DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Çevre ve Orman Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 31/03/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26125

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel plânlaması esas alınarak, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilâtında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 8/1/1986 tarihli ve 3254 sayılı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Alt görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    b) Aynı düzey görev: Mevzuatta belirtilen hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    c) Birim: 3254 sayılı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda gösterilen merkez teşkilatı ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri, yardımcı birimler ile taşra teşkilatı bölge müdürlüklerini,

    ç) Genel Müdürlük veya Kurum: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünü,

    d) (Değişik bent: 07/03/2011-27867 S.R.G Yön/1.md.) Görev grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan görev gruplarını,

    e) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

    f) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi veya yükseköğretim kurumlarına yaptırılacak yazılı sınavı,

    ğ) Hizmet süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dâhil olmak üzere Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışılan süreler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri dikkate alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreleri,

    h) (Ek bent: 07/03/2011-27867 S.R.G Yön/1.md.) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

    ı) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

    i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların eğitime tabi tutulmaksızın alınacakları sınavı,

    j) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Görev grupları

    Madde 5 - (Değişik madde :15/02/2007-26435S.R.G. Yön/1.mad)

    (1) Bu Yönetmelik kapsamında atama yapılacak görev grupları aşağıda belirtilmiştir.   

    (2) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar:

       a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

       1) Daire Başkanı(Ana hizmet birimleri),

       2) Bölge Müdürü,

       3) Bölge Müdür Yardımcısı,

       4) Döner Sermaye İşletme Müdürü, Koruma ve Güvenlik Müdürü, Şube Müdürü, Meteoroloji İstasyon Müdürü, Meteoroloji Müdürü,

       5) Şef.

       b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

       1) Hukuk Müşaviri.

       c) Strateji Geliştirme Hizmetleri Grubu;

       1) Müşavir,

       2) Uzman.

       ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

       1) Çözümleyici.

       d) İdarî Hizmetler Grubu;

       1) Ayniyat Saymanı,

       2) Rasat Kontrol Memuru, Anbar Memuru, Mutemet, Memur, Haberleşme Memuru, Daktilograf, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför.

       e) Destek Hizmetleri Grubu;

       1) Rasatçı Yardımcısı, Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Bekçi, Dağıtıcı.

       (3) Unvan değişikliğine tabî kadrolar:

       a) Mühendis, Mimar, Fizikçi, Jeomorfolog, Matematikçi, İstatistikçi, Kimyager, Astronom, Diyetisyen, Öğretmen, Mütercim, Programcı, Tekniker, İstidlalci, Rasatçı, Teknisyen, Haberleşme Teknisyeni, Hemşire, Laborant, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru.

    Sınava tabî olmayan kadrolara yapılacak atamalarda aranacak şartlar

    Madde 6 - (Değişik madde :15/02/2007-26435S.R.G. Yön/2.mad;Değişik madde: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/1.mad.)

    (1) Aşağıda belirtilen kadrolara, görevde yükselme sınavına tabi olmadan atama yapılır. Ancak, bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

       a) Daire Başkanı (Ana hizmet birimleri) ve Bölge Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

       1) Kurumda en az iki yıl görev yapmış olmak ve meteoroloji bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

       2) En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

       3) (Mülga bent: 07/03/2011-27867 S.R.G Yön/2.md.)

       b) Bölge Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

       2) (Mülga bent: 07/03/2011-27867 S.R.G Yön/2.md.)

    Görevde yükselme sınavına tabî kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelikte belirlenen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    c) (Mülga bent: 07/03/2011-27867 S.R.G Yön/3.md.)

    gerekir.

    (2) (Mülga fıkra :15/02/2007-26435S.R.G. Yön/3.mad)

    Görevde yükselme sınavına tabî kadrolara atamalarda aranacak özel şartlar

    Madde 8 - (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

    a) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

    2) Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak.

    b ) (Değişik bent: 07/03/2011-27867 S.R.G Yön/4.md.) Döner Sermaye İşletme Müdürü ve Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

    1) Kurumda en az iki yıl hizmeti bulunmak ve Uzman, Tekniker, Şef, Ayniyat Saymanı, Mühendis, Mimar, Fizikçi, Jeomorfolog, Matematikçi, İstatistikçi, Kimyager, Astronom, Diyetisyen ve Çözümleyici görevlerinde çalışmış olmak,

    2) Analiz ve Tahminler Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin meteoroloji bölümü mezunu olmak veya anılan bölümde yüksek lisans eğitimi almış olmak,

    3) Havacılık Meteorolojisi Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin meteoroloji bölümü veya havacılık yüksekokulu mezunu olmak,

    4) Telekomünikasyon Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin elektrik, elektronik, bilgisayar veya elektrik-elektronik bölümlerinden mezun olmak,

    5) Deniz Meteorolojisi Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin meteoroloji bölümü veya denizcilik fakültesi mezunu olmak,

    6) Sinoptik Meteorolojisi Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin meteoroloji veya fizik bölümleri mezunu olmak,

    7) Uzaktan Algılama Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin meteoroloji, fizik, elektrik - elektronik veya bilgisayar bölümleri mezunu olmak veya anılan bölümlerde yüksek lisans yapmış olmak,

    8) Sayısal Hava Tahmini Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin meteoroloji, matematik, fizik, bilgisayar, elektrik, elektronik veya elektrik-elektronik bölümleri mezunu olmak veya anılan bölümlerde yüksek lisans yapmış olmak,

    9) Klimatoloji Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin meteoroloji veya çevre bölümleri mezunu olmak,

    10) Hidrometeoroloji Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin meteoroloji veya coğrafya bölümleri mezunu olmak,

    11) Zirai Meteoroloji Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin meteoroloji bölümü veya ziraat fakültesi mezunu olmak,

    12) Rasat Kontrol Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin meteoroloji veya matematik bölümleri mezunu olmak,

    13) Çevresel Etki Değerlendirme Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin meteoroloji veya çevre bölümleri ile ziraat fakültesi mezunu olmak,

    14) Araştırma Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin meteoroloji, fizik, matematik, istatistik, ziraat veya çevre bölümleri mezunu olmak,

    15) Elektronik Bilgi İşlem Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin istatistik, elektrik, bilgisayar, endüstri, mekatronik veya elektrik-elektronik bölümleri mezunu olmak,

    16) Elektronik Gözlem Sistemleri Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin elektrik, meteoroloji, bilgisayar, endüstri, mekatronik veya elektrik-elektronik bölümleri mezunu olmak,

    17) Tesis Bakım ve Onarım Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin elektrik, inşaat, makine, mimarlık, bilgisayar, endüstri, mekatronik veya elektrik-elektronik bölümleri mezunu olmak,

    18) Meteorolojik Aletler ve Kalibrasyon Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin meteoroloji, elektrik, makine, bilgisayar, endüstri, mekatronik veya elektrik-elektronik bölümleri mezunu olmak,

    19) Bölge Müdürlükleri Teknik Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin meteoroloji, fizik, matematik, ziraat, istatistik, elektrik, bilgisayar veya elektrik-elektronik bölümleri mezunu olmak,

    20) Döner Sermaye İşletme Müdürü, Levazım ve İkmal Şube Müdürü, Muamelat, İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürü, Tahakkuk ve Muhasebe Şube Müdürü, Bölge Müdürlüklerine ait İdari Şube Müdürü ve Personel Dairesi Başkanlığı ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı şube müdürü kadrolarına atanacaklar için, siyasal bilgiler, endüstri, hukuk, iktisat, işletme veya iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olmak.

    c) (Değişik bent: 07/03/2011-27867 S.R.G Yön/4.md.) Meteoroloji İstasyon Müdürü ve Meteoroloji Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) Analiz, tahmin veya rasatçı kurslarından birini gördüğüne dair sertifika sahibi olmak,

    2) Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak,

    3) En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların meteoroloji, fizik, matematik, ziraat, elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik veya elektrik-elektronik bölümlerinden mezun olmak,

    4) Meydan meteoroloji istasyon müdürlüklerinin istasyon müdürü kadrosuna atanacaklar için, hava tahmin ve analiz birimlerinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

    ç) Koruma ve Güvenlik Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1)10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

    2) Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak,

    3) En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak.

    d) (Değişik bent: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/2.mad.) Müşavir ve Uzman kadrolarına atanabilmek için;

       1) Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak,

       2) En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak.

    e) Ayniyat Saymanı ve Şef kadrolarına atanabilmek için;

    1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda en az altı yıl hizmeti bulunmak,

    2) Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak,

    3) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak.

    f) (Mülga bent: 15/02/2007-26435S.R.G. Yön/8.mad)

    g) (Değişik bent: 07/03/2011-27867 S.R.G Yön/4.md.) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakültelerin elektrik, elektronik, fizik, matematik, endüstri, mekatronik, bilgisayar veya elektrik-elektronik bölümlerinden mezun olmak veya sistem çözümleme ve/veya bilgi işlem programlama sertifikasına sahip olmak,

    2) Kurumda en az iki yıl hizmeti bulunmak,

    3) 4 yıllık lisans mezunu olmak.

    1) (Değişik bent: 15/02/2007-26435S.R.G. Yön/4.mad) Sistem çözümleme ve bilgi işlem programlama belgesine sahip olmak,

       2) (Değişik bent: 15/02/2007-26435S.R.G. Yön/4.mad) Kurumda en az iki yıl hizmeti bulunmak,

    3) En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak.

    ğ) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

    1) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak.

    h) Bilgisayar İşletmeni ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına atanabilmek için;

    1) Bilgisayar kullanabildiğini belgelendirmek,

    2) Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak,

    3) Lise veya dengi okul mezunu olmak.

    ı) Rasat Kontrol Memuru,Ambar Memuru, Mutemet, Memur, Haberleşme Memuru ve Daktilograf kadrolarına atanabilmek için;

    1) Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak,

    2) Lise veya dengi okul mezunu olmak.

    i) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az "B" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

    2) Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak,

    3) Lise veya dengi okul mezunu olmak.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 9 - (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

    b) (Mülga bent: 07/03/2011-27867 S.R.G Yön/5.md.)

    c) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    (2) (Ek fıkra: 07/03/2011-27867 S.R.G Yön/5.mad) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın diploma ile ihraz edilen unvanlara atanabilirler.

    (3) (Ek fıkra:07/03/2011-27867 S.R.G Yön/5.mad) Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu meteoroloji, bilgisayar, elektrik, elektronik, matematik, fizik, çevre, istatistik ve ziraat branşlarında yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucunda; mühendis, tekniker ve teknisyen unvanlarına yapılacak atamalar, branşları ve sayıları ile birlikte ilan edilir.

    şartları aranır.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 10 - (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

    a) Mühendis, Mimar, Fizikçi, Jeomorfolog, Matematikçi, İstatistikçi, Kimyager, Astronom, Diyetisyen, Öğretmen kadrolarına atanabilmek için;

    1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak.

    b) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

    1) Yükseköğretim kurumlarının yabancı dil bölümünden lisans diploması almış olmak.

    c) (Değişik bend: 07/03/2011-27867 S.R.G Yön/6.mad) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Bilgisayar eğitimi veren üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) 4 yıllık lisans mezunu olmak.

    ç) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az 2 yıllık yükseköğrenim görerek Tekniker unvanını ihraz etmiş olmak.

    d) Teknisyen ve Haberleşme Teknisyeni kadrolarına atanabilmek için;

    1) Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi, teknik lise, endüstri meslek lisesi veya diğer liselerin endüstri meslek lisesi programı uygulayan bölümlerinden mezun olmak.

    e) Hemşire, Laborant, Sağlık Teknisyeni ve Sağlık Memuru kadrolarına atanabilmek için;

    1) Bu unvanlar ile mezun veren okullardan mezun olmak.

    f) İstidlalci ve Rasatçı kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az ortaöğretim düzeyinde meteoroloji alanında eğitim veren okullardan mezun olmak veya en az ortaöğretim düzeyinde mesleki teknik eğitim mezunu olup meteoroloji alanında kurs görmüş olmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 11 - (1) (Değişik fıkra: 25/04/2006-26149 S.R.G Yön/1.mad ; Değişik fıkra: 07/03/2011-27867 S.R.G Yön/7.mad) Görevde yükselme mahiyetindeki atamaların yapılabilmesi amacıyla bu Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az 30 ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler. Bu izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    (2) Eğitimler, Personel Dairesi Başkanlığı yönetiminde, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve kadrosu boşalan birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür.

    (3) Görevde yükselme sınavına gireceklerin eğitimlere devamları zorunludur. Eğitim sonucunda, yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara bitirme belgesi verilir.

    (4) Bir kadro için görevde yükselme sınavına gireceklerin sayısı 5 kişiden az ise, gruplar duruma göre diğer görevde yükselme sınavlarına gireceklerle birleştirilebilir. Ortak konularda da birlikte eğitim yapılabilir.

    (5) (Ek fıkra: 07/03/2011-27867 S.R.G Yön/7.mad) Görevde yükselme eğitimi programları, gerek görülmesi halinde, eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması hâlinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte müşterek düzenlenebilir.

    Boş kadroların ilânı

    Madde 12 - (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların teşkilatı, sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi eğitim tarihinden en az kırkbeş gün önce duyurulur.

    (2) Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az 15 gün önce duyurulur.

    (3) Sınavı kazananların dışında, ilan edilen kadrolara, sınav tarihinden itibaren 3 ay içinde atama yapılamaz.

    Başvuru esasları

    Madde 13 - (1) (Değişik fıkra: 07/03/2011-27867 S.R.G Yön/9.mad) Görevde yükselme eğitimine ilişkin başvuruda bulunulanlar sadece bir unvan için müracaat edebilirler. Müracaat edenlerin dilekçeleri birimleri aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    (2) Görevde yükselme başvurusu kabul edilen personelden görev yeri tercihi istenir. Bu personel görevde yükselme eğitimi ve sınavı süresince görevli/izinli sayılır.

    (3) Genel Müdürlük, duyuru, tercih ve başvuru işlemleri için bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde formlar düzenleyebilir.

    Görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 14 - (Değişik madde: 07/03/2011-27867 S.R.G Yön/10.mad)

    (1) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması hâlinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması hâlinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 15 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

    a) T.C. Anayasası,

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları.

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

    e) (Değişik bent: 07/03/2011-27867 S.R.G Yön/11.mad) Halkla ilişkiler,

    f) (Değişik bent: 07/03/2011-27867 S.R.G Yön/11.mad) Etik davranış ilkeleri,

    g) Atanılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular.

    (2) (Değişik fıkra: 15/02/2007-26435S.R.G. Yön/6.mad) Eğitim konularının ve yazılı sınav sorularının yüzde otuzu bu maddenin (a) ve (f) bentleri arasında belirtilen konulardan, yüzde yetmişi ise (g) bendini kapsayan konulardan oluşur.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Sınavı Esasları

    Sınav şartı

    Madde 16 - (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, üst görevlere atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı bulunmaları şarttır.

    (2) (Mülga cümle: 15/02/2007-26435S.R.G. Yön/8.mad) . Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personelin, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Unvan değişikliği sınavına ilişkin usul ve esaslar

    Madde 17 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu Yönetmeliğin üçüncü ve dördüncü bölümlerinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    (2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

    (3) (Değişik fıkra: 07/03/2011-27867 S.R.G Yön/12.mad) Bu sınavlara katılacaklarda, herhangi bir unvanda belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

    (4) (Ek fıkra: 07/03/2011-27867 S.R.G Yön/12.mad) Bu sınavlara, sadece Kurum personeli katılabilir.

    Sınav

    Madde 18 - (1) (Değişik fıkra: 07/03/2011-27867 S.R.G Yön/13.mad) Sınav, yazılı olarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

    Sınav kurulu

    Madde 19 - (1) Sınav Kurulu, Genel Müdür oluru ile;

    a) Döner Sermaye İşletme Müdürü, Koruma ve Güvenlik Müdürü, Şube Müdürü, Meteoroloji İstasyon Müdürü, Meteoroloji Müdürü, Uzman, Ayniyat Saymanı ve Şef kadrosu sınavları için; Genel Müdür Yardımcısı Başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı ve diğer birim üst yöneticilerinden,

    b) Diğer unvanlı kadrolar için yapılacak sınavlarda, Personel Dairesi Başkanının başkanlığında birim üst yöneticileri ve/veya diğer birim temsilcilerinden,

    oluşturulur.

    (2) Sınav kurulları, bir başkan ve dört üyeden oluşur. Gerekli durumlarda üniversitelerden de üye alınabilir. Aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye belirlenir.

    (3) Sınav kurulları üye tam sayısı ile toplanır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya sırasıyla yedek üye iştirak eder ve kararlar çoğunlukla alınır, çekimser oy kullanılamaz.

    (4) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla düşük seviyede olamazlar.

    (5) Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldığı sınavda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

    Sınav kurulunun görev ve yetkileri

    Madde 20 - (1) Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

    a) (Değişik bend: 07/03/2011-27867 S.R.G Yön/14.mad) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek, ders notlarını hazırlamak veya hazırlatarak görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar; unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce ilgili personele verilmesini sağlamak.

    b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

    c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve sınavda sorulacak soruların konularını belirlemek,

    ç) Talep halinde kurumun görev alanına giren konularda soru hazırlamak veya hazırlatmak,

    d) Sınav sonuçlarını ilan ve ilgililere tebliğ etmek,

    e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları incelemek, değerlendirmek ve karara bağlamak,

    f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

    (2) (Ek fıkra: 07/03/2011-27867 S.R.G Yön/14.mad) 15 inci Maddede belirtilen ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

    (3) (Ek fıkra: 07/03/2011-27867 S.R.G Yön/14.mad) Personel Dairesi Başkanlığı, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce Sınav Kurulunu bilgilendirir.

    Sınavların geçersiz sayılması

    Madde 21 - (1) Sınavlarda kopya çekenler, verenler, teşebbüs edenler ve sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

    (2) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı bir tutanakla tespit edilerek geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da kanuni işlem yapılır.

    (3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle sınavları tutanakla geçersiz sayılanlar, beş yıl süreyle görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına alınmazlar.

    (4) Sınav salonuna, sınav kurulu üyeleri ile gözlemci olarak görevlendirilenlerden başkası giremez.

    Değerlendirme

    Madde 22 - (1) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yetmiş ve daha yüksek puan alanlar başarılı sayılırlar.

    (2) Sonuç tutanağına başarılı olanların notları yazılır. Tutanak, sınav kurulu başkan ve üyelerince imzalanır. Bu tutanakta, değerlendirme sonuçları, en yüksek puandan başlayarak ayrıca gösterilir.

    Sınav Sonuçlarının Açıklanması (Değişik başlık: 07/03/2011-27867 S.R.G Yön/15.mad)

    Madde 23 - (Değişik madde: 07/03/2011-27867 S.R.G Yön/15.mad)

    (1) Sınav Kurulu, sınav sonuçlarını beş iş günü içerisinde ilan ederek ilgililere yazılı olarak bildirir ve Kurumun resmi internet sitesinden duyurur.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 24 - (Değişik madde: 07/03/2011-27867 S.R.G Yön/16.mad)

    (1) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilgililere tebliğinden itibaren beş iş günü içinde dilekçeyle yapılır.

    (2) İtirazlar, Sınav Kurulunca en geç on iş günü içinde değerlendirilir ve sonuç ilgililere yazılı olarak bildirilir.

    (3) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 25 - (1) Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğerlerinin belgeleri ise bir sonraki sınav tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığınca topluca saklanır.

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 26 - 1) (Değişik fıkra: 07/03/2011-27867 S.R.G Yön/17.mad) Sınavı kazananlar, başarı sırasına ve tercih durumuna göre ilan edilen boş kadrolara üç ay içerisinde atanırlar. Puanların eşit olması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

    a) 15 inci Maddenin (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    (2) (Değişik fıkra: 07/03/2011-27867 S.R.G Yön/17.mad) Duyurulan kadrodan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıklarından dolayı sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadroya başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    (3) (Ek fıkra: 15/02/2007-26435S.R.G. Yön/7.mad) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadarki dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı tarihinden sonra görevden uzaklaştırılanların atamaları görevlerine iade edilinceye kadar yapılmaz.

       (4) (Ek fıkra: 15/02/2007-26435S.R.G. Yön/7.madMülga fıkra: 13/02/2009- 27140 S.R.G Yön/3.mad.)    

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Özürlülerin eğitim ve sınavları

    Madde 27 - (1) Kurum, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimi ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

    Özelleştirilen kuruluşlardan yapılacak atama

    Madde 28 - (1) 24/11/l994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Kuruma ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Görev grupları arasında geçişler

    Madde 29 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

    a) Aynı ana görev grubu içinde kalmak üzere, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla aynı ve alt düzey görevlere atanmak mümkündür.

    b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimine ve sınavına tabidir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeyde olan görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    (2) (Ek fıkra: 07/03/2011-27867 S.R.G Yön/18.mad) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel, atanılacak görev için aranan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci Maddesinin (B) bendinde öngörülen ve bu Yönetmeliğin 8 inci Maddesinde belirtilen hizmet sürelerine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Naklen atama

    Madde 30 - (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bu Yönetmelikteki unvan değişikliğine tabi aynı unvana ve görevde yükselmeye tabi aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu alt gruptaki unvanlara veya daha alt görevlere naklen atama yapılabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın Genel Müdürlükte olmaması halinde, öğrenim durumu, ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

    Kazanılmış haklar

    Madde 31 - (Mülga madde: 07/03/2011-27867 S.R.G Yön/19.mad)

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 32 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3254 sayılı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

    Madde 33 - (1) 4/1/2000 tarihli ve 23926 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Kazanılmış haklar (Değişik başlık: 07/03/2011-27867 S.R.G Yön/20.mad)

    Geçici Madde 1 - (Değişik madde: 15/02/2007-26435S.R.G. Yön/9.mad;Değişik başlık: 07/03/2011-27867 S.R.G Yön/20.mad)

    Geçici Madde 1 - (Değişik madde: 07/03/2011-27867 S.R.G Yön/20.mad)

    Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 8 inci Maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

    Yürürlük

    Madde 34 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 35 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

    (Mülga Değerlendirme Formu : 07/03/2011-27867 S.R.G Yön/21.mad)

    Mevzuat Kanunlar