BEDEN TERBİYESİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

    Tüzük No ve Karar Tarihi : 2006/9995 - 25/01/2006

    Resmi Gazete Tarihi : 16/02/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26082

    Madde 1 - 8/8/1945 tarihli ve 3/2934 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Beden Terbiyesi Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 - Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar