikten çekilmiş sayılır. Bu durum, Kurul kararı ile tespit edilir ve ilişkili Bakana bildirilir.

    Herhangi bir nedenle üye sayısının Kurulun karar almasını imkânsız kılacak bir sayıya düşmesi halinde, toplantı nisabı sağlanacak şekilde bir ayı geçmemek üzere, kıdem sırasına göre Fon Başkan Yardımcıları vekâlet eder. Bu madde hükmüne istinaden Kurul üyeliği görevini yürüten Başkan Yardımcılarının malî ve özlük haklarında bir değişiklik olmaz.

    Fon Başkanı, İkinci Başkan ve Kurul üyeleri, yılda 30 günden fazla olmamak üzere izin kullanabilirler. İzinli oldukları süre içerisinde yapılacak Kurul toplantılarına Fon Başkanı ve Kurul üyeleri izinlerini sona erdirerek katılabilirler.

    Görüşmelerde usul

    Madde 17 - Kararlar müzakere yapılarak alınır. Konular gündemdeki sıralarına göre görüşülür. Fon Başkanı, bir maddenin görüşülmesinde söz isteyenlere bir sıra dahilinde söz verir. Konu üzerinde görüşmeler tamamlandıktan sonra gündem maddesi oya sunulur. Başkan oyunu en son kullanır.

    Fon Başkanı, İkinci Başkan ve Kurul üyeleri kendisi, eşi, evlatlığı ve üçüncü derece dahil kan ve ikinci derece dahil kayın hısımlarıyla ilgili konularda müzakere ve oylamaya katılamazlar. Bu durum karar metninde ayrıca belirtilir.

    Kararlar, kabul veya red için el kaldırmak suretiyle işaretle oylanır.

    Görüşmelerin gizliliği

    Madde 18 - Kurul toplantıları gizlidir. Fon Başkanı, İkinci Başkan ve Kurul üyeleri ile görüşme tutanaklarını düzenlemekle görevli Kurul Büro Müdürlüğü personeli dışında hiç kimse toplantılara katılamaz.

    İhtiyaç duyulması halinde görüşlerinden yararlanmak üzere uzman kişiler Kurul toplantısına davet edilebilir. Ancak Kurul kararları toplantıya dışardan katılanların yanında alınamaz.

    Önergeler

    Madde 19 - Kurul kararına mesnet teşkil edecek önergeler, ilgili Başkan Yardımcısı veya doğrudan Fon Başkanına bağlı birim yöneticileri tarafından Başkanlığa hitaben hazırlanır. Önergelerde konuya ilişkin görüş bildirilmesi ve kararın alınmasına yardımcı olacak her türlü bilgi ve dokümandan bahsedilmesi esastır. Önergede geçen dokümanların önerge eki olarak Başkanlığa iletilmesi zorunludur. Fon Başkanı tarafından uygun görülen önergeler gündeme alınır.

    Önergeler, 18/10/2004 tarihli ve 2004/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanır.

    Karar tutanakları

    Madde 20 - Alınan kararlar tutanakla tespit edilir ve karar tutanağı toplantı esnasında veya en geç toplantıyı izleyen işgünü, toplantıya katılan tüm Kurul üyeleri tarafından imzalanır.

    5411 sayılı Kanunda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, Kurul kararı, alındığı toplantı tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde gerekçeleri, varsa karşı oy gerekçeleri ve imzaları ile birlikte tekemmül ettirilir.

    Gerek görüldüğünde Kurul, gündem veya gündem dışı konularla ilgili olan konuşmaların sesli veya görüntülü olarak kayda alınmasını ya da yazılı olarak tutanağa geçirileceğini önceden bir ilke kararına bağlayabileceği gibi, bu hususu toplantı sırasında da kararlaştırabilir. Fon Başkanı, İkinci Başkan ve Kurul üyelerinden birinin tutanağa geçirilmesini istediği görüşmeler de karar defterine yapıştırılır.

    Toplantıda Kurul üyelerinin verdikleri önergelerin aynen benimsenmesi halinde önerge karar kapsamına dahil edilir. Bu husus ve verilen önerge ilgili dosyasında muhafaza edilir.

    Tutanağın saklanması ve karar örnekleri

    Madde 21 - Kararlara ilişkin tutanakların aslı bu Yönetmeliğin 22 nci maddesi çerçevesinde Kurul karar defterine yapıştırılır. Kararların onaylı örnekleri ise derhal ilgili Başkan Yardımcısı veya doğrudan Fon Başkanına bağlı birim yöneticilerine gönderilir.

    Başkanlık birimlerine gönderilecek onaylı karar örneklerinde aykırı görüş açıklamaları bulunmaz.

    Kurul üyelerine karar örneklerinin tasdikli suretleri verilir.

    Karar örneklerinin aslına uygunluğu, Fon Başkanı veya Kurul Büro Müdürü tarafından onaylanır.

    Karar defteri

    Madde 22 - Karar tutanaklarının her sayfası Fon Başkanı, İkinci Başkan ve Kurul üyelerince paraf edilir. Son sayfa Fon Başkanı ve Kurul üyelerinin adları yazılarak ilgililer tarafından imzalanır.

    Kararlara ilişkin tutanaklar, noterden onaylanmış birbirini izleyen sayfa numaralı bir deftere, metnin sağlığından hiçbir şekilde şüpheyi gerektirmeyecek bir biçimde tarih ve numara sırasıyla yapıştırılarak ve mühürler karar defterine de taşacak şekilde, dört köşesinden Kurul mührüyle mühürlenir. Karar defteri Kurul Büro Müdürlüğü kasasında saklanır.

    Karar defteri ciltli veya yıl sonlarında ciltlettirilmek kaydıyla, yaprakları onaylı ve birbirini izleyen sıra numaralı kalamoza şeklinde de olabilir.

    Gündem ve gündeme ilişkin Başkanlık yazıları, karşı görüş yazıları, verilen önergeler ile diğer ilgili dokümanlar Kurul Büro Müdürlüğünce muhafaza edilir.

    Kurul üyeleri karar defterini inceleyebilirler.

    Kararların açıklanması ve yayımlanması

    Madde 23 - Kurulun düzenleyici nitelikteki kararları tekemmül etmesinden itibaren en geç yedi iş günü içinde ilişkili Bakanlığa ve yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilir ve gönderildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde Resmî Gazete'de yayımlanır.

    5411 sayılı Kanunda öngörülen hükümler saklı kalmak üzere, Kurul kararları başta internet ortamı olmak üzere uygun vasıtalarla kamuoyuna duyurulur.

    Kurul, yayımlanması ülke ekonomisi ve kamu düzeni açısından sakıncalı nitelikteki kararların yayımlanmamasına karar verebilir.

    Toplantılarda görüşülen konular ve alınan kararlar hakkında basın ve yayın organlarına, Kurul tarafından yayınlanmama kararı verilmemiş ise ancak Fon Başkanı tarafından açıklama yapılabilir.

    Bilgi isteme

    Madde 24 - Kurul üyelerinin, Kurul Büro Müdürlüğü aracılığıyla Fon başkan yardımcıları ve daire başkanları ile diğer birim amirlerinden istedikleri bilgi ve belgeler kendilerine gecikmeksizin sunulur.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kurul Üyelerinin Hak ve Yükümlülükleri

    Kurul üyelerinin hak ve yükümlülükleri

    Madde 25 - Kurul üyelerinin, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen durumlar dışında, görev süreleri dolmadan görevlerine son verilemez.

    Kurul üyeleri kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından Devlet memuru sayılırlar.

    Fon Kurulu Fon Başkanı, İkinci Başkan ve üyeleri 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa tabidir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

    Geçici Madde 1 - Kurul Başkanı hariç olmak üzere, Kurula ilk atanan üyelerin üçte biri iki yılda bir yenilenir. İkinci yılın sonunda kura sonucu üyelikleri sona eren üyeler bir defalığına tekrar atanabilir.

    Yürürlük

    Madde 26 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 27 - Bu Yönetmelik hükümlerini Fon Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar