SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DENETÇİLERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Ulaştırma Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 15/04/2006

    Resmi Gazete Sayısı: 26140

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek Teknik Denetçilerin görev, yetki, sorumluluk ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

    Kapsam

    MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçileri ve sivil havacılık faaliyetlerinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

    Dayanak

    MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 22 ve 23 üncü maddeleri ile 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Apron: Bir havaalanında uçakların park ettirilmesi, akaryakıt ikmalleri, yolcu, yük, posta, kargo indirme-bindirmeleri ve bakımlarının yapılabilmesi için belirlenmiş, terminale bitişik veya yakın bölgeleri,

    b) Bakan: Ulaştırma Bakanını,

    c) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

    ç) Birim Amiri: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Ana Hizmet Birim Amirlerini,

    d) Genel Havacılık İşletmeleri: Ticari hava taşımacılığı dışında kalan diğer sivil havacılık faaliyetlerini yürüten işletmeleri,

    e) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,

    f) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

    g) Gümrüklü Antrepo İşletmecisi: 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri uyarınca T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı tarafından gümrük antreposu işletmesine izin verilen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri,

    ğ) Hava Alanı: Karada ve su üzerinde, içerisindeki bina, tesis ve donanımlar dahil hava araçlarının kalkması, inmesi ve yer manevraları için hazırlanmış, hava araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına, yük ve yolcu indirilip bindirilmesine elverişli tesisleri bulunan yerleri,

    h) Hava Alanı İşletmesi: Hava alanı işletiminden sorumlu kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri,

    ı) Hava Kargo Acentesi: Hava taşıyıcısı adına; kargo kabul ve sevk etmeye, konşimento (awb) düzenlemeye yetkili taşıma işleri organizasyonunu üstlenen, IATA tescilli ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetki belgesine sahip kuruluşu,

    i) Havayolu İşletmesi: Ticari hava taşımacılığı yapmak üzere, ilgili sivil havacılık otoritesi tarafından ruhsatlandırılmış işletmeyi,

    j) Sağlık Kuruluşları: Yeterlik belgesi gerektiren personelin sağlık muayenelerinin yapılması için, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen sağlık kuruluşlarını,

    k) Sivil Havacılık Kurum ve Kuruluşları: Sivil havacılık alanında faaliyet gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri,

    l) Teknik Denetçi: Sivil havacılıkla ilgili olarak; hava aracı uçuşa elverişlilik, hava aracı bakım ve imalat, personel lisansları, hava alanları, hava trafik yönetim hizmetleri, yer hizmetleri, sivil havacılık güvenliği, havacılık işletmeleri, havacılık bakım, sağlık ve eğitim kuruluşlarını inceleme ve denetleme yapmak üzere görevlendirilen personeli,

    m) Teknik Denetleme: Sivil havacılıkla ilgili olarak; hava aracı uçuşa elverişlilik, hava aracı bakım ve imalat, personel lisansları, hava alanları, hava trafik yönetim hizmetleri, yer hizmetleri, sivil havacılık güvenliği, havacılık işletmeleri, havacılık bakım, sağlık ve eğitim kuruluşları ile diğer hususlarda yapılan denetlemeleri,

    n) Terminal İşleticisi: Hava alanı işletmecisiyle yapılan sözleşme gereğince hava alanında bulunan terminal binasını/terminal binalarını belirli bir süre işleten gerçek ve tüzel kişileri,

    o) Uluslararası Sivil Havacılık Kuruluşları;

    1) EASA: Avrupa Havacılık Güvenlik Teşkilatını,

    2) ECAC: Avrupa Sivil Havacılık Konferansını,

    3) EUROCONTROL: Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatını,

    4) IATA: Uluslararası Hava Taşımacıları Birliğini,

    5) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünü,

    6) JAA: Avrupa Havacılık Otoriteleri Birliğini,

    ö) Yer Hizmetleri Kuruluşu: Hava Alanları Yer Hizmetleri Yönetmeliğinde istenen koşulları sağlayarak hava alanlarında yer hizmetleri yapmak üzere çalışma ruhsatı alan gerçek ve tüzel kişileri,

    p) Yeterlik belgesi gerektiren personel: Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşmaları ile diğer Uluslararası ve Ulusal mevzuatta belirtilen niteliklere sahip olan ve bu kapsamda Genel Müdürlükten yeterlik belgesi alması gereken personeli,

    ifade eder.

    (2) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen tanımlar için ülkemizin üyesi bulunduğu Uluslararası Sivil Havacılık Kuruluşları tarafından belirlenen tanımlar geçerlidir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Teknik Denetçiliğe Görevlendirme ile Teknik Denetçilerin

    Görev Süresi ve Sona Ermesi

    Teknik denetçiliğe görevlendirme

    MADDE 5 - (1) Sivil havacılık alanında; hava aracı uçuşa elverişlilik, hava aracı bakım ve imalat, personel lisansları, hava alanları, hava trafik yönetim hizmetleri, yer hizmetleri, sivil havacılık güvenliği, havacılık işletmeleri, havacılık bakım, sağlık ve eğitim kuruluşları ile havacılıkla ilgili diğer inceleme ve denetimleri yapmak üzere, havacılıkla ilgili eğitim görmüş ve uluslararası geçerli sertifikaya sahip sivil havacılık alanında en az üç yıl hizmeti olan Genel Müdürlük personeli teknik denetçi olarak görevlendirilebilir.

    (2) Teknik denetçiler; denetleme yapılacak sivil havacılık kurum ve kuruluşlarının faaliyet sahası ve özellikleri dikkate alınarak birim amirlerinin teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilir ve aynı usullerle görevlendirmelerine son verilir.

    Teknik denetçilerin görev süresi ve sona ermesi

    MADDE 6 - (1) Görevlendirilen teknik denetçiler, aşağıda belirtilen koşulları sağladıkları takdirde herhangi bir işleme gerek kalmadan görevlerini sürdürürler. Ancak, bu koşulları sağlayamayan teknik denetçilerin görevlendirilmesine son verilir.

    a) Yıl içinde olumlu sicil almak ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

    b) Etik kurallarına uygun tutum ve davranışlarda bulunmak,

    c) Denetim sonuç raporlarını, sivil havacılık mevzuatına uygun, adil ve gerçekçi olarak hazırlamak,

    ç) Teknik değerlendirmede yeterli görülmek,

    d) Ciddi bir hastalık nedeniyle iş göremezlik durumuna düşmemek,

    e) Verilen görevi ihmal etmemek, reddetmemek veya kötüye kullanmamak.

    (2) Genel Müdürlükte herhangi bir nedenle asli görevi sona erenlerin, teknik denetçilik görevi de sona ermiş olur ve teknik denetçilik kartı iptal edilir.

    Denetleme heyeti

    MADDE 7 - (1) Denetim, bir veya birden fazla teknik denetçi ile yaptırılır, gerek duyulduğunda denetimde bulunmasında fayda görülen yeterli sayıda diğer personel denetim heyetinde yer alabilir. Denetleme heyetinden; memuriyet makamı önde olan, aynı makamda olanlar arasında ise bulundukları makam itibariyle daha uzun süreli hizmete haiz olan personel heyet başkanı olarak görevlendirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Teknik Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumluluğu ile Denetleme Esasları

    Teknik denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları

    MADDE 8 - (1) Teknik denetçiler; Sivil Havacılık kurum ve kuruluşlarının, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (m) bendinde belirtilen her türlü teknik faaliyetlerini; 5431 sayılı Kanun, 2920 sayılı Kanun ve bu Kanunlara ilişkin olarak yayımlanan yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslar ile uluslararası sivil havacılık kurallarına uygun olarak yürütülmesini denetlerler.

    (2) Teknik Denetçiler, denetleme sonuçları ile önerilerini en geç 7 iş günü içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe rapor halinde vermek zorundadır.

    (3) Teknik denetçiler; denetimlerde, uluslararası ve ilgili mevzuatta tanımlanmış kurallara uygun olarak;

    a) Hava aracının uçuşa elverişli olmadığı,

    b) Mürettebatın o hava aracı tipi için gerekli nitelikleri taşımaması veya uçuşu yürütecek fiziksel ya da zihinsel kapasiteye sahip olmadığı,

    c) Uçuş operasyonunun can ve mal emniyeti için tehlike oluşturduğu,

    ç) Sivil Havacılık kurum ve kuruluşlarının; bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (m) bendinde belirtilen her türlü teknik faaliyetlerinde tespit edilen eksiklik veya bulguların can ve mal emniyeti ile uçuş emniyetini doğrudan ilgilendirdiği,

    durumlarda işletmenin ya da yeterlik belgesi gerektiren personelin uçuş operasyonunu ve/veya faaliyetini durdurmaya yetkilidirler.

    (4) Yukarıda sayılan eksikliklerin giderildiği, yapılan denetim sonucu tespit edildiğinde faaliyetlerine devam izni verilir.

    (5) Teknik denetçiler, görevlendirildikleri uzmanlık alanları ve sahip oldukları sertifika ve yeterlilikle sınırlı olarak denetimlerini yaparlar.

    (6) Teknik denetçilere; uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğini ilgilendiren hususlardaki denetimlerinde, hiçbir organ, merci ve kişi emir ve talimat veremez.

    (7) Teknik denetçiler denetim görevleri esnasında edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

    (8) Teknik denetçiler, denetim görevlerinde kamu etik kurallarına uygun davranmaktan sorumludurlar.

    Denetleme

    MADDE 9 - (1) Denetlemeler, planlı ve plansız denetleme olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilir.

    a) Planlı denetleme; yeri ve zamanı önceden belirlenmiş ve ilgili kurum veya kuruluşlara önceden bildirilmiş, işletmenin faaliyet sahalarının tümünü veya bir kısmını kapsayan denetleme şeklidir. Planlı teknik denetleme programları, birim amirlerince her yıl aralık ayında hazırlanarak Genel Müdürün onayını müteakip yürürlüğe konur ve ilgili birimlere duyurulur.

    b) Plansız denetleme; yeri ve zamanı önceden belirlenmemiş ve ilgili kurum veya kuruluşlara bildirilmeden ani olarak yapılan ve faaliyet sahalarının tümünü veya bir kısmını kapsayan denetleme şeklidir.

    Denetleme öncesi sunum ve değerlendirme toplantısı

    MADDE 10 - (1) Denetlenen kurum veya kuruluşun yetkilisi, planlı denetleme öncesinde heyete, 45 dakikayı geçmeyen bir tanıtım sunumu yapar. Sunum; organizasyon, faaliyet sahaları, mali konular, yatırımlar, kullanılan tesis ve sistemler, karşılaşılan problem ve öneriler gibi genel konuları kapsar. Sunum sonunda, denetleme heyeti başkanı; denetlenen kurumun veya kuruluşun yetkilisine denetçileri tanıtır, denetlemenin yapılış şekli ve programını açıklar. Denetlenen kurum veya kuruluş yetkilisi; denetçilerin denetim noktalarına intikali ile diğer idari düzenlemeler konusunda gerekli bilgileri açıklar.

    (2) Denetleme sonunda denetleme heyeti; denetlenen kurum veya kuruluşun yetkilisi/yetkilileriyle birlikte değerlendirme toplantısı yapar. Denetim sonucunda tespit edilen hususlar hakkında kurum veya kuruluşun yetkilisi bilgilendirilir. Hazırlanan ön rapor, karşılıklı olarak imzalanır.

    Denetleme raporu

    MADDE 11 - (1) Planlı veya plansız denetleme sonucu hazırlanan rapor, heyet başkanı tarafından Genel Müdürün onayına sunulur. Onaydan geçen denetleme raporu, varsa direktifleri de kapsayacak şekilde en geç 10 iş günü içerisinde ilgili kurum veya kuruluşlara tebliğ edilir.

    (2) Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve usulsüzlüklere uygulanacak idari ve cezai yaptırımlar, 2920 sayılı Kanun ve bu Kanun kapsamında yayımlanan yönetmeliklerde yer alan hükümlere göre ilgili kurum veya kuruluşa tebliğ edilir.

    Eksikliklerin giderilmesi

    MADDE 12 - (1) Denetim raporunda yazılan eksiklik ve aksaklıklar ile önerilere ait düzeltici işlemler ve alınması gereken tedbirler, verilen süre içerisinde kurum veya kuruluş tarafından gerçekleştirilerek Genel Müdürlüğe bildirilir.

    Denetlenen kurum ve kuruluşların sorumlulukları

    MADDE 13 - (1) Sivil Havacılık kurum ve kuruluşları; 5431 sayılı Kanun, 2920 sayılı Kanun ve bu Kanunlara ilişkin yayımlanan yönetmelikler ile Ülkemizin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlar tarafından belirtilen kural, standart, kriter, esas ve usulleri eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

    (2) İşletmeler ve yeterlilik belgesine sahip personeli; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe konulan düzenlemeleri takip etmek, talimatlarına uymak, yetkililerce talep edilen her türlü bilgi/belgeyi vermek ve istenen ekipmana her an erişebilmelerini sağlamakla yükümlüdür.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Eğitim, Tanıtma Kartı, Kontrol Listeleri, Teknik Düzenlemeler ile Uçuş Emniyet Komisyonu

    Eğitim

    MADDE 14 - (1) Teknik denetçiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kendi görev alanları ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında eğitim/seminerlere gönderilebilirler.

    Tanıtma kartı

    MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelik esaslarına göre görevlendirilen teknik denetçilere, ICAO Ek-9 (kolaylıklar)'da standartları belirlenen tanıtma kartı verilir. Tanıtma kartına sahip teknik denetçiler; Sivil Havacılık kurum ve kuruluşlarında, bu Yönetmelikle belirlenen her türlü denetleme ve incelemeyi yapmaya yetkilidirler.

    Kontrol listeleri

    MADDE 16 - (1) Teknik denetçilerce hazırlanan kontrol listeleri, birim amirlerinin uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe konulur.

    Teknik düzenlemeler

    MADDE 17 - (1) Teknik denetleme kapsamına girmekle birlikte bu Yönetmelikte yer almayan ancak istisnai özellik arz eden konulara ilişkin uygulamalar, Genel Müdürlük tarafından Kanun ve Yönetmeliklere aykırı olmamak üzere alt düzenleyici işlemler ile belirlenebilir.

    Uçuş Emniyet Komisyonu

    MADDE 18 - (1) Uçuş emniyetinin sağlanması amacıyla; sivil hava aracının karıştığı olay ve kaza sebeplerinin ortaya çıkarılması, tekrarına engel olunması ve uçuş emniyetinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ile bu kazaların soruşturulması amacıyla doğrudan Ulaştırma Bakanına bağlı Uçuş Emniyet Komisyonu oluşturulur.

    (2) Uçuş Emniyet Komisyonu; bir başkan ve sekiz üye olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Komisyon başkanı ve üyeleri; kamu veya özel sektörün havacılık konularında en az 10 yıllık deneyimi olan uzman personeli ile havacılık eğitimi veren üniversitelerin öğretim üyeleri arasından en az 1 yıl süreyle Bakan tarafından görevlendirilir ve aynı usullerle değiştirilir.

    (3) 2920 sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü maddeleri uyarınca oluşturulması gereken Kaza Soruşturma Kurulu; Uçuş Emniyet Komisyonu üyeleri arasından Komisyon Başkanının teklifi ile en az üç kişi olmak üzere Bakan tarafından görevlendirilir. Gerekli hallerde Kaza Soruşturma Kuruluna, Uçuş Emniyet Komisyonu üyeleri dışından da konusunda uzman personel aynı usullerle görevlendirilebilir. Bakan'a sunulan Kaza Soruşturma Kurulu raporunun gereği, direktifler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yerine getirilir.

    (4) Uçuş Emniyet Komisyonu Başkan ve üyelerinin, görev gereği seyahat masrafları ile toplantı ücretleri Genel Müdürlük bütçesinden karşılanır.

    (5) Kurulun sekretarya hizmetleri, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    MADDE 19 - (1) 14/6/1984 tarihli ve 18431 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sivil Havacılık Teknik Denetleme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Teknik denetçiliğe ilk görevlendirme

    GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 5431 sayılı Kanunun Resmî Gazete'de yayımlandığı 18/11/2005 tarihinden önce Genel Müdürlükte çalışan personelden teknik denetçi olarak görevlendirileceklerde, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında aranan şartlar bir defaya mahsus olmak üzere ilk görevlendirmede aranmaz.

    Yürürlük

    MADDE 20 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    MADDE 21 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar