TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ MİLLİ SARAYLAR DAİRE BAŞKANLIĞI GELENEKSEL SANATLAR, RESTORASYON VE KONSERVASYON UYGULAMA (PROGRAMLARI) YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Milli Saraylar Daire Başkanlığı Geleneksel Sanatlar, Restorasyon Ve Konservasyon Uygulama (Programları) Yönetmeliği

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 01/04/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26126

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde, tarihi eser restorasyon-konservasyon atölyelerine, geleneksel sanatlar ile taşınır-taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon ve konservasyonu alanında ihtiyaç duyulan elemanların temini ve mevcut elemanların yetiştirilmesini sağlamaktır.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, geleneksel sanatlar ile milli mirasın yaşatılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Milli Saraylar Daire Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile üniversiteler ve sivil toplum örgütleri arasında işbirliği tesis ederek, geleneksel sanatlar ve taşınır-taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon ve konservasyonu alanında düzenlenecek araştırma-geliştirme ve uygulama programlarının temel çalışma esaslarını belirler.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Başarı Belgesi: Programı başarıyla tamamlayanlara verilecek belgeyi,

    b) Kursiyer: Geleneksel sanatlar ve tarihi eser restorasyonu-konservasyonu eğitimi almak üzere programa devam eden kişiyi,

    c) Program Yöneticisi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Bilim Değerlendirme Kurulu veya Danışmanlar Komitesinden görevlendirilen kişiyi,

    ç) Usta Öğretici: Geleneksel sanatlar ve tarihi eser restorasyonu-konservasyonu konularında eğitim veren yerli ve yabancı akademisyen ile bu konuda en az onbeş yıl tecrübeli uzman, usta, sanatkar, zanaatkar, restoratör ve konservatörleri,

    ifade eder.

    Katılım şartları ve program uygulama esasları

    Madde 5 - (1) Katılım şartları ve program uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir.

    a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği personelinin yanı sıra kontenjan dahilinde başvuranlar arasından seçilecek katılım şartlarını taşıyan öğrenciler (kursiyerler) kurslara katılabilir. Katılım şartları, işbirliği yapılan kurum ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Daire Başkanlığı tarafından programların açılış ilânlarında belirlenir.

    b) Usta öğreticiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Milli Saraylar Daire Başkanlığında görevli yetkili personel ile üniversitelerdeki akademisyenler, işbirliği yapılan kurumun önerdiği uzmanlar, yerli-yabancı usta, sanatçı, zanaatkâr, restoratör ve konservatörler arasından Genel Sekreterlik onayıyla belirlenir.

    1) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Milli Saraylar Daire Başkanlığı personeli arasından mesai dahilinde yapılacak görevlendirmelerde usta öğreticilere herhangi bir ücret ödenmez. Mesai haricindeki dersler için bütçenin ilgili faslından ödeme yapılabilir.

    2) Kurum dışından gelen usta öğreticilere ve mesai haricinde ders veren kurum personeline bütçenin ilgili faslından yapılacak ödemelerde hizmet içi eğitim için ödenen saat ücretleri esas alınır. İşbirliği yapılan diğer kurum tarafından herhangi bir ödeme yapılması durumunda bu miktar yapılacak ödemeden düşülür.

    c) Programlar için gerekli araç-gereç ve sarf malzemeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Milli Saraylar Daire Başkanlığı tarafından temin edilir. Programların bölümleri dikkate alınarak kursiyerlere Milli Saraylar Daire Başkanlığı bünyesindeki birimlerde staj yaptırılabilir.

    Program yöneticisi

    Madde 6 - (1) Program Yöneticisi; Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu veya Danışmanlar Komitesi üyeleri arasından, Milli Saraylar Daire Başkanlığının teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin onayı ile eşgüdüm ve koordinasyonu sağlamak üzere programa nezaret eder.

    Programların faaliyet alanı

    Madde 7 - (1) Programların faaliyet alanı aşağıda belirtilmiştir.

    a) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği sağlamak,

    b) Geleneksel sanatlarımız ile tarihi eser restorasyon ve konservasyon uygulamalarının bilimsel ve çağdaş metotlarla öğretilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunacak, çalışmaları tanıtıcı kongre, sempozyum, panel, konferans, seminer, bilimsel ziyaret gibi faaliyetleri düzenlemek ve bunlara katılmak,

    c) Geleneksel sanatlar ve zanaatlar alanında, yetkili kurum ve kişiler denetiminde kalitenin artırılması ve yeni çalışmaların teşviki amacıyla ödüllü veya ödülsüz yarışmalar düzenlemek,

    ç) Geleneksel sanatlar ve tarihi eser restorasyon ve konservasyon uygulamalarının öğretilmesinde önem arz eden kitap, süreli yayın, belge, görsel ve işitsel materyal (dia, vcd, dvd, desen, fotoğraf vb.) arşivini oluşturarak, uzman, araştırmacı, sanatçı, zanaatkâr, restoratör ve konservatörlerin bu arşivden yararlanmalarını temin etmek,

    d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurumların uzman, araştırmacı ve uygulayıcıları ile ortaklaşa eğitim, araştırma ve uygulama programları tertip etmek,

    e) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Milli Saraylar Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan usta, sanatçı, zanaatkâr, restoratör ve konservatörler başta olmak üzere, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve diğer girişimlerle gerçekleştirilen kurslardan yetişmiş olanların bilgilerinin yer alacağı bir bilgi bankası oluşturmak. Bu sayede, yurt içi ve yurt dışında, geleneksel sanatlarımızın uygulanması, tarihi eser restorasyonu ve konservasyonu ile ilgili olanların, konusunda uzmanlaşmış usta, sanatçı, zanaatkâr, restoratör ve konservatörlere kolaylıkla ulaşmasını sağlayacak bilgi bankasından ihtiyaç duyacak kamu kurumları, özel kurumlar ve sivil toplum örgütlerini yararlandırmak.

    Program protokolü

    Madde 8 - (1) Programlar, bakanlıklar ve ilgili kuruluşlar ile yapılan protokol çerçevesinde açılır. Programların süreleri, içerikleri, kursiyer sayısı, katılım şartları, ölçme-sınav şekli ve program sonunda başarılı olanlara verilecek "Başarı Belgesi", programdan önce katılımda bulunan kuruluş ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği arasında yapılan protokolle belirlenir.

    Personelin katılımı

    Madde 9 - (1) Açılacak programlara Türkiye Büyük Millet Meclisi personelinin katılması durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Eğitim Yönetmeliği hükümleri gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Personel Eğitim ve Yönetim Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanır.

    Çalışmaların gerçekleştirilmesi

    Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde yapılacak tüm çalışmalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Köşk, Kasır Müştemilatının Bakım, Onarım ve Korunmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ve Bilim Değerlendirme Kurulunun görüşü alınarak gerçekleştirilir.

    Yürürlük

    Madde 11 - (1) Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 12 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar