ALAN KILAVUZLARININ SEÇİMİ, EĞİTİMİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Çevre ve Orman Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 28/03/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26122

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 9/8/1983 tarihli 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında korunan alanların sahip oldukları kaynak değerlerinin korunarak kullanılması, ziyaretçilerin bilgilendirilmesi ve ziyaretçi yönetiminin sağlanması amacıyla korunan alan sınırları dâhilinde ve yakın çevresinde yaşayan yöre insanının alan kılavuzu olarak yetiştirilmesi ve alana gelen ziyaretçilerin bu kaynak değerleri hakkında doğru ve sağlıklı bilgi edinmelerini sağlamaktır.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, alan kılavuzu adaylarının seçimi, eğitimleri, eğitim sonunda başarılı olanların görevlendirilmeleri ile alan kılavuzlarının çalışmalarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

    b) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,

    c) İl müdürlüğü: İl çevre ve orman müdürlüğünü,

    ç) Müdürlük: Milli park müdürlüğünü,

    d) Kurs: Alan kılavuzluğuna yönelik bilgi, beceri ve davranış kazandırmak amacıyla belirli dönemlerde ilan edilerek düzenlenecek programlı eğitim etkinliğini,

    e) Aday alan kılavuzu: Alan kılavuzu olarak eğitilmek üzere kursa katılmaya hak kazanan kişiyi,

    f) Alan kılavuzu: Alan kılavuzluğu eğitimi sonrasında sertifika ve kimlik almaya hak kazanmış kişiyi,

    g) Alan kılavuzluğu hizmeti: 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa göre ilanı sağlanan alanlarda, ziyaretçi yönetiminin sağlanması amacı ile Bakanlıkça düzenlenen kurs sonunda başarılı olarak belge sahibi olan alan kılavuzlarınca korunan alan sınırları dahilinde ziyaretçilere verilen bilgilendirme hizmetini,

    ğ) Eğitici: Düzenlenecek eğitim programında eğitici olarak görev yapmak üzere bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde sayılan özelliklere sahip kişileri,

    h) Taşıma kapasitesi: Kaynak ve ekosistem değerlerinde bozulmaya yol açmadan kaynaklardan ve ekosistemden sürdürülebilir yararlanma düzeyini,

    ı) Korunan alan: 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa göre ilan edilen, milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve tabiat anıtlarını,

    i) Korunan alan yönetim birimi: 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa göre ilanı sağlanan, milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve tabiat anıtları yönetim birimini,

    j) (Değişik bend: 21/08/2010 - 27679 S.R.G Yön\1.mad) Kaynak değerleri: Korunan alan sınırları dâhilinde kalan doğal, kültürel ve tarihi kaynak değerlerini,

    k) (Değişik bend: 21/08/2010 - 27679 S.R.G Yön\1.mad) Yakın çevre: Korunan alanın bitişiğinde bulunan köy, kasaba, ilçe ve benzeri yerleşim birimlerini,

    l) Sertifika: Alan kılavuzluğu eğitimini başarı ile bitirenlere verilen belgeyi,

    m) Kimlik: Alan kılavuzluğu eğitimi sonrasında alan kılavuzluğu yapmaya hak kazanmış kişilere verilen kimliği,

    n) (Değişik bend: 21/08/2010 - 27679 S.R.G Yön\1.mad) Oluşum: Alan kılavuzluğu eğitimi yapılmış her bir korunan alanda alan kılavuzları tarafından oluşturulan dernek, kooperatif, vakıf veya benzeri örgütlemeler ile bunların birden fazla olması halinde tümünün bir arada temsil edildiği yapıyı,

    o) (Ek bend: 21/08/2010 - 27679 S.R.G Yön\1.mad) İdare: Bakanlığın taşra teşkilatını,

    ö) (Ek bend: 21/08/2010 - 27679 S.R.G Yön\1.mad) Mühendislik: Doğa koruma ve milli park mühendisliklerini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kurslarının Açılması, Duyurulması ve Kayıt İşlemleri

    Alan kılavuzluğu kurslarının açılması

    Madde 5 - (1) (Değişik fıkra: 21/08/2010 - 27679 S.R.G Yön\2.mad) Bakanlık, korunan alanlardaki kaynak değerlerinin korunması, ziyaretçilere tanıtılması, sürdürülebilir yaklaşım ve koruma-kullanma dengesi içerisinde yönetilmesi maksadı ile ziyaretçi yönlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri için alan kılavuzluğu eğitimine yönelik kurslar düzenler.

    (2) Alan kılavuzluğu ile ilgili olarak il müdürlüklerince/müdürlüklerce yapılan tekliflerin Genel Müdürlükçe değerlendirilmesini müteakip uygun görülen yerlerde veya Genel Müdürlükçe doğrudan belirlenen yerlerde alan kılavuzluğu kursları düzenlenir.

    (3) Korunan alanın yönetim planlarında ön görülen ziyaretçi taşıma kapasitesi dikkate alınarak kursa alınacak aday alan kılavuzu sayısının belirlenmesi amacı ile il müdürlüğü/müdürlük tarafından Değerlendirme Raporu hazırlanır.

    (4) Bu Yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan Alan Kılavuzluğu Eğitimi İhtiyaç Belirleme ve Değerlendirme Raporu doldurularak Genel Müdürlüğün onayına sunulur. Genel Müdürlüğün onayından sonra kursun açılması ile ilgili iş ve işlemler başlatılır.

    Kursların duyurulması

    Madde 6 - (1) Kurs açılması belirlenen alanlar, Genel Müdürlük tarafından korunan alan sınırları dâhilinde ve/veya yakın çevresinde yer alan yerleşim birimlerindeki mülki idare birimlerine kursun açılmasından en az otuz gün öncesinden bildirilir. Alan kılavuzluğu kurs duyuruları bölgesel ve ulusal basın yayın organları yanı sıra internet sitelerinde de yayınlanır.

    (2) Duyurularda; açılacak kursa başvuru koşulları, kursa alınacak aday kursiyer sayısı, kursun tarihi, başvuru başlangıç ve bitiş tarihi, süresi, yeri, kurs ücreti, başvurunun yapılacağı yer, başvuru için gerekli belgeler ile başvuruda bulunan adayların belirlenen sayıdan fazla olması halinde yapılacak işleme ilişkin bilgilere yer verilir.

    Kurs başvuruları

    Madde 7 - (1) Alan kılavuzluğu kursuna katılacak adaylarda;

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) En az lise mezunu olmak,

    c) (Değişik bend: 21/08/2010 - 27679 S.R.G Yön\3.mad) Korunan alan sınırları içinde veya yakın çevresinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

    ç) Başvuru tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

    d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıdaki sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

    e) (Ek bend: 21/08/2010 - 27679 S.R.G Yön\3.mad) Kamuda işçi veya memur statüsünde çalışıyor olmamak,

    şartları aranır.

    Başvuru için gerekli belgeler

    Madde 8 - (Değişik madde: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad)   

    (1) Adaylar, bir dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerle, alan kılavuzluğu eğitimi yapılması planlanan ve duyuru ile bildirilen yerlere başvuruda bulunurlar;

       a) Sağlıkla ilgili olarak görev yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair yazılı beyan,

       b) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı, (Kurum tarafından doğruluğu sonradan teyit edilir)

       c) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

       ç) 4 adet vesikalık fotoğraf,

       d) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmış sureti,

       e) Yabancı dil düzeyini gösterir belgenin varsa aslı veya Kurumca onaylanmış sureti.

    (2) (Ek fıkra: 21/08/2010 - 27679 S.R.G Yön\4.mad) Alan kılavuzluğu eğitimine katılmak üzere başvuruda bulunan aday adayları arasından, il müdürlüğü veya müdürlük tarafından ilan edilen ve alanda görevlendirilecek alan kılavuzu sayısının % 20 fazlası kadar adayın müracaatı kabul edilir. Müracaat ve değerlendirme formları, alan kılavuzluğu eğitimi yapılan il müdürlüğünde veya müdürlükte muhafaza edilir.

    Kursa kabul

    Madde 9 - (1) (Ek fıkra: 21/08/2010 - 27679 S.R.G Yön\5.mad) Alan kılavuzluğu kurslarının açılması kararından sonra alan kılavuzluğu eğitiminin yapılacağı ilde, korunan alandan sorumlu olan il müdürlüğü veya müdürlük temsilcilerinin yer alacağı asgari üç kişiden oluşacak bir kurs kabul komisyonu kurulur. Komisyon il müdürlüğü veya müdürlük onayı ile görevlendirilir.

    (2) Alan kılavuzluğu eğitimine katılmak üzere müracaat eden aday adayları bu Yönetmeliğin 7 ve 8 inci maddelerinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenir. Son başvuru tarihinden sonra on beş gün içerisinde, kursa katılmaya hak kazanan adayların listesi başvurunun yapıldığı yerde ilan edilir.

    (3) Kursa katılmaya hak kazanan adayların ilanen duyurulmasını takip eden on gün içerisinde, kursa katılacak adaylar Genel Müdürlükçe belirlenen kurs katılım ücretini il müdürlüğü/müdürlük tarafından gösterilecek hesaba yatırmak zorundadırlar.

    (4) Kursun başlamasından sonra kursa katılmaya hak kazanan adaylardan alınan katılım ücreti iade edilmez.

    (5) Alan kılavuzluğu eğitimine katılmak üzere müracaatta bulunan aday sayısının il müdürlüğü/müdürlük tarafından ilan edilen ve alanda görevlendirilecek alan kılavuzu sayısının üçte birinden az olması durumunda alan kılavuzluğu eğitimi yapılmaz. (Ek cümle: 21/08/2010 - 27679 S.R.G Yön\5.mad) Müracaatın 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilenden fazla olması halinde ise sıralanmada müracaat edenlerin; öncelikle korunan alan içinde bir yıldan daha uzun süredir ikamet ediyor olmaları, eğitim durumları ve benzer faaliyetlerde bulunma deneyimleri dikkate alınır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Eğitim Programı ve Eğiticiler ile Eğitim ve Ders Ücretleri

    Eğitim programı

    Madde 10 - (1) Eğitim programı üç bölümden oluşur.

    a) Birinci bölümde; doğa koruma, korunan alanlar, biyolojik çeşitlilik (flora-fauna), ekoloji, harita ve pusula kullanımı, doğada yön bulma, halkla ilişkiler, ekip ruhu, ekip çalışması, iletişim teknikleri, toplum ve insan psikolojisi ile ilkyardım gibi temel bilgilere yer verilir.

    b) İkinci bölümde; korunan alanın gelişme planı, alana ilişkin kaynak değerleri, yörenin sosyo-kültürel yapısı, ziyaretçi profili, güzergahlar ve alana ilişkin özellikli konulara yönelik bilgiler verilir.

    c) Üçüncü bölümde; her iki bölümde verilen bilgilerin alanda uygulaması yapılır.

    (2) Eğitim programı ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde sayılan eğiticiler, Genel Müdürlükçe belirlenir.

    (3) Eğitimin süresi teorik ve uygulamalı olmak üzere üç haftadan az olamaz. Korunan alanın özelliğine göre alan kılavuzluğu eğitimi farklı mevsimlerde yapılabilir. Alan kılavuzluğu eğitimine katılacak adayların eğitiminde Genel Müdürlükçe uygun görülen yayınlardan yararlanılır.

    (4) Eğitim programına devam zorunludur. Eğitim programı süresinin onda biri kadar devamsızlık gösteren adayların kaydı silinir.

    Eğitimde görev alacak eğiticiler ve nitelikleri

    Madde 11 - (1) Eğitimde görev alacak eğiticiler;

    a) Öncelikle eğitim yapılacak bölgedeki konuyla ilgili üniversitelerin öğretim elemanları,

    b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda görev yapan, alan kılavuzluğu eğitim programındaki derslere uygun branş öğretmenleri,

    c) Eğitim programında öngörülen konularla ilgili olarak, ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapan uzman kişiler,

    ç) Bakanlık, Genel Müdürlük ve il müdürlüğü/müdürlük personelinden konularında uzman kişiler,

    d) Sahanın kaynak değerlerine göre ihtiyaç duyulması halinde eğitim yapılacak bölge dışındaki diğer üniversite öğretim elemanları,

    e) Öncelikle bölgesel olmak üzere sivil toplum kuruluşlarındaki konularında uzman kişiler,

    f) İlk yardım dersleri için tıp doktorları,

    g) Harita ve pusula kullanımı ile yön bulma dersleri için üniversitelerin harita mühendisliği bölümü mezunları ve bu konuda uzman personel ile orman amenajman planları elde etme işinde en az üç sene görev almış olanlar,

    ğ) Alan kılavuzluğunu ilgilendiren konularda çalışmalarda bulunan dernek ve sivil toplum kuruluşları çalışanları ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Dağcılık Federasyonunda görev alan en az master düzeyine sahip uzman rehberler ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Profesyonel Turizm Rehberlerinden en az master düzeyine sahip olanlar,

    h) Gerekli görülmesi halinde bilgi ve deneyimleri yöre halkınca kabul görmüş bilge kişiler,

    arasından seçilir.

    Eğiticilerin görevlendirilmeleri

    Madde 12 - (1) Eğitici olarak görev alacak uzmanlar ve diğer eğiticiler, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde tanımlanan nitelikler ve özelliklere göre, alan kılavuzluğu eğitimine eğitici olarak katılmak üzere Genel Müdürlüğe, il müdürlüğüne/müdürlüğe müracaatta bulunan eğitici adaylarının eğitim durumlarını ve niteliklerini gösterir belgelerin değerlendirilmesi sonucunda eğiticiler Genel Müdürlükçe belirlenir ve belirlenen eğitici adaylarının bağlı bulunduğu kurum ve kuruluşların onayının alınmasını müteakip alan kılavuzluğu eğitiminde görevlendirilirler.

    Eğitime katılım ücreti

    Madde 13 - (1) Eğitime katılım ücreti her yıl Genel Müdürlükçe belirlenir. Eğitime katılacak aday alan kılavuzları eğitime katılım ücretini kursun açıldığı yerdeki il müdürlüğü/müdürlük tarafından gösterilecek hesaba yatırmak zorundadırlar. Kurs ücretinin vergilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar yürürlükteki mali mevzuata göre yürütülür.

    Eğitici ders ücretleri ve eğiticilerin giderleri

    Madde 14 - (1) Kursta görev alacak eğiticilerin ücretle okutacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, bunlara ödenecek ek ders ücretleri ve diğer hususlarla ilgili işlemler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca 23/2/2005 tarihli ve 2005/8533 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Çevre ve Orman Bakanlığı Bünyesinde Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacaklarının Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Esaslara göre yapılır.

    (2) Eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak eğiticilere yapılacak yolluk ve yevmiye giderleri 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile yılı Bütçe Kanununa Ekli H Cetveli hükümleri çerçevesinde mali mevzuata göre Bakanlıkça bütçelendirilir ve ödemeleri Genel Müdürlükçe karşılanır.

    Kurslarda kullanılacak araç ve gereçler

    Madde 15 - (1) Eğitim mekânı ile alan kılavuzluğu eğitiminde ihtiyaç duyulacak; projeksiyon-yansıtma cihazı, episkop, laptop, slayt makinesi, yazı tahtası kalemleri-kağıtları, DVD oynatıcı, televizyon, pusula, dürbün, harita ve ihtiyaç duyulacak diğer malzemeler il müdürlüğü/müdürlük tarafından temin edilir. Kurslarda alan kılavuzluğu eğitimine ilişkin olarak ihtiyaç duyulacak kitap, broşür ve benzeri eğitim materyali Genel Müdürlük, il müdürlüğü/müdürlük tarafından sağlanır. Bakanlığın/Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde eğitim materyalleri özel kuruluşlarca da sağlanabilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kursların Denetimi ve Kayıtların Tutulması Sınav, Sertifika ve Kimliklerin Verilmesi, Süresi ve İptali

    Kursların denetimi

    Madde 16 - (1) Alan kılavuzluğu kurslarının denetimi Bakanlık/Genel Müdürlük tarafından yapılır. Kurslarla ilgili olarak tutulması gereken bütün kayıtların kütük defterine işlenmesi, başvuruların ve eğitime ait diğer belgelerin saklanması ile ilgili iş ve işlemler il müdürlüğü/müdürlük tarafından yapılır.

    Sınav ve sertifika

    Madde 17 - (1) Üç bölümden oluşan eğitim programı süresinin bitiminde alan kılavuzları adaylarının başarı durumlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla; en az üç eğitici ve il müdürlüğü/müdürlük ve Genel Müdürlük adına katılacak birer uzmandan oluşturulan en az beş kişilik bir komisyon tarafından test usulü ve uygulamalı (saha çalışması) olarak iki aşamalı bir sınav yapılır. Test ve uygulama sınavlarının aynı gün yapılması zorunlu değildir. Yapılan test ve uygulama sınavları sonucunda yüz puan üzerinden ortalama en az yetmiş puan alarak başarılı olanlar "Alan Kılavuzluğu Sertifikası" ve "Alan Kılavuzluğu Kimliği" almaya hak kazanır. Sınav sonunda başarılı olan ve sertifika ve kimlik almaya hak kazanan alan kılavuzları adaylarının listesi onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

    Sertifikanın ve kimliğin hazırlanması

    Madde 18 - (1) Sertifika; bu Yönetmeliğin Ek-2'sinde yer alan Alan Kılavuzluğu Sertifikası düzenlenir. Sertifikadaki tüm bilgiler okunaklı olarak elle veya bilgisayarda yazılır, kütük defterine işleniş sırasına göre sayı numarası verildikten sonra il müdürü ve Genel Müdür tarafından imzalanır.

    (2) Kimlik; bu Yönetmeliğin Ek-3'ünde yer alan Alan Kılavuzluğu Kimliği düzenlenerek il müdürü/müdür tarafından imzalanır.

    (3) Alan Kılavuzluğu Sertifikası almaya hak kazananların bilgi, belge ve ilgili diğer evrakları il müdürlüğü/müdürlük tarafından Alan Kılavuzları Kütük Defterine kaydedilerek kişi özlük dosyasında saklanır. Alan kılavuzlarına kütük numarası bir defaya mahsus olarak verilir ve bu numara şahsın Alan Kılavuzluğu Sertifikası, Alan Kılavuzu Kimlik Kartı ve kütük bilgilerine işlenerek, yapılan her türlü yazışmada bu numara kullanılır.

    Sertifika ve kimliklerin verilişi, geçerlilik süresi ile iptali

    Madde 19 - (Değişik madde: 21/08/2010 - 27679 S.R.G Yön\6.mad)

    (1) Eğitimin bitiminde başarılı olanların tamamına otuz gün içerisinde "Alan Kılavuzluğu Sertifikası" ve "Alan Kılavuzluğu Kimliği" verilir. İdare tarafından alan kılavuzu hizmetine başlama tebligatına rağmen altmış gün içinde fiilen kılavuzluğa başlanmaması halinde verilen Alan Kılavuzluğu Kimliği iptal edilir.

    (2) Kimliğin geçerlilik süresi beş yıldır. Bu sürenin sonunda yapılan denetimler, izleme cetvelleri ve her yıl doldurulacak olan yıllık değerlendirme raporlarına istinaden il müdürlüğü veya müdürlük tarafından yapılacak olan değerlendirmeyi müteakip alan kılavuzluğu hizmeti süresince başarılı oldukları değerlendirilenlerin kimlikleri beşer yıl süreyle uzatılabilir.

    (3) Alan kılavuzlarına verilen sertifika ve kimlik kartları sadece verildiği alandaki kılavuzluk hizmeti için geçerlidir. Başka maksat ve alanda kullanılamaz. Kullanıldığının tespiti halinde uyarıya gerek kalmaksızın Alan Kılavuzluğu Kimliği iptal edilir. Bu sebeple kimliği iptal edilen belge sahibi başka bir alan kılavuzluğu eğitimine katılamaz.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Alan Kılavuzlarının Çalışma Esasları ve Ücretlendirme

    Çalışma esasları

    Madde 20 - (1) Alan kılavuzlarının çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir:

    a) Alan kılavuzları, sertifika ve kimlik kartında belirtilen korunan alan sınırları dışında görev yapamazlar.

    b) Alan kılavuzlarının sorumlulukları, korunan alan içerisindeki ziyaretçi bilgilendirme ve yönlendirme merkezi ve/veya giriş kontrol ünitesinde başlar, belirlenen tur güzergâhlarının tamamlanmasını müteakip, ya giriş noktasından ya da il müdürlüğü/müdürlük tarafından tanımlanan bir başka noktadan çıkış yapmak suretiyle sona erer.

    (c) (Mülga bend: 21/08/2010 - 27679 S.R.G Yön\7.mad)

    ç) Alan kılavuzları, ziyaretçileri aldıkları ilk noktada genel bir bilgilendirme ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verirler,

    d) Alan kılavuzu, etkinlik sırasında kendisine gerekli olabilecek malzeme, alet-ekipman, kıyafet, harita, cep telefonu, pusula, ilkyardım çantası ve benzeri malzemeleri yanında bulundurmak zorundadır.

    e) (Değişik bend: 21/08/2010 - 27679 S.R.G Yön\7.mad) Korunan alanlara gelen grup halindeki (12 ve daha fazla kişiden oluşan) ziyaretçiler veya etkinlik düzenleyen acenteler, kendi bünyelerinde rehber bulunsa dahi korunan alanlarda yapılacak ziyaret ve etkinlikler için alan kılavuzu almak mecburiyetindedirler.

    (f) (Mülga bend: 21/08/2010 - 27679 S.R.G Yön\7.mad)

    g) (Değişik bend: 21/08/2010 - 27679 S.R.G Yön\7.mad) Korunan alanlardaki kılavuzluk hizmetleri uygulamaları ve sonuçlarından alan kılavuzları idareye karşı doğrudan sorumludurlar. Oluşum kurulması halinde ise alan kılavuzları oluşuma, oluşum ise idareye karşı sorumludur.

    ğ) (Değişik bend: 21/08/2010 - 27679 S.R.G Yön\7.mad) Alan kılavuzları çalışmaları süresince Genel Müdürlük tarafından öngörülen kılık ve kıyafetle görev yaparlar. Alan kılavuzlarının etkinlik süresince bu kıyafetleri kullanması idare ve oluşum tarafından izlenir ve raporlanır. Alan kılavuzlarının giyecekleri kılık ve kıyafetler Genel Müdürlük tarafından belirlenerek bir talimatla il müdürlüklerine veya müdürlüklere bildirilir.

    h) (Değişik bend: 21/08/2010 - 27679 S.R.G Yön\7.mad) Alan kılavuzları görevleri esnasında bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dışında Bakanlık tarafından yayımlanan tebliğ, tamim ve talimatlara da uymak zorundadır.

    ı) (Değişik bend: 21/08/2010 - 27679 S.R.G Yön\7.mad) Alan kılavuzu, etkinlik sırasında alanın kaynak değerlerini ve biyolojik çeşitliliğini tehdit edecek davranışları önlemek zorundadır. Alan kılavuzu ve ziyaretçiler tarafından etkinlik sırasında doğaya ve yaban hayatına zarar verecek hiçbir davranışta bulunulamaz. Alandan yaban hayvanı, bitki, çiçek, fidan, çiçek soğanı, meyve, dal, kök, taş, toprak ve benzeri materyal toplanamaz ve çıkartılamaz. Alan kılavuzları kendisinin önderlik ettiği ziyaretçiler de dâhil olmak üzere alanın kaynak değerlerine zarar vereci tüm olumsuzlukları mümkünse önlemeye, mümkün değil ise olumsuzluğa sebep olan kişiler hakkında gerekli rapor veya tutanakları düzenleyerek derhal idareye ve bağlı olduğu oluşuma bildirmekle yükümlüdür.

    i) Alan kılavuzları etkinlik sırasında kimliklerini ziyaretçiler tarafından görülebilecek bir şekilde taşımak zorundadırlar.

    Alan kılavuzlarının görevlendirilmesi ve ücretlendirme (Değişik başlık: 21/08/2010 - 27679 S.R.G Yön\8.mad)

    Madde 21 - (Değişik madde: 21/08/2010 - 27679 S.R.G Yön\8.mad)

    (1) Alan kılavuzları aşağıda belirtildiği şekilde görevlendirilir;

    a) Yürüyüş grupları için (12-20 kişi) 1 adet,

    b) İstekli olmaları halinde 12 kişiden az ziyaretçilere (birden fazla araç birleştirilebilir) 1 adet,

    c) 1 adet küçük minibüs (18 kişiye kadar) için 1 adet,

    ç) 1 adet büyük minibüs (25 kişiye kadar) için 1adet,

    d) 1 adet otobüs (45 kişiye kadar) için 1 adet,

    e) Kıyı ve deniz koruma alanlarında tekne (45 kişiye kadar) için 1 adet,

    f) Korunan alanlarda yapılacak çadırlı ve konaklamalı kamp etkinliklerinde yukarıdaki sayılar dikkate alınarak grubun büyüklüğüne göre yeterli sayıda,

    alan kılavuzu alınır.

    (2) Alan kılavuzlarının ücretleri aşağıda belirtilen esaslara göre tahsil edilir:

    a) Alan kılavuzlarının ücret tarifesi her yılın başında oluşumun önerilerini içeren il müdürlüğünün veya müdürlüğün teklifleri doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından belirlenir ve il müdürlüklerine veya müdürlüklere bildirilir.

    b) Alan kılavuzları, Genel Müdürlük tarafından belirlenen ücret dışında ziyaretçilerden başka bir ücret talep edemezler.

    c) Alan kılavuzlarından gece hizmet alımı isteniyor ise %50 ilave ücret alınır.

    ç) Alan kılavuzluğu ücret tahsilâtı; bilet karşılığında korunan alanın giriş kontrol ünitesinde ve/veya uygulama alanı içerisindeki ziyaretçi bilgilendirme ve yönlendirme merkezinde doğrudan idare tarafından ya da iktisadi işletme kuruluşunu tamamlamış oluşum tarafından yapılır. İdare ve oluşum alan kılavuzlarının ücretlerinden her türlü kesintileri yapıp gerekli yerlere yatırdıktan sonra alan kılavuzları için ayrılan tutarı alan kılavuzlarının hesaplarına aylık olarak yatırır. Ücret ödemeleri ve kesintiler idare tarafından aylık olarak denetlenir ve oluşum tarafından üç ayda bir idareye rapor edilir.

    d) Alan kılavuzluğu ücretlerinin hak sahiplerine dağıtımı ile ilgili hususlar Bakanlık tarafından belirlenir ve ilgili yerlere bildirilir. Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde alan kılavuzluğu bileti, ücretlendirme ve ücretlerin dağıtımına ilişkin detaylar idare denetiminde oluşum teşekkül etmesi durumunda oluşum tarafından, oluşumun teşekkül etmemesi durumunda ise idare tarafından uygulanır. Ücretlendirmeye ilişkin usul ve esaslara uyulmaması halinde oluşumun o aya ait gelir payının yarısı kesilir.

    YEDİNCİ BÖLÜM : İzleme ve Değerlendirme

    İzleme ve değerlendirme

    Madde 22 - (1) Alan kılavuzlarının izlenmesi ve değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen hususlara uyulur.

    a) (Değişik bend: 21/08/2010 - 27679 S.R.G Yön\9.mad) Alan kılavuzlarının izlenmesinden idare ile oluşum sorumludur.

    b) (Değişik bend: 21/08/2010 - 27679 S.R.G Yön\9.mad) Alan kılavuzları görevlendirildikleri alanlarda; alanın korunması, temiz tutulması, ziyaretçilerin doğru bilgilendirilmesi ve idare tarafından tanımlanan görevlerin yerine getirilmesi ile kıyafet kurallarına uyulması, alan kılavuzluğu kimliğinin görünen yerde taşınması, biletin yanında bulundurulması ve ziyaretçilerin doğru bilgilendirilmesinden sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen alan kılavuzlarının, idare veya oluşum tarafından yazılı olarak üç kez uyarılmalarını müteakip Alan Kılavuzluğu Kimliği iptal edilerek alanda görev almaları yasaklanır.

    c) (Değişik bend: 21/08/2010 - 27679 S.R.G Yön\9.mad) Alan kılavuzlarının genel değerlendirmesi, Genel Müdürlükçe her korunan alanın özelliklerine göre belirlenecek olan başarı kriterleri gözetilerek idare ve oluşum tarafından her yıl yapılır. Görevinde başarılı olamayan alan kılavuzlarının Alan Kılavuzluğu Kimliği iptal edilir.

    ç) Oluşum, alan kılavuzlarının çıktıkları her organizasyon sonunda Ek-4'deki etkinlik değerlendirme formunu doldurarak her ay sonunda il müdürlüğüne/müdürlüğe veya korunan alan yönetim birimine teslim eder.

    d) Alan kılavuzlarının görevlerini bu Yönetmelikte tanımlanan usul ve esaslar ile Genel müdürlük, il müdürlüğü/müdürlük tarafından yayımlanan tamim, tüzük, tebliğ ve talimatlara uygun olarak yapıp yapmadığı konusunda Bakanlık, Genel Müdürlük, il müdürlüğü/müdürlük denetleme yetkisine sahiptir.

    e) Yıllık olarak doldurulan ve bu Yönetmeliğin Ek-5'inde yer alan Alan Kılavuzları İzleme Cetveli il müdürlüğü/müdürlük tarafından değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirme sonucunda alan kılavuzlarının eksiklikleri, eğitim ihtiyaçları ve benzeri boşluklar tanımlanarak bu eksikliklerin tamamlanması için il müdürlüğü/müdürlük ve alan kılavuzları tarafından oluşturulan birlik, dernek ve benzeri oluşum tarafından gerekli tedbirlerin alınması sağlanır.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Etkinlik düzenleme

    Madde 23 - (Değişik madde: 21/08/2010 - 27679 S.R.G Yön\10.mad)

    (1) Bölgede etkinlik düzenleyecek olanların uyması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Korunan alanlarda etkinlik düzenlemek isteyen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler ek-6'da yer alan Etkinlik Başvuru Formunu iki nüsha olarak doldurarak il müdürlüğüne veya müdürlüğe verirler. İdare, bu belgenin bir nüshasını alan kılavuzlarının oluşturduğu oluşuma gönderir. Oluşum ziyaretçi sayısına göre yeterli sayıda alan kılavuzunu hazır bulundurur. Oluşum olmaması durumunda etkinliğe katılacak kişi sayısına göre idarece belirlenecek yeterli sayıda alan kılavuzuna etkinliğin günü ve katılımcıların profili ile ilgili olarak bilgi verilir. Etkinlik başvuru formunun bir nüshası da idare tarafından muhafaza edilir.

    b) Etkinlik düzenleyecek olanlardan, alan kılavuzluğu ücreti 21 inci maddeye göre tahsil edilir.

    İstisnai hükümler

    Madde 24 - (1) İstisnai hükümler aşağıda belirtilmiştir:

    (a) (Mülga bend: 21/08/2010 - 27679 S.R.G Yön\11.mad)

    b) (Değişik bend: 21/08/2010 - 27679 S.R.G Yön\11.mad) Alan kılavuzlarının bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamak, birbirleriyle iletişimlerini artırmak ve uygulamada meydana gelen aksaklıkları ve boşlukları tanımlayarak gidermek amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlenir. Bu programlar her yıl farklı bir sahada yapılabilir. Yıllık olarak yapılacak bu programlarda alan kılavuzlarından ücret talep edilmez. Hizmet içi eğitim programları idare ile işbirliğinde organize edilir ve bu programların her türlü giderleri Bakanlık ile oluşum tarafından müştereken karşılanır.

    c) (Değişik bend: 21/08/2010 - 27679 S.R.G Yön\11.mad) Alan kılavuzluğu uygulamalarının yapılacağı alanda en az beş yıl hizmet yapmış olan mühendis, muhafaza memuru gibi doğrudan alanla ilgili görev yürütmüş olan korunan alan çalışanlarına, alan kılavuzu olma şartlarını taşımaları ve Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde emekliliklerinde Alan Kılavuzluğu Kimliği verilebilir.

    ç) Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Afyon Başkomutan Tarihi Milli Parkı ve Sarıkamış-Allahuekber Dağları Tarihi Milli Parkı gibi harp tarihi ve askeri uzmanlık gerektiren korunan alanlarla ilgili olarak yapılacak alan kılavuzluğu eğitimi çalışmalarında ve uygulamalarla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı ile koordinasyon sağlanır.

    d) Nemrut Dağı Milli Parkı, Boğazköy-Alacahöyük Milli Parkı, Göreme Tarihi Milli Parkı, Altındere Vadisi Milli Parkı, Termessos-Güllük Dağı Milli Parkı ve benzeri kültürel kaynak değerleri açısından önem arz eden alanlarda yapılacak alan kılavuzluğu eğitimi çalışmalarında ve uygulamalarda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordinasyon sağlanır.

    e) Belli bir sürenin sonunda izleme ve değerlendirme cetvellerine göre değerlendirilen alan kılavuzlarından başarılı olanlara başarı belgesi verilir. Başarı belgesine sahip olan alan kılavuzlarının kimliklerinin ön yüzüne her bir korunan alana özgü bir işaret konur.

    f) Her yıl tüm alan kılavuzlarının toplu olarak bir araya getirildiği hizmet içi eğitim programları ile ilgili olarak yapılan sınavlarda başarılı olanlara da başarı belgesi verilir ve kimliklerine her bir korunan alana özgü bir işaret konur.

    g) Çalışmalarında başarılı olan alan kılavuzları, alan kılavuzluğu eğitimlerinde özellikle uygulama aşamasında eğitici olarak görev alabilirler.

    ğ) Alan kılavuzları görev yaptıkları alanı temsil ettiklerinden, Genel Müdürlükçe belirlenen kılık-kıyafeti görev alanları ve görev süreleri haricinde üzerlerinde taşıyamazlar.

    h) (Değişik bend: 21/08/2010 - 27679 S.R.G Yön\11.mad) Alanın tanıtımı ve ziyaretçilerin bilgilendirilmesi amacıyla alan kılavuzlarınca kullanılacak tanıtıcı ve yönlendirici kitap, broşür, afiş, harita ve benzeri eğitsel materyaller idare tarafından hazırlanacağı gibi, idarenin onayı ve belirleyeceği esaslar çerçevesinde ve denetiminde oluşum tarafından da hazırlanabilir.

    Kazanılmış haklar

    Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bakanlık organizasyonunda gerçekleştirilen alan kılavuzluğu eğitimleri sonunda alan kılavuzu olmaya hak kazananlardan, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlara, başka bir sınav yapılmadan sertifika ve kimlikleri verilir.

    Fahri kılavuzların kursa katılımı

    Geçici Madde 2 - (Ek madde: 21/08/2010 - 27679 S.R.G Yön\12.mad)

    (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, alan kılavuzluğu uygulamasının gerçekleştirileceği korunan alanı iyi bilen ve fahri olarak kılavuzluk yaptığını belgeleyen asgari ilkokul mezunu olanlardan idare tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli görülenler kurslara kabul edilebilir.

    Yürürlük

    Madde 25 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 26 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

    Ekler "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar