KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT ESERLERDEN FAYDALANMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 13/02/2006 - 2006/10082

    Resmi Gazete Tarihi : 03/03/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26097

    **Ekli Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük'ün yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2/6/2005 tarihli ve 75354 sayılı yazısı üzerine, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun değişik 46 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/2/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.**

    Madde 1- 25/9/1986 tarihli ve 86/11038 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzüğün 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Başvuru ve İzin

    Madde 3-Bu Tüzük kapsamına giren eserlerden yararlanmak isteyenler; eserin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşuna veya mahallindeki birimine dilekçe ile başvururlar. Başvuruda, eser ya da eserlerin adları, eserden ne amaçla yararlanılacağı, yararlanma şekli ve yapılacak çalışmanın süresine ilişkin bilgiler yer alır. Dilekçeye eserlerden yararlanacak olan kişi ya da kişilerin fotoğraflı kimlik örnekleri eklenir. Başvurular aynı koşullarla posta, faks, e-posta ve benzeri yollarla da yapılabilir. Başvurular, en geç beş iş günü içinde kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri veya eserin bulunduğu il veya ilçenin mülki idare amiri tarafından ya da bunların yetkilendirecekleri mercilerce değerlendirilir, uygun görülen talepler için izin belgesi düzenlenir.

    Eserlerden yararlananlar, çalışmaları sonucunda hazırladıkları ilmi rapor veya yayımladıkları eserin bir örneğini, izin aldıkları mercie verirler. Vermedikleri takdirde, yeni başvurularında kendilerine izin verilmez. Yayımlanan eserde, yararlanılan eserin bulunduğu kamu kurum ya da kuruluşunun adı belirtilir."

    Madde 2-Aynı Tüzüğün 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 4-Eserlerden aşağıdaki gösterilen şekilde yararlanmak isteyen yabancılar ve bunların adına çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, karşılarında belirtilen ücretler alınır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yıllık olarak yayınlanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranı baz alınarak her yıl Ocak ayında Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu ücretlerde yeniden düzenleme yapılır.

    Yararlanma Şekli   Ölçüm Birimi   Ücret(YTL)

    Film ve video çekimi   Dakika başına   l,20

    Fotoğraf ve slayt çekimi   Poz başına   12,00

    Resim yapma   Eser başına   4,00

    Stampaj yapma   Eser başına   13,00

    Kağıt, hateks veya alçıyla mülaj ve taklit   Eser başına   160,00

    Röprodüksiyon ve benzerleri   Eser başına   5,00

    Yazma ve Harf Devrimi öncesinde basılmış eserlerde fotoğraf, mikrofilm CD, DVD,

    disket vb. formlarda dijital görüntü ve slayt çekimi   Poz başına   0,60

    Nadir yazma ve nadir basma eserlerde fotoğraf, mikrofilm, CD, DVD, disket vb.

    formlarda dijital görüntü ve slayt çekimi    Poz başına   1,20

    Ticari amaçlı yararlanmalarda bu ücretlerin iki katı alınır.

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yerli kurum ve kuruluşlar bu ücretlerin yansını öderler.

    Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi görev alanına giren konularda yaptıracağı çeviri, sadeleştirme, eleştirmeli basım gibi çalışmalardan ücret alınmaz.

    Yurt dışından yapılan taleplerde, başka ülkelerde bulunan ve yararlanılan esere eşdeğer olduğu belirlenen Türk ve islam kültürüne ilişkin yazma eserlerin örneği, ücret yerine kabul edilebilir.

    Yararlanma sırasında kullanılan araç ve malzemeler için yapılan her türlü masraf yararlanan tarafından karşılanır.

    Yazma, nadir ve yıpranmış eserlerle Harf Devriminden önce basılmış eserlerin fotokopileri çekilemez. Bu tür eserler, esere zarar vermeyecek mikrofilm, fotoğraf, dijital ortama aktarım ve benzeri yöntemlerle kopyalanabilir.

    Bu Tüzük hükümlerine göre alınacak ücret, masraf ve tazminat bütçeye gelir kayıt edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde tahsil edilir."

    Madde 3-Tüzüğün 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 6-Eserin zarar görmemesi için yararlananlar tarafından gerekli özen gösterilir. Her ne sebeple olursa olsun yararlanma sırasında eserin zarar görmesi halinde, zarar miktarı tespit edilerek yararlanandan tazminat olarak alınır."

    Madde 4-Tüzüğün 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 8-Hangi eserden ne şekilde yararlanılacağı, hangi eserin nadir olduğu eserin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşunca önceden belirlenir."

    Madde 5-Tüzüğün 5 inci ve 7 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 6-Danıştayca incelenen bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 7 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar