TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ, BÜRO TESCİL VE MESLEKÎ DENETİM YÖNETMELİĞİ

    Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri, Büro Tescil Ve Meslekî Denetim Yönetmeliği

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odasından

    Yayımladığı Resmi Gazete Tarih: 11/04/2006

    Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 26136

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

    Amaç

    MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; serbest jeofizik mühendisliği hizmetleri üreten kişi ve kuruluşların meslekî etkinliklerinin TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası tarafından denetlenmesi, üretilen mühendislik hizmetlerinin TMMOB'nin ve Jeofizik Mühendisleri Odasının standartlarına, yönetmeliklerine ve diğer ilgili mevzuata uygunluğunun sağlanması, serbest müşavirlik mühendislik hizmeti yapan kişi ve kuruluşların, meslekî denetim, kapasite ve yeterlilik açısından değerlendirilmelerine esas olacak kayıtların tutulması, Jeofizik Mühendisleri Odası tarafından belirlenen, jeofizik mühendisliği hizmetleri asgarî ücret tarifesinin uygulanması suretiyle meslektaşlar arasında haksız rekabetin önlenmesi, jeofizik mühendislik hizmetlerinin meslekî, bilimsel ve teknik esaslar, ülke ve meslektaş yararları yönünden gelişmesiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, serbest çalışarak jeofizik mühendisliği hizmetlerini üreten gerçek veya tüzel kişi, kuruluş, firma ve işyerleri ile bunların ürettiği jeofizik mühendisliği hizmetlerine ilişkin esasları kapsar.

    Dayanak

    MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar ve kısaltmalar

    MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Birlik (TMMOB): Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

    b) Büro Tescil Belgesi: SMMH icrası için kurulan veya faaliyet konuları arasında SMMH bulunan, bu Yönetmelikte öngörülen koşulları haiz olan kuruluşlara Oda tarafından verilen belgeyi,

    c) Jeofizik: Fizik ilkelerini kullanarak yerküreyi, hidrosferi, atmosferi ve uzayı inceleyen bilim dalını,

    ç) Jeofizik Mühendisliği: Petrol, maden ve benzeri doğal kaynakların aranması, araştırılması, bulunması, rezerv özelliklerinin saptanması, içme ve kullanma amaçlı yer altı ve yerüstü suları, jeotermal enerji, çevre ve çevre sorunları ve arkeolojik amaçlı araştırmalar ile her türlü mühendislik yapılarının yapı yeri ve güzergâh seçiminin, zemin ve temel etütlerin, deprem, doğal afet ve benzeri konularda eğitim ve araştırma etkinliklerinin yürütüldüğü fizik, matematik, bilgisayar, elektronik teknolojisine dayalı, dili matematik olan mühendislik dalını,

    d) JFM: Odaya karşı yükümlülüklerini yerine getirerek üyelik sıfatını koruyan ve TMMOB ya da Oda mevzuatı uyarınca çalışması yasaklanmamış jeofizik mühendisini veya yüksek jeofizik mühendisini,

    e) JFMH: Jeofizik Mühendisliği hizmetlerini,

    f) MDG: Meslekî denetim yapmakla görevlendirilen üyeleri,

    g) MDU: Meslekî denetim uygulamalarını,

    ğ) MİSEM: JFMO Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezini,

    h) Oda (JFMO): TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odasını,

    ı) SJFMMB: SMMH yapmak üzere Odaya kayıt ve tescil yaptıran vergi yükümlüsü kişi veya kurumlara ait serbest jeofizik mühendislik müşavirlik bürolarını,

    i) SMM: SMMH'den birini ya da birkaçını kendi adına ya da ortak sıfatıyla veya ücretli çalışan olarak yürüten SMM Belgesi sahibi jeofizik mühendisini,

    j) SMM Belgesi: Jeofizik mühendislerinin SMMH'yi ifa edebilmeleri için yetkili olduğunu gösteren ve Oda tarafından verilen belgeyi,

    k) SMMH: Sadece SMM Belgesini haiz jeofizik mühendislerinin ifaya yetkili olduğu serbest müşavirlik mühendislik hizmetlerini,

    l) Şube: Oda şubelerini,

    m) Temsilci: Yönetim Kurulu tarafından bölge, il/ilçe, işyeri ve benzeri için görevlendirilen kişi veya kişileri,

    n) Tescilli Büro: JFMH yapmak üzere Odaya kayıt ve tescil yaptıran ve bünyesinde en az bir JFM'yi ücretli, sözleşmeli, ortak bir bağlantı içinde bulunduran gerçek veya tüzel kişiyi ya da kuruluşları,

    o) Üye: Oda üyelerini,

    ö) Yönetim Kurulu: Oda Yönetim Kurulunu,

    p) Yetkilendirme Belgesi: Uzman jeofizik mühendisi belgesini ve/veya yetkili jeofizik mühendisi belgesini,

    r) (Ek bent: 16/07/2009-27290 S.R.G. Yön./1.mad.) Denetim: SMM lerin ve tescilli SMMH bürolarının birbirleriyle ve işverenle olan ilişkilerinde dürüstlüğün ve güvenin hakim kılınması, meslek disiplini ve ahlakının korunması ve SMMH nin kanun, yönetmelik ve standartlara uygun olarak ve birbiriyle uyumlu şekilde yürütülmesi için bu Yönetmelik kurallarına ve Oda tarafından belirlenmiş asgari ücret çizelgelerine uyulduğunun Oda merkezi, şubeleri, temsilcilikleri veya bunların görevlendirdiği kişilerce incelenmesini ve inceleme kayıtlarının Oda tarafından tutulmasını,

       s) (Ek bent: 16/07/2009-27290 S.R.G. Yön./1.mad.) İşveren: SMMH yaptırmak üzere bir SMM veya tescilli SMMH bürosuyla sözleşme yapan gerçek ve tüzel kişileri,

       ş) (Ek bent: 16/07/2009-27290 S.R.G. Yön./1.mad.) Sosyal Güvenlik Kurumu: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılık (SSK), (b) bendi kapsamındaki sigortalılık (Bağ-Kur) ve (c) bendi kapsamındaki (Emekli Sandığı) sigortalılığı,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Jeofizik Mühendisliği Uzmanlık Alanları ve Hizmetlerin Yürütülmesi

    Jeofizik mühendisliği uzmanlık alanları

    MADDE 5 - Madde 5 - (Değişik madde: 16/07/2009-27290 S.R.G. Yön./2.mad.)

    (1) Jeofizik mühendisliği hizmetleri aşağıda belirtilmiştir.

       a) Doğal kaynakların araştırılması, kapsamında jeofizik mühendisliği hizmet alanları/ dalları:

       1) Petrol ve doğalgaz arama alanlarının ve rezervlerinin belirlenmesi ve işletilmesi sırasındaki jeofizik etüt, jeofizik modelleme, sondaj yerinin belirlenmesi çalışmalarında jeofizik raporlarının hazırlanması, jeofizik kuyu logu alımı, değerlendirilmesi ve arama faaliyet raporlarının hazırlanması,

       2) Kömür, bitümlü şist, asfaltit diğer enerji hammaddelerinin aranması, bulunması ve rezervlerinin belirlenmesi ve işletilmesi sırasında jeofizik etüt, jeofizik modelleme, sondaj yerinin belirlenmesi, jeofizik kuyu logu alımı, değerlendirilmesi, jeofizik raporlarının ve arama faaliyet raporlarının hazırlanması,

       3) Endüstriyel hammadde aranması, bulunması ve rezervlerinin belirlenmesi ve işletilmesi sırasında jeofizik etüt, jeofizik modelleme, sondaj yerinin belirlenmesi, jeofizik kuyu logu alımı, değerlendirilmesi, jeofizik raporlarının ve arama faaliyet raporlarının hazırlanması,

       4) Madenlerin aranması, yayılım alanlarının ve rezervlerinin belirlenmesi ve işletilmesi sırasındaki jeofizik etüt, jeofizik modelleme, sondaj yerinin belirlenmesi, jeofizik kuyu logu alımı, değerlendirilmesi, jeofizik raporlarının ve arama faaliyet raporlarının hazırlanması,

       5) Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların arama alanlarının, koruma alanlarının ve rezervlerinin belirlenmesi ve işletilmesi sırasındaki jeofizik etüt, jeofizik modelleme, sondaj yerinin belirlenmesi, jeofizik raporlarının hazırlanması, jeofizik kuyu logu alımı, değerlendirilmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanması,

       6) Doğal yapı malzemeleri ile değişik amaçlarla kullanılan kil, kum, çakıl, kireç, çimento kili ve benzeri ocakları ve kireçtaşı, bazalt, granitik ve benzeri taş ocaklarının aranması, rezervlerinin belirlenmesi ve işletilmesi sırasındaki jeofizik etüt ve sondaj, jeofizik haritalama ve üç boyutlu jeofizik modelleme ile jeofizik kuyu logu alımı, değerlendirilmesi ve raporlarının hazırlanması,

       7) Yeraltı suyu arama alanlarının, koruma alanlarının ve rezervlerinin belirlenmesi ve işletilmesi sırasındaki jeofizik etüt, hidrojeofizik etüt, jeofizik modelleme, sondaj yerinin belirlenmesi, yapılması ve takibi, yeraltı suyu arama belgesi ve kullanma belgesi, ıslah, tadil belge raporlarının hazırlanarak gerekli izinlerin alınması, sondaj kuyularında inkişafın, su verim tecrübesinin yapılarak kuyunun debisi, statik ve dinamik su seviyelerinin belirlenmesi, jeofizik raporlarının hazırlanması, kuyu logu alımı, değerlendirilmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanması,

       8) Coğrafi bilgi sistemleri ve uygun bilgisayar programlarının kullanımı ile maden ve petrol, yeraltı kaynakları ve uzaktan algılama ile jeofizik amaçlı harita üretimi, bilgisayar analizlerinin yapılması ve yorumlanmasına yönelik hizmetler ve raporların hazırlanması,

       9) Kıyı ve kıyı ötesi deniz aramalarına yönelik jeofizik etütler, 3 boyutlu jeofizik modelleme, sismik tomografi ve raporlarının hazırlanması,

       10) Radyoaktif minerallerin; arama alanlarının ve rezervlerinin belirlenmesi ve işletilmesi kapsamındaki jeofizik etüt, jeofizik modelleme, sondaj yerinin belirlenmesi, jeofizik raporlarının hazırlanması, jeofizik kuyu logu alımı, değerlendirilmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanması.

       b) Doğal olayların araştırılması kapsamında jeofizik mühendisliği hizmet alanları/dalları:

       1) Doğal afetlerin araştırılması kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

       2) Arz ısısı etütleri, paleomanyetik ve diğer bilimsel yöntemlerle formasyon yaşının belirlenmesi kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

       3) Yer kabuğu araştırmaları kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

       4) Yer içi fiziği araştırmaları kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

    5) Jeomanyetizma ve aeronomi araştırmaları kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

    6) Atmosfer fiziği araştırmaları kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

    7) Volkanoloji, yeriçi kimyası, fiziksel oşinografi araştırmaları kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

    8) Sismoloji araştırmaları,

    9) Probabilistik ve deterministlik deprem tehlike analizi,

    10) Aktif fayların araştırılması ve tanımlanması kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

       11) Yer ivmesi ölçümleri ve şiddet, ivme azalım ilişkilerinin belirlenmesi,

    12) Mühendislik sismolojisinde deprem mühendisliği araştırmaları,    

    13) Sismik tehlike haritaları hazırlanması kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

    14) Mühendislik sismolojisinde zemin dinamiği araştırmaları,

    15) Deprem ağı ve deprem araştırma merkezlerinin kurulması ve çalıştırılması, ülkemiz ve yöresinde oluşacak depremlerin parametrelerinin belirlenmesi kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

    16) Doğal afetler, heyelanlar, deprem ve risk belirlemelerine yönelik jeofizik, sismolojik ve jeoteknik etüt, deney ve analizleri ile bu çalışmalara ait harita üretimi ve jeofizik mühendisliği hizmet alanlarına ait raporların hazırlanması,

    17) Coğrafi bilgi sistemleri ve diğer bilgisayar programlarının kullanımı ile jeofizik, sismolojik, hidrojeofizik, afet tehlike, arazi kullanım, yerleşime uygunluk ve uzaktan algılama ile jeofizik amaçlı harita üretimi, bilgisayar analizlerinin yapılması ve yorumlanmasına yönelik hizmetler kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

    18) Afet yönetimi çalışmaları kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri.

    c) Mühendislik yapılarının zemin araştırmaları, kent planlamalarına esas yer seçimi, jeoteknik çalışmalar kapsamında jeofizik mühendisliği hizmet alanları/dalları:

    1) Mühendislik yapılarının zemin etüt çalışmaları kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

    2) Değişik amaçlı jeofizik ve jeoteknik etütler için gereken jeofizik amaçlı harita üretimi, zeminin fiziksel özellikleri, zemin yapı etkileşimine esas parametreler ile zemin dinamiği parametrelerinin belirlenmesi jeofizik kesit çıkartılması, örnek alımı ve deneylere yönelik işlemler,

    3) Zemin iyileştirme ve güçlendirme yöntemlerinin kontrolü ve denetlenmesi amacıyla yapılan jeofizik hizmetler,    

    4) Jeoteknik hizmetler kapsamında sondaj numune alımı, kaya ve zemin mekaniği laboratuvar deneylerinin gerçekleştirilmesi ve deney föylerinin düzenlenmesi,

    5) Her tür ve ölçekte imar planına esas jeofizik ve jeoteknik etütler, mikrobölgeleme etüt ve jeofizik/jeoteknik haritaları ile parsel bazında zemin dinamiği, zemin mekaniği parametrelerine esas jeofizik ve jeoteknik etüt çalışmaları,

    6) Gömülü ve aktif fayların haritalanması ve geometrisinin tespit edilmesi kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

    7) Emniyetli patlayıcı madde miktarının ve derinliğinin belirlenmesi, doğal ve yapay titreşimlerin mühendislik yapılarında yapacağı etkilerin araştırılması,

    8) Maden ve taş ocakları ile benzeri alanlarda patlama nedeniyle oluşacak titreşimlerin en yakın yapının dışında yaratacağı zemin titreşimleri ölçümü,

    9) İnşaatlarda kazık çakma ve benzeri titreşim yaratacak operasyonlar ile ağır iş ve inşaat makinelerinin neden olacağı titreşimlerin çevrelerindeki yapılara zarar vermemesi için en yakındaki yapının dışında, zeminde ölçülecek titreşim ölçümleri,

    10) Konut ve ofis olarak kullanılan binalarda, makine ve teçhizatın neden olacağı titreşim ölçümleri,

    11) Kentlerde su yolu kaçak ve sızıntılarının belirlenmesi, metal veya plastik gaz ve su boruları, telefon kabloları derinlik ve pozisyonları, nehir ve göl tabanı profili, yer altı suyu kaynakları kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

    12) Hidroteknik yer araştırmaları kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

    13) Ulaşım güzergâhları yer seçimi araştırmaları kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

    14) Kentleşme ve endüstri alanlarına ilişkin jeoteknik araştırmalar kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri.

    ç) Mühendislik yapılarında hasarsız inceleme (Non Destructive Test/NDT) etütleri kapsamında malzeme özelliklerinin belirlenmesi amacıyla veri toplamaya yönelik jeofizik hizmetler.

    d) Jeofizik hizmetleri kapsamında çevre jeofiziği araştırmaları:

    1) Çevresel etki değerlendirmesi, çevre jeofiziği ve çevresel etki değerlendirme kapsamındaki jeofizik, sismolojik ve hidrojeofizik etüt ve modelleme ile jeofizik mühendisliği hizmet alanlarına ait raporların hazırlanması,

    2) Tatlı-tuzlu su bölgelerinin sınırlarının belirlenmesi kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

    3) Baraj ve göl kaçaklarının belirlenmesi kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

    4) Toprak ve yeraltı suyu kirliliği kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

    5) Depolama alanlarının araştırılması kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

    6) Kıyı kenar çizgisi ile kıyı çizgisi arasında kalan dolgu alanları ve sınırlarının araştırılması ve belirlenmesi kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

    7) Katodik koruma projeleri ve toprak özdirenç ölçümleri, topraklama tesislerinde rezistivite (wenner, schlumberger, dipol dipol ve pol dipol) yöntemiyle toprak özdirenci ölçümleri.

    e) Arkeolojik alanlara yönelik jeofizik çalışmaları;

    1) Sit ve arkeolojik kalıntıların sınırlarının ve konumlarının belirlenmesine yönelik jeofizik etüt ve raporlarının hazırlanması,

    2) Gömülü kalıntıların yerlerini, derinliklerini, geometrilerini belirleme ve eski kent planının görüntülenmesi kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

       3) Yeraltına çizili boş odaların yer ve boyutlarını, eski su yolları ve yer altı donanımını belirleme, gömülü definelerin yer, derinlik ve boyutlarını yeraltındaki eski ve tesisatların uzanımlarının tespiti ve raporlarının hazırlanması,

       4) Akıntı kanalları, körfezler, göller, lagünler, ayırıcı engeller, tuz ya da şeyl domları, karstik boşluklar, yeraltı boşlukları ve denizin karaya doğru ilerlediği ya da gerilediği yerlerin tespiti ve raporunun hazırlanması kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri,

       5) Arkeoloji malzemelerin yaş tayini çalışmaları kapsamında yapılacak jeofizik mühendisliği hizmetleri.

       f) Sağlık ve adlî jeofizik hizmetleri kapsamında yapılan araştırmalar;

       1) Sağlıkla ilgili jeofizik çalışmalar,

       2) Adli olaylar ile ilgili jeofizik çalışmalar,

       g) Proje hizmetleri kapsamında;

       1) JFMH ile ilgili jeofizik mühendisliği kapsamına giren etüt, arama faaliyet projesi hazırlanması ve rapor düzenlenmesi,

       2) Fizibilite projesi ve raporu hazırlanması,

       3) Yeraltı suyu araştırma, su sondajı ve zemin sondaj çalışmalarında uygulanacak jeofizik kuyu logu ölçüleri alımı ve kuyu teçhizinin planlanması,

       4) Kamulaştırma kararına esas olacak konuda rapor hazırlanması,

       5) Uygulama, yönetim ve denetim hizmetleri,

       6) İş güvenliği uzmanlığı kapsamındaki hizmetler,

       7) Bilirkişilik ve ekspertiz hizmetleri,

       8) Eğitim ve öğretim hizmetleri,

       9) Jeofizik aletlerinin geliştirilmesi, jeofizik ekip, ekipman kiralaması, jeofizik konusunda yazılım geliştirme ve pazarlama faaliyetleri,

       10) Mikro bölgelendirmede jeofizik hizmetleri,

       11) İlgili kurumlara verilmek üzere imar planına (revizyon) esas jeofizik, jeoteknik etüt raporu, jeofizik ve jeoteknik zemin ve temel etüt raporu, yer altı suyu arama raporu, yer altı suyu arama ve kullanma belgeleri, maden, petrol, doğalgaz ve arkeolojik arama raporlarının hazırlanması ve imzalanması.

       ğ) Jeofizik mühendisliği hizmetleri kapsamında müşavirlik hizmetleri.

    Serbest jeofizik mühendisliği hizmetlerinin yürütülmesi

    MADDE 6 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan Jeofizik Mühendisliği hizmetleri, SMM Belgesi ile Büro Tescil Belgesine tabi serbest jeofizik mühendisliği hizmetleridir. Bu hizmetler; anılan belgelere sahip olmayan ya da bu Yönetmelikte belirtilen istisna koşullarını taşımayan jeofizik mühendislerince yürütülemez.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : SMM Belgesi ile Büro Tescil Belgesi Alınması, Yenilenmesi ve İptal Edilmesi

    SMM Belgesi alma koşulları

    MADDE 7 - (1) (Değişik cümle: 16/07/2009-27290 S.R.G. Yön./3.mad.) Aşağıdaki koşulları taşıyan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayan jeofizik mühendislerine başvuruları hâlinde SMM Belgesi verilir.

    a) Oda üyesi olması ve üyelik borcu bulunmaması,

    b) Oda tarafından herhangi bir meslekî kısıtlamaya uğramamış olması,

    c) (Değişik bent: 14/08/2009-27319 S.R.G. Yön./1.mad.) T.C. kimlik numarasının veya vergi numarasının bildirilmiş olması,

    ç) SMM Belgesi tescil harcını ödemiş olması,

    d) Oda tarafından düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru formunu bizzat doldurup imzalamış olması,

    e) Oda tarafından düzenlenen SMMH ile ilgili meslek içi eğitim faaliyetlerine ve bilgi yenileme eğitimlerine katılmış olması,

    f) Yukarıdaki bentlerde belirtilen koşulların yanında;

    1) Ücretli çalışıyorsa; iş koşullarını ve çalışma şartlarını düzenleyen hizmet sözleşmesinin ve son ay bordrosunun bir örneğini sunarak, aldığı ücretin ve çalışma koşullarının Oda tarafından belirlenen asgarî standartların altında olmadığını belgelemesi ve SSK işe giriş bildirgesi ile hizmet döküm cetvelinin bir örneğini sunması,

    2) Kendi adına serbest çalışıyorsa; serbest meslek sahiplerine ilişkin vergilendirmeye tabi olduğunu belgelemesi, yanında ücretli olarak çalışan jeofizik mühendisi varsa, bununla/bunlarla imzaladığı iş koşullarını ve çalışma şartlarını düzenleyen hizmet sözleşmesinin ve son ay bordrolarının bir örneğini sunarak, verdiği ücretin ve sunduğu çalışma şartlarının Oda tarafından belirlenen asgarî standartların altında olmadığını belgelemesi,

    3) Adi ortaklıkta ortak olarak çalışıyorsa; bu fıkranın iki numaralı alt bendinde belirtilen belgelere ek olarak, ortakların tamamı tarafından imzalanmış ortaklık sözleşmesinin noter onaylı suretini vererek kuruluşta ortak olarak çalıştığını ve kuruluşun faaliyet konuları arasında SMMH olduğunu belgelemesi,

    4) Sermaye şirketi ortağı olarak faaliyet gösteriyorsa; şirket ana sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesini veya noter onaylı suretini vererek şirketin faaliyet alanları arasında SMMH bulunduğunu ve kendisinin şirket ortağı olduğunu belgelemesi, şirket bünyesinde ücretli olarak çalışan jeofizik mühendisi varsa, bununla/bunlarla imzalanan, iş koşullarını ve çalışma şartlarını düzenleyen hizmet sözleşmesinin ve son ay bordrolarının bir örneğini sunarak, verilen ücretin ve sunulan çalışma şartlarının Oda tarafından belirlenen asgarî standartların altında olmadığını belgelemesi,

    gerekmektedir.

    (2) (Değişik fıkra: 16/07/2009-27290 S.R.G. Yön./3.mad.) SMM'lerin sicil numaraları SMMH esnasındaki değişikliklerin Odaya bildirilmesi gerekir.

    (3) Yönetim Kurulu, doğrudan veya şube, bölge, il/ilçe temsilciliği kanalıyla yapılan başvuruları inceleyerek sonuçlandırır. Belge verilmesi uygun görülen kişi veya kuruluşlara belgeleri geldiği yolla gönderilir. Belgenin verilmesi konusunda son yetkili organ Yönetim Kurulu'dur.

    (4) SMM Belgesi, ilk başvuruda o yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere verilir.

    SMM Belgesinin yenilenmesi

    MADDE 8 - (1) Süresi dolmuş olan SMM Belgesinin yenilenebilmesi için aşağıda belirtilen koşulların sağlanması gerekir.

    a) Oda üyeliğinin devam ediyor olması ve üyelik borcunun bulunmaması,

    b) Yönetim Kurulunca belirlenen yıllık yenileme ücretinin ödenmiş olması,

    c) Oda tarafından herhangi bir meslekî kısıtlamaya uğramamış olması,

    ç) Oda tarafından düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru formunun şahsen doldurulup imzalanmış olması,

    d) (Değişik bent: 16/07/2009-27290 S.R.G. Yön./4.mad.) Oda tarafından düzenlenen SMMH ile ilgili en az iki meslek içi eğitim ve belgelendirme kurslarına katılmış olması.

    e) Yukarıdaki bentlerde belirtilen koşulların yanında;

    1) Ücretli olarak çalışıyorsa; iş koşullarını ve çalışma şartlarını düzenleyen hizmet sözleşmesinin ve son dört aylık ücret bordrolarının birer örneğini sunarak, aldığı ücretin ve çalışma koşullarının Oda tarafından belirlenen asgarî standartların altında olmadığını belgelemesi ve SSK hizmet döküm cetvelinin bir örneğini sunması,

    2) Kendi adına serbest çalışıyorsa; serbest meslek sahiplerine ilişkin vergilendirmeye tabi olmaya devam ettiğini belgelemesi, yanında ücretli olarak çalışan jeofizik mühendisi varsa, bununla/bunlarla imzaladığı, iş koşullarını ve çalışma şartlarını düzenleyen hizmet sözleşmesinin ve son dört aylık bordrolarının birer örneğini sunarak, verdiği ücretin ve sunduğu çalışma şartlarının Oda tarafından belirlenen asgarî standartların altında olmadığını belgelemesi,

    3) Adi ortaklıkta ortak olarak çalışıyorsa; bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin üç numaralı alt bendinde istenen belgeleri vermesi ve ortaklık durumunda değişiklik olmuşsa ortakların tamamı tarafından imzalanmış ortaklık sözleşmesinin noter onaylı suretini vererek kuruluşta ortak olarak çalışmaya ve kuruluşun faaliyet konuları arasında SMMH bulunmaya devam ettiğini belgelemesi,

    4) Sermaye şirketi ortağı olarak faaliyet gösteriyorsa; şirket ana sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesini veya noter onaylı suretini vererek şirketin faaliyet alanları arasında SMMH bulunduğunu ve kendisinin şirket ortağı olduğunu belgelemesi, Şirket bünyesinde ücretli olarak çalışan jeofizik mühendisi varsa, bununla/bunlarla imzalanan, iş koşullarını ve çalışma şartlarını düzenleyen hizmet sözleşmesinin ve son ay bordrolarının bir örneğini sunarak, verilen ücretin ve sunulan çalışma şartlarının Oda tarafından belirlenen asgarî standartların altında olmadığını belgelemesi,

    gerekir.

    (2) Verilen belge, her yıl şubat ayı sonuna kadar belge sahiplerinin başvurusu üzerine, o yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yenilenir.

    (3) Belge onay işlemlerini her yıl yaptırmayan kişilerin herhangi bir ihtar ya da ihbara gerek olmaksızın belgesi iptal edilir ve numaraları başka bir kişiye verilmez. Bu şekilde belgesi iptal edilen belge sahipleri tekrar başvuru yaptığında, gerekli şartları taşımaları hâlinde yeni belgeleri, yeni sicil numarası ile verilir.

    Büro Tescil Belgesi alma koşulları

    MADDE 9 - (1) Odaya kayıt ve tescili yapılan büroya Oda tarafından Büro Tescil Belgesi verilir. JFMH yapmak üzere Büro Tescil Belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların Odaya kayıt ve tescilinin yapılabilmesi için aşağıdaki koşullar aranır.

    a) Büro adına çalışan, Odaya kayıtlı ve çalışması kısıtlanmamış en az bir JFM bulunması ve JFM'nin büro adına ne sıfatla tescil edileceğinin (ortak, ücretli, sözleşmeli) başvuruda belirtilmesi ve noter onayı ile belgelenmesi,

    b) Büronun kuruluş statüsü gereği vergilendirmeye tabi olduğunu, ilgili vergi dairesinden belgelemesi,

    c) JFM'nin büroda ücretli çalışması durumunda, aldığı ücretin JFM'ye veya JFM'lere Oda asgarî ücretinden daha az ücret ödenmediğinin belgelenmesi,

    ç) JFM'nin noter onaylı imza sirkülerinin verilmesi,

    d) (Değişik bent: 16/07/2009-27290 S.R.G. Yön./5.mad.) Büro eğer şirket ise, Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmış esas mukavelesinin suretinin verilmesi, yüzde 51 hisseye TMMOB üyesi mühendislerin sahip olması, anonim şirketlerde hisselerin %51 TMMOB üyesi değil ise en az iki jeofizik mühendisi çalıştırılması,

    e) Büro eğer ortak ise, noterden onaylanmış ortaklık sözleşmesinin bir suretinin verilmesi,

    f) Büro kira sözleşmesi veya kuruluş sahibinin malı ise bu durumu kanıtlayan belgenin verilmesi,

    g) BAĞ-KUR veya sigorta kaydının belgelenmesi,

    ğ) Başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurularak imzalanması,

    h) Tescil harcı makbuzu ve vergi levhası fotokopisinin verilmesi.

    (2) Büro Tescil Belgesi, ilk başvuruda o yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere verilir.

    (3) Büro Tescil Belgesinin üzerinde; büro tescil numarası, ilk tescil tarihi, şube ismi, büro adı, adresi, telefon, telefaks, vergi dairesi ve sicil numarası, yetkili olduğu SMMH'nin açık tanımı, SMM'nin adı soyadı, oda sicil numarası, bitirdiği okul ismi, yılı, diploma numarası uzmanlık alanı ve yetki sınıfı, fotoğrafı, büro ile konumu, imzası, belge düzenleme tarihi, yetkili isim ve imzası, vize için gerekli bölümler bulunur. Belgede iki SMM için bölüm bulunur. Daha fazla SMM çalıştıran bürolar için ek belge düzenlenir.

    Büro Tescil Belgesinin yenilenmesi

    MADDE 10 - (1) Büro Tescil Belgesi yenilenmesi işlemleri aşağıdaki kurallara uygun olarak yürütülür.

    a) Büro Tescil Belgesinin yenilenmesi için istenen belgeler şunlardır:

    1) İşyeri adına çalışan SMM Belgesine sahip en az bir jeofizik mühendisinin çalıştığına ilişkin belge,

    2) SMM işyeri ortağı ise hisseye sahip olduğuna dair belge,

    3) SMM iş yerinde çalışıyor ise, son altı ayın Sosyal Güvenlik Kurumu prim bordrolarının fotokopileri,

    4) SMM iş yerinde yeni çalışacak ya da son altı ay içinde işe girmiş ise Oda tarafından hazırlanan tip sözleşmenin iş yeri ile SMM arasında imzalanmış bir örneği,

    5) Tescil harcı makbuzu,

    6) Vergi levhası fotokopisi,

    7) İşyeri adresinin beyanı ve ikametgâh belgesi,

    8) İş yeri adi ortaklık ise noterden onaylanmış ortaklık sözleşmesinin bir örneği,

    9) JFMH yaptığına dair Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneği,

    10) İş yerinin bünyesinde bulundurduğu cihaz ve ekipmanın listesini içeren beyanı.

    11) (Ek bent: 16/07/2009-27290 S.R.G. Yön./6.mad.) Büro tescil belgesinin aslı ile bir önceki tescil işleminden sonra geçen sürede üretilen mesleki ürünler listesi ile birlikte oda tarafından verilen başvuru formunun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması ve imza edilmesi.

    (2) Verilen belgeler, her yıl şubat ayı sonuna kadar belge sahiplerinin başvurusu üzerine, o yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yenilenir. Belgelerin yenilenip yenilenmemesi konusunda son yetkili organ Odadır. Tescile esas bilgi ve belgelerin Odaya verilmesinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları saptanan, Tescil Belgesi üzerinde herhangi bir değişiklik yapan, tescile esas bilgilerde meydana gelen değişiklikleri bir ay içinde bildirmeyen kişi ve kuruluşların belgeleri iptal edilir. Belge onay işlemlerini her yıl yaptırmayan kuruluşların herhangi bir ihtar ya da ihbara gerek olmaksızın belgeleri iptal edilir ve numaraları başka bir kuruluşa verilmez. Bu şekilde belgeleri iptal edilen belge sahipleri tekrar başvuru yaptığında, gerekli şartları taşımaları hâlinde yeni belgeleri yeni sicil numarası ile verilir.

    (3) (Ek fıkra: 16/07/2009-27290 S.R.G. Yön./6.mad.) Süresi içinde yenilemeyi yaptırmayan bürolar bulunulan cari yılın tescil yenileme tutarının yüzde yirmisi oranında gecikme zammı uygulanır. Geçmiş yıllarda süresi içinde tescil yenileme işlemini yaptırmayan bürolara, geçmiş yıllara ait yenileme karşılığı olarak içinde bulunulan cari yılın tescil yenileme tutarının yüzde ellisi oranında her yıl için gecikme zammı uygulanır.

    İrtibat bürosu veya şube açılması ve yıllık onayları

    MADDE 11 - (1) (Değişik fıkra: 16/07/2009-27290 S.R.G. Yön./7.mad.) Bir kişiye ancak bir adet Büro Tescil Belgesi verilir. SMMH'nin yürütülmesinde SMM ve tescilli bürolar aşağıda belirtilen kurallara uyarlar.

    a) Bürolar için;

    1) Bürolar şube açamaz, ancak her büro en fazla bir irtibat bürosu açabilir.

    2) İrtibat büroları; büro merkezinin dışında açıldığında Odaya bildirim yapılır.

    3) İrtibat bürolarında en az bir JFM sürekli çalışmak zorundadır.

    4) İrtibat bürolarında ücretle çalıştırılan JFM'ye veya JFM'lere Oda asgarî ücretinden daha az ücret ödenmediği belgelenmelidir.

    5) İrtibat bürosunda çalışan JFM için irtibat bürosu açılan yerde ikamet ettiğine dair ikametgâh belgesinin alınmış olması gerekir.

    6) İrtibat büroları Odaya kayıt ve tescil edildikten sonra açılır.

    b) Şirketler için;

    1) Ana sözleşmede "Şube veya irtibat bürosu açabilir" ibaresi yer almalıdır.

    2) Şirketler, şubelerini veya irtibat bürolarını Odaya bildirmek durumundadır.

    3) Şirketler, en fazla şirket ortağı SMM sayısı kadar şube veya irtibat bürosu açabilir.

    4) Şube veya irtibat bürolarında en az bir JFM sürekli olarak çalışmak zorundadır.

    5) Şube veya irtibat bürolarında ücretle çalıştırılan JFM'ye veya JFM'lere Oda asgarî ücretinden daha az ücret ödenmediği belgelenmelidir.

    6) Şube veya irtibat bürolarında çalışan JFM veya JFM'ler için şube veya irtibat bürosu açılan yerde ikamet ettiğine dair ikametgâh belgesinin alınmış olması gerekir.

    SMMH ve büro tescil denetimi

    MADDE 12 - (1) SMMH'nin yürütülmesinde SMM ve tescilli bürolar aşağıda belirtilen kurallara uyarlar.

    a) Oda, JFMH'nin yürütülmesinde, meslek mensupları arasında haksız rekabeti önlemek, üretilen hizmetlerin üstün nitelikte, şartname ve standartlara uygun olmasını sağlamak amacıyla gerekli gördüğü önlemleri alır.

    b) Oda yetkilileri, JFMH uygulamalarını ve ürünlerini incelemeye, meslekî denetim yaparak yapılan işleri yerinde denetlemeye ve onaylamaya yetkilidir. Odanın yetkililerini ve çalışma koşullarını Yönetim Kurulu belirler.

    c) SMM Belgesi veya Büro Tescil Belgesi bulunmayan, belgesini yenilemeyen, belgesi Oda tarafından süreli veya süresiz olarak iptal edilen kişi ve kuruluşlar, bu belgelere dayanarak hizmet yapamazlar.

    ç) SMM ve tescilli büro, bu Yönetmelik kapsamına giren tüm işlerinde ve yapacağı hizmet sözleşmesinde meslekî esaslar, meslektaş yararları, ilgili konularda Oda tarafından yürürlüğe konmuş şartname, norm ve standartlar ve Oda tarafından belirlenmiş en az ücret tarifelerine uyarlar.

    d) (Değişik bent: 16/07/2009-27290 S.R.G. Yön./8.mad.) SMM ve tescilli bürolar, bu Yönetmelik kapsamına giren tüm hizmetlerini, ilgili işveren idare veya onay makamınca istensin ya da istenmesin Odanın meslekî denetiminden geçirirler ve onaylatırlar. Yetkilendirme belgesine sahip olmayan SMM'lerin hazırladıkları raporlar Oda yetkilileri tarafından onaylanmaz.

    e) SMM ve tescilli büroların ücretli veya sözleşmeli statüde çalıştırdıkları JFM'lere ödeyecekleri ücretler, Odanın belirlediği asgarî ücretten daha az olamaz.

    f) SMM ve tescilli bürolar hizmetlerini denetim için Oda Genel Merkezi ya da şube, bölge veya il/ilçe temsilciliklerine sunarken aşağıdaki belgeleri ve hizmetin türü göz önüne alınarak Yönetim Kurulunca istenilen diğer dokümanları vermek zorundadırlar.

    1) Hizmetini belirten veya hizmet ürünü dokümanlar (proje, rapor, sözleşme gibi),

    2) Hizmete ilişkin en az Oda tarafından belirlenmiş en az ücretler üzerinden kesilmiş serbest meslek makbuzu ya da fatura, JFM üyenin imzası, SMM veya tescilli büro numaraları, üye sicil numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı ve vergi numarası, büro adresi, işverenin adı ve adresi.

    Belge iptali

    MADDE 13 - (1) Tescil ve yenileme sürecinde yazılı ya da sözlü olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen veya belgelerinde izinsiz değişiklik veyahut tahrifat yaptıkları anlaşılan ya da tescile esas koşullarda meydana gelen değişiklikleri değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren bir ay içinde Odaya bildirmeyen kişi ve kuruluşların belgeleri iptal edilir, ilgili sicillerden kayıtları silinir ve ilgili mühendis hakkında işlem yapılması için durum Oda Onur Kuruluna intikal ettirilir. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda da bulunulur.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Meslekî Denetim Uygulama Esasları

    Meslekî denetim uygulaması

    MADDE 14 - (1) SMM, yaptığı SMMH kapsamındaki her türden işleri, ilgili idare veya onaylayan kuruluşun isteğine bakmaksızın Odaya sunarak MDU'dan geçirmek ve uygunluk sağlamak zorundadır.

    Belgelendirme

    MADDE 15 - (1) SJFMMB, meslekî denetimden geçireceği SMMH'yi işin yapıldığı etkinlik alanındaki temsilciliğe sunarak, aşağıdaki belgeleri Oda birimlerine vermekle yükümlüdür.

    a) O yıl için onaylanmış büro tescil yenileme belgesi,

    b) Yaptığı SMMH'nin ürünü proje, her türlü doküman ve çıktılar,

    c) SMMH'ye ilişkin, Oda tarafından belirlenmiş en az ücret çizelgesi üzerinden kesilmiş serbest meslek makbuzu veya fatura.

    (2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen belgelerde, SMM üyenin, oda sicil numarası, kaşesi, imzası, SJFMMB'nin tescil numarası, vergi dairesi adı, vergi numarası ve adresi, işverenin adı ve adresi yer alır.

    Asgarî ücret uygulaması

    MADDE 16 - (1) SJFMMB'ler bu Yönetmelik kapsamına giren tüm SMMH'de ve yapacağı hizmet sözleşmesinde, meslekî esaslar, meslektaş yararları doğrultusunda, TMMOB ve Oda tarafından yürürlüğe konulmuş şartnamelere ve belirlenmiş asgarî ücret tarifesine uyarlar.

    Meslekî denetim ücreti

    MADDE 17 - (1) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirlenen koşulları taşıyan SMM'nin yaptığı projenin, bu Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan meslekî denetim yönergesi uyarınca asgarî ücret tarifesi, teknik ve yasal standartlara ve Oda yönetmeliklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığının belirlenmesi hizmeti karşılığında Oda tarafından belirlenen meslekî denetim ücreti alınır.

    Meslekî denetim görevlilerinin görevleri

    MADDE 18 - (1) Kriterleri Yönetim Kurulunca belirlenen MDG'ler, kendisine verilen projeyi en çok üç iş günü içinde sonuçlandırır. Proje, asgarî ücret tarifesine ve Oda yönetmeliklerine uygun olmayan özellikler taşıyorsa, gerekçeleri yazı ile belirtilerek, düzeltilmek üzere ilgilisine verilir. Her yeni inceleme için üç günlük süre verilir.

    Onaylama

    MADDE 19 - (1) Meslekî denetim görevlilerinin yaptıkları incelemeler sonucunda;

    a) SMMH kapsamında gerçekleştirilen Meslekî Denetim Uygulamaları, "Görülmüştür" ibaresi ile Oda kaşesi ve yetkili kişinin imzasının dokümanlar üzerinde bulunması ile onaylandığı belirtilir.

    b) Oda, bu Yönetmelik kapsamı dışındaki eksiklik ve yanlışlıklardan sorumlu değildir. Eksiklikleri giderilmeyen ve usulüne aykırı yapılan projenin meslekî denetim uygulamaları sonucunda geri çevrilmesi nedeniyle doğacak gecikme ve zararlardan dolayı Oda sorumlu tutulamaz.

    c) Odanın "Görülmüştür" ibaresini, kaşesini ve yetkili imzasını taşımayan SMMH, onay ve uygulama için kabul edilemez.

    Odanın yetkileri

    MADDE 20 - (1) Oda bu Yönetmelik kapsamında;

    a) Şube başkanlıkları, bölge temsilcilikleri ve il/ilçe temsilcilikleri aracılığıyla SJFMMB tarafından yapılan SMMH'leri için MDU çerçevesinde inceleme, onaylama, asgarî ücret uygulama ve bu hizmetleri karşılığında alınacak ücretleri belirlemeye,

    b) SMMH'nin SMM ve SJFMMB'ler tarafından eşit rekabet koşulları altında yapılarak, yasa, yönetmelik, tüzük ve şartnamelere uygun, kamu yararını gözeten, nitelikli hizmet yapılmasını sağlamak üzere gerekli gördüğü tüm önlemleri almaya, mesleği ve meslektaşların hak ve çıkarlarını korumak için gereğinde işyerinde veya arazide tüm kayıt ve belgeler üzerinde denetimler yapmaya,

    c) Yönetim Kurulu, yılda bir kez asgarî ücreti belirlemeye ve yayımlamaya,

    yetkilidir.

    (2) (Ek fıkra: 16/07/2009-27290 S.R.G. Yön./9.mad.) Oda Yönetim Kurulu, yürüteceği işlemlerde aşağıdaki hususlara uyar;

    a) SJFMB, büro tescilini yenilemeyenlere hiçbir oda belgesi verilmez, büro tescil belgesi iptal edilir.

    b) Çalışan SMM'lerin ayrılması durumunda, SMM'si kalmayan SJFMMB'lerin bir aylık süre içinde yeni bir SMM ile sözleşme imzalamaması durumunda büro tescil belgesi iptal edilir.

    SMM'lerin yetkileri ve sorumlulukları

    MADDE 21 - (1) SJFMMB'nin yetkileri ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

    a) Tescil belgesi görülecek şekilde işyerine asılmış olması,

    b) (Değişik bent: 16/07/2009-27290 S.R.G. Yön./10.mad.) SMM'nin kendi nam ve hesabına, sadece ortak veya ücretli olarak bağlantı içinde bulunduğu tescilli büro adına hizmet üretmesi,

    c) SMM'nin Odaya tescilinin yapılmış olması; yasa, tüzük, yönetmelik, şartname ve diğer yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı koşullara uyması,

    ç) SMM Belgesi ve Büro Tescil Belgesi verildiği yıl için geçerli olup, her yıl ocak ayı içinde yenilenmesi ve yenileme işleminin yazılı olması,

    d) Herhangi bir nedenle faaliyetini en az bir yıl için donduran SJFMMB'nin geçici olarak tescilinin iptalinin istenmiş olması,

    e) SMM'nin yeniden faaliyete geçmesi için tescilin yenilenmesi,

    f) Oda tarafından tescili yapılmamış SMM'lerin, SJFMH'i yürütememesi,

    g) SMMH'ler, işveren idare veya onay makamınca istensin ya da istenmesin Odanın denetiminden geçirmesi,

    ğ) SMM, meslekî denetim hizmeti karşılığı olarak Oda tarafından belirlenen meslekî denetim ücretini ödemesi,

    h) SJFMMB'lerin meslekî dayanışma sorumluluğunun bilincinde olarak; haksız rekabete neden olacak, birbirlerine zarar verecek tutum ve davranışlarda bulunmaması,

    ı) SJFMMB'lerin, Yönetim Kurulu tarafından yılda bir kez belirlenen ve yayımlanan asgarî ücret tarifesine uyması,

    i) (Ek bent: 16/07/2009-27290 S.R.G. Yön./10.mad.) SMM'ler kendisi ve birinci derecedeki akrabalarının gerçek kişi işveren konumunda olan fakat ticari amacı olmayan, kendi uzmanlık alanında ve sınırı Odaca belirlenmiş SMMH'ni, bu durumu belgelemek ve her hizmet konusunda gerçek kişiye bir kere özgün olmak koşuluyla, fatura aranmaksızın asgari ücretler üzerinden kayıt ve onay ücreti ödemesi,

    gerekir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    İdarî yaptırımlar

    MADDE 22 - (1) (Değişik fıkra: 16/07/2009-27290 S.R.G. Yön./11.mad.) SMM'lerin veya tescilli büroların, bu Yönetmelik kapsamına giren hizmetleri yürütürken, bu Yönetmelik hükümlerine uymadıklarının belirlenmesi hâlinde Yönetim Kurulu,

       a) Yürürlükte olan Oda asgari ücret tarifesine ve bu Yönetmelik kapsamına giren hizmetlerin mesleki denetimi için Oda onayına sunulmaması durumunda, yazılı uyarıda bulunulmasına,

       b) Yazılı uyarı yaptırımı ve/veya yazılı ihtarda bulunulmuş SMMH bürolarının, aynı yaptırım ve/veya yaptırımları gerektiren Yönetmelik hükümlerini ikinci kez ihlal etmeleri durumunda, tescil belgesinin onbeş günden altı aya kadar geçersiz kılınmasına,

       c) Süreli olarak tescil belgesinin geçersiz kılınmasına karar verilmiş olunmasına rağmen, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) veya (d) bentlerinde belirtilen kuralların yeniden ihlal edilmesi durumunda, büro tescil belgesinin süresiz iptaline, mesleki denetim ile ilgili Odaya sunulan bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunulması ve/veya tahrifatta bulunulması durumunda, büro tescil belgesinin süresiz iptaline karar verir.

    (2) SMM Belgesinin veya Büro Tescil Belgesinin süresiz iptalini gerektiren durumların varlığı hâlinde, SMM Oda Onur Kuruluna sevk edilir. Hakkında idari yaptırım uygulanan SMM veya tescilli Büro ve yaptırımın türü, yazıyla ilgili şube, bölge, il /ilçe temsilciliklerine, ilgili il valiliğine ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir ve Odanın yayın organlarında ilan edilir.

    Soruşturma usulü ve yaptırımların uygulanması

       Madde 23 - (Değişik madde: 16/07/2009-27290 S.R.G. Yön./12.mad.)

    (1)   Soruşturma ve yaptırımların uygulanma şekli aşağıda belirtilmiştir:

       a) Oda Yönetim Kurulu, kendisine gelen bir şikâyet veya bu Yönetmelik hükümlerinin ihlalinin Oda tarafından tespit edilmesi halinde soruşturma başlatır.

       b) Tescilli SMMH bürolarına bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen cezalardan biri verilmeden önce; Yönetim Kurulu, tescilli SMMH bürosuna onbeş gün süre vererek bilgi ve savunmasını ister. Yönetim Kurulu, verilen savunmaya göre Yönetmelik hükümlerinin ihlal edilmiş olduğuna karar verirse, olayın içeriği ve sonuçlarına göre bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yaptırımlardan biri uygulanır.

       c) Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde bilgi ve savunma gönderilmemesi halinde Oda Yönetim Kurulu, dosyayı inceleyerek Yönetmelik hükümlerinin ihlalini tespit etmişse, tescilli SMMH bürosu hakkında bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen cezalardan birini resen verir.

       ç) Oda Yönetim Kurulu, tescilli SMMH bürosuna tanınan onbeş günlük sürenin bitimi tarihini takiben otuz gün içerisinde yaptırım kararını vermek zorundadır. Bu süre içinde Oda Yönetim Kurulunca bir karar verilmemesi halinde tescilli SMMH bürosu hakkında yaptırıma gerek olmadığı kararı alınmış sayılır.

       d) Tescil belgesi süreli veya süresiz askıya alınan SJFMMB'ler, Oda Yönetim Kuruluna onbeş gün içinde itiraz edebilir. İtiraz uygulamayı durdurmaz.

       Yasak haller

       Madde 23/A - (Ek madde: 16/07/2009-27290 S.R.G. Yön./13.mad.)

    (1) Serbest mühendislik müşavirlik hizmetleri yürütmek üzere Odadan tescil belgesi almış jeofizik mühendisleri, aynı amaç doğrultusunda kurulmuş diğer Serbest Jeofizik Mühendislik Müşavirlik Bürolarında sorumlu jeofizik mühendisi olarak görev alamaz. SMMH yapmak üzere SMM belgesi alanlar iki ayrı SJFMMB'de görev alamaz.

       (2) Farklı amaçlarla kurulmuş herhangi bir özel veya kamu kuruluşunda Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan jeofizik mühendisinin, Serbest Jeofizik Mühendislik ve Müşavirlik Bürolarında sorumlu jeofizik mühendisi olarak çalışma veya SJFMMB açma yönünde yapacağı başvurular kabul edilmez.

       (3) Odadan Büro Tescil Belgesi alan SJFMMB'ler, SJFMMB almayan kişi ve kuruluşlardan SMMH'leri alamazlar.

       (4) Odaya tescilli SJFMMB'de çalışan bir SMM sahibi, ikinci bir SMM belgesi talep edemez.

       (5) Ücretli çalışan jeofizik mühendisleri, çalıştıkları kuruluş adına kayıtlı ruhsatlı sahalarda veya kuruluşun, arama-üretim sözleşmesi ile maden üretimi yaptığını belgeleyebildikleri sahalarda hizmet verebilir. İş tanımında bulunmayan sahalarda jeofizik mühendisliği görevi üstlenemezler.

    Önceden belge alanların durumu

    GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce belge almış veya almak için başvuruda bulunmuş olanlar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde bu Yönetmelikte öngörülen koşulları yerine getirerek durumlarını Odaya belgelemek zorundadırlar. Gerekli şartlara haiz olduğunu belgeleyemeyenlere yeni belge verilmez ve verilmiş olan belgeler ise iptal edilir.

    Süre koşulu

    GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2007 tarihine kadar ilk defa SMM Belgesi almak üzere başvuran JFM'ler için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen süre bir yıl olarak uygulanır.

    Yürürlük

    MADDE 24 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    MADDE 25 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar