BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi : 01/02/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26067

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu personelinin disiplin amirlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda görev yapan personeli kapsar.

    Ancak, Kurumda hizmet veya vekalet akdi hükümlerine göre çalıştırılan personel bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 92 nci maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Disiplin amirleri

    Madde 4 - Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin EK-1 inde gösterilmiştir.

    En üst disiplin amiri

    Madde 5 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı, bu Yönetmelik kapsamındaki personelin en üst disiplin amiridir. Bu sıfatla, haiz bulunduğu uyarma, kınama ve aylıktan kesme disiplin cezalarını vermeye ilişkin bütün yetkilerini her derecedeki personel hakkında doğrudan kullanabilir.

    Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

    Madde 6 - Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

    **Ekler için R.G. ye bakınız.**

    Mevzuat Kanunlar