TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2005

    Resmi Gazete Sayısı: 26040

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye kadrolarında görevli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; Tarım ve Köyişleri Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurlarından doğrudan Bakanlığa bağlı taşra kuruluşlarının müdürleri ve bunların yardımcılıkları hariç, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

    Bakan : Tarım ve Köyişleri Bakanını,

    Bakanlık teşkilatı : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatını,

    Personel : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanları,

    Birim : 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen merkez ve taşra teşkilatı birimlerini,

    Görev grupları : Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    Görev unvanı : Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

    Hizmet süresi : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde; Bakanlıkta çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleri ile ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

    Görevde yükselme : Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

    Görevde yükselme eğitimi : Görevde yükselmeye ilişkin olarak Bakanlıkça görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    Görevde yükselme sınavı : Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    Aynı düzey görev : Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    Üst görev : 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    Alt görev : 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içerisindeki görevleri,

    (Ek bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/1.mad) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

    (Değişik bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/1.mad) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

    Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

    Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

    a) Yönetim hizmetleri grubu;

    1) Müdür, şube müdürü, büro müdürü, ilçe müdürü,

    2) Müdür yardımcısı,

    3) Şef, koruma ve güvenlik şefi.

    b) Araştırma hizmetleri grubu;

    1) (Mülga bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/2.mad),

    2) Eğitim uzmanı, uzman.

    c) Hukuk hizmetleri gurubu;

    1) Hukuk müşaviri,

    2) Raportör.

    d) Savunma hizmetleri grubu;

    1) Savunma uzmanı,

    2) Sivil savunma uzmanı.

    e) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

    1) Çözümleyici.

    f) İdari hizmetler grubu;

    (Değişik alt bend: 14/05/2009 - 27228 S.R.G Yön\1.md) 1) Sayman, ayniyat saymanı,

    2) Memur, ambar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veznedar, sekreter, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför.

    g) Yardımcı hizmetleri grubu;

    1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

    Mühendis, veteriner hekim, biyolog, mimar, kimyager, jeomorfolog, fizikçi, istatistikçi, matematikçi, ev ekonomisti, ekonomist, tekniker, veteriner sağlık teknikeri, sağlık teknikeri, teknisyen, hemşire, laborant, veteriner sağlık teknisyeni, sağlık memuru, sosyal çalışmacı, psikolog, diyetisyen, teknik ressam, topograf, tercüman, mütercim tercüman, programcı, dekoratör, grafiker, spiker, fotoğrafçı, kameraman, matbaacı, kaptan.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

    a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları ve bu Yönetmelikte atanılacak kadro için belirlenen Bakanlıkta geçirilmesi gereken hizmet süresi, eğitim, (Mülga ibare : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/3.mad) ve disiplin şartlarını taşımak,

    b) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, (Ek ibare : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/3.mad) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya Yüksek Öğretim Kurumlarından birisine yazılı olarak yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak

    şartları aranır.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 7 - Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Müdür unvanlı kadroya atanabilmek için;

    1) Toplam hizmetinin son iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,

    2) Bakanlık teknik ve sağlık birimlerine atanacakların görevleriyle ilgili en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların ziraat, veteriner, su ürünleri ve gıda mühendisliği bölümü mezunu olmak,

    3) (Mülga bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/4.mad) ,

    4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    b) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) Toplam hizmetinin son iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,

    2) Bakanlığımız merkez teşkilatında teknik personel eliyle yürütülen şubeler ile taşra teşkilatında, proje ve istatistik, kontrol, çiftçi eğitimi ve yayım şube müdürlüklerine atanabilmek için; en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların ziraat, veteriner, su ürünleri gıda mühendisliği, kimya mühendisliği, kimyager ve biyoloji bölümü mezunu olmak,

    3) Bitki koruma şube müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat fakültesi mezunu olmak,

    4) Bakanlık merkez teşkilatında sağlık personeli eliyle yürütülen şubeler ile taşra teşkilatında hayvan sağlığı şube müdürlüğüne atanabilmek için; veteriner fakültesi mezunu olmak,

    5) Taşra teşkilatında destekleme şube müdürlüğüne atanabilmek için (Değişik ibare : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/4.mad) ziraat veya veteriner fakültesi mezunu olmak , merkez teşkilatında yer alan idari birimler ile taşra teşkilatında yer alan idari ve mali işler şube müdürlüğüne atanabilmek için; en az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

    6) (Mülga bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/4.mad) ,

    7) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    c) Büro müdürü unvanlı kadroya atanabilmek için;

    1) Toplam hizmetinin son iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,

    2) Dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

    3) (Mülga bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/4.mad) ,

    4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    d) İlçe müdürü unvanlı kadroya atanabilmek için;

    1) Toplam hizmetinin son iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,

    2) Ziraat veya veteriner fakültesi mezun olmak,

    3) (Mülga bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/4.mad) ,

    4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    e) Müdür yardımcısı unvanlı kadroya atanabilmek için;

    1) Toplam hizmetinin son iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,

    2) Bakanlığımız teknik ve sağlık birimlerine atanacakların görevleriyle ilgili en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların ziraat, veteriner, su ürünleri, gıda mühendisliği bölümü mezunu olmak,

    3) İdari birimlere atanacaklarda dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

    4) (Mülga bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/4.mad) ,

    5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    f) Şef unvanlı kadroya atanabilmek için;

    1) Toplam hizmetinin son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    2) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    3) (Mülga bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/4.mad) ,

    4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    g) Koruma ve güvenlik şefi unvanlı kadroya atanabilmek için;

    1) Toplam hizmetinin son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere koruma ve güvenlik görevlisi unvanlı kadroda en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    2) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    3) (Mülga bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/4.mad) ,

    4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    h) Hukuk müşaviri unvanlı kadroya atanabilmek için;

    1) Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti bulunmak,

    2) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

    3) (Mülga bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/4.mad) ,

    4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    ı) Raportör unvanlı kadrolara atanabilmek için;

    1) Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti bulunmak,

    2) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

    3) (Mülga bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/4.mad) ,

    4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    i) (Mülga bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/4.mad)

    j) (Değişik bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/4.mad) Eğitim uzmanı veya uzman unvanlı kadroya atanabilmek için;

    1) Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti bulunmak,

    2) Eğitim uzmanı olarak atanabilmek için Eğitim Bilimleri Fakültesi, uzman olarak atanabilmek için en az dört yıllık fakülte veya yüksek okulların birinden mezun olmak,

    3) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    k) (Değişik bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/4.mad) Sivil savunma uzmanı kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

    2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

    3) Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti bulunmak,

    4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    l) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

    2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

    3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulanmasını bilmek,

    4) Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti bulunmak,

    5) (Mülga bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/4.mad) ,

    6) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    m) (Değişik bend: 14/05/2009 - 27228 S.R.G Yön\2.md .; Değişik bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/4.mad) Sayman ve ayniyat saymanı kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Sayman olarak atanabilmek için kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe bölümünde en az iki yıl çalışmış olmak,

    3) Ayniyat saymanı olarak atanabilmek için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    4) Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti bulunmak,

    5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak..

    n) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti bulunmak,

    3) (Mülga ibare : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/4.mad) ,

    4) Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya Bakanlıkça düzenlenecek Bilgisayar İşletmenliği kursunda başarılı olmak,

    5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    o) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti bulunmak,

    3) (Mülga ibare : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/4.mad) ,

    4) Bilgisayara veri girişi konusunda tecrübesi bulunmak veya Bakanlıkça düzenlenecek kursta başarılı olmak,

    5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    ö) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti bulunmak,

    3) (Mülga ibare : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/4.mad) ,

    4) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

    5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    p) Memur, ambar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veznedar ve sekreter kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti bulunmak,

    3) (Mülga ibare : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/4.mad) ,

    4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    r) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti bulunmak,

    3) (Mülga ibare : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/4.mad) ,

    4) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

    5) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

    Madde 8 - Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

    a) Veteriner hekim, biyolog, mühendis, mimar, jeomorfolog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, ev ekonomisti, ekonomist, dekoratör ve grafiker unvanlı kadrolara atanabilmek için;

    1) Fakülte ve yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) (Mülga bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/5.mad) ,

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    b) Hemşire unvanlı kadroya atanabilmek için;

    1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

    2) (Mülga bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/5.mad) ,

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    c) Veteriner sağlık teknisyeni, laborant ve teknisyen unvanlı kadrolara atanabilmek için;

    1) Bakanlığa bağlı meslek liseleri ile meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) (Mülga bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/5.mad) ,

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    d) Sağlık memuru unvanlı kadroya atanabilmek için;

    1) Sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) (Mülga bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/5.mad) ,

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    e) Sosyal çalışmacı unvanlı kadroya atanabilmek için;

    1) Sosyal Hizmetler Yüksekokulu mezunu olmak,

    2) (Mülga bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/5.mad) ,

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    f) Psikolog unvanlı kadroya atanabilmek için;

    1) Fakülte ve yüksekokulların psikoloji bölümlerinden psikolog unvanıyla mezun olmak,

    2) (Mülga bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/5.mad) ,

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    g) Diyetisyen unvanlı kadroya atanabilmek için;

    1) Fakülte ve yüksekokulların beslenme ve diyetisyen bölümlerinden mezun olmak,

    2) (Mülga bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/5.mad) ,

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    h) Teknik ressam unvanlı kadroya atanabilmek için;

    1) Meslek liselerinin teknik resim bölümü mezunu olmak,

    2) (Mülga bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/5.mad) ,

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    ı) Topograf unvanlı kadroya atanabilmek için;

    1) Meslek liselerinin topograf bölümü mezunu olmak,

    2) (Mülga bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/5.mad) ,

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    i) Sağlık teknikeri unvanlı kadroya atanabilmek için;

    1) Meslek yüksekokulu sağlık programları ve sağlık hizmetlerinin, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuar, tıbbi laboratuar, patoloji laboratuarı bölümünden mezun olmak,

    2) (Mülga bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/5.mad) ,

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    j) Veteriner sağlık teknikeri unvanlı kadroya atanabilmek için;

    1) Açık öğretim fakültesi laborant ve veteriner sağlık önlisans ile meslek yüksekokullarının laborant ve veteriner sağlık teknikerliği bölümlerinden mezun olmak,

    2) (Mülga bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/5.mad) ,

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    k) Tekniker unvanlı kadroya atanabilmek için;

    1) Meslek yüksekokullarının teknik programlar bölümlerinden veya açık öğretim fakültesi tarım ön lisans bölümü mezunu olmak,

    2) (Mülga bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/5.mad) ,

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    l) Mütercim-tercüman, tercüman unvanlı kadrolara atanabilmek için;

    1) En az önlisans mezunu olmak,

    2) ÖSYM Başkanlığınca yapılan Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (B) düzeyinde puan almış olduğunu belgelemek,

    3) (Mülga bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/5.mad) ,

    4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    m) Programcı unvanlı kadroya atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

    2) En az iki programlama dilini bilmek,

    3) (Mülga bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/5.mad) ,

    4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    n) Spiker, fotoğrafçı, kameraman, matbaacı ve kaptan kadrolarına atanabilmek için;

    1) Fakülte, yüksekokul veya liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) (Mülga bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/5.mad) ,

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 9 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az otuz ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az kırkbeş saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. (Değişik cümle : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/6.mad) Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler. Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    Duyuru

    Madde 10 - (Değişik madde : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/7.mad)

    Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar ile sınava ilişkin usul ve esaslar, sınavlardan en az kırk beş gün önce kurum personeline duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir.

    Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 11 - (Değişik madde : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/8.mad)

    Görevde yükselme eğitim ve sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların belgeleri birim amirleri aracılığıyla Personel Genel Müdürlüğüne iletilir.

    Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Genel Müdürlüğü tarafından incelenir.

    İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde Bakanlığa başvuruda bulunur. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personelin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması hâlinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro veya pozisyon sayısının üç katından fazla personelin başvurması hâlinde, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro veya pozisyon sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    Eğitim, Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Görevde yükselme eğitim programında Bakanlık müfettişleri, Bakanlık müşavirleri, Bakanlığın diğer birim yöneticileri ile konusunda uzmanlaşmış kurum personelinden eğitimci olarak yararlanılabilir.

    Görevde yükselme eğitim programları, Bakanlık personeli için Bakanlık tarafından düzenlenir. Ancak Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması hâlinde, Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.

    Görevde yükselmeye ilişkin sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

    Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları

    Madde 12 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları.

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, Ulusal güvenlik.

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat.

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat.

    e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar.

    f) (Değişik bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/9.mad) Halkla ilişkiler,

    g) (Değişik bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/9.mad) Atanacağı görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular.

    h) (Ek bent : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/9.mad) Etik davranış ilkeleri.

    (Ek fıkra : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/9.mad) Düzenlenecek eğitim programlarında birinci fıkranın (g) bendinde belirtilenlere ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    (Ek fıkra : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/9.mad) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

    Görevde yükselme sınavı

    Madde 13 - (Değişik madde : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/10.mad)

    Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar Görevde yükselme sınavına alınırlar. Görevde yükselme sınavı yazılı olarak Bakanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya Yükseköğretim kurumlarından herhangi birisine yaptırılır.

    Sınavın yapılacağı yer ve tarih yukarıda belirtilen kurumlardan herhangi birisi ile yapılacak protokol çerçevesinde belirlenir ve sınava katılacaklara duyurulur.

    Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular 12 nci maddedeki konuların ağırlıklarına göre belirlenir.

    Sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alan başarılı sayılır.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 14 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarı sırası ve boş kadro sayısı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

    (Mülga fıkra : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/11.mad)

    (Değişik fıkra : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/11.mad) Bu sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Unvan değişikliği sınavında sorulacak sorular görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konulardan belirlenir.

    (Ek fıkra : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/11.mad) Unvan değişikliği sınavı Bakanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya Yükseköğretim kurumlarından herhangi birisine yazılı olarak yaptırılır.

    (Ek fıkra : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/11.mad) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Bakanlık personeli başvurabilir. Bu sınava katılacaklarda hizmet şartı aranmaz.

    Sınav kurulu

    Madde 15 - Bakanlıkça yaptırılacak yazılı sınava ilişkin görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşacak Sınav Kurulu teşkil edilir. Sınav Kurulu, Bakanın veya görevlendireceği kişinin başkanlığında Personel Genel Müdürlüğü ile Bakanca belirlenecek diğer birim üyelerinden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle yedek üye de seçilir. Kurul, Başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder. Kurulun sekreterya hizmeti Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

    Sınav Kurulunun Başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme eğitim ve sınavında görev alamazlar.

    Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 16 - (Değişik madde : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/12.mad)

    Sınav Kurulu;

    a) Atanılacak görevin niteliğine göre Görevde yükselme eğitiminin konularını ve süresini bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit eder, eğitimin takvimini belirler.

    b) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 12 nci maddeyle öngörülen görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesini sağlar.

    c) Sınav sonuçlarının ilanını, yapılacak itirazların sonuçlandırılmasını sağlar.

    ç) 12 nci maddeyle öngörülen görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce ilgili personele verilmesini sağlar.

    d) Sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

    Bakanlık, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirir.

    12 nci maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

    Sınav sonuçlarının açıklanması (Değişik başlık : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/13.mad)

    Madde 17 - Sınav sonrası en yüksek puandan başlamak üzere başarı listesi düzenlenir. Sınav sonuçları, Bakanlığa intikalinden itibaren (Değişik ibare : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/13.mad) beş iş günü içinde ilan edilir ve birim amirleri aracılığıyla ilgililere yazılı olarak bildirilir.

    (Mülga fıkra : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/13.mad)

    Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

    Madde 18 - Sınav, deprem, sel ve benzeri doğal afetler veya soruların sınav öncesi çalındığının tespiti hallerinde ertelenebilir.

    Sınavda kopya çeken, kopya veren sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve sınavın yaptırıldığı kurum tarafından düzenlenecek tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca haklarında disiplin işlemi uygulanır.

    Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca her iki kişi hakkında da kanuni işlem yapılır.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 19 - Sınava katılanlar sonuçların kendilerine tebliğinden itibaren (Değişik ibare : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/14.mad) beş iş günü içinde Personel Genel Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar sınav kurulu tarafından incelettirilir ve sonuçlar ilgililere ongün içinde bildirilir.

    (Ek fıkra : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/14.mad) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun; birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 20 - (Değişik madde : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/15.mad)

    Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için yapılacak görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

    Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, sınav sonuçlarının kesinleşmesine müteakiben üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

    a) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin konuda puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    Duyurulan kadro ve pozisyonlardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    Ancak; bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler. Doktora öğrenimini bitiren personelden atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanabilirler.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arasında geçişler

    Madde 21 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

    a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar alt görevlere atanabilirler.

    b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile aynı görev grubunun alt grubundan üst grubuna geçişlerde görevde yükselme eğitim ve sınavına tabidir. Ancak Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitim ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılabilir.

    Kurum dışından yapılacak atamalar

    Madde 22 - Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden;

    a) Bu Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara,

    b) Diğer personel kanunlarına tabi olan personel azami adaylık süresi kadar eski kurumunda çalışmış olması şartı ile öğrenim durumları ve ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak

    Bakanlığa naklen atanabilirler.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 23 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanununun 22 nci maddesi hükümlerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Kazanılmış haklar

    Madde 24 - Bu Yönetmelikte sayılan unvanlara ilgili mevzuatı uyarınca atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 25 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 26 - 18/8/1999 tarihli ve 23790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - (Değişik madde : 30/09/2010 - 27715 S.R.G. Yön/17.mad)

    Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

    Yürürlük

    Madde 27 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 28 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar