TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünden

    Resmi Gazete Tarihi: 04/04/2006

    Resmi Gazete Sayısı: 26129

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin müdür ve daha alt düzeydeki görevlere, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamaları kapsar.

    (2) (Ek fıkra : 17/06/2010 - 276914 S.R.G Yön\1.mad) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanacak toplam hizmet süresine sahip olmaları ve bu Yönetmelikte aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere, yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Dayanak

    MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 25/6/1958 tarihli ve 7163 sayılı Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilat Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Alt hizmet grubu: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    b) Enstitü: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünü,

    c) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak Enstitüce verilecek hizmet içi eğitimi,

    ç) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    d) Hizmet süresi: Sınavın açıldığı ayın son günü itibariyle ücretsiz izinli geçen süreler hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri dikkate alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreleri, Enstitü kadrolarında fiilen çalışılan süreler ile askerlikte geçen süreleri,

    e) Hizmet grubu: Benzer görevleri yapan unvanların gruplandırılmasını,

    f) Personel: Enstitü kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanları,

    g) Unvan değişikliği: En az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

    ğ) (Ek bend : 17/06/2010 - 276914 S.R.G Yön\2.mad) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

    h) (Ek bend : 17/06/2010 - 276914 S.R.G Yön\2.mad) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları

    MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

    (2) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar:

    a) Yönetim hizmetleri grubu;

    1) Müdür,

    2) Şef.

    b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

    1) Uzman.

    c) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

    1) Çözümleyici.

    ç) İdari hizmetler grubu;

    1) Ayniyat saymanı,

    2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, anbar memuru, santral memuru, veznedar, mutemet, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför.

    d) Yardımcı hizmetler grubu;

    1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, bekçi, dağıtıcı.

    (3) Unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar:

    a) Kütüphaneci, programcı, hemşire, teknisyen.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    MADDE 6 - (Değişik madde : 17/06/2010 - 276914 S.R.G Yön\3.mad)

    (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

    b) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra, yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    c) Enstitüde en az iki yıl çalışmış olmak,

    gerekir.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 7 - (Değişik Madde: 17/02/2009-27144 S.R.G Yön/md.1)

        a) (Değişik bend : 17/06/2010 - 276914 S.R.G Yön\4.mad) Müdür kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2) Şef veya uzman kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak,

    3) Kütüphane Müdürlüğü kadrosuna atanabilmek için üniversitelerin kütüphanecilik veya bilgi ve belge yönetimi bölümünden mezun olmak ve şef veya uzman kadrosunda en az üç yıl ya da kütüphaneci kadrosunda en az beş yıl çalışmış olmak.

       b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

       2) En az beş yıl hizmeti bulunmak.

       c) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

       2) Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümünden lisans diploması almış olmak veya diğer yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için en az bir işletim sisteminin uygulaması ile en az bir programlama dilini bilmek.

       ç) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

       2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az "D" düzeyinde puan almış olmak.

       d) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak.

       e) Memur, ambar memuru, santral memuru, veznedar, mutemet kadrolarına atanabilmek için;

       1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

       2) En az beş yıl hizmeti bulunmak.

       f) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

       2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen kadrolarda çalışıyor olmak,

       3) Enstitüce açılan bilgisayar kurslarına katılıp başarılı olmak veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış özel kuruluşlarca verilen sertifikası bulunmak.

       g) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

       2) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak.

       ğ) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

       2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

       3) "E" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak."

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    MADDE 8 - (Değişik madde : 17/06/2010 - 276914 S.R.G Yön\5.mad)

    (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan almak gerekir.

    (2) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Enstitünün kendi personeli başvurabilir.

    (3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

    MADDE 9 - (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

    1) (Değişik alt bent: 17/02/2009-27144 S.R.G Yön/md.3) Üniversitelerin kütüphanecilik veya bilgi ve belge yönetimi bölümünden mezun olmak.

    b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı bölümünden en az önlisans diploması almış olmak veya diğer yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için en az bir programlama dilini bilmek.

    c) Hemşire ve teknisyen kadrolarına atanabilmek için;

    1) Kadro unvanının gerektirdiği mesleki veya teknik öğretim veren okullardan mezun olmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

    Duyuru

    MADDE 10 - (Değişik madde : 17/06/2010 - 276914 S.R.G Yön\6.mad)

    (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar sınavlardan en az kırkbeş gün önce Enstitü personeline duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir.

    Başvuru

    MADDE 11 - (Değişik madde : 17/06/2010 - 276914 S.R.G Yön\7.mad)

    (1) Görevde yükselme niteliğindeki atamalara ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birimleri aracılığı ile Enstitü Personel Müdürlüğüne iletilir.

    (2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde Enstitüye başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan Enstitü personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    (3) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Enstitü Personel Müdürlüğü tarafından incelenir, uygun görülen adaylar görevde yükselme eğitimine alınırlar.

    Görevde yükselme eğitiminin ve sınavının konuları

    MADDE 12 - (Değişik madde : 17/06/2010 - 276914 S.R.G Yön\8.mad)

    (1) Görevde yükselme eğitimi ve sınavı aşağıdaki konuları kapsar:

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

    e) Halkla ilişkiler,

    f) Etik davranış ilkeleri,

    g) Atama yapılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular.

    (2) Eğitim ve sınavın yüzde kırkı yukarıdaki (a) ve (f) bentleri arasında belirtilen konulardan, yüzde altmışı ise (g) bendinde belirtilen konulardan oluşur.

    (3) Eğitim ve sınavlar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlükçe uygun görülecek zamanlarda yapılır.

       (4) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

    Görevde yükselme eğitimine alınma

    MADDE 13 - (Değişik madde : 17/06/2010 - 276914 S.R.G Yön\9.mad)

    (1) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması hâlinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması hâlinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

    (2) Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

    (3) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup ta müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    (4) Görevde yükselme eğitimlerinde; Enstitü öğretim üyeleri ile diğer kurumlardan sağlanacak eğiticilerden ve birim yöneticilerinden eğitimci olarak yararlanılır.

    (5) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    (6) Hizmet grupları duruma göre ortak konularda birlikte eğitime alınabilir. Sınavları birleştirilebilir.

    (7) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme sınavına girebilmesi için, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az otuz, (g) bendinde yer alan konularda en az kırkbeş saat olmak üzere, toplam en az yetmişbeş saat düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılması gerekir. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler. Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    (8) Eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması hâlinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme sınavı

    MADDE 14 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için üçüncü bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, görevde yükselme suretiyle yapılacak sınava katılarak başarılı olmaları şarttır.

    (2) Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Unvan değişikliği sınavı

    MADDE l5 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine bağlı kadrolara personelin atanması, üçüncü bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Bu sınavlara katılacaklarda, Enstitüde veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

    Sınavın şekli

    MADDE 16 - (Değişik madde : 17/06/2010 - 276914 S.R.G Yön\10.mad)

    (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu Sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya Yükseköğretim Kurumlarından birisine yaptırılır.

    Sınav kurulu

    MADDE 17 - (1) Sınav Kurulu, bu Yönetmelik gereği yapılması gereken işlemler ve Genel Müdürlükçe yaptırılacak olan sınavları gerçekleştirmek üzere Genel Müdür tarafından kurulur. Kurul, Genel Müdür veya görevlendireceği bir başkan, üç üye ve Personel Müdüründen olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Kurul için aynı usulle iki yedek üye belirlenir. Sınav Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılamaz.

    (2) Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar.

    (3) Sınav Kurulunu oluşturan üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu ve kazandıkları unvanlar itibariyle daha düşük düzeyde olamazlar.

    Sınav Kurulunun görev ve yetkileri

    MADDE 18 - (Değişik madde : 17/06/2010 - 276914 S.R.G Yön\11.mad)

    (1) Sınav kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 12 nci maddeyle öngörülen notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Sınavı yapan kurum, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirir. Sınav kurulu, bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar.

    Değerlendirme

    MADDE 19 - (1) Sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

    (2) Yükselme sınavında başarılı olanlar en yüksek puandan başlayarak başarı durumuna göre sıralanarak sınav sonuç tutanağına yazılır. Tutanak, Sınav Kurulu başkanı ve üyelerince imzalanır.

    Sınav sonuçlarının açıklanması

    MADDE 20 - (Değişik madde : 17/06/2010 - 276914 S.R.G Yön\12.mad)

    (1) Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere tebliğ eder.

    Sınavların geçersiz sayılması

    MADDE 21 - (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişilerin haklarında disiplin işlemi de uygulanır.

    (2) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı bir tutanakla saptanarak, geçersiz sayılır. Bunlar hakkında da disiplin işlemi uygulanır.

    (3) Görevde yükselme sınavına girmeyenler o sınav dönemiyle ilgili haklarını kaybetmiş sayılırlar.

    (4) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle sınavları tutanakla geçersiz sayılanlar, beş yıl süreyle görevde yükselme sınavına giremezler.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    MADDE 22 - (Değişik madde : 17/06/2010 - 276914 S.R.G Yön\13.mad)

    (1) İlgililer, kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunu beş iş günü içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Sınav belgelerinin saklanması

    MADDE 23 - (1) Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar Enstitü Personel Müdürlüğünce topluca saklanır.

    Sınavı kazananların atanması

    MADDE 24 - (Değişik madde : 17/06/2010 - 276914 S.R.G Yön\14.mad)

    (1) Görevde yükselme sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla; 12 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara, hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dahil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    (2) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Gruplar arası geçişler

    MADDE 25 - (1) Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

    a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

    b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak Enstitüde veya diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    MADDE 26 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Kazanılmış haklar

    MADDE 27 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

    Hüküm bulunmayan haller

    MADDE 28 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

    MADDE 29 - (1) 25/2/2000 tarihli ve 23975 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü İdari Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Öğrenim düzeyi

    GEÇİCİ MADDE 1 - (Değişik madde : 17/06/2010 - 276914 S.R.G Yön\16.mad)

    Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 6 ncı maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

    Yürürlük

    MADDE 30 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    MADDE 31 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü yürütür.

    **EK-1 DEĞERLENDİRME FORMU için resmi gazeteye bakınız.**

    Mevzuat Kanunlar